Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wdrożenie, zarządzanie i doskonalenie procesem enauczania na wyższej uczelni jest złożonym zagadnieniem. Elearning, choć obecny w polskich i zagranicznych uczelniach wyższych już od wielu lat, wciąż wzbudza wiele dyskusji, emocji oraz kontrowersji, w szczególności w zakresie jakości procesu edukacyjnego. W artykule opisano próbę zastosowania cyklu Deminga w procesie doskonalenia jakości e-edukacji na różnych poziomach procesu e-kształcenia, począwszy od etapu przygotowania, projektowania, wdrożenia, realizacji po ewaluację i ocenę efektów kształcenia. Opisana metodologia została z sukcesem wypróbowana w doskonaleniu jakości e-nauczania na Politechnice Częstochowskiej.
EN
The implementation of e-learning in higher schools is undoubtedly a complex undertaking. Although it has been present in the Polish and worldwide education for a certain period of time, e-learning still arouses a lot of emotions, particularly in ensuring quality of the educational process. The paper presents the possibility of using a PDCA approach to improve the e-education quality at different levels of implementation of the distance learning/teaching process, from the preparation of an e-course through its implementation and realization, to evaluation and assessment of the learning outcomes. The described methodology has been successfully applied with a view to improving the e-learning process at the Czestochowa University of Technology.
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with shaping flux density in motor with permanent magnets have been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations used to compute flux density, forces, and torques have been performed in the program Ansys. The application of this method in self-loocking PM Motors was discussed in authors’ previous publications. The simulations showed differences in work of machines with density system. It can be used as the way to increase the desired drives parameters values.
PL
Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w silnikach z magnesami stałymi. Ograniczona gęstość strumienia generowana przez magnesy stałe nie zawsze pozwala na osiągnięcie celów. Zagęszczenie strumienia tak jak przedstawiono to w poprzednich pracach autorów pozwala na intensyfikację zadań stawianych dla maszyn, w konstrukcji których użyto magnesów stałych. W poprzednich pracach autorzy przedstawili układ z koncentratorem magnetycznym. Pozwalało to dopasować kąt opasania nabiegunnika do gabarytu magnesu stałego. Dalszego zagęszczenia strumienia można dokonać poprzez zmniejszenie pola przekroju obwodu magnetycznego. W artykule przedstawiono propozycję takiego rozwiązania, oraz dokonano symulacji i analizy problemu przy pomocy metody elementów skończonych, z użyciem programu Ansys.
EN
Sprawdzanie jakości drutu, blachy w czasie procesu wytwarzania sprawia problemy. Oddziaływanie dynamiczne ruchu w powiązaniu z polem magnetycznym wywołuje efekt prądów wirowych oraz sił. Wielkość siły oddziaływania może wskazywać na wady materiału pojawiające się w czasie procesu produkcji. Wykorzystanie tego zjawiska może pomagać w procesie kontroli jakości materiału. W pracy przedstawiono symulację takiego procesu oraz dokonano obliczeń sił i momentów występujących przy tego rodzaju procesie. Obliczeń dokonano w oparciu o środowisko ANSYS z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz tensorów naprężeń Maxwella.
4
Content available remote Rapid e-learning tools on the Moodle platform
EN
One of the most frequently highlighted problems regarding online teaching reported by teachers is the time and effort required to prepare and regularly update attractive e-content. This is particularly true for multimedia content. On the other hand, the problem often reported by students is the low aesthetic value and teachers’ failure to produce materials that students deem to be aesthetically attractive. This article presents some suggestions on possible ways to control and manage the visual side of e-content.
PL
Jednym z problemów w e-learningu jest zgłaszana przez nauczycieli czasochłonność i pracochłonność przygotowania e-zawartości i jej aktualizacji. W szczególności dotyczy to multimediów. Problemem często zgłaszanym przez studentów jest z kolei niska wartość estetyczna i brak dbałości o stronę wizualną projektu. W artykule zaprezentowano kilka porad dotyczących sposobów pozwalających zapanować nad wizualną stroną kursów.
