Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport vibrations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Different methodologies for the assessment of the influence of vibrations on people residing in buildings can be found in international standards. There are two dominant methods of assessment: the analysis of the RMS values in 1/3 octave bands and vibration dose VDV. In this article, these two methods of assessing the influence of vibration on humans are compared, not only on the basis of standard formulas but also on a real example. The influence of transport vibrations (busses, trams, trucks) on humans residing in traditional, masonry buildings was analysed. Conclusions resulting from a comparative analysis of the two methods of evaluation were formed.
PL
W normach światowych można znaleźć różne metodyki służące ocenie wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach. Dominują dwie metody ewaluacji: analiza RMS w pasmach 1/3 oktawowych oraz dawka (doza) wibracji VDV. W niniejszym artykule obydwie metody oceny wpływu drgań na ludzi zostały porównane nie tylko na podstawie zapisów normowych, ale także na konkretnym przykładzie. Analizie poddano wpływ drgań komunikacyjnych (przejazd autobusu, tramwaju, samochodu ciężarowego) na ludzi w budynku wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej. Sformułowano wnioski, które wynikają z analizy porównawczej dwóch metod ewaluacyjnych.
2
Content available Drgania w transporcie drogowym i ich oddziaływania
PL
W artykule omówione zostały drgania w aglomeracjach miejskich oraz ich podział ze względu na stopień szkodliwości, wymagania normowe dotyczące oceny wpływu drgań na budynki, ludzi urządzenia w budynkach, diagnostyka wpływu drgań budynki i ludzi w budynkach oraz rozwiązania techniczne chroniące przed drganiami.
EN
The article disscuses about the vibrations in urban areas and their division because of the degree of harm, the standarts requirements for assessing the effect of vibrations of buildings, people and equipment in the buildings, diagnostics of vibrations impact on building and people in buildings and technical solutions to protect against vibration.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono badania drgań wybranych zabytkowych budynków zlokalizowanych w centrum Krakowa. Źródłem drgań były przejazdy tramwajów różnych typów. Oceniano szkodliwość zarejestrowanych drgań na konstrukcje budynków oraz na ludzi w nich przebywających według procedur opisanych w polskich normach. Badania wykazały znaczący wpływ drgań na konstrukcję budynku zabytkowego w zależności od typu tramwajów wzbudzających drgania. Po zastosowaniu wibroizolacji, dobranej na podstawie symulacji numerycznych, poziom drgań uległ istotnej redukcji. W pracy oceniono także wpływ drgań pochodzenia komunikacyjnego na ludzi. Wykazano przekroczenia granic odczuwalności drgań przez ludzi w budynkach. Druga część artykułu dotyczy oceny skuteczności zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego toru tramwajowego z uwagi na poziom wzbudzanych drgań i ich szkodliwości na konstrukcję budynku mieszkalnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowej. Pomiary drgań budynku wykonane zostały przed i po remoncie torowiska. Oceniano także wpływ prędkości przejazdów różnego typu tramwajów na poziom drgań wzbudzanych w murowym budynku mieszkalnym. Podano opisy matematyczne zależności maksymalnych wartości składowych poziomych i składowej pionowej przyspieszeń drgań mierzonych w budynku w poziomie terenu od prędkości przejazdów tramwajów oraz współczynniki linii trendu.
EN
The first part of the article refers to the research on vibrations of selected historical buildings located in the centre of Krakow. The vibrations were caused by passages of different types trams near the structures. Harmfulness of vibration for the structures as well as the influence on people staying in the buildings have been performed with recorded components of acceleration vibrations according to the procedures described in Polish standards. The studies have shown a significant level of influence on the historic buildings depending on the type of tram. Vibration level has been significantly reduced after applying vibro-isolation selected on the basis of numerical simulation. It has also been presented the exceeding limits of perceiving of vibrations by people in buildings. The second part of the article refers to the assessment of the effectiveness of the applied solution for the tram track due to the level of induced vibrations and their harmfulness for the construction of a residential building, located in the immediate vicinity of the track. Vibration measurements of the building before and after the track repair have been compared. The impact of run speed of various types of trams on vibration level induced in the residential building has been also specified on the basis of analysis of the vibration records. Mathematical relations describing dependences of the maximum values of the horizontal and vertical components of vibration acceleration measured at ground-level building as functions of trams’ speed and the coefficients of the trend line have been defined.
