Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  isolation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Review isolation techniques of the MIMO antennas for Sub-6
EN
The MIMO antenna is at the core of the wireless technologies currently available. Designing MIMO antennas on a limited space requires different approaches to reduce mutual coupling, otherwise, efficiency, envelope correlation coefficients, diversity gain, radiation patterns, gain and isolation will be greatly affected. Various isolation techniques have been introduced in the past five years in the previous literature to improve the performance of MIMO antennas. This review paper shows an extensive thorough reported of the envelope correlation coefficient, efficiency, Isolation, size, number of ports and isolation techniques in compact MIMO antennas to various bands
PL
W artykule przedstawiono różne techniki izolacji w antenach MIMO o małej powierzchni. Analizowano współczynnik obwiedni, skuteczność, techniki izolacji, wymiary, liczbę portów.
2
Content available remote Uszkodzenia zwodów pionowych mocowanych za pomocą wsporników izolacyjnych
PL
Zwody pionowe o wysokości powyżej 2,5 m należy mocować do obiektów np. wspornikami izolacyjnymi, aby uzyskać odpowiedni odstęp izolacyjny. Dostępne wsporniki izolacyjne są odpowiednie tylko w warunkach laboratoryjnych. Przypadki z praktyki pokazują słabe punkty tego rozwiązania. Zanieczyszczone lub mokre wsporniki nie mają odpowiedniej wytrzymałości izolacji, aby zapewnić bezpieczny. Zmienia to współczynnik km stosowany w obliczeniach wartości odstępu izolacyjnego. W pracy przedstawiono badania laboratoryjne wsporników czystych, wsporników mokrych oraz kilka rzeczywistych zdjęć awarii spowodowanych przez wsporniki.
EN
Air-termination rods with height above 2,5 m must be fixed to objects by for example spacer bars to ensure proper separation distance. Commercially available spacer bars are suitable in laboratory conditions only. Real-life scenarios show weak points of this solution. Dirty or wet spacers do not fulfil proper isolation strength to ensure proper separation distance. This changes the km factor used to calculate the separation distance. The paper presents laboratory tests for clean spacers, wet spacers and a few real photos of damage caused by spacer bars.
3
Content available remote Failures of Lightning Air-Termination Rods Fixed by Spacers
EN
Air-termination rods with height above 2,5 m must be fixed to objects by for example spacer bars to ensure proper separation distance. Commercially available spacer bars are suitable in laboratory conditions only. Real-life scenarios show weak points of this solution. Dirty or wet spacers do not fulfil proper isolation strength to ensure proper separation distance. This changes the km factor used to calculate the separation distance. The paper presents laboratory tests for clean spacers, wet spacers and a few real photos of damage caused by spacer bars.
PL
Zwody pionowe o wysokości powyżej 2,5 m należy mocować do obiektów np. wspornikami izolacyjnymi, aby uzyskać odpowiedni odstęp izolacyjny. Dostępne wsporniki izolacyjne są odpowiednie tylko w warunkach laboratoryjnych. Przypadki z praktyki pokazują słabe punkty tego rozwiązania. Zanieczyszczone lub mokre wsporniki nie mają odpowiedniej wytrzymałości izolacji, aby zapewnić bezpieczny. Zmienia to współczynnik km stosowany w obliczeniach wartości odstępu izolacyjnego. W pracy przedstawiono badania laboratoryjne wsporników czystych, wsporników mokrych oraz kilka rzeczywistych zdjęć awarii spowodowanych przez wsporniki.
4
Content available remote Compact V-shaped MIMO antenna for LTE and 5G applications
EN
A compact sierpinski MIMO antenna was designed in the bands of 4.4 - 4.9 GHz and 5.15 - 5.925 GHz.The proposed dimension of the antenna were 21 × 24 × 0.8 mm, and was fabricated with inexpensive FR4 substrate with a thickness of 0.8 mm, a dielectric constant of 4.3, and 0.035-mm thick copper lining. The fabrication and measurement outcomes derived from the MIMO prototypes revealed that the proposed MIMO antennas are better in terms of size, isolation and the ECC. These attributes are suitable for LTE and 5G smartphone applications, which are being introduced into Chinese and Japanese markets.