PL
Praca dotyczy problemu łączenia złączy zakładkowych wykonanych ze stopów aluminium technologią zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW. Analizie poddano budowę złącza w strefach: natarcia, wpływu ciepła oraz spływu. Wykazano dużą niejednorodność i asymetrię złącza, charakteryzującą się wyraźną granicą między materiałem po rekrystalizacji i odkształceniu termomechanicznym. Próby ścinania ujawniły występowanie obszaru w strefie spływu, w którym występują przyklejenia między łączonymi elementami, obniżając jego wytrzymałość. W obszarze natarcia elementem decydującym o charakterze zniszczenia jest kształt linii styku łączonych materiałów. Dokonano analizy siły docisku oraz położenia narzędzia na jakość zgrzein. Wykazano, że najlepsze efekty łączenia uzyskuje się prowadząc proces zgrzewania z kontrolowaną siłą docisku i z zachowaniem odpowiedniego ustawienia kąta pochylenia oraz głębokości jego zanurzenia w materiale.
EN
This paper regards the problem of creating overlap joints made of aluminum alloys using the technology of friction stir welding, FSW. The structure of a joint was analyzed in the advancing zone, the heat affected zone and the retreating zone. It was shown that the joint is nonuniform and asymmetric. The nonuniformity and asymmetry of the joint are characterized by a distinct border between material that was recrystallized and thermomechanically deformed. Shear tests demonstrated the existence of the area in the retreating zone where bonding between joined elements occurs. This reduces the joint strength. In the advancing zone, the shape of the boundary line between joined materials is the factor determining the character of material failure. The work analyzes the impact of downward force and tool position on the quality of welds. It was shown that for the welding process the best results can be achieved by controlling downward force and maintaining appropriate tilt angle and depth of tool penetration.
PL
Materiał ciągły zastosowany do modelowania procesu rekrystalizacji oparto na dwuwymiarowej tablicy zawierającej 40000 elementów. Porównano cztery typy nukleacji: nukleację nasyconą zarodkowo, nukleację o prędkości ciągłej, o prędkości zmiennej rosnącej i malejącej. Sigmoidalny kształt krzywej objętości zrekrystalizowanej od czasu obserwowany w symulacji jest często podkreślany w literaturze i znajduje potwierdzenie w przeprowadzonym doświadczeniu. Współczynnik Avramiego n = 2 został prawidłowo odwzorowany w symulacji. Wykazano, że model odpowiada zmianom stopnia energii zmagazynowanej H/J.
EN
The continuum material has been modeled employing a 2D discrete lattice containing 200x200 elements. Four different nucleation models, i.e. site saturation, continuous, increasing and decreasing nucleation rate were com¬pared. The sigmoidal time dependence of recrystallized volume fraction observed in the simulation is often emphasized in the literature and finds its justification in the experiment. The Avrami exponent n = 2 is properly reproduced by the simulations. It has been shown that the model correctly responds to the change in the degree of stored energy H/J.
EN
Friction stir welding (FSW) is one of the youngest methods of metal welding. Metals and its alloys are joined in a solid state at temperature lower than melting points of the joined materials. The method is constantly developed and friction stir spot welding (FSSW) is one of its varieties. In the friction stir spot welding process a specially designed tool is brought into rotation and plunged, straight down, in the joined materials. Heat is generated as a result of friction between the tool and materials, and plastic deformation of the joined materials. Softening (plastic zone) of the joined materials occurs. Simultaneously the materials are stirred. After removal of the tool, cooling down the stirred materials create a solid state joint. Numerical simulation of the process was carried out with the ADINA System based on the finite element method (FEM). The problem was considered as an axisymmetric one. A thermal and plastic material model was assumed for Al 6061-T6. Frictional heat was generated on the contact surfaces between the tool and the joined elements. The model of Coulomb friction, in which the friction coefficient depends on the temperature, was used. An influence of the tool geometry on heat generation in the welded materials was analysed. The calculations were carried out for different radiuses of the tool stem and for different angles of the abutment. Temperature distributions in the welded materials as a function of the process duration assuming a constant value of rotational tool speed and the speed of tool plunge were determined. Additionally, the effect of the stem radius and its height on the maximum temperature was analysed. The influence of tool geometry parameters on the temperature field and the temperature gradient in the welded materials was shown. It is important regarding the final result of FSSW.
