Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
W niniejszym artykule poruszono problemy związane z bezpieczeństwem projektowania tymczasowych hal namiotowych wynikających ze specyfiki ich projektowania oraz eksploatacji. Przeprowadzono studium przypadku zastosowania płatwi o profilu rury okrągłej cienkościennej. Pokazano, jak znaczący wpływ na nośność mogą mieć przeróbki niezgodne z wolą projektanta takiego elementu.
EN
This article deals with problems related to the safety of designing temporary tent halls arising from the specifics of their design and exploitation. A case study was carried out of the use of a thin-walled round purlin. It has been shown how significant impact on the load-bearing capacity can have modifications incompatible with the will of the designer of such an element.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
EN
Water is the main source of daily life for everyone and everywhere in the world. Sufficient water distribution depends on the place and design of water tank in certain areas. Water storage tanks are relatively flexible structures and they can tolerate greater settlements than other engineering structures. Deformation of tanks may cause severe damages to tank or even loss of life and injury to people, so monitoring the structural deformation and dynamic response of water tank and its supporting system to the large variety of external loadings has a great importance for maintaining tank safety and economical design of manmade structures. This paper presents an accurate geodetic observations technique to investigate the inclination of an elevated circular water tank and the deformation of its supporting structural system (supporting columns and circular horizontal beams) using reflector-less total station. The studied water tank was designed to deliver water to around 55000 person and has a storage capacity about 750 m3. Due to the studied water tank age, a non-uniform settlement of tank foundation and movement of pumps and electric machines under tank’s body will cause stress and strain for tanks membrane and settlement of sediments. So the studied water tank can tend to experience movement vertically, horizontally or both. Three epochs of observations were done (July 2014, September 2014 and December 2014). The results of the practical measurements, calculations and analysis of the interesting deformation of the studied elevated tanks and its supporting system using least squares theory and computer programs are presented. As a results of monitoring the water storage tank, circular reinforced concrete beams and columns at three monitoring epochs. The body of water storage tank has an inclination to the east direction and the value of inclination is increased with the time.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie skaningu laserowego 3D jako uzupełniającego narzędzia oceny stanu technicznego złożonej stalowej konstrukcji szkieletowej modułu kotłowni elektrowni węglowej. W wyniku znacznego osiadania podłoża wystąpiły uszkodzenia konstrukcji obniżające jej poziom bezpieczeństwa. Do oceny stanu wytężenia i deformacji konstrukcji zastosowano ostatecznie analizę liniowo-sprężystą (LA) oraz analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową (GMNA). Wykonano skaning laserowy 3D obejmujący prawie w całości wszystkie elementy konstrukcyjne występujące w modelu numerycznym. W ten sposób uzyskano informację dotyczącą geometrii oraz rzeczywistego stanu deformacji konstrukcji. W pracy porównano teoretyczny kształt deformacji słupów nośnych kotłowni z kształtem ustalonym na podstawie skaningu laserowego. Wprowadzono miarę zróżnicowania obu kształtów pozwalającą na ocenę stopnia ich zgodności.
EN
The paper presents the use of 3D laser scanning as a complementary tool for quality assessment of the steel skeletal structure of a coal power plant module. As a result of significant soil subsidence, structural damage occurred that reduced its safety level. Linear elastic analysis (LA) as well as geometrically and materially non-linear analysis (GMNA) were used to assess the state of stresses and deformations of the structure. 3D laser scanning was performed covering almost all of the structural elements appearing in the numerical model. In this way, information on the current structure geometry was obtained, which allowed for a series of comparative analyses. The work summarizes the theoretical state of displacements of the columns with the state established by laser scanning. A measure of the dissimilarity of both shapes was introduced to assess the credibility of the analyzed data.
