Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bus transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Transport autobusowy na Malcie
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia organizacji transportu autobusowego na Malcie. Przedstawione zostały także informacje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej oraz komunikacji indywidualnej. Zamieszczono informacje statystyczne oraz techniczne odnoszące się do rozwiązań organizacyjnych i eksploatacyjnych. Przedstawiona została flota przewoźnika - Malta Public Transport oraz zamieszczone informacje dotyczące obsługiwanych tras. Artykuł został zilustrowany mapami oraz fotografiami. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika ze stanem komunikacji publicznej - autobusowej - na Malcie.
EN
The article discusses the issues of bus transport in Malta. There was also presented information on the development of road infrastructure and individual transport. Statistical and technical information relating to organizational and operational solutions has been provided. There are present the fleet of the carrier - Malta Public Transport and the information on the routes served. The article has been illustrated with maps and photographs. The aim of the article is to familiarize the readers with the state of public bus transport in Malta.
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie flotą autobusów. Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku jest dla firm transportowych priorytetem. Nie jest jednak możliwe bez świadczenia wysokiej jakości usług, sprawnej komunikacji, redukcji kosztów i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie te obszary muszą być wspomagane przez system informatyczny. W artykule przedstawiono wymagania jakie musi spełnić taki system oraz zaproponowano jego koncepcję. Szczególny nacisk położono na aspekt bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
EN
Paper discusses a project of a system to support bus fleet management. Such a system is necessary to keep high position on market. A lack of complex solution available made us to design a new safe system from scratch. The paper analyses the transport firms needs and defines system functionality necessary to support efficiently a fleet of buses. The design is focused on IT system security and reliability.
PL
W artykule scharakteryzowano rozwój pozamiejskiego transportu autobusowego w Polsce w latach 1989-2015. Charakterystyką objęto m.in. zmiany w liczbie i strukturze przedsiębiorstw działających na rynku przewozów autobusowych, w wielkościach realizowanych przewozów, liczbie i długości linii komunikacyjnych, a także zmiany w ilostanie taboru i realizowanej pracy eksploatacyjnej. Obok statystycznego obrazu pozamiejskiego transportu autobusowego w artykule przedstawiono ewolucję przepisów regulujących funkcjonowanie pozamiejskiego transportu autobusowego i zachodzące przemiany w strukturze rynku pozamiejskich przewozów autobusowych w latach 1989- 2015.
EN
This article describes the development of extra-urban bus transport in Poland in 1989- 2015. The characteristics includes changes in the number and structure of enterprises operating on the bus transport market, in the volumes of transports carried out, the number and length of transport lines, as well as changes in the number of rolling stock and ongoing operational work. In addition to the statistical picture of the extra-urban bus transport, the article presents the evolution of the regulations governing the operation of extra-urban bus transport and the changes taking place in the structure of the extra-urban bus transport market in 1989-2015.
PL
Transport publiczny ma kluczowe znaczenie dla mobilności w mieście. Powinien być wydajny i ekologiczny. W artykule przedstawiono przegląd najefektywniejszych systemów miejskiego transportu publicznego na świecie. Prowadzona od wielu lat modernizacja systemu transportu miejskiego w Krakowie, polegająca między innymi na ciągłym unowocześnianiu floty autobusów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA oraz Mobilis group Sp. z o.o. Kraków, przyczynia się do ciągłej poprawy usług przewozowych oraz wzrostu ekologiczności taboru. Opisane w artykule wyniki badań nad emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza powodowaną przez flotę autobusów komunikacji miejskiej w latach 2010–2015 wskazują na ciągłą redukcję ilości emitowanych z autobusów zanieczyszczeń, co wpływa na poprawę złej jakości powietrza w Krakowie.