PL
Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (FSW) jest jedna ze stosunkowo niedawno opracowanych metod łączenia metali. Należy do grupy metod łączenia metali i ich stopów w stanie stałym, w temperaturach niższych od temperatury topnienia łączonego materiału. Metoda jest stale rozwijana, a jedną z jej odmian jest punktowe zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (FSSW). W procesie punktowego zgrzewania tarciowego z przemieszaniem specjalnie zaprojektowane narzędzie wprowadzane jest w ruch obrotowy i wgłebiane, pionowo w dół, w obszar łączenia dwóch elementów. Wskutek tarcia narzędzia o materiał oraz plastycznego odkształcania materiału, generowane jest ciepło. Następuje zmiękczenie materiału łączonych elementów. Zmiękczony materiał (uplastyczniony) jest stale mieszany. Po wyprowadzeniu narzędzia, przemieszany materiał stygnąc tworzy między spajanymi elementami złącze w stanie stałym. Symulację numeryczną procesu za pomocą metody elementów skończonych wykonano z wykorzystaniem programu ADINA. Problem rozpatrywano jako zagadnienie osiowosymetryczne. Przyjęto termoplastyczny model materiału - Al 6061-T6. Ciepło tarcia generowane jest na powierzchni kontaktu narzędzia z łączonymi elementami. Zastosowano model tarcia Coulomba, w którym współczynnik tarcia zależy od temperatury. W pracy analizowano wpływ geometrii narzędzia na generowanie ciepła w zgrzewanym materiale. Obliczenia przeprowadzono dla różnych wartości promienia trzpienia narzędzia oraz kąta wieńca opory. Wyznaczono rozkłady temperatury w zgrzewanym materiale w funkcji czasu trwania procesu, przyjmując stałą wartość prędkości obrotowej narzędzia i prędkości jego wgłębiania. Analizowano także zależność maksymalnej temperatury od promienia i wysokości trzpienia. Wykazano wpływ parametrów geometrycznych narzędzia na pole temperatury i gradientu temperatury w zgrzewanym materiale, co jest ważne dla finalnego efektu połączenia materiałów technologią FSSW.
PL
Przedstawiono wyniki analizy procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem, wykorzystywanej do łączenia metalowych elementów struktur lotniczych. Skoncentrowano się na pierwszym etapie tej metody zgrzewania - fazie wgłębiania obracającego się narzędzia w materiały łączonych elementów, aż wieniec opory znajdzie się w kontakcie z górną powierzchnią elementu. Symulację numeryczną procesu za pomocą metody elementów skończonych wykonano z wykorzystaniem programu ADINA System v.8.8.0. Dla modelu termicznego wykorzystano współczynniki odpowiadające aluminium Al 6061-T6 jako materiału do budowy metalowych struktur nośnych płatowców. Problem rozpatrywano jako zagadnienie osiowosymetryczne. Wyznaczono rozkłady temperatury dla wybranych kroków czasowych, przyjmując stałą wartość współczynnika tarcia. Wykazano, że przyjmowanie stałej wartości współczynnika tarcia może prowadzić do niepewnych wyników, temperatury przekraczającej temperaturę topnienia zgrzewanego materiału. Analizowano także wpływ wybranych parametrów procesu (prędkość obrotowa narzędzia, wstępne nagrzewanie materiału) na generowanie ciepła tarcia w strefie kontaktu narzędzie - zgrzewany element. Wykazano istotny wpływ przyjmowanego modelu tarcia i wartości parametrów procesu na generowanie ciepła w modelowaniu procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem. Jest to ważne, gdyż w fazie wgłębiania tworzone są wyjściowe warunki termomechaniczne dla dalszych etapów procesu i finalny efekt połączenia materiałów technologią FSW.
