Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The article presents the structure of wood as a fibrous composite made up of cells susceptible to moisture absorption. Attention was paid to the impact of insulation materials on the durability of wood. The flow of moisture in materials such as wood and glass wool representing a group of porous and non-absorbing materials is shown. Microscopic pictures of pine and oak wood, wood fibre mats and glass wool are shown. The full construction of fibers of glass wool and other e. g. mineral wool, makes them extremely non-beneficial for warming partitions in buildings involving wood. Materials with a stable heat conductivity in terms of natural humidity changes in construction works were recommended.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące struktury drewna jako kompozytu włóknistego zbudowanego z komórek podatnych na wchłanianie wilgoci. Zbadano wpływ materiałów izolacyjnych na trwałość drewna. Pokazano przepływ wilgoci w materiałach takich jak wełna drzewna i szklana reprezentujących grupę materiałów o włóknach porowatych i pełnych, nie nasiąkliwych. Przedstawiono zdjęcia mikroskopowe drewna sosnowego i dębowego, maty z włókien drzewnych i wełny szklanej. Pełna budowa włókien wełny szklanej i innych np. wełny mineralnej, powoduje, że są one wyjątkowo niekorzystne do ocieplania przegród w budynkach z udziałem drewna. Zalecono materiały o współczynniku przewodzenia ciepła stabilnym w zakresie naturalnych zmian wilgotności w obiektach budowlanych.
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie stropu i wymieniono różne jego rodzaje. Autor omówił konstrukcję stropu i zwrócił uwagę na jego połączenie z płytą balkonową.
EN
The article explains the concept of a ceiling and lists its different types. The author discussed the structure of the ceiling and drew attention to its connection with the balcony slab.
3
Content available remote Ocieplanie i termomodernizacja dachów i stropodachów
PL
Przedmiotem artykułu jest ocieplanie dachu i stropu. Autorka omawia rozwiązania najczęściej stosowane w starych budynkach. Analizuje wady stosowanych dawniej technologii, które porównuje z rozwiązaniami stosowanymi obecnie, takimi jak stropodachy wentylowane oraz dachy skośne, ze szczególnym uwzględnieniem ociepleń połaci dachowych oraz wiatroizolacji. Pochyla się także nad zagadnieniami ocieplania stropów poddasza oraz termoizolacji dachów i stropodachów.
EN
The subject of this article is roof and ceiling insulation. The author discusses the solutions most often used in old buildings. He analyses the shortcomings of the technologies used in the past and compares them with the solutions used today, such as ventilated flat roofs and pitched roofs, with particular emphasis on the insulation of roof slopes and wind insulation. He also deals with the issues of insulating attic ceilings and thermal insulation of roofs and flat roofs.
PL
Przedmiotem artykułu jest mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS ze szczególnym uwzględnieniem wpływu oddziaływania wiatru na ocieplenie. Autorzy omawiają oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane ETICS, wpływ wiatru na ocieplenie ścian oraz cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność ETICS przy oddziaływaniu wiatru.
EN
The subject of the article is the mechanical fastening of ETICS wall insulation systems, with particular emphasis on the effect of wind on thermal insulation. The authors discuss the effect of wind on walls insulated with ETICS, the effect of wind on wall insulation, and the features of materials and connections that affect the load-bearing capacity of ETICS system under wind load.
PL
Przedmiotem artykułu jest izolacyjność cieplna podłóg w budynkach z uwzględnieniem wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autor przedstawia przepisy prawne w zakresie jakości cieplnej elementów obudowy budynków, a następnie omawia izolacyjność cieplną podłóg na gruncie oraz izolacyjność cieplną podłóg na stropach.
EN
The subject of the article is thermal insulation of floors in buildings, taking into account the requirements entered into force in January 1, 2021. The author presents the legal regulations regarding the thermal quality of building envelope elements, and then discusses the thermal insulation of floors on the ground and thermal insulation of floors on ceilings.