PL
Przedstawiono projekt anteny MIMO o paśmie 4.4 – 4.9 GHz oraz 5.13 – 5.925 GHz. Wymiary anteny: 21 × 24 × 0.8 mm. Badania wykonanej anteny wykazay jej przydatność do LTE i 5 G zastosowań.
EN
A new small crescent MIMO antenna with dimensions of the antenna 31 × 31 × 0.8 mm within the bands of (2.5-2.7, 3.6-4.2, 4.4-4.5, and 5.15-5.6) GHz was designed, and the fabrication and measurement outcomes derived from the use of the MIMO prototype revealed that the crescent MIMO antenna. The small and simple crescent antenna demonstrated high isolation of less than -13.5, -10.5, -15.5 and -29.5dB and envelope correlation coefficient less than 0.01, 0.0024, 0.0008 and 0.0011 respectively. These attributes are suitable for LTE and 5G communications, which is being introduced into China and Japanese markets.
PL
Przedstawiono nowy typ małej anteny MIMO o wymiarach 31 × 31 × 0.8 mm i paśmie (2.5-2.7, 3.6-4.2, 4.4-4.5, and 5.15-5.6) GHz. Antena została zaprojektowana, wykonana i zbadana. Antena może być stosowana w aplikacja LTE 5G.
PL
W artykule podjęto próbę wyeksponowania wieloznaczności pojęcia izolacji i na przykładach przeszłych i współczesnych pandemii, oceniono wpływ izolacji na skuteczność reakcji społeczności w odpowiedzi na pojawienie się chorób epidemicznych. Zauważono, że powszechnie stosowana izolacja – pozornie najskuteczniejszy środek walki z epidemią, w szczególnych sytuacjach geograficznych i społecznych jest nie tylko nieskuteczna, ale wręcz prowadzi do nasilenia zarazy. W sytuacji rzeczywistej przestrzennej izolacji staje się ona czynnikiem pogłębiającym straty demograficzne. Można więc ją uznać za przekleństwo. Izolacja prowadzi wówczas do zwiększenia liczby ofiar, czasem i do ogromnej depopulacji, ocierającej się o zagładę grup ludzkich. Bywa, że wymusza dramatyczne wybory. Nie znaczy to, że podczas epidemii nie należy utrzymywać dystansu, środków ochronnych i podobnych rozwiązań. Nie należy jednak w tym kontekście nadużywać pojęcia izolacja.
EN
This work describes the most important methods of isolating running processes of selected software on one physical machine without using full virtualization of the operating system. It includes a comparison of the basic components of each of the methods described, including the features and interface, as well as the results of performance testing in a test environment prepared for this purpose. Research is based on running an identical application and comparing the use of basic system resources, as well as the time of launching containers. It may also be important to compare the methods studied to classical virtualization. At the end of the work, conclusions are described that may be relevant when choosing a method in future projects depending on requirements and needs.
PL
Niniejsza praca opisuje najważniejsze metody izolacji uruchomionych procesów wybranego oprogramowania na jednej maszynie fizycznej bez użycia do tego celu pełnej wirtualizacji systemu operacyjnego. Zawiera porównanie podstawowych składników każdej z opisanych metod, w tym cechy i interfejsu, a także wyniki badania wydajności w przygotowanym do tego celu środowisku testowym. Badania oparte są na uruchamianiu identycznej aplikacji i porównywaniu wykorzystania podstawowych zasobów systemowych, a także czasu uruchamiania kontenerów. Istotne jest tu również porównanie badanych metod do klasycznej wirtualizacji. Na końcu pracy opisane są wnioski, które mogą być istotne przy wyborze metody w przyszłych projektach w zależności od wymagań i potrzeb.
