Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Dokonano oceny metody doboru najkorzystniejszej struktury wewnętrznej dla elementów pracujących w warunkach przenoszenia naprężeń. Przedstawiono czynności związane z zaprojektowaniem modeli do druku 3D, a także opisano ich zachowanie podczas badań wytrzymałościowych.
EN
Six geometric models with different internal structures were designed by using a computer-aided procedure (shape program) and 3-dimensionally printed by incremental technol. A polyol-modified and SiO2 nanoparticles-filled polycarbonate was used as the filament. The model with the large hexagon structure showed the highest compressive strength and with the circular structure showed the lowest one. A large discrepancy between the simulated and actual values of compressive strength was obsd.
EN
The 3D printing technology is an example of innovative approach to the manufacturing technology. It finds further application fields, due to the rapid development of printers and the materials to be used. The article presents and describes the currently used additive manufacturing technologies called 3D printing, the materials used and the results of tensile strength tests of PLA and ABS prints. The process of preparing objects for 3D printing is presented and the testing methodology is described. Conclusions are formulated regarding the impact of printing nozzle temperature on the objects tensile strength. Standardized samples printed from ABS and PLA were tested. The summary also presents the possibilities of using objects made by 3D printing in practice.
PL
Technika druku 3D jest przykładem innowacyjnego podejścia do zagadnień technologii wytwarzania. Znajduje ona kolejne obszary zastosowań, co jest możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi drukarek oraz stosowanych materiałów. W artykule przedstawiono i opisano obecnie stosowane technologie druku przestrzennego potocznie określanego jako druk 3D, wykorzystywane materiały oraz wyniki badań wytrzymałości wydruków z PLA i ABS na rozciąganie. Zaprezentowano proces przygotowania elementów w technologii druku 3D oraz opisano sposób przeprowadzenia badania. Sformułowano wnioski odnośnie wpływu temperatury dyszy drukującej na wytrzymałość elementów na rozciąganie. Badania przeprowadzono na znormalizowanych próbkach wydrukowanych z ABS oraz PLA. W podsumowaniu przedstawiono również możliwości zastosowania obiektów wykonanych metodą druku przestrzennego w praktyce.
PL
W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych odporności na obciążenia dynamiczne pojemników z polipropylenu w obniżonych temperaturach. Głównym wnioskiem jest to, że przy ujemnych temperaturach badane tworzywo jest znacznie bardziej podatne na uszkodzenia dynamiczne. Należy o tym pamiętać przy transporcie produktów w opakowaniach wykonanych z tego materiału.
PL
W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych wytrzymałości okularów ochronnych w aspekcie zapewnienia ochrony wzroku w sytuacjach wypadkowych. Uzyskano zaskakujące wyniki potwierdzające wysoką skuteczność i sensowność stosowania tego środka ochronnego. Lepiej według uzyskanych wyników chronią oczywiście gogle, ale otwarte okulary ochronne również w wielu sytuacjach mogą uchronić przed urazem lub utratą oka. Głównym wnioskiem jest to, że nie należy bagatelizować stosowania środków ochrony wzroku.
EN
Increasing demands are imposed on foundries to enforce the manufacture of castings characterized by tight dimensional tolerances, high surface finish and total absence of casting defects. To face these challenges, castings are increasingly made in loose self-hardening sands with furfuryl resin, commonly known as furan sands. In the group of self-hardening sands with synthetic resins, loose self-hardening sands with furfuryl resin enjoy the greatest popularity. The sand mixtures based on furan resins are usually subjected to mechanical reclamation. The consumption of binder and hardener and thus the cost of the sand depend on the quality of reclaim, and mainly on the dust removal degree.The planned tightening of the environmental protection regulations in the EU countries, including limiting the content of free furfuryl alcohol in resins and reducing the emission of furfuryl alcohol, formaldehyde and BTEX compounds at workplaces, necessitated the development of a new generation of eco-friendly furfuryl resins that have recently appeared on the market. The main aim of this article was to determine the effect of reclaim content on the sand parameters, such as bending strength, tensile strength, bench life, gas-forming tendency and loss on ignition. Tests were carried out with reclaim content in the sand mixture varying from 50 to 90%. The reclaim obtained by dry mechanical reclamation was supplied by one of the domestic foundries. The results showed that the highest mechanical properties were obtained in sands containing 60% of the reclaim.