EN
Public transport is crucial for urban mobility. It should be efficient and eco-friendly. This article presents an overview of the most effective urban public transport systems in the world, including the Krakow’s public transport. Upgrading of the urban transport system in Krakow which has been carried for many years is based on the continuous modernization of the fleet of buses belonging to the Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA (Municipal Transport Company) and Mobilis group Sp. z o.o. Krakow, contributes with the continuous improvement of transport services and the growth of the environmental performance of the rolling stock. Described in this article the results of research on dust-gas emissions into the air caused by a fleet of public transport buses in the period 2010–2015, show continuous reduction in the quantity of emitted with buses of pollution, resulted with improvement of the air quality in Krakow which still is considered as poor.
PL
Podczas zwiedzania Kapsztadu najkorzystniejszą formą komunikacji są autobusy turystyczne, które kursują pomiędzy głównymi atrakcjami miasta. Turyści mogą wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu. Od maja 2010 r., na krótko przed odbywającymi się w Republice Południowej Afryki Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, uruchomiono multimedialną zintegrowaną platformę MyCiTi, zawierającą bieżące rozkłady, trasy i dodatkowe informacje dotyczące przewoźników w Kapsztadzie i okolicach, co okazało się ogromnym udogodnieniem dla pasażerów. Podróżni korzystają z 4 linii oznaczonych kolorem czerwonym, niebieskim, żółtym oraz fioletowym. W punktach węzłowych mogą się przesiadać, co w konsekwencji pozwala dotrzeć do wszystkich miejsc turystycznych w Kapsztadzie. Istnieje możliwość zakupu biletów jedno- i dwudniowych oraz skorzystania z przejazdu łodzią, co uatrakcyjnia ofertę przedsiębiorstwa City Sightseeing Cape Town.
EN
The most convenient means of transport while visiting Cape Town is getting around the town by tour bus. Tour buses in Cape Town shuttle regularly between major attractions of the town. Tourists can hop on and hop off at any bus stop they like. In May 2010, shortly before the 2010 FIFA World Cup, which took place in South Africa, an integrated electronic platform MyCiTi was implemented. Since then, passengers have gained access to current timetables and routes of buses, and got additional information about transport in Cape Town, which has turned out to be a significant convenience for them. Passengers can choose between four main colour coded tours: red, blue, yellow and purple. They can also transfer to another bus at transport nodes, which enables them to reach all tourist attractions in Cape Town. Moreover, there is possibility of buying day tickets or two-day tickets and taking a cruise which constitutes a great attraction in the offer of Citysightseeing company in Cape Town.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller towns (Pyskowice) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zorganizowanego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np.: Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiającej dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Pyskowice) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji czasu wymiany potoków pasażerskich na przystankach autobusowych na terenie Bydgoszczy. Ponadto przeanalizowano czynniki, które mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na długość trwania wymiany podróżnych wysiadających z pojazdu oraz podróżnych wsiadających do pojazdu.
EN
The article presents observation results of time to replacement passengers at bus stations in Bydgoszcz. In addition the factors, which may have an impact on the length of the duration of replacement passengers getting off vehicle and getting on vehicle were analyzed.
PL
Artykuł jest odpowiedzią na pytanie ile czasu zajmie dojazd i jaki będzie jego koszt na wybranych trasach, jeśli zdecydujemy się na podróż: pociągiem, autobusem, samochodem osobowym lub samolotem. W artykule omówiono aktualną sytuację komunikacyjną w Polsce odnośnie połączeń środkami komunikacji zbiorowej z Warszawy do większych miast w Polsce. Obecnie w przewozach kolejowych konkurują ze sobą pociągi: Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) oraz Inter Regio (IR). W przewozach autobusami firmy: spółki PKS, Polski Bus, Polbus, Polonus, Neobus. Konkurencję w przewozach kolejowych nieznacznie wzmocniło wprowadzenie w połowie grudnia ubiegłego roku na tory, dziewięciu składów pociągów Pendolino, które kursują pomiędzy Warszawą a Krakowem, Katowicami, Trójmiastem oraz Wrocławiem. Konkurują z nimi także przewoźnicy lotniczy – PLL LOT i Ryanair.