6
Content available remote Izolacje w gruncie - podejście według normy DIN 18533
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie zagadnienia izolacji w gruncie w świetle normy DIN 18533. Autor przywołuje art. 5.1 ustawy Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem art. 7.1. Następnie omawia wymogi formalnoprawne wynikające z przepisów technicznych, charakteryzuje czynniki warunkujące skuteczność izolacji oraz omawia rodzaje materiałów hydroizolacyjnych i dotyczące ich wymagania. Przybliża również sytuację na rynku niemieckim, w tym normę DIN 18195 oraz wprowadzone w 2017 r. normy serii DIN 18531–DIN 18535.
EN
The subject of the article is to discuss the issue of insulation in the ground in the light of DIN 18533 standard. The author refers to art. 5.1 of the Building Law, with particular emphasis on Art. 7.1. Then, he discusses the formal and legal requirements resulting from technical regulations, characterizes the factors determining the effectiveness of insulation and discusses the types of waterproofing materials and the applicable requirements. He also outlines the situation on the German market, including the DIN 18195 standard and DIN 18531-DIN 18535 series standards introduced in 2017.
7
Content available remote Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych
PL
Wykorzystanie elementów prefabrykowanych w budownictwie jest praktyką powszechnie stosowaną od kilkudziesięciu lat. W wyniki rozwoju technologii produkcyjnych i wdrożenia nowych rozwiązań materiałowych, budownictwo prefabrykowane spowodowało po latach ponowne zainteresowanie inwestorów, którzy zaczęli dostrzegać w nim drogę do oszczędności czasowych i finansowych przy braku większych ograniczeń w rozwiązaniach konstrukcyjnych. W artykule przeanalizowano zastosowanie współczesnej prefabrykacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a następnie opisano wykorzystanie odpowiednich izolacji w budynkach z przegrodami prefabrykowanymi, mając na uwadze także aktualizację przepisów zawartych w warunkach technicznych dotyczących izolacyjności cieplnej (WT 2021).
EN
Prefabricated elements have been widely used in construction for several dozen years. As a result of the development of production technologies and the implementation of new materiał solutions, prefabricated construction has caused a renewed interest for investors, who began to see it as a way to save time and money, with no major limitations in design solutions. The article analyses the use of modern prefabrication in residential and public buildings, and then describes the use of appropriate insulation in buildings with prefabricated partitions, taking into account also the updating of the regulations contained in the technical conditions for thermal insulation (WT 2021).
8
Content available remote Czego golenie mrówki może nas nauczyć o izolacji
PL
Począwszy od ekstremalnych pustynnych upałów po niewiarygodne temperatury poniżej zera na biegunach, zwierzęta znalazły pomysłowe sposoby na przetrwanie, a nawet na prosperowanie Artykuł przygląda się adaptacjom dwóch takich stworzeń: srebrzystej mrówki saharyjskiej i niedźwiedzia polarnego oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czego mogą nas one nauczyć o projektowaniu materiałów izolacyjnych?
EN
From extreme desert heat to incredible sub-zero temperatures at the poles, animals have found ingenious ways to survive or even to thrive. An article looks at the adaptations of two suc creatures, the Saharan Silver Ant and the Polar Bear, and tries to answer the question: What can they teach us about designire better and better insulation materials of the future?
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
EN
The first part of paper deals with the base information about diagnostics and analysis of transformer insulating system in time domain. The second part of paper deals with proposal measuring system of moisture analysis by return voltage method (RVM) for power oil transformers. RVM method is wide state specifying method which is not set in standards but in many cases is a method which is determining a clear and exact result. The results have mainly shows moisture content, content of conductive impurities in oil and degree of aging of paper insulation impact.
PL
Przedstawiono metody diagnostyki stanu izolacji transformatorów w czasie rzeczywistym. Zaproponowano nowy system diagnostyki bazujący na analizie wilgotności na podstawie napięcia powrotnego. Badania potwierdziły przydatność metody.
