Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Polish economy is one of the most dynamically developing economies in Europe. However, this development over the next 30 years is threatened by the lack of adequate supply of cheap and reliable energy. This is due to an array of negligence and delays in the expansion and reconstruction of the energy system. Due to the increasingly urgent need to solve this problem, many concepts about the direction in which the development of the Polish power system should go have emerged. This article presents arguments emphasising the advisability of maintaining the maximum high share of coal-fired power plants in the future structure of power generation. There is proven that raw materials in Poland may ensure stable development of the economy for next 100 years. Also, thanks to new technologies, CO2emissions may by reduced by half.
PL
Akumulacja energii cieplnej jest jednym ze sposobów czyniących systemy energetyczne bardziej elastycznymi, co ma znaczenie w racjonalnym użytkowaniu energii. Akumulator ciepła zaimplementowany w istniejącym lub nowym układzie cieplnym pozwala na poprawę jego dynamiki wytwórczej, podniesienie sprawności oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Bardzo istotnym problemem jest rodzaj materiału, który planuje się wykorzystać w akumulatorze. W artykule zaprezentowano wyniki badań nad możliwością zastosowania parafiny jako materiału akumulującego ciepło. Przeprowadzono analizę termograwimetryczną próbki materiału oraz pomiary na stanowisku badawczym wyposażonym w akumulator ciepła.
EN
Accumulation of thermal energy is one of the solutions to make energy systems more flexible, which is important for the rational use of energy. A heat accumulator implemented in an existing or new thermal system allows to improve its production dynamic, increase efficiency and reduce its negative impact on the environment. One of a very important problem is the choice of material to be used in the accumulator. The paper presents the results of research on the possibility of using paraffin as a heat accumulating material. Thermogravimetric analysis of material samples and measurements were carried out on a test stand equipped with a heat accumulator.
PL
Celem artykułu jest omówienie wpływu akumulatora zintegrowanego z cyklem parowym bloku energetycznego na sposób jego działania. Omówiono wpływ techniczny oraz ekonomiczny. Poruszono również aspekty dotyczące zmian zachodzących na rynku międzynarodowym w zakresie sposobu wytwarzania energii elektrycznej oraz źródeł energii.
EN
The aim of the article is to discuss the impact of the heat accumulator integrated with steam cycle unit on its work. Technical and economical impact was discussed. Aspects concerning changes taking place on the international market in terms of how electricity is generated and its energy sources were also addressed.
4
Content available remote Termodynamiczny model sterowania akumulatorem ciepła wypełnionym materiałem PCM
PL
W artykule na podstawie zależności termodynamicznych udowodniono, że akumulator wypełniony materiałem zmiennofazowym może generować stałą moc cieplną ze stałą temperaturą wody wylotowej.
EN
In an article on the basis of thermodynamic relations it has been proven that the heat accumulator filled with phase change material can generate a constant heat output with a constant water temperature of the outlet.
PL
W artykule dokonano uproszczonej analizy obejmującej określenie przydatności obiegu Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym w procesach generacji energii elektrycznej z wykorzystaniem ciepła odpadowego spalin kotłowych. Porównano moce wytwórcze tego obiegu uzyskane z wykorzystaniem 53 różnych związków chemicznych, określając przy tym zasadność wyposażenia układu w wewnętrzny rekuperator ciepła. Wykazano, że z 1 m3 przepływających spalin możliwe jest w warunkach rzeczywistych uzyskanie około 1 Wh energii elektrycznej netto przy sprawności konwersji równej 10% netto. Wyznaczono spodziewane emisje uniknięte w przypadku zastępowania bloków węglowych układami ORC oraz zidentyfikowano równoważną powierzchnię paneli PV stanowiącą techniczną alternatywę proponowanego układu (współpracującego z dwoma kotłami klasy OR-5).
EN
In this article the simplified analysis of the Organic Rankine Cycle for the generation of electricity using waste heat of fumes was described and conducted. In order to investigate the influence of the selection of working fluid on the power capacities, 53 different media were analysed. Moreover, the validity of the implementation of internal recuperation was assessed. It was showed, that up to 1 Wh of net electricity can be generated from every 1 m3 of fumes in adopted working conditions (at 10% of total net effectiveness). Finally, avoided emissions of CO2, SO2, NOx and dust were calculated in terms of coal-fired power plants potential replacement by the ORC unit (coupled with two OR-5 class coal-fired boilers) as well as equivalent surface of PV panels that may cover its annual electricity production.
EN
The article presents the preliminary work on the adaptation of the combustion chamber of aviation turbo-shaft engine to supply it with hydrogen for ground energy generation purposes. Difficulties and problems of both design and operational matters for the use of hydrogen as a basic fuel have been presented. The paper presents mathematical formulation, boundary conditions and assumptions for the concept. With the use of ANSYS CFX commercial code a hydrogen combustion process for pre-optimized design of the burner has been simulated. The results are presented in the form of distributions of temperature, velocity and concentrations of individual components which were used to analyze the changes that have occurred in the combustion kinetics after using gaseous fuel. Results indicated the direction of further work on the optimization of processes occurring in the combustion chamber of the turbo-shaft engine.
