Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena cyklu życia (LCA)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki na świecie, przeanalizowano prognozy rozwoju energetyki na najbliższe lata i w tym kontekście dosyć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Praca nie ma charakteru polemiki z przywołanymi w jej treści wynikami badań zespołów naukowych, jednakże autorzy zamieścili odniesienia do takowych polemik. Praca nie podejmuje także zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego. Stwierdzono, że elektrownie wiatrowe przyczyniają się do lokalnego wzrostu temperatury w miejscu ich zainstalowania, a także do wzrostu opadów. Charakter tego zjawiska (pozytywny, negatywny) w kontekście globalnego ocieplenia jest na razie przedmiotem badań wielu uczonych. Oddziaływanie źródeł odnawialnych jest znacząco mniejsze niż źródeł konwencjonalnych.
EN
Presented are the issues related to the widely understood development of wind energy industry. Discussed is the current state of the world power generation development, analysed are energy industry development forecasts for the coming years and in this context the issues related to the wind energy development are discussed in quite some detail. On the basis of available studies, outlined are also issues related to factors influencing the development of RES and their impact on climate. The paper is not a polemic with research results of the cited scientific teams, but references to such polemics are included. Also, the paper does not address issues related to the safety of the power system operation. On the basis of the research cited in the article it can be concluded that wind farms contribute to the increase of both local temperature and rainfalls. The nature of this phenomenon (positive, negative) in the context of global warming is currently the subject of research conducted by many scientists, however it can be said with certainty that the impact of RES on the climate is significantly smaller than that of fossil fuels.
PL
W artykule poruszono istotne problemy związane z oceną środowiskową w procesach decyzyjnych związanych z gospodarką ściekową. Omówiono główne determinanty kształtujące proces zarządzania gospodarką ściekową i wskazano na konieczność przeprowadzania oceny środowiskowej elementów systemu zbierania, transportu i oczyszczania ścieków dla poprawy efektywności kształtowania i eksploatacji całego systemu. Zaprezentowano możliwości zastosowania oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) w ocenie środowiskowej systemów gospodarki ściekowej i procesach podejmowania decyzji o ich kształtowaniu.
EN
The article presents the significant problems related to environmental assessment in decision-making processes related to wastewater management. The main determinants shaping the process of wastewater management were discussed and the need to conduct environmental assessment of elements of the collection, transport and sewage treatment system to improve the efficiency of shaping and operation of the entire system was discussed. The possibilities of using life cycle assessment (LCA – Life Cycle Assessment) in the environmental assessment of wastewater management systems and decision making processes on their shaping is also presented.
3
Content available Ocena efektów ekologicznych termoizolacji budynków
PL
W Polsce i innych krajach europejskich jednym z celów strategicznych jest poprawa efektywności energetycznej. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny efektów ekologicznych przedsięwzięcia związanego z termoizolacją budynku z uwzględnieniem oceny wrażliwości wybranych zmiennych. Do oceny oddziaływania na środowisko wykorzystano metodologię oceny cyklu życia (LCA). Wzięto pod uwagę zarówno koszty ekologiczne (zwiększenie obciążenia środowiska) związane są z materiałami termoizolacyjnymi jak i zyski ekologiczne (zmniejszenie obciążenia środowiska) powstałe w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania w fazie użytkowania budynku. Uwzględniono wariantowość ze względu na rodzaj przegrody zewnętrznej, stosowane źródło ciepła w budynku, rodzaj materiału termoizolacyjnego, a także strefę klimatyczną, w której znajduje się budynek. Dla każdego badanego wariantu uzyskano pozytywny efekt - zmniejszenie obciążenia środowiska w wyniku termoizolacji.
EN
One of the strategic objectives in Poland and other European countries is to improve energy efficiency. This paper aims to present a method for evaluating environmental effects of the project associated with thermal insulation of the building including the assessment of sensitivity of selected variables. To evaluate the environmental impact the methodology of life cycle assessment (LCA) was used. Both the environmental costs (increased burden on the environment) related to thermal insulating materials and environmental gains (reduction of environmental load) resulting from the reduction of energy demand for heating in the use phase of the building, were taken into consideration. The options were included with regard to the type of the external wall, heat source used in the building, the type of thermal insulating material, and the climate zone in which the building is located. For each studied variant a positive effect was obtained - reducing the burden on the environment as a result of thermal insulation.
