Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład potencjału
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule rozpatrzono wyznaczenie rozkładu pola elektrycznego, poprzez zastosowanie metod modelowania obwodowego periodycznie rozłożonych struktur przewodzących. Zaproponowano geometrię struktur tworzących warstwę roboczą materiału złożonego. Przykładowy materiał poddano analizie polowej za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES) oraz obwodowej przy zastosowaniu ekwiwalentnego schematu elektrycznego, obliczając rozkład potencjału elektrycznego. Na podstawie obu modeli określono zastępczą rezystancję materiału widzianą z wybranej pary zacisków oraz oszacowano całkowitą rozpraszaną moc cieplną. Wyniki obliczeń porównano z pomiarami rzeczywistych prototypów, wytworzonych metodą druku 3D. Scharakteryzowano dokładność metod obliczeniowych. Omówiono efektywność metody obwodowej, w kontekście odwzorowania zjawisk i właściwości elektrycznych materiałów o złożonej geometrii i różnym sposobie zasilania.
EN
The paper presents the determination of electric field distribution by application of the electrical network model of periodically arranged conductive structures. The geometries of periodic structures were proposed. Electric field analysis in 2D numerical model of material was performed by the Finite Element Method as well as equivalent network model. In addition the equivalent material resistance between selected pair of terminals and total dissipated power were estimated. The results were compared with the measurements of prototypes performed by 3D printing. The accuracy of both calculation methods were characterized. The effectiveness of network method was discussed in context of electric properties and phenomena of materials with complex periodic geometry and various types of power supply terminal locations.
PL
W artykule porównano cechy oraz przydatność zastosowania wybranych metod, służących obliczaniu wielkości elektrycznych w periodycznych strukturach przewodzących materiałów warstwowych. Rozpatrzono wykorzystanie metod sieciowych do obliczeń układu złożonego z kilkudziesięciu komórek, jako alternatywy dla metody elementów skończonych (MES). Na przykładzie powtarzalnego, porowatego układu złożonego z obrotowo-symetrycznych komórek, określono dokładność obliczeń dwóch metod sieciowych – metody potencjałów węzłowych oraz metody prądów oczkowych – a także wyznaczono zastępcze rezystancje proponowanej struktury, w zależności od jej geometrii wewnętrznej. Przedstawiono i przeanalizowano rozkład potencjału oraz gęstości prądu dla analizowanej struktury.
EN
The paper presents a comparison of the features and applications of the selected methods for calculating electric quantities in the laminar materials periodic conductive structures. Circuit analysis methods were investigated as an alternative to the finite element method (FEM) for the calculation of a system consisting of many elements. An exemplary, repetitive porous system consisting of rotationally–symmetric cells served to determine the computation accuracy of two methods – nodal and mesh analysis. There was also specified the equivalent resistance of the cells, depending on its internal geometry. The potential and current density distribution for the analyzed structures were presented and discussed.
3
Content available remote Methodology for EIT image reconstruction of brain tissue
EN
The aim of this paper is to map in detail the influence of local brain tissue conductivity changes on measured potentials. Based on this study, the methodology and algorithm for an effective determination of corresponding head tissue changes is formulated. Some illustrative examples of local conductivity changes detection are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i algorytm określania rozkładu konduktywności elektrycznej tkanek głowy na podstawie rozkładu potencjału mierzonego na powierzchni skóry. Zaprezentowano też kilka przykładowych lokalnych zmian konduktywności i dokładność ich detekcji.
PL
Przedstawiono zasady analizy uziemień metodą współczynników potencjału, wprowadzonych w elektrotechnice przez Jamesa C. Maxwella. Dokonano analizy wzajemnych oddziaływania uziomów pionowych, horyzontalnych, płytowych i toroidalnych. Oceniono właściwości układów tych uziomów. Podano zależności do obliczeń rezystancji uziemienia, rozkładu potencjału i innych parametrów typowych układów uziomów, przydatne w zastosowaniach inżynierskich i w pogłębionych analizach.
EN
The principles of grounding electrode arrangement analyses by means of the potential coefficients, introduced by Maxwell are presented. Reciprocal effects of grounding electrodes on the conducting earth current are discussed. The formulas, determining earth resistance of typical grounding electrodes in shape of perpendicular and horizontal radius, frame, toroid and plate are proposed.
5
Content available remote Analiza właściwości uziemień II. Część 2. Metoda potencjału średniego
PL
Przedstawiono zasady analizy uziemień metodą wyznaczania potencjału średniego powierzchni cylindrycznych, otaczających źródło liniowe, odprowadzające prąd do gruntu. Podano zależności analityczne do oceny rezystancji uziemienia typowych uziomów pionowych i poziomych oraz prostych układów tych uziomów. Dokonano analiz wzajemnych oddziaływań ww. uziomów i wyznaczono stosowne zależności funkcjonalne, przydatne w zastosowaniach inżynierskich.
EN
The principles of grounding electrodes analyses by means of determining the potential of cylindrical surfaces are presented. The formulas, determining grounding resistance of typical vertical and horizontal grounding electrodes and their connected arrangements are given. Reciprocal effects of grounding electrodes, conducting earth current are discussed.
6
Content available remote Analiza właściwości uziemień, Część 4. Uziemienia w gruncie niejednorodnym
PL
Przedstawiono metody analizy właściwości uziemień, usytuowanych w gruncie niejednorodnym. Wyznaczono zależności, charakteryzujące uziom półkolisty o małym promieniu, usytuowany w górnej warstwie gruntu. Dokonano oceny właściwości uziomów pionowych, umieszczonych w górnej lub w obydwu warstwach gruntu. Wyznaczono zależności, pozwalające obliczać rezystancję uziemienia ww. uziomów i oceniać rozkład potencjału w gruncie warstwowym oraz na jego powierzchni.. W analizach zastosowano funkcje cylindryczne (walcowe) Bessela: pierwszego rodzaju, rzędu zerowego J0 (x) oraz rozwiązanie szczególne równań różniczkowych zwyczajnych, drugiego rzędu, podane przez Webera.
EN
The analyzing methods of properties of grounding installations, located in the inhomogeneous soil, is presented. The characteristic of half -sphere groundings with small radius located in the upper soil layer is calculated. The properties of vertical groundings, located in the upper or both soil layers are discussed. The equation for grounding resistances, as well as potential distribution for layered soil and on the surface of such grounding installations are derived. In these analysis the Bessel functions J0(x) as well as the special solutions of the ordinary differential equations of second order made by Weber, are applied.
EN
Measuring system of the surface electric potential and its distribution is presented. The schematic instrument diagram is discussed. The surface potential distribution of thin carbon layers was investigated by the instrument. The relation of measured voltage with the sample physical parameters are discussed.
PL
Zaprezentowano ukiad do pomiaru powierzchniowego potencjału elektrycznego i jego rozkładu. Omówiono schemat przyrządu, za pomocą którego badano rozkład potencjału powierzchniowego cienkich warstw węglowych. Przedyskutowano związek zmierzonego napięcia z innymi fizycznymi parametrami próbki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.