PL
Metamateriały znajdują coraz większe zastosowanie w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Składają się z matrycy elementów strukturalnych (komórek) o wymiarach kilkukrotnie mniejszych niż długość fali elektromagnetycznej, przy jakiej mają pracować. Ich unikalne właściwości rezonansowe można stosunkowo łatwo kontrolować przez odpowiednie zaprojektowanie geometrii elementów strukturalnych. Odstępstwa od tej geometrii wpływają na stan rezonansu, co może być wykorzystane do określenia np. stopnia deformacji. W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ odkształcenia metapowierzchni powodowanego przez zewnętrzne wymuszenie mechaniczne (rozciąganie) na rezonansową charakterystykę częstotliwościową w zakresie mikrofalowym i terahercowym. Opracowano modele numeryczne metapowierzchni o elemencie strukturalnym w postaci rezonatora z rozdzielonymi pierścieniami (ang. split ring resonator, SRR) oraz określono zmiany częstotliwości rezonansowych wywołane działaniem zewnętrznej siły rozciągającej. Uzyskane liniowe zależności pomiędzy zmianą częstotliwości a stopniem deformacji struktury metapowierzchni pozwalają na wykorzystanie w przyszłości tej technologii w bezprzewodowym monitoringu strukturalnym (ang. structural health monitoring, SHM).
EN
Metamaterials are increasingly used in many branches of science and industry. They consist of a matrix of cells / elements with dimensions several times smaller than the operating wavelength. Their unique resonance properties can be relatively easily controlled by properly designing the geometry of their structural elements (cells). Deviations from this geometry affect the state of resonance which can be used to determine the degree of deformation. In this work, the effect of metasurface deformation caused by external mechanical excitation (stretching) on the resonance frequency in the microwave and terahertz range has been analyzed. Numerical models of the metasurfaces with a structural element in the form of split ring resonators (SRR) were developed and changes in resonance frequencies caused by external tensile force were determined. Obtained linear relationships between the change in frequency and the degree of deformation of the metasurface structure allow for the use of this technology in the future in wireless structural health monitoring (SHM).
EN
The aim of this present work is to study the higher-order modelling of a cylindrical nano-shell resting on Pasternak’s foundation based on nonlocal elasticity theory. Third-order shear deformation theory is developed for modelling the kinematic relations, and nonlocal elasticity theory is developed for size-dependent analysis. The principle of virtual work is applied to derive static governing equations. The solution is presented for simply supported boundary conditions in terms of various important parameters. The numerical results including lower- and higher-order longitudinal and radial displacements are presented in terms of nonlocal parameter, two parameters of Pasternak’s foundation and some dimensionless geometric parameters such as length-to-radius ratio and length-to-thickness ratio.
EN
On a fragment of the rim of a railway wheel removed from service, the volume of the metal with non-metallic inclusions located near the tread surface was investigated. The use of the microhardness measurement technique made it possible to establish the nature of strain hardening of carbon steel near non-metallic inclusions. It showed that with a normal orientation of the plastic flow relative to the inclusion surface, the metal volumes undergo hardening. In proportion to the appearance of a fraction of the tangential component of the deformation near the nonmetallic inclusion, a decrease in the degree of hardening of the metal was observed.
EN
An analytical solution is presented for entropy generation on MHD Walter’s liquid B fluid over a stretching sheet with elastic deformation. The governing expressions of PDEs are converted into ODEs by suitable transformation which is solved by a hypergeometric function. Plots for velocity, heat transfer, entropy generation and a Bejan number are examined and their behavior is deliberated for several physical parameters. It is noticed that the entropy generation is minimized for an Eckert number and enhanced for an elastic deformation parameter. Moreover, these two parameters on the Bejan number profile have reverse effects.
PL
Tworzywa szklano-krystaliczne stają się przedmiotem coraz szerszych badań z uwagi na możliwość kształtowania ich właściwości. Materiały te otrzymuje się w wyniku odpowiedniego doboru składu tlenkowego zestawu oraz na drodze właściwej obróbki termicznej. Niniejsza praca przedstawia wpływ składu surowcowego wyjściowego zestawu na właściwości fizykochemiczne tworzyw szklano-krystalicznych z układu SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-CaO-MgO-BaO. Zbadano trzy zestawy różniące się surowcami wprowadzającymi wybrane tlenki do układu. Zastosowano temperatury wypalania: 1190, 1200, 1210°C. Dla otrzymanych tworzyw zmierzono takie właściwości jak: chropowatość, połysk, białość w układzie CIELab oraz wytrzymałość mechaniczną na zginanie po wypaleniu. Zaobserwowano zmiany w składzie fazowym wyznaczonym metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Temperatury charakterystyczne, zmierzone za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego oraz dylatometru optycznego, również ulegały zmianom.