EN
The computer program IWM-PL for the life cycle assessment (LCA) of waste was described. The environmental impact of the mechanical-biological treatment (MBT) technology was estimated. Final report shows that the analysed MBT plant does not have negative impact on the environment.
PL
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie metody oceny ułatwiającej podjęcie decyzji i wskazanie kompromisowego, w sensie wielokryterialnym, rozwiązania systemu ciepłowniczego, który będzie spełniał jednocześnie oczekiwania w zakresie efektywności ekonomicznej oraz zapewniał ograniczony zakres wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zadaniem w realizacji założonego celu jest przedstawienie analizy efektywności kosztowej wzorowanej na metodzie Analizy Cyklu Życia (LCA), która polega na ocenie kosztów w całym cyklu życia projektu. Przedmiotem badań jest wyznaczenie wskaźnika kosztu całkowitego, który był kluczowy w analizie, jaką przeprowadzono dla różnych źródeł ciepła, w tym dla ciepłowni geotermalnej oraz ciepłowni konwencjonalnej opalanej węglem kamiennym, wskazując rozwiązanie korzystniejsze.
EN
Economic analysis of renewable energy heating systems which focus only on investment and operational costs is unreliable. To address the problem the Life Cycle Cost (LCC) analysis is applied. The comparative calculations are carried out for a hard coal-fi red heating plant and for a heating plant which uses geothermal energy. The calculation led to obtaining a unit cost indicator.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania techniki oceny cyklu życia (LCA) do oszacowania wpływu na środowisko naturalne trzech alternatywnych scenariuszy w zakresie ekologistyki surowców wtórnych. Pierwsza część artykułu poświęcona jest zagadnieniom ekologistyki surowców wtórnych oraz metodologicznym aspektom LCA. Druga część artykułu przedstawia natomiast analizę LCA dla studium przypadku gromadzenia, transportu i segregacji surowców wtórnych w Kielcach. Rozwiązanie obecnie stosowane jest konfrontowane z możliwymi dostępnymi rozwiązaniami dotyczącymi ekologistyki surowców wtórnych, które są stosowane w Unii Europejskiej. Analizę LCA przeprowadzono za pomocą oprogramowania EASETCH.
EN
The present article discusses the possible use of life cycle assessment (LCA) technique to estimate the environmental impacts of three alternative scenarios of ecologistics of recyclable materials. The first part of the article is strictly devoted to the ecologistics of recyclable materials and the methodological aspects of LCA. The second part of the article describes a case study of the LCA analysis of ecologistics of recyclable materials in the city of Kielce. Currently applied solution is confronted with possible solutions regarding the ecologistics of recyclable materials that are applied in the European Union. The LCA analysis was performed using EASETECH software.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny środowiskowej dwóch technologii produkcji proppantu. Podobnie jak w przypadku wytwarzania granulatów ceramicznych technologia klasyczna obejmuje przemiał surowców na mokro w młynie kulowym oraz granulację w suszarni rozpyłowej. Nowa technologia opiera się na energooszczędnym przemiale surowców wilgotnych w młynie suszącym oraz granulacji w mieszalniku intensywnym. Analizę środowiskową dwóch technologii granulacji wykonano na podstawie techniki oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment). Zastosowanie LCA pozwoliło na wyznaczenie różnych kategorii wpływu na środowisko, w tym wskaźników emisji gazów cieplarnianych porównywanych technologii i wskaźnika skumulowanego zapotrzebowania na paliwa kopalne. Wyznaczono również wskaźnik uwzględniający kategorie szkód dla zdrowia człowieka, jakość ekosystemu oraz zużycie zasobów kopalnych. Ocena środowiskowa została przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN ISO 14044:2009, czterema metodami oceny wpływu: ReCiPe, IPCC, CED. Ponieważ wypalanie uzyskanego omawianymi technologiami granulatu jest realizowane w piecach obrotowych, w analizie porównawczej uwzględniono jedynie operacje technologiczne przygotowania granulatu do wypalenia.
