Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Satysfakcja z pracy naukowej – przegląd badań
PL
W artykule omówiono kluczowe kwestie dotyczące satysfakcji zawodowej pracowników nauki. Odniesiono się do wydajności pracy zawodowej akademików oraz ich obciążeń stresem, warunkami pracy. Autorzy odnoszą się w nim również do różnic w postrzeganiu tego zjawiska między kobietami i mężczyznami. Z badań wynika, iż czynnikiem, który pozytywnie wpływał na satysfakcję kadry akademickiej w Polsce, jest poczucie, że ich praca cieszy się uznaniem, natomiast negatywny wpływ miało – podobnie jak w przypadku badań międzynarodowych – nadmierne obciążenie obowiązkami dydaktycznymi oraz administracyjnymi. Niektóre z badań wykazały, że poziom zadowolenia polskich pracowników naukowych wzrasta wraz ze stażem pracy.
EN
The article discusses the key issues related to the science work satisfaction. It refers to the professional work of the researchers and their stressors, working conditions. Authors also refer to a differences in the perception of this phenomenon between men and women. Research shows that a factor that positively influences the satisfaction of academic staff in Poland is the sense that their work is appreciated, while the negative impact was due to the excessive burden on teaching and administrative duties. Some studies have shown that the level of satisfaction of Polish academics increases with the increase in work experience.
PL
W publikacji autorzy poruszają tematykę nadawania nowej funkcji dawnym zakładom produkcyjnym. Skupiono się na powoływaniu funkcji turystycznej jako rozwiązaniu innowacyjnym wpływającym na przedsiębiorczość i konkurencyjność gminy na przykładzie miasta Zabrze.
EN
The authors of publication referred to the topic of industrial heritage. They focused on former production sites and assigning them a new features, as an innovative solution that affect entrepreneurship and competitiveness of municipalities on the example of the city of Zabrze.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje ocenę sprawności komunikacji biur podróży z województwa śląskiego z ich potencjalnymi klientami. Ocenę uzyskano za pomocą internetowej ankiety zamaskowanej, ukierunkowując prowadzone badania na aspekt znaczenia komunikacji e-mailowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej i kreowaniu innowacyjnych kanałów dystrybucji usług turystycznych.
EN
This publication presents the assessment of the communication efficiency of travel agencies from Silesia to their potential customers. The assessment was obtained usage of an online disguised survey. The research was directed to determine the importance of e-mail communication usage to increase competitive advantage and create innovative distribution channels for touristic services.
PL
Celem artykułu jest zbadanie przydatności stron internetowych wybranych Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego ze wszystkich uzdrowisk w Polsce. Analizie poddano 37 stron internetowych polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Sprawność obsługi internetowej zbadano metodą zamaskowanej ankiety (Mystery Shopping) oraz wykorzystując kodeks postępowania etycznego w zakresie funkcjonowania medycznych stron internetowych HONcode.
EN
The main aim of this study is to investigate the usefulness of websites selected spas enterprises in Poland. The analysis included 37 Polish websites spa business. The efficiency of web service tested by masked surveys (mystery shopping), and using a ethical conduct code in the operation of medical HONcode websites.
EN
This paper describes life cycles that have influence over the life cycle of a company. Moreover it is an attempt to highlight the relations that take place between those life cycles, in the post-industrial context. The effect of their analyse was creation of a life cycle model for a company that is extended by adding a touristic function to it.
PL
Artykuł opisuje cykle życia, które mają bezpośrednie oddziaływanie na cykl życia przedsiębiorstwa. Ponadto podjęto w nim próbę zaznaczenia wzajemnych relacji między tymi cyklami w kontekście turystyki poprzemysłowej. Wynikiem ich analizy jest skonstruowanie modelu cyklu życia przedsiębiorstwa poszerzonego o funkcję turystyczną. W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, dokonując przeglądu zagadnień teoretycznych związanych z cyklem życia przedsiębiorstwa.
PL
Artykuł ten poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania nowoczesnych internetowych narzędzi gromadzenia danych, jako narzędzi marketingowych wspomagających zarządzanie cyklem życia produktu. Autorzy dokonują analizy i wyboru optymalnego narzędzia ankietyzacji, biorąc pod uwagę potrzeby menedżera przedsiębiorstwa.
EN
This publication is dedicated to the issue of modern Internet data collection instruments used as a marketing tool to support product life cycle management. The authors select and analyze optimal data collection instruments, having established their usefulness for a tourist company manager as the main criterion.