EN
Glass-ceramic materials are the subject of increasingly broader study due to the possibility of shaping their properties. These materials are obtained as a result of the suitable selection of the initial oxide composition and by suitable heat treatment. This paper presents effect of raw material composition on the physicochemical properties of glass-ceramic materials from the SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-CaO-MgO-BaO system. Three compositions differing in the raw materials introducing selected oxides to the system were examined. Three firing temperatures: 1190, 1200, 1210°C were used. As the selected properties, roughness, gloss, whiteness in the CIELab system and flexural mechanical strength after firing were measured. Differences were observed in the phase composition, which were determined by X-ray diffraction (XRD). The characteristic temperatures, which were measured by using hot stage microscopy and optical dilatometry, also showed changes.
PL
Celem pracy było określenie stopnia deformacji kwarcu w wybranych surowcach skalnych stosowanych w produkcji kruszyw łamanych do betonu w Polsce. Kwarc o zdeformowanej strukturze, czyli kwarc w stanie naprężeń, zaliczany jest do składników mogących powodować szkodliwą reakcję alkalia–krzemionka (Alkali-Silica-Reaction – ASR) w betonie [3]. Ocena podatności na reakcję ASR odgrywa ważną rolę w wyborze kruszywa do betonu. W pracy do oceny stopnia deformacji struktury kwarcu wykorzystano analizę mikroskopową w świetle przechodzącym. Analizie poddano próbki surowców skalnych stosowanych do produkcji kruszyw łamanych do betonu z 5 zakładów eksploatacyjnych. W przypadku jednej próbki przeprowadzono obrazowanie transmisyjne (TEM). Obserwacje w mikroobszarach umożliwiły identyfikację anomalii optycznych oraz mikrostruktur kwarcu, charakterystycznych dla różnych stopni jego deformacji określonych według klasyfikacji zawartej w publikacji Tiechera i współautorów [5]. Wyniki badań wykazały, że w każdej z badanych próbek, poza próbką K1, identyfikowany był kwarc o różnych stopniach deformacji. Udział kwarcu wykazującego cechy odpowiadające poszczególnym stopniom deformacji struktury był różny w poszczególnych surowcach skalnych, co może mieć wpływ na kształtowanie ich podatności na reakcję alkalia–krzemionka.
EN
The aim of the research was to determine the deformation degree in quartz from particular rocks, which are being applied as crushed aggregates for concrete in Poland. Quartz with deformed structure, that is strained quartz, is determined as constituent which can cause nocuous alkali-silica reaction (ASR) in concrete [3]. Assessment of the susceptibility to alkali-silica reaction of quartz is crucial in the selection of the aggregates for concrete. In order to assess the deformation degree in quartz the optical microscopic analysis in transmitted light was conducted. The study involved the rock samples for crushed aggregate for concrete from 5 different quarries. In case of the one of the samples, the TEM analysis was applied. Examination under the microscope was applied to identify optical anomaly and microstructures related to particular deformation degrees of quartz determined according to the classification contained in the article by Tiecher et al. [4]. The results have indicated that in every sample, except for the K1 sample, the quartz crystals with different deformation degrees were identified. Quantity of the quartz grains featuring different degree of deformation varies in particular samples. That can affect their susceptibility to alkali-silica reaction.
EN
The effect of the initial texture on the deformation mode and mechanical properties was studied in magnesium and its AZ61 alloy. Both materials had a very similar initial texture. Two cases were investigated: samples with a texture where the basal slip system was blocked, and samples having a texture where the basal slip system was allowed to activate. The samples were deformed by compression at room temperature at a strain rate of 10−3 s−1. It was found that the initial texture had a very strong impact on the deformation mode in magnesium; however, there was no effect of the initial texture on the deformation mode in the case of AZ61. The investigations were compared to simulations of texture evolution using the Taylor model. From the simulations, the Taylor factor and slip system activity were obtained. It was found that, in the case of magnesium, twinning or slip (both basal and non-basal) are the two main deformation modes, while in the case of AZ61, slip is the only main deformation mechanism despite the initial texture. The impact of the initial texture is discussed in more detail in the present study.