EN
In this paper result of the environmental assessment of two proppant production technology is presented. Similarly as in the preparation of ceramic granules, classical technology includes as follow: milling of raw materials in a wet ball mill and spray-drying granulation. The new technology is based on low-energy wet milling of raw materials with use of drying mill and granulation in an intensive mixer. Environmental analysis was done for two technologies of granulation, based on life cycle assessment LCA (Life Cycle Assessment). Use of LCA analysis allowed to indicate different categories of environmental impact of compared technologies, including the emission of greenhouse gases and cumulative energy demand. The environmental assessment was carried out in accordance with PN-EN ISO 14044:2009, based on three methods of impact assessment: ReCiPe, IPCC, CED. Because of firing of compared granules in both cases is carried out in rotary kilns, comparative LCA analysis include technological operations of preparation of granules for firing.
PL
W pracy dokonano przeglądu literatury odnoszącej się do oceny środowiskowej recyklingu zespołów roboczych elektrowni wiatrowej, opartej na modelowaniu LCA. Scharakteryzowano pojęcie destrukcyjności obiektów technicznych, omówiono główne założenia oceny cyklu życia (LCA) oraz przedstawiono wybrane modele oceny wpływu, a mianowicie Eko wskaźnik 99 {Eco-indicator 99), CED {Cumulative Energy Demand) oraz IPCC {IPCC 2007 GWP 100a (Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 years).
EN
The paper presents a literature survey relating to the environmental assessment of recycling of wind power plant units, based on the LCA modeling. Destructiveness of technical objects is characterized, main assumptions of the life cycle assessment (LCA) are discussed and selected models assessing the impact, namely: Eco-indicator 99, CED (Cumulative Energy Demand) and IPCC (IPCC 2007 GWP 100a - Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 years) are presented.
PL
W pracy dokonano oceny środowiskowej opartej na modelowaniu LCA. Badania wykonano w odniesieniu do zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Analizę cyklu życia przeprowadzono wykorzystując program SimaPro 7.1.8 (PRé Consultants). Oddziaływanie na środowisko określono za pomocą trzech metod oceny wpływu: Ekowskaźnika 99 (Eco-indicator 99 (E) V2.06/Europe El 99 E/A), CED (Cumulative Energy Demand V1.05) oraz IPCC (IPCC 2007 GWP 100a V1.01 - Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 yeras).
EN
The environmental assessment based on LCA modeling is presented in the paper. The study was conducted in relation to the working unit of wind power plant rotor. Life cycle analysis was performed using SimaPro 7.1.8 (PRé Consultants) software. The environmental impact was determined using three methods of impact assessing: Eco-indicator 99 (E) (V2.06/Europe El 99 E/A), CED (Cumulative Energy Demand VI.05) and IPCC (IPCC 2007 GWP 100a V1.01 - Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 years).
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowanej metody alokacji obciążeń środowiskowych pomiędzy wytwarzane produkty na wyniki oceny cyklu życia LCA. Wykonano ocenę cyklu życia systemu kogeneracyjnego z wykorzystaniem różnych wskaźników jako podstawy alokacji: na podstawie sprawności elektrycznej i cieplnej, egzergii i cen produktów. Zastosowano także metodę „poszerzania systemu”. Egzergia produktów została zaproponowana jako najlepsza metoda alokacji w przypadku silnika kogeneracyjnego.
EN
This paper presents an analysis of the influence of the method used for allocation of environmental burdens between co-products on the life cycle assessment results (LCA). The life cycle assessment of the cogeneration system was performed by use of several fundamental allocation indicators: energy efficiency, exergy and product prices. The “system expansion” method was also applied. Product exergy method was put forward as the most suitable for the allocation in cogeneration engine.
PL
W pracy wykonano opis analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), krótko opisano funkcjonowanie elektrowni opalanej węglem brunatnym oraz węglem kamiennym. Przeprowadzono analizę LCA produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów oraz Elektrowni Dolana Odra, polegającej na ocenie i porównaniu wpływu na środowisko wytworzenia 1 MWh. Analiza LCA została przeprowadzona za pomocą oprogramowania komputerowego SimaPro w wersji 7.1.
EN
The paper presents the description of the life cycle assessment LCA (Life Cycle Assessment), briefly describes the operation of coal-fired power plants and coal. An analysis of the LCA of electricity production and Turow Power Plant Measles Dolan of assessing and comparing the environmental impact of producing 1 MWh. LCA analysis was conducted using SimaPro software, version 7.1.