PL
Artykuł dotyczy problemu wpływu drgań generowanych przez metro na blisko położone budynki i na ludzi w tych budynkach. Wymieniono ustawy, wytyczne oraz uregulowania normowe dotyczące tych zagadnień. Podano algorytm ochrony budynków i ludzi w budynkach opracowany na podstawie doświadczeń z funkcjonowania metra w Warszawie. Wymieniono techniczne sposoby obniżenia poziomu drgań generowanych przez metro oraz przedstawiono metodykę zastosowaną podczas projektowania wibroizolacji nawierzchni szynowej na bielańskim odcinku I linii metra w Warszawie. Na koniec podano wnioski dotyczące możliwości wykonania metra w Krakowie z uwagi na wpływy dynamiczne na budynki (w tym budowle zabytkowe) oraz na ludzi przebywających w tych budynkach. Przykłady wielu historycznych miast, w których funkcjonuje komunikacja podziemna świadczą o tym, że metro nie stanowi zagrożenia dla zabytków oraz zabytkowego charakteru tych miast. Metro jest „ekologicznym” środkiem transportu. Jedyne zanieczyszczenie jakie emituje na zewnątrz stanowią drgania generowane przejazdami pociągów. Prawidłowe zaprojektowanie wibroizolacji pozwala wyeliminować problem nadmiernego wpływu drgań metra na budynki i na ludzi w budynkach, nawet w przypadku metra płytkiego, tak jak to ma miejsce w Warszawie. Można zatem przyjąć, że w przypadku budowy metra w Krakowie problem drgań może zostać z powodzeniem rozwiązany, a krakowskie zabytki ani mieszkańcy Krakowa nie ucierpią z tego powodu.
EN
The article concerns problem of the effect of vibrations generated by the subway in nearly buildings and people in these buildings. Laws, guidelines and regulations by standards on these issues are presented. The algorithm protection of buildings and people in buildings developed on the basis of experience from Warsaw’s subway operation is given. The technical ways to reduce vibration generated by metro and methodology used in the design of the vibroisolation of the rail surface on the Bielany section of 1st subway line in Warsaw are discussed. At the end conclusions for implementation of subway in Cracow in the reference to the dynamic influences on buildings (including historic buildings) and on the people living in these buildings are given. Examples of many historical cities where underground transport works prove that underground is not a threat to monuments and historic character of these cities. Proper design of vibroisolation eliminates the problem of excessive vibrations impact of the subway on buildings and on people in buildings, even in the case of shallow subway as it is in Warsaw. It can therefore be assumed that in case of the construction of subway in Cracow these problems also can be successfully resolved.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu drgań komunikacyjnych na konstrukcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz na komfort przebywających w nim ludzi. Przeprowadzono pomiary przyspieszeń rzeczywistej konstrukcji i dokonano porównania z wartościami dopuszczalnymi wyznaczonymi według odpowiednich przepisów normowych. Dodatkowo przeprowadzono dynamiczną analizę numeryczną w celu zbadania wpływu odległości lokalizacji budynku względem krawędzi drogi na amplitudy drgań przekazywanych na budynek i odczuwanych przez przebywających w nim ludzi.
EN
Analysis of the influence of vibrations caused by road traffic on the structure of a building, as well as on human comfort has been presented in the paper. Measurements of accelerations on the real structure have been made, and then compared with the allowable values presented in standards. Additionally, there has been performed dynamic numerical simulation in order to research the influence of a building localization in relations to the source on the amplitudes of vibrations which are received by the building and the inhabitants.
PL
W dobie coraz bardziej rozwijającej się infrastruktury drogowej oraz wzrostu świadomości mieszkańców budynków usytuowanych w pobliżu arterii komunikacyjnych może pojawić się problem szkodliwego oddziaływania drgań generowanych przez pojazdy. W niniejszym artykule podjęto temat inwentaryzacji uszkodzeń budowli jako zabezpieczenia dla inwestora, jak i dla właścicieli budynków znajdujących się w strefie wpływów drgań transportowych. Zwrócono także uwagę na potrzebę przeprowadzenia takiej inwentaryzacji w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, przy udziale ekspertów.
