Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacje przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano nowe sposoby i rozwiązania w diagnozowaniu funkcjonowania kotłów w instalacjach przemysłowych. Referował je Adam Ossera podczas specjalistycznego seminarium pn. "Szkolenie dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA" (PP 12/2019 s. 744-746). Skoncentrowano się na systemie diagnostycznym "Boiler Diagnostic Systems", który znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowania oraz zwiększa efektywność spalania paliwa w kotłach.
2
Content available remote Wymagania izolacyjności cieplnej w instalacjach technicznych i przemysłowych
PL
Projektowanie instalacji technicznych i przemysłowych wiąże się m.in. z określeniem wymaganej grubości izolacji, która ma stanowić zabezpieczenie w zakresie ochrony cieplnej. W artykule autor wyjaśnia wymogi związane z WT 2021 dla izolacji technicznych oraz kwestie związane z deklaracją własności cieplnych materiału izolacyjnego.
EN
Designing technical and industrial installations involves, among other things, determining the required thickness of insulation to provide thermal protection. In the article the Author explains the requirements related to WT 2021 for technical insulation and issues related to the declaration of thermal properties of the insulation material.
PL
W artykule omówiono sposoby wyznaczania krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dla wyrobów służących do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Przedstawiono również sposób weryfikacji wyznaczonej krzywej. Zdefiniowano błędy popełniane w trakcie wyznaczania bądź weryfikacji krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła.
EN
In the article the ways of determination declared thermal conductivity of thermal insulation products for building equipment and industrial installations were presented. The verification of determined curve was described. Mistakes during determination or verification were pointed.
PL
Praktyczne wykorzystanie pary w urządzeniach i instalacjach wymaga zastosowania określonych zabezpieczeń, m.in. zaworów bezpieczeństwa czy zaworów rozruchowych. Umożliwiają one zrzut pary z instalacji do atmosfery, czemu towarzyszy jednak uciążliwy, niebezpieczny dla otoczenia hałas. Można go zredukować za pomocą odpowiednio dobranych i zaprojektowanych tłumików wydmuchu pary.
5
Content available remote Izolacje techniczne w obiektach rewitalizowanych
PL
W artykule omówiono kwestie prawne i przesłanki techniczne doboru i montażu izolacji technicznych w obiektach rewitalizowanych.
EN
The article further presents the legal aspects and technical criteria for selection and installation of engineering insulation at revitalized buildings.
6
Content available remote Węże przemysłowe - jak podejść do tematu?
PL
Istnieją produkty niezbędne dla całego przemysłu, niezależnie od tego, o jakiej konkretnie dziedzinie akurat myślimy. Jednymi z takich właśnie produktów są węże przemysłowe, stanowiące element konstrukcyjny większości instalacji przemysłowych - jest tak z powodu ich optymalnego kształtu, który pozwala na transportowanie różnego rodzaju substancji, niezależnie od ich stanu skupienia czy temperatury. Możliwość użycia do ich produkcji wielu rodzajów materiałów powoduje, że są niezastąpione w wielu zakładach przemysłowych i produkcyjnych, a nawet w codziennym użyciu.
PL
W artykule omówiono różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych. Przedstawiono propozycję ujednolicenia niespójności. Bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych sprawdzono spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej, opierając się na metodzie z PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.
EN
The article discusses the differences in legal requirements in the determination of a minimum thickness of insulation for technical and industrial installations. A proposal to harmonize inconsistencies was shown. Taking into account the insulation thickness from the legal requirements, the fulfillment of safety requirements regarding the temperature on the pipe surface was tested using the method from PN-B-20105:2014-09 allowing the thickness calculation of the thermal insulation.
PL
Włączenie nowej instalacji neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem do ciągu technologicznego wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn (Grupa Azoty) spowodowało okresowe pogorszenie jakości produktów, przejawiające się m.in. w obniżeniu wytrzymałości granul na ściskanie oraz spadku ich odporności na szoki temperaturowe. Bezpośrednią przyczyną tych zjawisk były trudności z zapewnieniem stałości składu strumienia stopu kierowanego do węzła granulacji. W wyniku wprowadzenia zmian w pracy instalacji neutralizacji przywrócono jakość wytwarzanych produktów.