12
Content available remote Ocena środowiskowa biokompozytów z zastosowaniem techniki LCA
PL
Wykorzystując metodykę oceny cyklu życia (LCA) przeprowadzono ocenę środowiskową kompozytów na osnowie PP lub PLA wzmacnianej włóknami naturalnymi (bawełną, celulozą, jutą bądź kenafem) albo włóknem szklanym. Czterema metodami wyznaczono wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (IPCC), zużycia energii z surowców odnawialnych i nieodnawialnych (CED) oraz zagospodarowania terenu (ślad ekologiczny), a także wskaźnik uwzględniający wpływ kompozytów na zdrowie człowieka, jakość ekosystemu oraz zużycie zasobów kopalnych (Ekowskaźnik 99 H/A). Stwierdzono, że najmniej korzystne dla środowiska jest wzmocnienie polimerowej osnowy włóknem bawełnianym, a najmniejszy wpływ na środowisko wywierają kompozyty PLA i PP z udziałem włókna celulozowego.
EN
An environmental assessment of biocomposites with PP or PLA matrices reinforced with natural fibres (cotton fibers, cellulose, jute fiber and kenaf) and glass fibre, was carried out using Life Cycle Assessment (LCA) methodology. Four methods were employed to determine the indicators of greenhouse gas emission (IPCC), renewable and non-renewable energy demand (CED) and land use (Ecological footprint) as well as the influence of composites on human health, ecosystem quality and fossil resource consumption (Ecoindicator 99 H/A). It was found that reinforcing the polymer matrix with cotton fibres is the least advantageous to the environment, while the lowest environmental impact was assessed for the composites of PLA and PP with cellulose fibre.
EN
The paper presents a method for Life Cycle Assessment LCA (Life Cycle Assessment) to evaluate the ecological characteristics of products, presents a procedure for the implementation of the LCA with an overview of the various stages. Moreover the validity of using this method to evaluate the energy sector. The article also points to the directions of the Polish energy sector and pointed to the need to determine the environmental risks associated with the production of energy. Energy industry in Poland, the structure of energy production requires special supervision. The use of coal and lignite as a primary fuel results in significant the environmental impact.
PL
W pracy zaprezentowano metodę oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) służącą do oceny właściwości ekologicznych wyrobów, przedstawiono procedurę realizacji LCA wraz z omówieniem poszczególnych etapów. Ponadto wskazano zasadność wykorzystania tej metody w sektorze energetycznym. W artykule wskazano również na kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego oraz wskazano na konieczność określania zagrożeń środowiskowych związanych z wytwarzaniem energii. Przemysł energetyczny w Polsce z uwagi na strukturę wytwarzania energii wymaga szczególnego nadzoru. Wykorzystanie węgla kamiennego oraz brunatnego jako podstawowego paliwa powoduje znaczne obciążenie środowiska.
14
Content available remote Computer applications in eco-efficiency assessment in logistics
EN
The goal of this study is to present computer applications in eco-efficiency assessment in Logistics based on Umberto for Eco-efficiency software. The study defines the major components of eco-efficiency analysis like: Life Cycle Assessment (LCA) and Material Flow Analysis (MFA). According to ISO 14045:2012 eco-efficiency assessment is a quantitative management tool which enables the study of life-cycle environmental impacts of a product system along with its product system value for a stakeholder. Within eco-efficiency assessment, environmental impacts are evaluated using Life Cycle Assessment (LCA). The eco-efficiency methodology is proposed with using Umberto for Eco-efficiency software. Therefore, this article presents the results of Life Cycle Assessment according to methods used in Umberto software on the case study of valuation of the different logistic possibilities. The results of this study can be used as the first step in performing a full cradle-to-grave eco-efficiency that includes all phases of the logistics system.
PL
Celem tej pracy jest przedstawienie aplikacji komputerowych w ocenie ekoefektywności systemów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania Umberto for Eco-efficiency. Niniejszy artykuł zawiera wybrane elementy analizy ekoefektywności jak: ocena cyklu życia (LCA- Life Cycle Assessment) i analizy przepływu materiałów (MFA - Materiał Flow Analysis). Przedstawiono przegląd literatury dotyczący zastosowania analiz ekoefektywności w logistyce. Zgodnie z normą ISO 14045:2012 ekoefektywność jest narzędziem zarządzania, które umożliwia kwantyfikację oddziaływania na środowisko systemu produktów wraz z systemem wartości produktu. W ekoefektywności oceny oddziaływania na środowisko są oceniane za pomocą oceny cyklu życia (LCA). W artykule zaproponowano przeprowadzenie MFA i LCA z zastosowaniem oprogramowania Umberto for Eco-efficiency. Przedstawiono wyniki oceny środowiskowej dokonanej dla wybranych systemów logistycznych jako studium przypadku. Wykonane do tej pory analizy stanowią pierwszy krok w celu dokonania pełnej oceny ekoefektywności w całym cyklu życia.