EN
The article presents the results of tensile strength tests taking into account the influence of the printing nozzle diameter. The 3D printing method in FDM technology is described. The aim of the research was to investigate the effect of the printing nozzle diameter installed in the head. Samples printed with two types of filling were tested. The obtained results were summarized and compared. The printing time of the samples was compared with a diameter of each nozzle. Based on the strength tests, it can be concluded that the tensile strength of the samples made with the FDM printing technology is proportional to the used printing nozzle diameter.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych na rozciąganie z uwzględnieniem wpływu średnicy dyszy drukującej. Opisano metodę druku 3D w technologii FDM. Celem badań było zbadanie wpływu średnicy dyszy drukującej zainstalowanej w głowicy. Wykonano badania próbek wydrukowanych przy dwóch rodzajach wypełnienia. Otrzymane wyniki zostały zestawione i porównane. Porównany został czas wydruku próbek poszczególną średnicą dyszy. Na podstawie prób wytrzymałościowych można stwierdzić, że wytrzymałość na rozciąganie próbek wykonanych w technologii druku FDM jest proporcjonalna do zastosowanej średnicy dyszy drukującej.
8
Content available remote A comparative study of the mechanical properties of a construction tool handle
EN
The article presents a method and the results of a comparative study related to the mechanical properties of a construction manual tool handle, namely, the mason trowel. The study was conducted on behalf of Comensal, a tool manufacturer, and it was a part of the process to improve and modernize the construction and manufacturing technology of the product. In the study, strength tests were conducted for three different constructions of the handles, which were made of different materials, and for the connections between the handles and the working plate of the tool. The results of the study and the manufacturer’s information on the production cost and manufacturing conditions became the basis in the decision making process to implement the most advantageous solution and to purchase appropriate manufacturing equipment.
PL
W artykule przestawiono metodykę oraz wyniki badań porównawczych właściwości mechanicznych uchwytów rękojeści ręcznego narzędzia budowlanego - packi tynkarskiej. Badania wykonane na zlecenie firmy Comensal - producenta narzędzi, były częścią procesu doskonalenia i modernizacji konstrukcji i technologii wytwarzania produktu. Przeprowadzono badania wytrzymałościowe trzech różnych konstrukcji uchwytu wykonanych z różnych materiałów oraz wytrzymałości ich połączenia z płytką roboczą narzędzia. Wyniki badań oraz posiadane przez producenta dane dotyczące kosztów i warunków wytwarzania, stały się podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu najbardziej korzystnego rozwiązania i zakupie odpowiedniego wyposażenia technologicznego.
9
Content available remote Badanie właściwości mechanicznych materiałów stosowanych w technologii FDM
PL
Wraz z postępem technologii druku 3D rozwijane są nowe materiały stosowane do druku. W praktyce zdarza się, że konstruktor nie dysponuje wszystkimi danymi o materiale, którego chce użyć. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie próbek drukowanych metodą FDM. Drukowanie 3D metodą FDM jest rozpowszechnione, jednak właściwości stosowanych w tej metodzie materiałów nadal nie są w pełni poznane. Celem badań było uzyskanie informacji o parametrach wytrzymałościowych stanowiących podstawę dalszych analiz.
EN
With the development of 3D printing technology, there is a development in the use of new printing materials. In practice, it often happens that the constructor does not have full data about the material that he wants to use. The article presents the results of tests of tensile strength of samples printed using the FDM method. 3D printing using the FDM method is widespread, however, the properties of the materials used in this method are still not fully understood. The aim of the research was to obtain information on strength parameters that form the basis for further analyzes.