PL
W pracy badano wpływ początkowej tekstury na mechanizmy deformacji i właściwości mechaniczne magnezu i stopu magnezu AZ61. Zbadano dwa przypadki: próbki, w których bazalny system poślizgu został zablokowany, oraz próbki, w których bazalny system poślizgu mógł być aktywowany. Próbki odkształcano przez ściskanie w temperaturze pokojowej z prędkością odkształcania 10-3 s-1. Stwierdzono, że początkowa tekstura miała bardzo silny wpływ na sposób deformacji magnezu; jednak w przypadku AZ61 nie zauważono podobnego efektu wpływu początkowej tekstury na właściwości mechaniczne. Badania porównano z symulacjami ewolucji tekstury za pomocą modelu Taylora. Z symulacji uzyskano współczynnik Taylora i aktywności systemów poślizgu. Stwierdzono, że w przypadku magnezu, w zależności od początkowej tekstury, poślizg (zarówno w bazalnym systemie, jak i niebazalnych systemach poślizgu) oraz bliźniakowanie są dwoma głównymi mechanizmami deformacji, natomiast w przypadku AZ61 głównym mechanizmem deformacji, pomimo początkowej tekstury, jest tylko poślizg.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz stanu odkształceń i naprężeń w stalowych dnach zbiorników na ciecze posadowionych na pierścieniowych fundamentach po wieloletniej eksploatacji. Naturalne zjawisko stałego narastania osiadań piaskowo-żwirowego podłoża pod dnami zbiorników w czasie długoletniej eksploatacji może spowodować znaczne wytężenie blach tych den nad krawędzią wewnętrzną pierścieniowego fundamentu. Pomiary osiadań den napełnionych zbiorników są w praktyce niemożliwe do wykonania, stąd autorzy przedstawili sposób oceny wartości tych osiadań i wytężenia blach den na podstawie prostych pomiarów wartości promieniowych deformacji dolnych krawędzi płaszczy. Zaprezentowano przykład zbiornika, w którym wystąpiło zagrożenie awaryjne wywołane nadmiernym osiadaniem środkowej części dna.
EN
In this paper analysis of deformations and stresses in steel bottoms of tanks for storing liquids supported on ring foundations after several years of usage is presented. Natural phenomenon of settling of sand and gravel layer under the bottom of the steel tank can cause significant stresses in steel sheets of this bottom near inner edge of foundation ring. Measurements of settling of bottoms of tanks are impossible in practice. This is why Authors presented a simplified method of estimating those settlements and stresses by measurement of radial deformation of lower part of cylindrical shell of the tank. A real tank example is presented in which deformation of the bottom caused a risk of failure of the structure.
PL
W warstwowych konstrukcjach zespolonych mogą pojawić się duże naprężenia wywołane zmianą temperatury nie tylko wtedy, gdy konstruktorzy nie zadbali o swobodę deformacji całej konstrukcji czy jej fragmentu. Bardzo duże naprężenia mogą wystąpić także wtedy, gdy poszczególne elementy konstrukcji lub ich części zostały wykonane z materiałów o różnym współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej. Taki przypadek został zaprezentowany w artykule. Wyprowadzono wzory analityczne na naprężenia i przemieszczenia wywołane zmianą temperatury w dwuwarstwowym pręcie zespolonym wykonanym z materiałów o różnym współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej. Poprawność wyprowadzonych wzorów analitycznych zweryfikowano na wybranych przykładach za pomocą symulacji numerycznych. Wykazano, że zmiana temperatury może doprowadzić do znacznego zwiększenia naprężeń w obu warstwach elementu zespolonego.
EN
Significant stresses evoked by the temperature change can appear in layered, composite constructional members not only in cases when the designers have forgotten to ensure the freedom of deformations of the whole structure or its segment. Comparatively large stresses can appear also when particular structural members or their parts were fabricated from materials of different coefficients of thermal expansion. Such a case is presented in this paper. Analytical formulae on stresses and displacements evoked by the temperature change in two layered, composite rod fabricated from materials of different coefficients of thermal expansion is presented. Correctness of the derived formulae has been verified on the chosen examples by means of numerical simulations. It has been revealed that in some circumstances a temperature change can lead to the significant increase of stresses in both layers of the composite, structural member.