EN
After the new unit of HNO3 neutralization with NH3 was taken into operation in the granular fertilizer prodn. line, a deterioration of the product quality was obsd. as the compression strength of granules and their thermal shock resistance decreased. Effect of additives, impurities, NH4NO2 concn. and temp. on the product quality was studied to improve the prodn. process. Change of the site of H2SO4 dosing to HNO3 before neutralization resulted in restoring the product quality.
10
Content available remote Nowe materiały i technologie w budowie aparatury chemicznej
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z zastosowaniem nowych materiałów w konstruowaniu i wytwarzaniu aparatury chemicznej. Rozważania przeprowadzono w oparciu o zastosowanie tytanu jako nowego materiału.
EN
In this paper the problems arising from the use of new materials in the design and manufacture of chemical apparatus are described based on industry examples.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji autorów związanych z wdrażaniem działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu wymieniono ograniczanie strat ciepła instalacji przemysłowych i energetycznych. Przedstawiono różne kryteria wpływające na dobór grubości izolacji i ograniczenia strat ciepła.
EN
The article presents the findings of the authors’ observations on implementation of measures to improve energy efficiency of industrial installations. Among the undertakings aimed to improve energy efficiency, limitation of heat losses in industrial and power installations is mentioned first. Various criteria are presented that affect the choice of insulation thickness and limitation of heat losses.
PL
W pierwszej części artykułu dotyczącego efektywności energetycznej instalacji przemysłowych przytoczono i omówiono akty prawne i inne dokumenty odniesienia dotyczące efektywności energetycznej. Wymieniono czynniki wpływające na skuteczność energetyczną instalacji termoizolacyjnych oraz sposoby określania tej skuteczności. Pokazano przykładowe wyniki i metody obliczeń strat ciepła układów przemysłowych.
EN
The first part of the article concerning energy efficiency of industrial installations gives reference and discus-sion of legislation and other reference documents on energy efficiency. Factors affecting energy efficiency of thermal insulation installations are enumerated, together with methods of determining such efficiency. Example results and calculation methods of heat losses in industrial systems are presented as well.
13
Content available remote Uszczelnienia w instalacjach przemysłowych - cz. II
PL
Uszczelnienia, traktowane jako najsłabszy element instalacji i z definicji podlegające najczęstszym wymianom, mają bezpośredni wpływ na koszty związane z wyciekami spowodowanymi nieszczelnościami w miejscach łączeń rur i przewodów.
14
Content available remote Uszczelnienia w instalacjach przemysłowych - cz. I
PL
Materiały uszczelniające są ważnym elementem instalacji przemysłowych. Mają one bezpośredni wpływ na niezawodność rurociągów przesyłowych. O tym, jak ważne są wysoka jakość ich wykonania i fachowy montaż, wiedzą najlepiej osoby bezpośrednio zajmujące się utrzymaniem ruchu w tym sektorze.
PL
Artykuł przedstawia metodykę oceny opcji BATNEEC zastosowaną dla różnych technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych. BAT jest pakietem warunków, założeń technologicznych czy zagadnień, które muszą być uwzględnione przy określaniu optymalnych środków dla zmniejszania zanieczyszczeń w każdym indywidualnym przypadku. Natomiast BATNEEC to koncepcja „najlepszych dostępnych technologii niepowodujących nadmiernych, nieuzasadnionych kosztów”. Zakres pracy obejmował wybór opcji technologicznych oraz kryteriów ich oceny, a następnie analizę porównawczą zaproponowanych rozwiązań. Zaproponowana metodyka pozwala na taką ocenę porównawczą, a kryteria mają charakter uniwersalny i po odpowiedniej adaptacji mogą być stosowane na potrzeby dowolnych procesów technologicznych.