EN
The article gives answers to following questions: how long time it takes to reach the destination and what its cost will be if we decide on the travel: by train, bus, passenger car or piane. In the article Polish current communication situation regarding public transport connections from Warsaw to major cities in Poland was discussed. At present in rail transport semces following train companies are competing: Cheap Railways - Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) and Inter Reg/o (IR). In the bus transport following bus companies are competing: Polish Long-Distance Bus Service Companies, Polish Minibus, Polbus, Neobus. The competition in rail transport was slightly strengthened by implementing in December the previous year nine new Pendolino trainsets which run between Warsaw and Cracow, Katowice, Tricity and Wrocław. Moreover between Warsaw, and some major cities there are flights carried out. In the air there's a competition between PLL LOT and Ryanair.
PL
Rynek komunikacji publicznej w miastach Polski charakteryzuje się szeregiem daleko idących przeobrażeń, zwłaszcza związanych z problemami rozwoju komunikacji publicznej z jednej oraz dynamiczną ekspansją przewoźników prywatnych z drugiej strony. Bardzo dobrym przykładem tych zmian, ze względu na ich skalę i tempo, stanowi miasto Wałbrzych. Zmiany były efektem upadku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, a następnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W konsekwencji nowi, prywatni przewoźnicy stali się podstawowym ogniwem komunikacji publicznej w mieście, co niesie za sobą szereg pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. Celem artykułu jest analiza i ocena funkcjonowania wałbrzyskiego, lokalnego systemu komunikacji autobusowej w aspekcie organizacyjnym i przestrzenno-ilościowym. W artykule zaprezentowano schemat funkcjonowania wałbrzyskiego modelu komunikacji publicznej oraz przeprowadzono analizę ilościową. Skupiono się on przede wszystkim na zbadaniu struktury przewoźników, kierunków i natężeń kursów przez nich wykonywanych oraz identyfikacji powiązań między tymi kierunkami a wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi. Pozwoli to na identyfikację charakterystycznych cech kształtującego się systemu komunikacji publicznej, oceny jego zalet i wad, a także umiejscowienie go w kontekście innych systemów. Należy przy tym podkreślić, iż jakkolwiek praca dotyczy miasta Wałbrzych, to opisane w niej zjawiska z różnym natężeniem występują w skali całego kraju.
EN
Market of public transport in Polish cities is characterized by many significant transformations, especially connected with development problems and dynamic expansion of private carriers. Because of the scale and rate of changes Wałbrzych is one of the best examples. The changes have generally been connected with the fall of urban transport operator. Consequently new, private carriers have become basic component of public transport in the city, which has caused many, positive and negative effects. The aim of the article is the analysis and evaluation of the activity of local bus transport system, especially with reference to the organization and spatial aspects. In the article authors presented the scheme of functioning of regional bus network and quantitative analysis (structure of carriers, destinations and links between spatial structure and local social-demographic factors. That allows to identify characteristic features of public transport system and to evaluate advantages and weaknesses facets. It must be admitted that although the article describes situation in Wałbrzych presented here phenomena are appeared in different scale in the whole country.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena funkcjonowania sytemu dowozowego do portów lotniczych w Polsce na podstawie badań pierwotnych. Przeprowadzone zostały one metodą wywiadu osobistego w polskich portach lotniczych i obejmowały pytania dotyczące konkurencji na polskim rynku transportu lotniczego, w tym wykorzystania transportu kolejowego jako środka transportu dowozowego do portów lotniczych.
EN
Aviation in the XXI century is the fastest growing sector. Also in Poland there is a large growth in air traffic, particularly in the last few years, the effect of growth the air traffic system is the development of airport links. This indicates competition in the transport market, but also on air market. As a result of these factors, following competition between airports. One of the instruments of competition is an efficient system of airports links. The main aim of this article is to evaluate the functioning of this system on the Polish aviation market based on research.