PL
Metoda przedstawiona poniżej została opracowana dla cyrkulatorów paskowych i mikropaskowych z wielostopniowymi transformatorami dopasowującymi, przy czym transformator może zawierać czwórniki mikrofalowe zbudowane z liniowych elementów biernych. W stosowanych dotychczas metodach projektowania cyrkulatorów transformator dopasowujący był uwzględniany dla warunków brzegowych dla składowych stycznych pól E i H na kolejnych nieciągłościach ferryt-dielektryk, dielektryk-dielektryk itd.[2]. Stosowano również metodę obliczeń, opartą na grafie przepływu cyrkulatora [3]. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku występuje znaczna komplikacja zależności opisujących parametry cyrkulatora już dla jednostopniowego transformatora, przy czym komplikacja ta szybko się powiększa dla transformatorów wielostopniowych. Proponowana w tym opracowaniu metoda obejmuje znacznie szerszą grupę układów dopasowujących, przy czym ich liczba praktycznie nie komplikuje zależności końcowych opisujących parametry cyrkulatora. Przedstawiona metoda jest oparta na transformacji wartości własnych macierzy impedancji falowych.
EN
The method presented below has been developed for strip and microstrip circulators with multi-stage matching transformers, and the transformer may contain microwave two ports made of linear passive elements. In the circulator design methods used so far, the matching transformer was taken into account for the boundary conditions for the tangent components of the E and H fields on successive ferrite-dielectric discontinuities, dielectric-dielectric discontinuities, etc. The calculation method based on the circulator flow graph was also used. In both cases, there is a significant complication of the relationships describing the parameters of the circulator already for a single-stage transformer, and this complication increases rapidly for multi-stage transformers. The method proposed in this paper covers a much wider range of matching circuits, with the number of practically no complicated depending on the final parameters that describe the circulator. The presented method is based on the transformation of the eigenvalues of the wave impedance matrix.
9
Content available remote Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego
PL
Przedmiotem artykutu jest omówienie modelowej modernizacji zabytkowego budynku szkolnego mającej na celu poprawę parametrów użytkowych tego budynku oraz zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie zima i chłodzenie latem. Przedstawiono parametry techniczne budynku oraz cel i zakres planowanej modernizacji. Przedstawiono także zastosowane systemy izolacji i ocieplenia ścian oraz okna i system wentylacji.
EN
The article is concerned with a model upgrade of a historie school building, aimed at the improvement of the usable parameters of this building and the reduction of consumption of energy for heating in the winter and cooling in the summer. The technical parameters of the building are presented, as well as the purpose and scope of the planned upgrade. Additionally, presented were the utilised wali insulation systems as well as the windows and the ventilation system.
10
EN
Cotton fabrics were treated with cosmetic substances based on α-tocopherol and cyclodextrine. Isolation of α-tocopherol from cotton cosmetotextiles was performed using three different techniques: stirring, Soxhlet and microwave extraction. High performance liquid chromatography (HPLC) was optimised and applied for the quantification of α-tocopherols in the isolates. The results revealed that all techniques are applicable for the isolation of α-tocopherol from cotton cosmetotextiles. The HPLC method proved to be the most convenient for the quantification of α-tocopherol from cotton fabrics.
PL
W pracy obrabiano tkaniny bawełniane substancjami kosmetycznymi na bazie tokoferolu i cyklodekstryny. Izolację tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych przeprowadzono stosując trzy różne techniki: mieszanie, Soxhleta i ekstrakcję mikrofalową. Do oznaczenia ilościowego tokoferoli w izolatach zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Wyniki wykazały, że wszystkie techniki mają zastosowanie do izolacji α-tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych. Metoda HPLC okazała się najbardziej dogodna do ilościowego oznaczenia α-tokoferolu z tkanin bawełnianych.
PL
W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące izolacji termicznej instalacji technicznych w budynkach rewitalizowanych. Przedstawiono wyniki obserwacji stanu izolacji instalacji technicznych w kilkunastu budynkach na Śląsku oraz sposoby ich naprawy.
EN
The article contains a discussion of the legal requirements applicable to thermal insulation of technical installations in modernized buildings. The results of the observation of technical insulation conditions in more than ten buildings in the Silesia region were presented, as well as the methods of their repair.