EN
In times of increasingly expanding road infrastructure and increased awareness of the residents of buildings located close to arterial roads a harmful influence of vibrations generated by vehicles could be a problem. This paper considers the subject of an inventory of buildings damages as collateral for the investor as well as for owners of buildings located in the zone of influence of transport vibrations. It is also highlighted the need for such an inventory in accordance with the construction rules, with the participation of experts.
7
PL
W pracy dyskutowany jest problem kompleksowej diagnozy zabytkowego kościoła z uszkodzeniami. Biorąc za przykład badania przeprowadzone w kościele św. Mikołaja w centrum Krakowa przedstawiono zakres badań diagnostycznych przewidzianych w celu ustalenia przyczyn wystąpienia uszkodzeń. Ponieważ poddana badaniom konstrukcja jest narażona na drgania komunikacyjne generowane przez pojazdy kołowe i przejazdy pociągów szczególną uwagę zwrócono na wpływ drgań na zabytkowy obiekt. Zaprezentowano wyniki pomiarów tych drgań i analiz dynamicznych otrzymanych przy użyciu modelu konstrukcji badanego budynku.
EN
The problem of comprehensive diagnosis of a historic church with damages is discussed in this paper. Taking as an example investigations were carried out in the Church of St. Nicholas in Krakow city centre. The range of diagnostic tests designed to determine the causes of occurring damages is presented. Because this building structure is exposed to transport vibrations generated by transport vehicles and train passages special attention was paid to the influence of vibrations on the historic building. Results of measurements of these vibrations and dynamic analysis carried out by use of a building structure model are also described.
PL
W pracy przedstawiono wybrane problemy wpływu drgań generowanych przez komunikację podziemną na budynki i ludzi w budynkach. Omówiono krótko diagnostykę tych wpływów. Podano algorytm analizy tych wpływów w przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych. Zaprezentowano przykładowe zastosowania wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej w kolejowym tunelu średnicowym w Warszawie oraz na bielańskim odcinku warszawskiego metra, podając przykłady prognoz wpływów drgań wraz z ich późniejszą weryfikacją doświadczalną.
EN
Chosen problems of the influence of vibrations generated by underground transport to buildings and to people in buildings are presented in the paper. Diagnostics of these influences is also discussed. Algorithm of analysis of these influences in the case of transport investments is given. The exemplary applications of the vibroinsulation in a construction of rail track in train tunnel in Warsaw and in Warsaw metro are presented with examples of the vibration influence prediction and former verification of it.
PL
Podano procedurę uwzględniania w projektowaniu budynków wpływu drgań komunikacyjnych na ludzi w budynku. Podano przykład zastosowania praktycznego tej procedury. Kryteria oceny przyjęto z [2]
EN
The procedure of design of buildings taking influence of transport vibrations on people in buildings into consideration is given in the paper. Also an example of application this procedure in practice is presented. Evaluation criteria were taking from polish standart PN-88/B-02171 "Evaluation of vibration influence on people in buildings".
10
Content available remote Diagnostyka dynamiczna w procesie budowy i eksploatacji metra
PL
W pracy omówiono źródła wpływów parasejsmicznych, jakie mogą wystąpić podczas budowy linii metra. Zamieszczono wybrane wyniki wieloletnich badań doświadczalnych drgań wywołanych przejazdami pociągów w tunelach metra płytkiego w Warszawie. Wykazano różnice w przebiegu propagacji tych drgań w gruncie oraz ich odbioru przez budynki w porównaniu z drganiami generowanymi przez komunikację naziemną. Przedstawiono wynikające z tego faktu wnioski w zakresie diagnostyki tych drgań, tj. oceny ich wpływu na konstrukcję budynków oraz na ludzi przebywających w budynkach w sąsiedztwie tuneli metra.
EN
Sources of paraseismic influences that may occur during subway construction process have been discussed in this paper. Some chosen results of long term experimental investigations of vibration caused by train passages in tunnels of a shallow subway in Warsaw have been presented. Differences in the propagation traces of these vibrations in the ground and reaction of buildings to them in comparison with vibrations generated by surface transport have been shown. Conclusions drawn from it in the field of diagnostics of these vibrations, i.e. evaluation of their influence on the building structure and people residing in the buildings located in the subway vicinity have been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.