EN
The analysis of the Friction Stir Welding process (FSW), which can be used for joining metal parts of aircraft structures have been presented in this work. The presented results are focused on the first phase of this method of welding - phase of plunged the tool into material of the joined elements. In this phase, the rotating tool is plunged in the material until the tool's shoulder comes in contact with the upper surface of the element. Numerical simulation of the process using the finite element method was performed using the ADINA System v.8.8.0. For the thermal model coefficients corresponding to the aluminum alloy 6061-T6 as material for manufacturing of the airframe's metal structures. The problem was considered as an axisymmetric problem. Temperature distributions were determined for selected time steps, assuming constant coefficient of friction. It has been shown that taking a constant value of the coefficient of friction can lead to uncertain results, the temperatures exceeding the melting point of the welded material. Analyzed the influence of process parameters (tool rotation speed, pre-heating of the material) to generate frictional heat in the contact zone tool - welding element. The results show how important implications for modeling of heat generation in friction stir welding process has assumed friction model and parameter values of the process. This is important because in phase of plunging the conditions are created for the further phases of thermo-mechanical process.
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with the air gap around the magnets has been presented . In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program FLUX 2D v 10.1. The simulations have shown a significant influence of the air gap on the flux concentration and torque in this kind of motors
PL
W artykule przedstawiono zalety szczeliny powietrznej wokół magnesu stałego umieszczonego wewnątrz wirnika. Postępowanie takie pozwala na użycie większych magnesów oraz koncentratora. Większe magnesy pozwalają na użycie większych energii umieszczonej w wirniku, koncentrator pozwala na skupienie pola na mniejszej powierzchni co z kolei umożliwia na zwiększenie ilości nabiegunników stojana.
10
Content available remote Some remarks on the methodology and e-learning tools used in the TQM course
EN
Purpose: In the present paper the process of preparation and delivery of an on-line course on Total Quality Management has been described. The course was created using various rapid e-learning tools. It has been delivered since 2004 in the Institute of Metal Forming, Quality Engineering and Bioengineering of the Częstochowa University of Technology. Design/methodology/approach: The paper presents the impressions and findings from the 6 years of teaching the TQM course with support of on-line tools and techniques. Up till now over 1200 regular, extramural and post-diploma students have taken the course, all of them on a voluntary basis. Open Source Moodle has been used as the Learning Management System. Some remarks on the authoring tools, including rapid e-learning tools, as well as the methodology and didactics of e-learning have been given. Findings: The use of rapid e-learning tools caused a significant decrease in time and workload during the preparation of e-content as well as an increase in their visual and methodological value. Students surveyed in questionnaires clearly indicate the need to use distance learning in the study process. Combining face-to-face and distance learning is called blended learning and the literature recognizes it as the most effective way of study. Research limitations/implications The application of rapid e-learning tools resulted in a shorter time and a smaller amount of work needed for preparation of an e-course. Yet, none of the tools can replace a proper methodological construction of a course. Further research aims at developing a set of good methodological practices for e-teachers. Originality/value: The use of e-learning tools and techniques in the TQM course has made studying more attractive. It also made it available to a greater number of students. Rapid e-learning tools allow teachers to create visually attractive e-materials in a reasonably short period of time and without too much strain on their part.
11
Content available remote Assuring quality of an e-learning project through the PDCA approach
EN
The aim of the paper is to present the methodology used to manage an extensive e-learning project at the Czestochowa University of Technology. Systematic and generic methodology was used to assure quality and homogeneity of the implemented on-line courses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.