10
Content available 2019Gyroplane rotor hubs strength tests
EN
In this article a review of rotor,hub constructions were presented. Discussed rotor’s hub ismade of composite or aluminum alloys materials. Two types of rotor hub were presented (four-blades and two-blades teetering rotor hub), each of them are dedicated to gyroplanes. Typical gyroplane main rotors are characterized by simple design, especially in case of rotors forlight gyroplanes. In the following part of the article thetype of strength tests required by certification process were shown. The test programs based on legal aspects of admission to the flight tests taking into account legislation such as CS 27 (Subpart C – Strength Requirements), CAP 643 British Civil Airworthiness requirements Section T Light gyroplanes, ASTM F2972. Furthermore, this articlediscusses strength tests of gyroplane rotor hub such as measured parameters, methodology of measurement, types of sensors, course of test, test stands, and limit loads. The loads during “pull-up from level flight” manoeuvreare limit loads during tests. Required additional processes, like averification the same parameters by two types of method were shown i.e.deformation of structure were tested by strain gauges and reverse engineering.Strength tests had to be made before flight test, based on results of them aircrafts are flight authorized. In conclusion,the results of tests were presented and fulfilment of legal assumptions and requirements were shown.
11
Content available Knitted Meshes for Reinforcing Building Composites
EN
Modern technical textiles, including knitted fabrics, are widely used in the construction industry. Regarding textiles in concrete reinforcement, methods based on shredded fibres, meshes, reinforcing mats, woven textiles and knitted DOS tapes are frequently used as underlays of concrete constructions. Textiles are also used in the reinforcement of fibrous FRP composites. The research presented focused on producing composites made of Mapei Mapefill concrete mass with reinforcement in the form of three variants of knitted meshes made of 228 tex polyamide threads, polypropylene threads of 6.3 tex and 203 tex glass threads, as well as identification of their mechanical properties. The mesh variant made of glass fibre is especially noteworthy, as its strength is more than three times higher than that of polyamide meshes. At the same time, a very small relative elongation of 3% is observed for this variant of knitted fabric, which is a desired property regarding the comparatively low stretching extension of concrete. In the process of making the composites, the adhesion of the concrete mass to the surface of the threads was analyzed. For this purpose, a “Sopro HE449” type agent was used. Composite beams were subjected to a three-point bending strength analysis on a testing machine. The results of strength measurements of the composites obtained prove that those with glass fibres demonstrate a threefold increase in strength compared to the original concrete beam.
PL
Nowoczesne tekstylia techniczne, w tym tekstylia dziane mają szerokie zastosowanie w budownictwie. Odnośnie tekstyliów w zbrojeniu betonu można zauważyć, iż stosowane są metody wykorzystujące rozdrobnione włókna, siatki i maty zbrojeniowe, struktury taśm tekstylnych tkanych i dzianych DOS w podklejaniu konstrukcji betonowych. Tekstylia stosuje się także w zbrojeniach kompozytów włóknistych FRP. W programie zaprezentowanych badań założono wytworzenie i zidentyfikowanie właściwości mechanicznych kompozytów zbudowanych z masy betonowej Mapefill firmy Mapei ze wzmocnieniem w postaci trzech wariantów dzianych siatek zbrojeniowych z nitek z włókien poliamidowych 228 tex, polipropylenowych 6,3 tex i szklanych 203 tex. Na uwagę zasługuje wariant siatki z włóknemn szklanym, dla którego wytrzymałość jest ponad trzykrotnie większa w porównaniu do struktur siatek poliamidowych. Jednocześnie dla tego wariantu dzianiny występuje bardzo małe wydłużenie względne w wysokości 3%, co jest korzystną cechą w odniesieniu do porównywalnie niskiego wydłużenia rozciągającego beton. W procesie wytwarzania kompozytów przeanalizowano adhezję masy betonowej do powierzchni nitek z zastosowaniem środka typu „Sopro HE449”. Belki kompozytowe poddano analizie wytrzymałościowej na zginanie trójpunktowe na maszynie wytrzymałościowej. Otrzymane wyniki pomiarów wytrzymałości kompozytów świadczą, iż kompozyt z udziałem włókna szklanego daje trzykrotny wzrost wytrzymałości w stosunku do wyjściowej belki betonowej.
PL
W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych wytrzymałości tulei zdawczych reduktorów ślimakowych stosowanych w podajnikach paliwa kotłów CO. Inspiracją do napisania artykułu była seria awarii tych przekładni. Zachodziła obawa pogorszenia jakości na skutek obniżenia właściwości zastosowanego materiału. Ponadto w miejsce zawleczek, pełniących funkcje sprzęgieł bezpieczenstwa, zastosowano śruby o znacznie większej od zawleczek wytrzymałości.