EN
This dissertation is focused on modelling of the effective elastic and thermal properties, deformation and fracture of metal-ceramic interpenetrating phase composites (IPCs). Compared to typical metal matrix composites (MMC) reinforced with particles or ceramic fibres, the main advantages of IPCs are: improved homogeneity, microstructure stability at elevated temperatures, increased thermal conductivity and, thankful to the interpenetrating microstructure, moderation of cracking with metallic networks. These superior characteristics make the IPCs attractive structural and functional materials for e.g. transport, power and electronic industry sectors. The industry push for new materials and technologies provides a strong motivation for research in the fields of processing, characterisation and modelling of IPCs. Analytical and numerical models are proposed to predict the effective elastic properties of the IPCs. The problems of deformation and fracture of IPCs under quasi-static loading are addressed numerically in a set of models aiming at the determination of the fracture parameters taking into account the crack bridging mechanism. A particular attention is given to creation of numerical models for effective elastic constants and fracture parameters of IPCs based on their real microstructure obtained from computed microtomography (micro-CT) images. Additional information from own experimental research on manufacturing and characterization of IPCs is reported in Appendix as a supporting material used in the modelling. One of the main contributions of this research to the field of IPCs modelling is the proposed methodology of using micro-CT images of real interpenetrating microstructure in the Finite Element Method approach when calculating the effective elastic constants and the J-integral for the interpenetrating phase composites.
PL
Tematem rozprawy doktorskiej jest modelowanie makroskopowych (efektywnych) właściwości sprężystych i termicznych oraz procesów deformacji i pękania kompozytów typu wzajemnie przenikających się faz (Interpenetrating Phase Composites, IPC). W porównaniu z typowymi kompozytami na osnowie metalowej (metal matrix composites, MMC), kompozyty IPC wyróżniają się większą jednorodnością mikrostruktury, stabilnością mikrostruktury w podwyższonych temperaturach, podwyższoną przewodnością cieplną, ponadto dzięki sieciowej mikrostrukturze pękanie w IPC nie zachodzi w sposób gwałtowny. Właściwości te powodują, że kompozyty IPC są atrakcyjnymi materiałami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi dla przemysłu transportowego, energetycznego czy elektronicznego, co stanowi silną motywację dla rozwoju technologii wytwarzania, badania mikrostruktury i właściwości oraz modelowania. W pracy zaproponowano modele analityczne i numeryczne do szacowania efektywnych stałych sprężystości kompozytów IPC. Mechanizmy deformacji i pękania badanych kompozytów pod działaniem obciążeń quasi-statycznych zostały przedstawione w serii modeli numerycznych, z uwzględnieniem rzeczywistej mikrostruktury materiału otrzymanej za pomocą mikrotomografii komputerowej (computed microtomography, micro-CT). W dodatku do rozprawy zamieszczono wyniki własnych badań doświadczalnych związanych z wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów IPC, jako informacji pomocniczych przy konstruowaniu modeli IPC. Jednym z głównych osiągnięć pracy jest zaproponowanie metodologii wykorzystania danych mikrostrukturalnych z mikrotomografii komputerowej w problemach wyznaczania stałych efektywnych i parametrów pękania materiałów IPC i jej praktyczna numeryczna implementacja w ramach MES.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z identyfikacją wartości parametru charakteryzującego w teorii W.Budryka-S.Knothego kinematykę procesu deformacji – współczynnika prędkości osiadania c. Celem analizy była ocena wpływu położenia punktu obserwacyjnego w stosunku do pola eksploatacyjnego na otrzymywane wartości tego parametru i wiarygodność jego wyznaczenia. W ramach pracy dokonano identyfikacji jego wartości dla kilkudziesięciu punktów obserwacyjnych z kilku linii pomiarowych. Jednocześnie dla każdej linii wyznaczono wartości parametru c dla wszystkich punktów z danej linii obserwacyjnej jednocześnie. Otrzymane w wyniku identyfikacji wartości parametru porównano i na tej podstawie wyciągnięto odpowiednie wnioski.