PL
Przewozy międzyaglomeracyjne w Polsce realizowane są transportem autobusowym, kolejowym i lotniczym oraz przy wykorzystaniu samochodów osobowych. Wybór jednego z tych środków zaspokajania potrzeb transportowych determinowany jest przede wszystkim dostępnością geograficzną oraz czasem i kosztem podróży. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące tych czynników w połączeniach Warszawy z głównymi aglomeracjami Polski.
EN
The article answers to a question how long time will take to ride and what its cost will be on chosen routes, if we decide to travel: by train, bus, passenger cars or plane. In the article a current communication situation in Poland regarding connections by means of public transport from Warsaw to major Polish cities was discussed. At present in rail services Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) and Inter Regio (IR) compete against each other. In bus transports : PKS, Polski Bus, Polbus, Polonus, Neobuscompete against each other. In rail services the competition was slightly strengthen in the middle of December of last year by implementing ninePrendolino trains which run between Warsaw and Cracow, Katowice, Tricity and Wrocław. Also air carriers – PLL the Flight and Ryanair compete with them.
12
PL
Jednym z najbardziej rozległych i zaludnionych pasm osadniczych w Polsce jest pasmo obejmujące aglomeracje łódzką i warszawską. W ostatnich kilkudziesięciu latach charakteryzuje się ono wysoką dynamiką rozwoju, a jednym z jego skutków jest szybki wzrost zapotrzebowania na transport, zwłaszcza pasażerski, pomiędzy tymi aglomeracjami. Związane to jest z intensyfikacją powiązań gospodarczych pomiędzy aglomeracjami oraz z tworzeniem się międzyaglomeracyjnego rynku pracy. Obie aglomeracje oraz obszar pomiędzy nimi w analizach gospodarczych i przestrzennych w Polsce określony został jako Warszawsko-Łódzki Obszar Funkcjonalny (WŁOF), będący częścią Makroregionu Centralnego, obejmującego województwa mazowieckie i łódzkie. W niniejszym artykule przedstawiono czynniki determinujące rozwój rynku przewozów pasażerskich w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej.
EN
One of most extensive and populated urbanized areas in Poland is settlement strips Łódź and Warsaw. In several dozen last years it is characterized by high dynamics of the development, and a fast rise in the demand for the transport, especially passenger, between these urbanized areas. It is tied with the intensification of economic connections and with being formed of the labour market between these agglomeration. Both agglomerations and area between them in economic and spatial analyses in Poland were definite as Warsaw-Łódź Functional Area (WŁOF) being a part of the Central Macroregion spreading through Mazovian and Łódź provinces. In this article factors determining the development of the market of passenger transports in this area, with special taking into account a bus service were described.
PL
Celem artykułu jest analiza poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach oraz prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Omówiono działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.
EN
This article aims to analyze the level of safety on Polish roads and the presentation and assessment of measures taken to improve safety, with special emphasis on public transport bus. Discusses the activities and initiatives undertaken at national and international level, contributing to the improvement of road safety.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from Katowice to one of the smaller town areas (Bobrowniki rural commune) located in the Silesian Agglomeration.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z Katowic do jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
W ostatnich latach administracja publiczna realizuje coraz więcej usług elektronicznych. Służba Celna jest jednym z liderów wprowadzania e-usług. Jednym z rozwiązań jest system eBooking BUS, który udostępnia firmom przewozowym możliwość elektronicznego powiadamiania Służby Celnej o planowanym przekroczeniu granicy przez autobusy. W artykule przedstawiono informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów.
EN
In recent years, public administration implementing more and more electronic services. The Customs Service is one of the leaders in introducing e-services. One solution is to eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the Customs Service of the planned crossing of the border by bus. The article presents information on the improvements, the aim of which is to shorten the clearance time coaches.