EN
Here we describe a new type of environmentally sensitive insulation panels which can be used on exterior wall surfaces to minimize all the negative aspects of existing coating materials by taking advantage of natural rock properties. We investigate the decorative characteristics and insulation performance of this new product, obtained by applying materials from different lithologies to Expanded Polystyrene Surfaces (EPS). First, a mortar with 25% acrylic and 75% sand was applied to the EPS by a stripping method using sand size materials from various lithologies (granite, micaschist, basalt, quartzite, and pumice). To determine the optimum thickness, insulation panels containing plaster of 2, 4, 6, and 8 mm thickness were prepared for each lithology. Their thermal conductivity coefficient, bending and compressive strength were tested. Predictably, thermal conductivity coefficient yielded lowest values in 2 mm panels and highest in 8 mm panels for all lithologies. The bending strength also increased proportionaly with thickness. In the compressive strength tests, the highest values were measured for the 2 mm panels while relatively low values were obtained for the 4, 6 and 8 mm panels, except for the micaschist and basalt-based panels. As a result, basalt and pumice offer superior features in the three measured parameters, so, it is expected that different combinations of these two lithologies would offer positive features. In this context, considering its high fire resistance and low thermal conductivity coefficient perpendicular to the planar surface of muscovites, micaschist is the third lithology that can be utilized with the two materials mentioned above. Compared with previous materials, the products investigated in this study are cost effective because they reduce paint costs, application time and total building load. The geomaterials also have aesthetic appeal.
PL
W referacie opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przestawiono również podstawowe wymagania normy N SEP-E 007, której zapisy budzą szereg kontrowersji.
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych problemów poziomu jakości wyrobów termoizolacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym. W badaniach uwzględniono szereg czynników technologicznych, materiałowych, organizacyjnych i innych, mogących mieć wpływ na jakość izolacji termicznej stosowanej w budownictwie przemysłowym i indywidualnym. Wykryto i usystematyzowano, według poziomu istotności, najważniejsze czynniki wpływające na jakość wyrobów.
EN
This article analyzes selected problems of quality level thermal insulation products in an industrial enterprise. The study includes a number of technological, material, organizational and other factors that may influence quality of thermal insulation used in industrial and individual construction. The most important factors influencing the quality of products have been detected and systematized according to materiality level.
EN
Historical town of Fordon underwent transformations induced by expansion of Bydgoszcz larger, neighbouring city. Isolation and degradation that has followed proved to be a stimulus to the local community. Now, Stary Fordon appears to be an attractive district of Bydgoszcz. Isolation has been replaced by pragmatic integration focused on preservation of idiosyncracy of the character of Fordon.
PL
Przemiany jakim podlegało historyczne miasteczko Fordon, w 1972 roku wchłonięte w ramach powiększenia powierzchni inwestycyjnej Bydgoszczy, pokazują że w pewnych sytuacjach aspektem stymulującym aktywność może być skazanie miejsca na izolację i degradację. Stary Fordon po latach marginalizacji jawi się jako specyficzna, atrakcyjna dzielnica Bydgoszczy. Izolację zastąpiła świadoma, obustronna integracja akceptująca zachowanie małomiasteczkowego charakteru Fordonu.
PL
Z uwagi na coraz większe potrzeby w zakresie budowy przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej i związany z tym intensywny rozwój tych konstrukcji, autorzy niniejszego cyklu artykułów, sukcesywnie ukazujących się na łamach „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”, wraz z nadejściem nowego roku postanowili uaktualnić dotychczasową nazwę cyklu, która od niniejszej części nosiła będzie tytuł ramowy Przepusty i mosty ekologiczne. Pragniemy jednocześnie zapewnić wszystkich stałych czytelników, że dotychczasowa forma merytoryczna cyklu artykułów będzie kontynuowana.
EN
Due to the increasing need of constructing culverts and passages for animals in transport infrastructure associated with the intensive development of these structures, the authors of the present series of articles, which successively appearing in Modern Building Engineering, with the arrival of new year decided to upgrade the existing title of the cycle, which since current part will be "Culverts & eco-bridges part". We would like to assure all constant readers that the substantive form of the series of articles will be continued.