11
Content available remote Diagnostics of transformer insulation by frequency domain spectroscopy
EN
The paper deals with the diagnostics of insulation oil-paper in high-voltage transformers by frequency diagnostic spectroscopy. The first part of paper deals with the base information about diagnostics of power transformers. In this part are presented differently insulating methods, for example method of recovery voltage method (RVM), method of polarization and depolarization currents (PDC) and chromatographic analysis. The second part of paper deals use of method of frequency domain spectroscopy (FDS) for high-voltage transformers with insulation oil-paper. This method is used in analysis insulating condition of power transformer with system of oil-paper. It was found, that the results of these tests are highly impacted by the operating temperature during the experimental measurement. Moisture and conductivity between insulating paper and oil in an insulating system are highly dependent from temperature. In the other part, the paper presents experimental results of the frequency diagnostic measurement for a real single-phase high-voltage transformer at different operating temperatures and states (with oil and without). Finally in the last part, the paper presents comparing frequency insulating measurements among several the same single-phase high-voltage transformers.
PL
W artykule przedstawiono metody diagnostyki izolacji olejowo-papierowej w transformatorach wysokiego napięcia. Zastosowano metodę spektroskopii częstotliwościowej. Wyniki analizy znacząco zależały od temperatury pracy. Porównano wyniki dla różnych warunków pracy kilku transformatorów.
PL
RTD to najczęściej stosowane czujniki termorezystorowe w maszynach elektrycznych, które oprócz swojej podstawowej funkcji mogą pełnić również rolę anten do detekcji wyładowań niezupełnych. Koszt stosowanych w maszynach elektrycznych termorezystorów waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu złotych, wyjątkowo kilkaset złotych.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
Według autorów, w przodujących ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się diagnostyką stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych zauważyć można cztery kierunkowe obszary prac badawczych: prace nad opracowywaniem nowych konstrukcji czujników do pomiarów wnz; prace nad opracowaniem uniwersalnego analizatora wnz z ulepszonymi osiągami w zakresie tłumienia szumów i zakłóceń; prace nad opracowaniem urządzeń przenośnych, mobilnych; prace nad opracowaniem coraz to bardziej złożonych analizatorów, umożliwiających pomiary i analizę sygnałów wnz w bardzo szerokim zakresie czasu i częstotliwości, analizatory te umożliwiają wyznaczenie np. funkcji korelacji.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
14
Content available remote Wpływ mostków cieplnychw balkonach na izolacyjność budynku
PL
Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. W artykule autor uzasadnia, że aby budować zgodnie z WT 2021, należy eliminować ryzyko powstawania mostków termicznych poprzez stosowanie rozwiązań, które już dziś cechują nowoczesne budownictwo. W tekście przytoczone są przepisy prawne oraz przykłady obliczeniowe.
EN
One of the ways of escaping thermal energy from the building, often underestimated, are thermal bridges formed in balconies. In the article, the Author justifies that in order to build in accordance with WT 2021, the risk of thermal bridges should be eliminated by using solutions that already characterize modern construction. The text mentions legal provisions and calculation examples.
Izolacje
|
2020
|
R. 25, nr 2
19--20, 22, 24--28, 30
PL
W artykule opisano wybrane działania termomodernizacyjne stosowane w istniejących budynkach wraz z przykładami obliczeniowymi uwzględniającymi wymagania cieplno-wilgotnościowe.
EN
The Article describes selected thermo modernization measures applied in existing buildings together with calculation examples taking into account thermal and humidity requirements.
16
Content available remote Tarasy wentylowane - termoizolacja, hydroizolacja , okap
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia konstrukcyjne (termoizolacja i hydroizolacja) związane z tarasami wentylowanymi. Autor rozpatruje je w odniesieniu do tarasów umiejscowionych nad pomieszczeniami ogrzewanymi oraz do tarasów nadziemnych i balkonów. Przedstawia związane z tym tematem zagadnienia cieplno-wilgotnościowe, materiały do wykonywania hydroizolacji i termoizolacji oraz problemy związane z wykańczaniem okapów.
EN
This paper concerns structural issues (thermal insulation and waterproofing) regarding ventilated terraces. The author provides an analysis with reference to terraces located over heated rooms as well as overground terraces and balconies. It presents relevant thermal insulation and waterproofing issues, materials suitable for waterproofing and thermal insulation and problems related with installation of eaves fittings.
PL
W artykule przedstawiono parametry techniczne kabli w izolacji i powłoce XLPE/PE vs PVC/PVC ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na wpływ samego produktu na proces budowy i jego uproszczenia. Analizując poszczególne etapy życie produktu i ponoszone koszty, zwrócono uwagę na rosnące koszty opex i ponoszonych strat.