EN
This paper analyses the influence of the applied microwave power output on the intensification of drying in the context of process kinetics and product quality. The study involved testing samples of beech wood (Fagus sylvatica L.). Wood samples were dried in the microwave chamber at: 168 W, 210 W, 273 W, 336 W and 378 W power output level. For comparison, wood was dried convectively at 40 ◦C and 87% air relative humidity. The analysis of drying process kinetics involved nonlinear regression employing the Gompertz model. Dried samples were subjected to static bending tests in order to specify the influence of the applied microwave power on modulus of elasticity (MOE) and modulus of rapture (MOR). The obtained correlations of results were verified statistically. Analysis of drying kinetics, strength test results and Tukey’s test showed that the applied microwaves of a relatively low level significantly shortened the drying time, but did not cause a reduction in the final quality of dried wood, compared with conventional drying.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących porównania wytrzymałości typowych elementów maszyn wykonanych z tworzyw sztucznych z elementami wytworzonymi w technologii Rapid Prototyping. Dla wybranych elementów wykonano modele wirtualne w oprogramowaniu CAD 3D. Następnie wytworzono elementy metodą FDM z różnych materiałów konstrukcyjnych oraz z różną strukturą i zawartością wypełnienia. W kolejnym kroku dla wytworzonych elementów przeprowadzono badania wytrzymałościowe.
EN
The paper presents the results of tests comparing the strength of typical machines parts manufactured out of plastic with elements fabricated using the Rapid Prototyping technique. For selected elements, virtual models have been developed in CAD 3D software. Afterwards, using finite difference method (FDM), elements were generated using different structural materials, varying structure and distinctive types of filling. As the next step, strength tests have been performed for the manufactured elements.
PL
W artykule dokonano przeglądu różnych rozwiązań technicznych umożliwiających wykonywanie testów wytrzymałościowych w obniżonych temperaturach (min. –60°C) za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona (SHPB). W pracy przeanalizowano problem zapewnienia stałej temperatury w próbce oraz metody chłodzenia próbek materiałowych. W efekcie sformułowano założenia konstrukcyjne dla układu chłodzącego, sterującego oraz akwizycji danych, na podstawie których opracowano koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego komory chłodzącej przystosowanej do stanowiska SHPB.
EN
The article presents a review of various technical solutions allowing to perform strength tests at low temperatures (at least –60°C) using the Split Hopkinson Pressure Bar technique (SHPB). In this paper, the problem of ensuring a constant temperature in the sample and methods of cooling the material samples were analyzed. As a result, the design assumptions for the cooling, control and data acquisition systems were formulated. These assumptions were used to develop the concept (draft design) of a structural solution for a cooling chamber adapted to SHPB.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych, umożliwiające przeanalizowanie procesu deformacji regularnych struktur komórkowych wykonanych techniką druku 3D w warunkach obciążenia quasi-statycznego. Zaprojektowane w środowisku CAD warianty topologii struktur wykonano metodą FDM (fused deposition modeling), a następnie poddano je badaniom w warunkach jednoosiowego testu na ściskanie. Punktem wyjścia do opracowania poszczególnych wariantów struktur była topologia plastra miodu. Aby przeanalizować wpływ materiału struktury na przebieg procesu deformacji, próbki wykonano z trzech komercyjnie dostępnych materiałów: PC-10, ABSplus i Nylon12. Na podstawie wyników badań oceniono wpływ kształtu komórki elementarnej oraz rodzaju zastosowanego materiału na przebieg deformacji struktury i wartość energii odkształcenia plastycznego.
EN
Presented are selected experimental results concerning the analysis of the deformation process of regular cellular structures manufactured using 3D printing under quasi-static loading conditions. The various structural topologies were designed and manufactured using the FDM (fused deposition modelling) and then tested in a uniaxial compression test. The starting point for the development of individual variants of structures was the honeycomb topology. In order to analyse the influence of the structure material on the deformation process, the samples were made from three commercially available materials: PC-10, ABSplus and Nylon12. Based on the results, the influence of the shape of the single cell and the type of material used on the deformation of the structure as well as the value of the plastic deformation energy were assessed.