EN
This paper presents the methodology of evaluation followed BATNEEC options for different technologies incineration of municipal waste. BAT is a suite of conditions, assumptions or technological issues that need to be taken into account when determining the optimal abatement measures in each individual case. However BATNEEC is the concept of ”best available technology does not cause excessive, unreasonable, the costs”. The scope of work included the selection of technology options and the criteria for their evaluation and comparative analysis of the proposed solutions. The proposed methodology allows for just such a comparative assessment and the criteria are universal and can be used after appropriate adaptation to the needs of any technological processes.
PL
Gaz ziemny na duże odległości przesyłany jest głównie w postaci skroplonej, czyli LNG (Liquid Natural Gas). Przemysłowe procesy skraplania gazu ziemnego opierają się na typowych układach chłodniczych połączonych ze sobą kaskadowo lub budowane są w postaci autokaskad. W pracy zaprezentowano nową metodę skraplania gazu ziemnego z wykorzystaniem zjawisk termoakustycznych. Urządzenia termoakustyczne nie posiadają w części niskotemperaturowej elementów ruchomych, co sprawia, że instalacje tego typu są zdecydowanie trwalsze i mniej awaryjne niż instalacje sprężarkowe. Metodę porównano z typowymi instalacjami do skraplania gazu ziemnego pod względem efektywności energetycznej. Zaznaczono możliwości wykorzystania urządzeń termoakustycznych także w innych procesach obróbki gazu ziemnego.
EN
Natural gas over long distances is transported mainly in liquefied form (LNG). Industrial liquefaction processes are based on typical cooling systems connected in cascade or are constructed in the form of autocascade. This paper will present a new method for liquefying natural gas using thermoacoustic phenomena. Thermoacoustic devices do not have at the low-temperature the moving parts, which makes this type of plants are much more durable and less error prone than the compressor installation. The method is compared with conventional systems for liquefying natural gas in terms of energy efficiency. There will be also described the possibility of using thermoacoustic devices in other treatment processes natural gas.
17
Content available remote Computer-aided design of industrial installations
EN
The paper concerns the design of industrial installations using computer programs. It also contains a description of problems that must be solved by a constructor who designs industrial installations, their components and characteristics at different stages of industrial design.
PL
Artykuł dotyczy projektowania instalacji przemysłowych z wykorzystaniem programów komputerowych i zawiera opis problemów jakie musi rozwiązać konstruktor projektujący instalacje przemysłowe i ich elementy oraz charakterystykę poszczególnych etapów projektowania instalacji przemysłowych.
18
Content available remote Usuwanie mykoestrogenów z wody w przemysłowym module do nanofiltracji
PL
Przedstawiono wyniki badania procesu nanofiltracji wód o różnym stężeniu substancji organicznych i nieorganicznych zawierających w swoim składzie wybrane mykoestrogeny. Badania prowadzono z użyciem przemysłowego modułu membranowego. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że stopień odzysku permeatu jest kluczowym parametrem operacyjnym procesu nanofiltracji wpływającym na separację mikrozanieczyszczeń organicznych w instalacjach przemysłowych.
EN
Mycoestrogens-contg. deionized, tap and surface waters (concn. 5 µg/L) was purified by membrane nanofiltration (active area 2.6 m², cut-off 200-400 Da), at 20°C, transmembrane pressure 2.0 MPa and the linear velocity of the feed 3.4 m/s. The effect of water recovery degree 10–80% by vol. of the initial feed volume (20 L) on the retention of mycoestrogens was studied. The retention of zearalenone was 57–75%, while a-zearalenole 70–100%. The microcontaminant retention decreased with increasing the degree of permeate recovery.
PL
W pracy omówiono parametry decydujące o formowaniu się i właściwościach biofilmu, tworzącego się na powierzchniach mających kontakt z mikroorganizmami. Przedstawiono i przeanalizowano skuteczność chemicznych, biologicznych i fizycznych metod usuwania nadmiaru biomasy z instalacji.
EN
Parameters deciding about the formation and properties of biofilm formed on the surface having contact with microorganisms were discussed in the study. The efficiency of chemical, biological and physical methods to remove the excess of biomass from the installation was presented and analyzed
PL
Publikacja przedstawia uwarunkowania proceduralne związane z koniecznością sięgania po wytwornice pary w sektorze spożywczym.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.