PL
W artykule omówiono zasady przeprowadzania oceny środowiskowej wyrobu opartej na ocenie cyklu życia – LCA. Przeanalizowano wpływ na środowisko procesów związanych z realizacją przykładowej przegrody oraz produkcją poszczególnych komponentów wchodzących w jej skład (wariant granic systemu „od kołyski do bramy”). W analizie rozpatrzono 10 kategorii wpływu oddziaływania na środowisko.
EN
The article describes the rules for conducting environmental impact assessment of a product, based on the life cycle assessment – LCA. It provides an environmental impact assessment of processes related to the realization of the sample building partition and the production of individual components that comprise it, assuming the option of the “cradle-to-gate” system limits. The analysis considers 10 categories of the environmental impact effect.
PL
Jedną ze skutecznych metod, która umożliwia ocenę i porównanie wpływu na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w różnych elektrowniach bazujących na tym samym paliwie, jest ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA). Analizie za pomocą tej metody mogą być poddawane zarówno produkty, procesy obejmujące pełny cykl życia produktu, jak również całe gałęzie przemysłu. W publikacji zostanie przeprowadzona analiza metodą LCA, która pozwoli na ocenę i porównanie wytwarzania energii elektrycznej w dwóch elektrowniach opalanych węglem kamiennym: Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Opole.
EN
The paper presents a method of Life Cycle Assessment (LCA) to determine the impact of the electricity produced on the environment. In addition, the usefulness of this method has been proven in assessment of the energy sector. This paper presents the impact of electricity generation on the environment in coal power plants. A detailed analysis by the method of LCA to compare the environmental impact of electricity generation in the Dolna Odra power plant and the power plant Opole. The differences in results of the analysis were pointed so as the causes of occurring environmental impacts were discussed. Also the measures to help in reducing the impact of the electricity produced on the environment during the production of electricity in the future were described.
17
Content available remote Life cycle sustainability assessment of municipal waste management systems
EN
The core element of all waste management systems that determines further treatment is the collection, transportation and sorting of waste. There is a spectrum of options that ranges from the complete source separation of waste with little or no consecutive sorting to the minimum separation at source and the consecutive central sorting of fully commingle waste. As each of the collection - transportation - sorting methods has particular characteristics, in assessing the most sustainable solution, a number of factors have to be taken into consideration. To assist decision makers (ad exemplum local authorities), the authors of this article has specified environmental, economic and social criteria that need to be considered while designing the integrated waste management systems. They can be grouped into environmental effectiveness (conservation of resources and reduction of environmental pollution), economic affordability and social acceptability. The article refers to the authors' research on "The application of life cycle assessment in the integrated municipal waste management" founded by DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).
PL
Kluczowym elementem wszystkich systemów gospodarki odpadami, który warunkuje dalsze zagospodarowanie odpadów jest etap zbiórki, transportu i segregacji tychże odpadów. Istnieje szerokie spektrum możliwości realizacji tego zadania - począwszy od selektywnej zbiórki u źródła i bardzo ograniczonego dalszego sortowania (uzdatniania) a skończywszy na zbiórce odpadów w formie zmieszanej, które następnie poddawane są kompleksowemu sortowaniu i doczyszczaniu. Mając na uwadze fakt, iż każde z alternatywnych rozwiązań systemu zbiórki - transportu - sortowania odpadów komunalnych wymaga odmiennego podejścia, przy ocenie najbardziej zrównoważonego rozwiązania wiele czynników musi być brane pod uwagę. By pomóc praktykom (na przykład władzom lokalnym) w tym trudnym zadaniu, autorzy niniejszego artykułu określili środowiskowe, ekonomiczne i społeczne kryteria, które powinny być brane pod uwagę podczas projektowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Należy wśród nich wymienić efektywność środowiskową (w tym ochronę zasobów naturalnych i zapobieganie zanieczyszczeniom), przystępność ekonomiczną oraz akceptowalność społeczną. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań autorów poświęcone "Zastosowaniu oceny cyklu życia w zintegrowanej gospodarce odpadami komunalnymi" finansowane przez DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej).
