Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The primary objective of the author of this paper is to propose a preliminary and theoretical model of security management of maritime critical infrastructure under the conditions of the fourth industrial revolution. The proposed model in the definition is to be comprehensive in terms of shaping information security management. The article is also an attempt to capture the main threats in the sphere of information security management during the management of critical infrastructure. In addition, the author‘s intention is to provoke/open a discussion on this topic, because as is evident from numerous scientific studies, the awareness of the negative consequences of progress is essential to take correct actions to minimize their impact.
PL
Podstawowym celem autora opracowania jest zaproponowanie wstępnego i teoretycznego modelu zarządzania bezpieczeństwem morskiej infrastruktury krytycznej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej. Zaproponowany model w definicji ma mieć charakter kompleksowy jeśli chodzi o kształtowanie zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym. Artykuł stanowi również próbę ujęcia głównych zagrożeń w sferze zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym podczas zarządzania infrastrukturą krytyczną. Dodatkowo zamiarem autora jest wywołanie/otwarcie dyskusji na ten temat, ponieważ jak wynika z licznych opracowań naukowych, świadomość negatywnych konsekwencji postępu jest niezbędna dla podejmowania prawidłowych działań w celu zminimalizowania ich wpływu.
EN
The main objective of the article is an attempt to identify factors/ determinants conditioning the development of enterprises in Poland in recent years. The author will also try to indicate the dominant behaviours related to the notion of entrepreneurship among the owners of the enterprises under study. In addition to the literature analysis, the author chose a survey in the form of a structured interview with business owners as another research method - the survey was carried out in 2015 and 2017 and in 2019/2020 in 200 purposively selected enterprises from the SME sector, which are based in Poland and were established in the last 5 years. After the analysis of the literature and the results of the conducted survey, obviously bearing in mind its pilot character, the author clarified the names of the selected indicators/determinants and expanded their list by those he considered useful from the point of view of the general purpose of the survey - 9 indicators/ determinants. In the author’s opinion, the developed indicators/determinants make it possible to assess the level of enterprise development (direction and pace of changes) depending on selected factors of the local and institutional environment, internal factors, the level of achieved financial results, sources of financing.
PL
Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników/ determinantów warunkujących rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Autor postara się również wskazać dominujące zachowania związane z pojęciem przedsiębiorczości u właścicieli badanych przedsiębiorstw. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał ankietę w postaci wywiadu ustrukturalizowanego z właścicielami przedsiębiorstw – badanie zostało przeprowadzone w roku 2015 i 2017 oraz na przełomie 2019 i 2020 roku w 200 celowo dobranych przedsiębiorstwach z sektora MŚP, które mają siedzibę w Polsce i powstały w ostatnich 5 latach. Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, autor doprecyzował nazwy wybranych wskaźników/determinantów oraz poszerzył ich listę o takie, które uznał za przydatne z punktu widzenia ogólnego celu badania - 9 wskaźników/determinantów. Zdaniem autora opracowane wskaźniki/determinanty umożliwiają określenie oceny poziomu rozwoju przedsiębiorstw (kierunku i tempa zmian) w zależności od wybranych czynników otoczenia lokalnego i instytucjonalnego, czynników wewnętrznych czy poziomu osiąganych wyników finansowych, źródeł finansowania.
EN
The main aim of the article is to try to determine, on the basis of the conducted research, the optimal competencies and skills that a manager should have in order to effectively manage the team (in the opinion of its members). The author will also indicate the connection and differences between the obtained data resulting from the Polish reality and the contemporary guidelines for the IPMA competence model. Apart from literature analysis, the author chose a diagnostic survey (research technique - questionnaire) as another research method. The respondents were, in 2019, employees (who agreed to take part in the survey) from 14 deliberately selected large enterprises based in Poland (200 people in total took part in the research process). After the analysis of the literature and the results of the conducted research, of course bearing in mind its pilot character, we can see that the perception of the competencies and skills of a manager, in Poland, is not fundamentally different from the model of competencies presented in the content. The only question that remains is whether this will be enough to bridge the gap between Poland and developed countries, especially in the face of new economic challenges.
PL
Głównym celem artykułu jest próba określenia, na podstawie przeprowadzonych badań, optymalnych kompetencji i umiejętności, jakie powinien posiadać kierownik w celu skutecznego zarządzania zespołem (w opinii jego członków). Autor wskaże również powiązanie i różnice uzyskanych danych wynikających z polskich realiów ze współczesnymi wytycznymi do modelu kompetencji IPMA. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał sondaż diagnostyczny (technika badawcza – ankieta). Respondentami byli, w 2019 roku, pracownicy (którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu) w 14 celowo dobranych dużych przedsiębiorstwach, mających swoją siedzibę na terenie Polski (w sumie w procesie badawczym wzięło udział 200 osób). Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, można zauważyć, że poostrzeganie kompetencji i umiejętności kierownika, w Polsce, nie różni się zasadniczo od przedstawionego w treści modelu kompetencji. Pozostaje tylko pytanie, czy to wystarczy by niwelować dystans Polski do państw rozwiniętych, tym bardziej w obliczu nowych wyzwań gospodarczych.
EN
This article presents topics related to the main stakeholders of enterprises in the 21st century – employees operating in a market dominated by globalization and technological progress. To a large extent, they determine the competitive position of their organizations. To this end, the author describes the expectations of Polish employees as key stakeholders of the organization in which they are employed. Moreover, the author defines and describes the conditions that must be met to optimize the use of their potential. Good relations with this group of stakeholders is the basis for creating business strategies in the 21st century. The author also presents a description of his own research, which concerns the analysis of actions taken by companies aimed at creating optimal working conditions for their employees; this is also the main goal of this article. The analysis of source materials and research results indicated that employees played a large role in organizations and the need to implement dedicated tools and management methods. It should be obvious that the new economic realities force companies to invest in intangible resources, as it is thanks to them that it is possible to achieve market success. The main feature of companies that seek to achieve success is social sensitivity, which is manifested by a series of actions aimed at meeting the expectations of employees.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.