PL
Wyspy są akceptowane jako laboratoria procesów przyrodniczych. Biolodzy umówili się, że małe, izolowane obiekty otoczone wodą to wyspy. W naukach społecznych brak jasnej definicji „wyspy” utrudnia wnioskowanie i uruchamia wyobraźnię. Czy wyspy istnieją? A może są źle zdefiniowane? A może źródłem „wyspy” nie jest wyspiarskość, czyli otoczenia przez wodę, lecz izolacja? Wówczas, jako „wyspy” można traktować także – oazy, kotliny, a może i łąki, polany śródleśne lub inne „wyspy w krajobrazie”. Takie interpretowanie pojęcia „wyspa” jest ryzykowne. Świat mógłby bowiem składać się tylko z wysp różnej wielkości. Lepiej więc rozróżnić pojęcia pochodne od słowa „wyspa”. Francuzi rozróżniają „insularité” od „insularisme”. Polacy – „wyspiarskość” i „wyspowość”. I wyspiarskość, i wyspowość to efekt istnienia bariery. Jeśli wyspa istnieje, to wyspiarskość jest jej cechą. Wyspowość to cecha „nie wyspy”, taka, która na wyspach jest powszechna i charakterystyczna, czyli wynikająca z izolacji.
EN
Islands are accepted as laboratories of natural processes. For the biologists islands are small and isolated – surrounded by waters. For social scientists lack of a clear definition of “island” makes it difficult to draw conclusions. Do islands exist? Or they are ill-defined? Or maybe the insularity means not to be surrounded by waters, but to be isolated? If so, “island” may be oasis, valleys, even meadows, forest clearings or other “islands in the landscape”. Such a wide interpretation of the term “island” seems risky. The world would be built nearly exclusively from islands of various sizes. It may seem reasonable to draw a distinction between the terms derivative to the “island”. As do the French: “insularité” and “insularisme”, or the Polish “wyspiarskość” and “wyspowość”. Both: insularity and “islandness” are a result of existing barrier. If an island exists, the insularity would be its distinctive feature. “Islandness” is not a feature of an island itself, but is a feature that results from isolation.
PL
Głównym składnikiem naturalnej materii organicznej są wielkocząsteczkowe substancje humusowe. Są to związki, które stanowią złożone heterogeniczne polimery kwasowe o barwie żółtej lub brązowej. Powstają w wyniku mikrobiologicznych reakcji, będących rezultatem rozkładu martwych tkanek roślinnych i zwierzęcych. Aby określić skład pierwiastkowy substancji humusowych przeprowadza się analizę elementarną. Ze względu na chemiczną złożoność tych związków uzyskane wyniki analizy elementarnej dają jedynie ogólny pogląd na ich strukturę i pochodzenie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje stosuje się inne techniki analityczne, np. chromatografię wykluczenia, spektroskopię UV-VIS. Prowadzenie kompleksowych badań nad strukturą i właściwościami substancji humusowych wymaga ich zatężania i wyizolowania z matrycy wodnej. W tym celu najczęściej wykorzystuje się adsorpcję na żywicach polimerowych oraz procesy membranowe.
EN
Macromolecules of humic substances are the main component of natural organic matter. Humic substances are complex heterogeneous acidic polymers, yellow or brown, created in microbiological reactions during decomposition of plant and animal remains. Elemental analysis is used in order to determine humic substances elemental composition, but because of their chemical complexity the results gives only overall view of their structure and origin. To obtain more specific data other techniques have to be employed, e.g. size-exclusion chromatography, UV-VIS spectroscophy. Extensive examination of humic substances structure and properties requires their concentration and isolation from water. Polymeric resin adsorption and membrane processes are the most often used for this purpose.
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju Internetu i na tym tle prace realizowane przez krajowe zespoły badawcze skupiające się na zaprojektowaniu, zaimplementowaniu i przetestowaniu prototypu Internetu przyszłości oferującego współistnienie wielu równoległych internetów w sieci. Ponadto przedstawiono dwa problemy badawcze dotyczące zapewnienia izolacji pomiędzy równoległymi internetami.
EN
The paper briefly summarized the main directions for designing Future Internet and the activités earned out by the polish teams in this area In particular, the paper described the approach for establishing a number of Parallel Internets while using the same physical network element (links and nodes). The Parallel Internets, IPv6 QoS and CAN (Content Aware Network), differ is solutions for the control and data planes. Furthermore, some problems for assuring isolation between the Parallel Internets were outlined.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.