EN
The article discusses the issues related to the identification of the value of the parameter characterizing in the theory of W. Budryk-S.Knothe the kinematics of the deformation process – the coefficient of the subsidence rate c. The aim of the analysis was to assess the influence of the location of the observation point in relation to the exploitation panel on the obtained values of this parameter and the reliability of its determination. As part of the work, its values were identified for several dozen observation points from several measurement lines. Simultaneously for each line the values of parameter c were determined for all points from the given observation line at the same time. The values of the parameter obtained from the identification were compared and a conclusion was reached on this basis.
EN
The geometry and orientation of cavities in a rock mass has a significant influence on the failure mechanism and fracture propagation. The theoretical study of these behaviors is of great importance to enable fundamental understanding of unstable failure in rock mechanics. A very limited number of experimental studies have been conducted for sandstone specimens containing oval cavities. Sensitive parameters include the short axis (b) to long axis (a) ratio. Here, we enhance the present understanding of crack coalescence behavior around an oval cavity by applying uniaxial compression tests to sandstone cores containing manually inserted single oval cavity, combined with photographic and acoustic emission monitoring. The b:a ratio was varied from 1/4 to 1/1, thus the cross-sectional cavity shape evolved from oval to a fully circular opening. The experimental results showed that the stress–strain curves of specimens containing cavities exhibited multiple stress reductions prior to peak strength, which led to a sudden increase in the accumulated AE count-rate. As the b:a ratio was increased, the uniaxial compressive strength, crack initiation stress and peak strain of cavity specimens all decreased linearly. Tensile fractures, shear fractures, and compound shear-tensile fractures were all observed to emanate from the cavities. Compared to the intact specimen, the failure mode of cavity specimens comprised a mixture of tensile and shear cracks, emanating from the tips (or surfaces) of the oval cavity. For specimen with a cavity angle of 45°, when the b:a ratio was below 1/2, no tensile crack from the surface of short axis was initiated, whereas tensile crack was observed clearly after b:a = 1/2. This study not only increases our understanding of mechanical failure behavior in fractured rock, but also enhances our knowledge of underground tunneling or roadway stability.
19
Content available remote Local action of loading on concrete cubes
EN
In the work, different approaches to projecting concrete elements have been considered, taking into account concrete deformation under tension in a casing around the crushing area at different levels of loading. The purpose of the investigations was the detection of the principal factors, which discern the taken empirical approaches to the computing models from the experimental character of tension strain distribution and concrete deterioration around the loading area. There have been determined, through an experiment, the lateral strains of the concrete tension along the perimeter of the side cube faces with the size of cube edges that equal to 300 mm with the formation of the cracks and up to the deterioration. The approach to calculations of the effect made by the samples of the above-mentioned type on local vertical loading with the reducing coefficient of their working conditions should be considered in the regulatory documents.
PL
W artykule przedstawiono i porównano różne podejścia do projektowania elementów betonowych z uwzględnieniem odkształcenia betonu na rozciąganie w obejmie wokół pola zgniecenia przy różnych poziomach obciążenia. Celem badań było określenie głównych czynników, które odróżniają podejścia empiryczne do schematów obliczeniowych dla częściowo obciążonych obszarów od eksperymentalnego charakteru rozkładu deformacji rozciągania oraz zniszczenia betonu obejmy wokół powierzchni obciążenia. Doświadczalnie określono poprzeczne naprężenia rozciągające betonu na obwodzie bocznych powierzchni kostki o wymiarach żeber 300 mm przy powstawaniu pęknięć i do zniszczenia.
20
Content available remote Frequency response patterns of transformer windings with mechanical faults
EN
The paper presents summary of FRA deformational tests results conducted on several transformers in order to find universal influence of windings deformations on FR curve. Different transformer constructions have various frequency response curve shape, but some frequency ranges and curve change patterns can be generalized for future assessment of such results.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie badań deformacyjnych z wykorzystaniem metody FRA, które przeprowadzone zostały na kilku transformatorach. Ich celem było określenie wspólnego wpływu deformacji uzwojeń na krzywe FRA. Różne konstrukcje transformatorów charakteryzują się innymi kształtami krzywej odpowiedzi częstotliwościowej, jednak pewne zakresy częstotliwości i wzorce zmian w krzywych mogą być uogólnione na potrzeby przyszłej oceny wyników.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.