17
Content available remote Współczesne możliwości badania i symulacji nośności konstrukcji metalowych
PL
Zastosowanie współczesnych technik pomiarowych i obliczeniowych otwiera nowe możliwości w zakresie obliczania i badania konstrukcji metalowych. Zaprezentowano badania prowadzone za pomocą zestawu pomiarowego MTS w celu weryfikacji modelu obliczeniowego konstrukcji zabezpieczenia dachowego, zapewnianiającego bezpieczeństwo konserwatorów pracujących na dachach hal przemysłowych.
EN
The use of modern measurement techniques and computing methods opens up new possibilities for the calculation and testing of metal structures. This article presents research conducted using measuring set MTS to verify the computational model of the structure of the roof protection on industrial buildings.
18
Content available remote Badanie parametrów mechanicznych struktur drukowanych o różnym zagęszczeniu
PL
Na podstawie badań wytrzymałościowych próbek o porowatej strukturze, wydrukowanych w technologii FDM (fused deposition modeling) z filamentów PC/ABS, przeprowadzono symulację numeryczną belek sprężyście zginanych dla 2 różnych gęstości wypełnienia. Wyniki analiz numerycznych zostały zweryfikowane doświadczalnie i porównane z wynikami, jakie uzyskuje się w przypadku przyjęcia handlowych parametrów wytrzymałościowych surowca użytego do druku. Przeprowadzone i planowane badania pozwolą na opracowanie metodyki obliczania konstrukcji o strukturze porowatej, wytworzonych w technologii druku 3D.
EN
Based on the strength tests of porous structure samples printed in FDM technology (fused deposition modeling) from PC/ABS filaments, numerical simulations of bending spring beams for two different filling densities, have been performed. The results of numerical analyzes have been verified experimentally and compared with those obtained with the commercial strength parameters of the raw material used for printing. Conducted and planned studies will allow to develop a methodology for calculating the porous structure created in 3D printing technology.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmian zachodzących w porowatej strukturze ludzkiej kości gąbczastej poddanej obciążeniom ściskającym. Do oceny zmian wykorzystano maszynę wytrzymałościową MTS Bionix oraz mikrotomograf SkyScan. Dzięki wykonywaniu projekcji mikrotomograficznych przed próbą ściskania kości i po niej zarejestrowano nie tylko charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe i zmianę sztywności kości, ale również ewolucję mikrostruktury (zmianę geometrii porów, przesunięcia, rotację, odkształcenia i pękanie beleczek kostnych), co w dalszych badaniach pozwoli dokładniej opisać mechanizmy odkształceń biologicznych materiałów porowatych.
EN
The paper presents the results of studies on the changes of the porous structure of human cancellous bone obtained in the arthroplasty surgery of the pathologically altered hip joints. The MTS Bionix testing machine and SkyScan Micro tomograph were used in the assessment. By performing a microtomographic projection before attempting to compress the bone and afterwards not only were the stress-strain characteristics and change in stiffness of the bone recorded, but also the evolution of the microstructure (change in pore geometry, displacement, rotation, deformation and fracture of bone beams). This in further research will allow to more accurately describe mechanisms of biological deformation of porous materials.
PL
Praca dotyczy testowych badań gąbczastej tkanki kostnej, uzyskanej z resekowanej główki kości udowej, przeprowadzonych za pomocą metody cyfrowej korelacji obrazu (ang. Digital Image Correlation) - DIC. Za pomocą aparatury DIC O-400 zarejestrowano zmiany w odkształceniach próbki podczas ściskania na maszynie wytrzymałościowej. Uzyskany wykres naprężeni e-odkształcenie zestawiono z obrazami uzyskanymi za pomocą DIC i na lej podstawie oceniono użyteczność tej metody badawczej.
EN
This work concerns test studies of a cancellous bone tissue resected from a femoral head, conducted using the method o of digital image correlation (DIC). The strain changes of the sample were registered during a compression test on a strength test machine by means of the DIC Q-400 apparatus. The resulting stress-strain graph was compared with the images obtained by means of DIC and on this basis the utility of this test method was assessed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.