EN
The aim of work was life cycle assessment (LCA) of simple inorganic PAPR (partially acidulated phosphate rock) type fertilizer. PAPR type fertilizers are specified as products of partial dissolution of grinded phosphate rock with usage of sulfuric or phosphoric acid, containing as a main components monocalcium phosphate, tricalcium phosphate and calcium sulfate. LCA was made by using the model of PAPR type fertilizer production process produced under the laboratory conditions. Model was based on the research provided for assessment of product physical properties, phosphorus content expressed as a P2O5 soluble in mineral acids and water, mass balance and emissions from the process. Results, supplemented with reference data were used as a input data for GaBi 4 software which constitutes the computer support to perform LCA.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza cyklu życia nawozu nieorganicznego prostego typu PAPR (Partially Acidulated Phosphate Rock - fosforyty częściowo rozłożone). Nawozy typu PAPR definiowane są jako produkty otrzymywane w wyniku częściowego rozłożenia zmielonego fosforytu kwasem siarkowym lub fosforowym, zawierające jako składniki główne fosforan jednowapniowy, fosforan trójwapniowy oraz siarczan wapnia. Ocenę cyklu życia wykonano na podstawie modelu procesu produkcji preparatów nawozowych typu PAPR uzyskanego w warunkach laboratoryjnych. Opracowany model bazował na badaniach uwzględniających ocenę właściwości fizycznych produktu, zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych oraz w wodzie, a ponadto bilans masowy i emisje z procesu. Uzyskane wyniki, uzupełnione danymi literaturowymi posłużyły jako dane wejściowe dla programu GaBi 4, który stanowi komputerowe wspomaganie wykonywania analizy LCA.
EN
This article presents a few selected car brands, which possess implemented management systems. They consistently build its pro-ecological image by using the Integrated Management System (IMS) and the data connected to the environmental impact of products (inter alia obtained by using LCA). Furthermore, an analysis of web sites selected companies was made for the dissemination of evaluation results, their impact on the environmentally friendly image of corporation and volume of cars sale in Poland.
PL
W artykule zaprezentowano kilka wybranych firm samochodowych, posiadających wdrożone systemy zarządzania, które konsekwentnie w budowaniu swojego proekologicznego wizerunku wykorzystują Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) oraz dane dotyczące oddziaływania produktów na środowisko (uzyskane między innymi za pomocą LCA). Ponadto dokonano analizy stron internetowych wybranych firm pod kątem upowszechniania wyników oceny, ich wpływu na proekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa i wielkość sprzedaży samochodów w Polsce.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) stosowana w ocenie oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko jest techniką, która może mieć przede wszystkim duże znaczenie w zrównoważonym rozwoju produktu. W artykule pokazano możliwość zastosowania nowej techniki w zrównoważonym rozwoju produktu na przykładzie zastosowania LCA do identyfikacji źródeł i oceny oddziaływania na środowisko flokulantów syntezowanych z poprodukcyjnych odpadów żywic fenolowo-formaldehydowych zastosowanych w oczyszczaniu wód dołowych kopalni węgla kamiennego. Analiza cyklu życia może stanowić odpowiednie narzędzie do działań pozwalających na ograniczenie zagrożeń środowiskowych i wyboru najbezpieczniejszego dla środowiska flokulantu.
EN
Environmental life cycle assessment (LCA) utilized in evaluating the impact of production processes on the environment is a technique that may be especially important in sustainable development. An ability to perform a complete analysis of the product life cycle, and thus also the production processes, with the aid of a new generation of LCA software, allows for credible and reliable identification of sources of environmental risks and their impact on the environment. The article demonstrates the applicability of new techniques in sustainable product development exemplified by the application of LCA to identify the sources and to assess the environmental impact of flocculants synthesized from post-production waste of phenol-formaldehyde resins utilized in treating mine water in bituminous coal mines. Life cycle analysis can be a useful device while undertaking activities which reduce environmental risk and facilitate the choice of the flocculant which poses the least threat to the environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.