7
Content available Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych dotyczących oceny atrakcyjności trzech polskich uzdrowisk (Krynica, Polanica i Kołobrzeg). Analiza dotyczy zarówno próby oszacowania, które z cech wpływają najbardziej na ogólną ocenę atrakcyjności uzdrowiska, jak i tego, czy występują różnice w ocenach kuracjuszy z uzdrowisk będących na odmiennym poziomie rozwoju funkcji uzdrowiskowej oraz między kuracjuszami, którzy sami decydują o miejscu kuracji oraz za których zdecydowali inni.
EN
The publication presents the results of the survey concerning the evaluation of the attractiveness of the three Polish spas (Krynica, Polanica and Kolobrzeg). The analysis concerns both attempt to estimate which of the features affecting the total score of the attractiveness of the resort, as well as whether there are differences in the score of the visitors form spas who are at different stages of the development of spas function, and between the spa visitors, who themselves decided about location of treatment and this visitors who have not decided by themselves.
PL
Publikacja omawia podstawowe wskaźniki funkcji turystycznej (np. wskaźnik Baretje’a-Deferta, Charvata, Schneidera, Deferta itd.) oraz ukazuje możliwość ich wykorzystania w ocenie rozwoju turystycznego obszarów. Autor analizuje poziom rozwoju turystycznego gmin województwa śląskiego i wskazuje obszary najlepiej rozwinięte turystycznie.
EN
The publication discusses the main indicators of the tourist function of area (i.e. Baretje-Defert’s index, Charvát’s index, Schneider’s index, Defert’s index etc.) and shows the possibility of their use in the assessment of development of tourism areas. The author analyzes the level of tourism development of communes in Silesia region and points best-developed tourist areas.
PL
Publikacja prezentuje charakterystykę polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych przez pryzmat wyników ekonomicznych, będących podstawą selekcji spółek przeznaczonych do prywatyzacji, i tych które pozostaną pod pełną kontrolą państwa. Praca porusza zagadnienie ograniczenia potencjału leczniczego w uzdrowiskach w kontekście procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych.
EN
The publication presents the characteristics of Polish spa enterprises through the prism of economic results underlying the selection of companies for privatization, and those that remain under full state control. Work also recognizes problem of reducing the size of the medicinal potential of spas in the context of the privatization process of health resort companies.
10
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących postrzegania przez osoby pełnosprawne barier, z jakimi spotykają się w aktywności turystycznej. Przeprowadzono dwa badania: analizę stopnia przystosowania obiektów turystyki po- przemysłowej względem osób niepełnosprawnych w świadomości personelu tychże obiektów oraz występowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych w świadomości osób niezwiązanych z przemysłem turystycznym.
EN
In the article the results of the research of the human awareness of disabled tourists needs were presented. Two researches were conducted. Preliminarily, the assumed standard of facilities offered to disabled tourists by the personnel of industrial heritage touristic objects was examined. Secondly, the recognition of the problems facing disabled persons by non-disabled persons not engaged in tourist industry was investigated. The study confirmed the gap between commonly belief needs of disabled persons and their real requirements.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań ośrodków turystyki poprzemysłowej Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki dotyczących stopnia ich dostosowania do potrzeb turystów niepełnosprawnych. Analiza obejmuje charakterystyki populacji osób niepełnosprawnych oraz ich aktywności turystycznej w Polsce. Wymienia również bariery aktywności turystycznej, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki poprzemysłowej.
EN
In the paper the research results of facilities for disabled persons in The Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship were presented. The disable population and its touristic activity in Poland were characterized. The barriers which disabled tourists encounter especially in terms of industrial heritage tourism were specified.
PL
Artykuł prezentuje założenia i wytyczne dla planowanego projektu badań nad opisem rozwoju uzdrowisk. Autor podejmuje dyskusję nad słabościami stojącymi u podstaw projektowanych badań, dotyczących wykorzystania ewolucyjnych koncepcji rozwoju obszaru turystycznego w uzdrowiskach. Efektem końcowym jest zestaw założeń, mogących stanowić najsłabszy element podejmowanych badań.
EN
The publication presents assumptions and guidelines for research project of health resorts development describing. Author discuss about weakness arguments lie on the basis of research which concerning using of evolutionary models of destinations development in health resorts. In the paper group of assumptions which are most weakness elements of project are describing.
13
Content available remote Typologia turystów a typologia odwiedzających uzdrowisko - przegląd typologii
PL
Artykuł opisuje rezultat przeglądu literatury naukowej, prezentującej typologie turystów, wykorzystywane w badaniach naukowych. Autor widząc rozbieżności między opracowanymi typologiami turysty oraz odmienną strukturą osób odwiedzających uzdrowiska przytacza własną propozycję typologii osób odwiedzających uzdrowiska.