PL
W artykule przedstawiono analizę wskaźnikową kosztów funkcjonowania jednego z przewoźników świadczącego usługi w zakresie regularnego, publicznego transportu autobusowego głównie na terenie powiatu poznańskiego, tj. Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Kombus Spółka z o.o. Pod uwagę wzięto 5-cio letni przedział czasowy, tj. lata 2008-2012. W analizie kosztów uwzględniono szereg składników, w tym: wynagrodzenia, koszty zużycia materiałów i energii, amortyzację, podatki i opłaty. Koszty odniesiono do wykonanej pracy przewozowej przez tabor przedsiębiorstwa. To z kolei pozwoliło na wyznaczenie wielkości składników kosztowych wpływających na cenę finalną wozokilometra autobusu. Autorzy wyznaczyli zarówno dla kosztu całkowitego wozokilometra, jak i poszczególnych jego składników funkcje trendu wraz ze współczynnikami determinacji. Na podstawie danych z analizowanego okresu oszacowano wielkości kosztów dla roku 2013 i 2014.
EN
This paper presents ratio analysis of the operating costs of Kombus Ltd.(KPA Kombus Spolka z o.o.), one of the transport companies providing services of a regular and public bus transport, spread on the area of Poznań County. The analysis covers a five-year period, i.e. 2008-2012. A number of ratios are considered in the cost analysis, including salaries, materials, energy costs, depreciation, taxes and fees. The costs are related to the transport volume carried out by the company’s fleet. It allows to define the values of costs factors influencing on the final cost of vehicle-kilometer for the total costs of vehicle-kilometer as well as for its components. The authors have defined the trend functions with determination coefficients. Based on the data obtained for the given period, the cost values for 2013 and 2014 have been estimated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych 2013 roku badań stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie publicznego, regularnego transportu autobusowego tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Spółka z o.o. z Rokietnicy. Badaniu poddano cztery linie obsługiwane przez przewoźnika linie, tj. 831 (Poznań Ogrody – Mrowino), 832 (Poznań, Jana III Sobieskiego – Przybroda), 833 (Poznań Ogrody – Żydowo) oraz 853 (Poznań Ogrody – Przecław), którymi mieszkańcy Gminy Rokietnica dojeżdżają do stolicy Wielkopolski – Poznania. Uzyskane wyniki stały się podstawą do wyznaczania zbioru wskaźników istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu autobusowego, w tym: prędkości eksploatacyjnej, rzeczywistego czasu jazdy, średniego stopienia napełnienia pojazdu, średniej liczby pasażerów znajdującej się w pojeździe na danym odcinku drogi, pracy przewozowej autobusu na danej linii i na danym odcinku drogi, efektywności pojazdu.
EN
The paper presents the result research of utilization of bus fleet in one of several bus public transportation companies from the Agglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several of the most important rates of the transportation systems: travel time, average number of passengers, average number of passengers per route, transport working with a bus passenger, vehicle efficiency. The paper includes also the advantages and weaknesses of bus lines and bus timetable in ROKBUS transportation company.
PL
W artykule porównano wyniki badań wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie publicznego, regularnego transportu autobusowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy, przeprowadzanych w latach 2012 i 2013. Dla uzyskania porównywalności wyników założono, że analiza obejmować będzie zbliżony przedział czasowy oraz taka sama liczba linii autobusowych (832, 832, 833 i 853) obsługiwanych przez wspomnienie przedsiębiorstwo. Celem badań oraz analizy ich wyników była ocena wpływu wprowadzonych zmian funkcjonowaniu ZUK Rokbus Sp. z o.o. na efektywność wykorzystania taboru w aspekcie działań aglomeracji poznańskiej zmierzającej do integracji publicznego transportu zbiorowego.
EN
The article compares the results of research into the use of bus fleet in ROKBUS Ltd. Co.in Rokietnica, a company dealing with regular public bus transport . The research was conducted in the years 2012 and 2013. To obtain comparable results, it was assumed that the analysis would include similar periods of time and equal number of bus lines (832, 832, 833 and 853) managed by the company. The aim of the research and its analysis was to assess the impact of the changes implemented in Rokbus Ltd. Co. on their fleet efficiency in terms of the activities carried out by the Poznań agglomeration aimed at the integration of public transport.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.