7
Content available Obliczenia numeryczne spalania paliw gazowych
PL
Modelowanie numeryczne procesów spalania jest wymagającym zagadnieniem naukowym oraz inżynierskim ze względu na złożoność procesu. Jednakże konieczność ciągłego rozwoju energetyki w kierunku nisko emisyjnych technologii spalania powoduje, że modelowaniu tych procesów poświęca się coraz więcej uwagi. Wynika to m.in. z faktu, że zastosowanie metod numerycznych pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności przy projektowaniu instalacji spalania paliw przez wyeliminowanie konieczności budowy kosztownych prototypów. Modelowanie numeryczne umożliwia także na wcześniejsze dokładne określenie zachowania układu przy zmianie paliwa. W artykule zaprezentowano zastosowanie modelu spalania dyfuzyjnego oraz najważniejsze równania, które go opisują. W drugiej części artykułu przedstawiono własne wyniki prac, w których wykorzystano komercyjny kod numeryczny Ansys Fluent 16.0 do modelowania procesu spalania mieszaniny gazu w hipotetycznej komorze spalania.
EN
Solid biomass (both forest and agricultural) is recognized as a valuable source of chemical energy, that can be transformed into electricity or heat. Biofuels are very popular in small scale energy systems, but they can also be utilized in medium and high capacity municipal and industrial power units. Therefore, dynamic development of various machines and devices, designed for efficient biomass energy conversion, is observed. One of the possible application of solid biofuels in power industry, dedicated in particular to water-tube boilers, uses individual swirl burners fed by the biomass dust. They can be used as peak load or quick stop/start devices in stoker furnaces and primary burner in flue and smoke-tube boilers as well. In this article the implementation of swirl biomass burners in high capacity power boilers was presented and described. Both technical problems, closely related with biomass co-firing in coal-fired power plants, and design methodology of mentioned burners were discussed. Finally, the 3D visualization of proprietary solution of swirl burner and its description were provided.
EN
Heat exchangers belong to the group of devices, whose proper operation is essential for the proper conduct of industrial processes. The growing influence of numerical methods in the design stage of exchanger, allows to optimize their design in terms of efficiency and meet the specified thermal parameters. A relatively new way to use numerical simulation is the study of unsteady heat transfer that characterized their work during failure. The article presents results of numerical analysis of the operation of a hypothetical heat exchanger with emergency leak of one of the coils. The effects of stream loss in the pipe and change of flow dynamics of entire system were taken into consideration. The importance of location of leak on the behavior of heat exchanger was also taken into account. The simulation was performed using the commercial software Autodesk Simulation CFD.
PL
Bieżący monitoring stanu technicznego zespołów młynowych pozwala na utrzymanie pożądanej jakości pyłu węglowego, jak również na ograniczenia zużycia energii na potrzeby własne. W artykule przedstawiono trzy wskaźniki eksploatacyjne, które mogą służyć do oceny stopnia zużycia elementów mielących młyna węglowego. Są to: jakość przemiału, jednostkowe zużycie energii na przygotowanie pyłu węglowego, a także wysokość warstwy mieliwa pod elementami mielącymi. Poddano analizie wyniki badań młynów typu RP wykonanych w odstępie kilkunastu lat w Elektrowni Opole. Wskazano jak wyżej wymienione wskaźniki wiążą się z czasem pracy elementów mielących. Przedstawiono wnioski co do możliwości oceny stanu technicznego młyna na podstawie monitoringu tych wskaźników.
EN
The current monitoring of coal pulverizers allows to maintain the desired quality of coal dust as well as reduction of energy consumption for own needs. The paper presents three indicators that can be used to assess the degree of installation wear of grinding elements. These indicators are: dust quality, the specific energy consumption for the preparation of coal dust and the height of material layer under grinding rolls. The study analyzed results of mills type RP performed at intervals of several years in the Opole Power Plant. The article presents how these indicators are associated with the working time of grinding components. It presents also some conclusions about the possibility of assessing technical condition of pulverizers based on the monitoring of the indicators.
EN
Reducing the amount of energy required in industrial activities is one of the proven ways to achieve major cost savings, especially in the face of soaring energy prices. In the transport sector, besides the financial benefits, low energy consumption leads to the significant reduction of emissions of many pollutants. In this paper the new concept of dual power technology, dedicated to heavy road transport, was modelled and analysed by computer simulations. The combination of organic Rankine cycle and Brayton cycle was proposed, where the waste heat of fumes was recognized as a upper heat source, whereas the surrounding was adopted to be the lower one. Improvement of total energy conversion efficiency of the truck was the key success factor. Environmental friendly fluids (air and R123) were utilised. The operating parameters, power characteristics and energy streams (i.e. dispersion) of the system were evaluated, calculated and commented from the perspective of its theoretical profitability. The calculated net power capacity of analysed dual system was around 50 hp for 100% load. However, when the engine load is below 50% of nominal capacity, the power generation of combined system might be lower than in the case of single ORC system.
PL
Przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości wiąże się ze stratami sięgającymi blisko 12%, co oznacza, że co roku tracone jest około 18 TWh energii z 150 TWh wyprodukowanej. Ten sam problem dotyczy przesyłania ciepła. Rozwiązaniem obu tych kwestii może być zastosowanie układów rozproszonego wytwarzania energii.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.