EN
The publication presents results of literature review, where most popular typology of tourists are describing. Taking into consideration differences between structure of visitors tourism destinations and so specific tourism area as health resorts, author proposed new typology of health resort visitors.
PL
Artykuł przedstawia opis dwóch koncepcji rozwoju obszaru turystycznego oraz ich wybranych modyfikacji. Autor przytacza również dyskusję nad zaletami i słabościami koncepcji S.C. Ploga i R.W. Butlera. Artykuł ujmuje również cechy charakteryzujące fazy rozwoju miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych.
EN
The publication presents two concepts of development of tourism area and chosen modifications of this concepts. In the article discussion about advantages and disadvantages of Plogs and Butlers concepts is describing. Paper formulate characteristics of each stage of health resort and tourism development.
PL
Artykuł prezentuje rezultaty wykorzystania sieci bayesowskiej w klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością. Autorzy zbudowali sieć opartą na 10 cechach auksologicznych, klasyfikując niskorosłych pacjentów do jednej z trzech grup. Wyniki porównano z innymi ilościowymi modelami klasyfikacji niskorosłych.
EN
The publication presents results of the diagnostics classification of short stature children based on bayesian network. Authors build network based on 10 auxologic measurements classifying short stature patients to one of the three groups. The received results are combined with other quantitative models of short stature classification.
PL
Artykuł ma na celu określenie różnic między tzw. kuracjuszami komercyjnymi a kontraktowymi. Dla osiągnięcia zamierzonego celu posłużono się wynikami badań ankietowych, przeprowadzonych wśród kuracjuszy uzdrowiska Wysowa. Wykorzystanie metod analizy statycznej pozwoliło wyłonić kluczowe cechy różnicujące oba typy kuracjuszy.
EN
The main aim of article is determining differences between so-called commercial and contractual visitors of health resorts. In the paper results of research of health resort's patients in presenting. Authors are presenting crucial guilds diversifying both types of visitors.
PL
Publikacja prezentuje wyniki wstępnej analizy wykorzystania cech auksologicznych niskorosłych pacjentów w klasyfikacji diagnostycznej. Artykuł stanowi przyczynek do nowej metody klasyfikacji badanych.
EN
The paper presents assumption of the classification concept of short stature children belonging to one of three illness groups with the use of few parameters depicting a given patient as well as their family environment. Analysis presented in this paper is contribution for new classification method of patients.
18
Content available remote Wskaźniki godzinowej i dobowej gęstości zaludnienia parku uzdrowiskowego
PL
Autor podejmuje próbę rozwinięcia analizy wskaźnikowej parku uzdrowiskowego, czyli jednego z urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej. W artykule omawia się założenia i wskaźniki oceny sprawności operacyjnej parku uzdrowiskowego. Rozważania nad wskaźnikami poparto analizą frekwencji w parku uzdrowiskowym, w sezonie letnim.
EN
The main aim of the article is elaborating tools of the indicator analysis serving the measurement of the spa park, as one of devices of the spa health care and the health tourism. In the article assumptions and indicators of the assessment of the operating efficiency of the spa park are discussed. Deliberations above indicators were illustrated with analysis of the attendance at the spa well-room in the summer season in Kudowa Zdrój.
PL
Artykuł prezentuje niewielki fragment wiedzy o zjawiskach złożonych. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zwiększenia zdolności decyzyjnych za pomocą implementacji Wielowymiarowej Analizy Porównawczej w turystyce zdrowotnej. W artykule zaproponowano zastosowanie metody w konstrukcji rankingów turystycznych.
EN
The publication presents a small fraction of a widely developed branch of knowledge on complex phenomena. The main aim of the article is presenting of upsizing decision-making abilities by the implementation of the Multidimensional Comparative Analysis method in the health tourism. At work applying the method in the structure of tourist rankings was suggested.
20
Content available remote Propozycja pomiaru intensywności ruchu turystycznego w pijalni uzdrowiskowej
PL
Artykuł jest próbą rozwinięcia bazy instrumentów ilościowej analizy wskaźnikowej, wykorzystywanej w badaniu ruchu turystycznego na terenie uzdrowisk. Autor prezentuje sposób wykorzystania wskaźników w ocenie mchu turystycznego, rejestrowanego w pijalniach uzdrowiskowych. Rozważania nad wskaźnikami poparto analizą frekwencji w pijalni uzdrowiskowej w sezonie letnim w Kudowie Zdrój.
EN
The main aim of the publication is an attempt to elaborate the base of instruments of the quantitative indicators analysis, used in examining the tourist movement in the area of spas. The article collection of indicators useful to estimate the tourist movement in spa well-room is describing. Deliberations above indicators were illustrated with analysis of the attendance at the spa well-room in the summer season in Kudowa Zdrój.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.