EN
The article presents technical parameters of cables in XLPE/PE insulation and sheath vs PVC/PVC their advantages and disadvantages. Attention was paid to the influence of the product itself on the construction process and its simplification. Analyzing the individual stages of product life and costs, attention was paid to increasing opex costs and incurred losses.
EN
The objective of the research conducted in the years 2011-2014 in the near-shore zone of the Vistula Lagoon was the verification of the hypothesis that in the coastal lagoon, similarly as in inland waters, habitat conditions can be substantially modified by macrophytic vegetation, depending on the represented life form and its abundance. The research was conducted in the zone of emergent plants (reed rush composed of Phragmites australis) and in the zone of submerged plants occurring as scattered patches of Potamogeton perfoliatus and Stuckenia pectinata. The hypothesis was supported only in the case of the reed rush chich substantially modified water insolation, temperature, and oxygenation, as well as the grain size composition of sediments, and concentration of organic matter contained in the sediments. Patches of submerged vegetation had insufficient surface area and were too scarcely overgrown by plants to considerably affect the habitat conditions and weaken the strong mechanical effect of waves and rate of water exchange between the littoral and open water zone.
PL
W artykule omówiono metody diagnostyki transformatorów rozdzielczych.
EN
The article discusses the methods of diagnostics distribution transformers.
PL
W Polsce jest stosunkowo niewiele budowli o charakterze zabytkowym, które są w dobrym stanie technicznym. Większość z nich wymaga częściowej lub całkowitej termomodernizacji, którą należy przeprowadzić tak, by w możliwie największym stopniu zachować ich historyczne walory. Stąd wynikają różnorakie ograniczenia dotyczące doboru materiałów i technologii wykonania, które ze względu na swoją specyfikę są zawsze droższe niż w innych obiektach. W artykule, na przykładzie domu klasztornego Sióstr Bernardynek w Św. Katarzynie k/Kielc, omówiono równoważenie kosztów inwestycyjnych oszczędnościami na ogrzewanie przy różnych parametrach kredytowania. Na podstawie cen roku 2018 obliczono optymalną grubość izolacji przegród ciepłochronnym tynkiem na bazie perlitu ułożonym od wewnątrz. Przy trzyletnim okresie kredytowania i stałej stopie procentowej 8% optymalna grubość izolacji wynosi 3,6 cm przy całkowitym koszcie termomodernizacji ściany kaplicy równym 112,53 zł/m2, a wykonanie dwóch warstw o całkowitej grubości 6 cm zwiększa koszty tylko do około 120 zł/m2, co powoduje ponad 25% obniżenie strat ciepła przez przenikanie. Wskazano również, że wraz z wydłużeniem okresu kredytowania inwestycji, korzystnie rośnie wielkość optymalnej grubości izolacji. Natomiast wpływ wielkości stopy oprocentowania jest stosunkowo niewielki. Na przykładzie kaplicy klasztornej omówiono również efekty rozłożenia procesu termomodernizacji na etapy.
EN
There are relatively few historic buildings in Poland that would be in good technical condition. Most of them require partial or complete thermal modernization, which should be carried out so as to preserve their historical values as much as possible. Hence, there are various restrictions on the choice of materials and production technology, which are always more expensive due to their specificity. Here, on the example of the monastery house of the Bernardine Sisters of St. Katarzyna near Kielce, the benefits of balancing the costs and benefits of investments based on cost accounting were shown. Based on the prices of 2018, the optimal insulation thickness was calculated for heat-insulated perlite plaster from the inside. With a three-year loan period and a constant interest rate of 8%, the optimal insulation thickness is 3.6 cm with a total cost of thermo- modernization of the chapel wall equal to 112.53 PLN/m2, and the implementation of two layers with a total thickness of 6 cm increases costs to only about 120 PLN/m2, however, this results in a more than 25% reduction of heat transfer through the partition. It was also pointed out that as the investment loan period was extended, the optimum insulation thickness increases favorably. However, the impact of the interest rate is relatively small. The effects of spreading the thermomodernization process on stages were discussed on the example of the monastery chapel.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.