Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historic gardens
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Widoki zapożyczone są ważnym elementem kompozycji ogrodowej, często niedocenianym. W wielu przypadkach mogą być traktowane jako jeden z głównych czynników tworzących genius loci zespołów architektoniczno-ogrodowych. W związku z tym istotne jest wypracowanie odpowiednich metod badawczych, pozwalających na analizę widoków i ich zmian w funkcji czasu oraz waloryzacji poszczególnych powiązań widokowych. W części analitycznej szczególnie pomocne są cyfrowe modele terenu. Umożliwiają one badanie zarówno ekspozycji obecnej - rzeczywistej jak i historycznej. Niezwykle trudna okazuje się waloryzacja widokówzapożyczonych iwyznaczenie odpowiednich stref ochronnych.Wytypowanie obiektywnych kryteriów oceny wydaje się wręcz niemożliwe. Programy komputerowe są przydatne jedynie w analizowaniu mierzalnych elementów obrazów. Jednak części cech nie da się ująć w takisparametryzowany sposób. Ochrona powiązań widokowych może być bardzo dobrym sposobem na zachowanie najbardziej wartościowych elementów krajobrazu.Według polskiego prawa jedynym sposobem na ich kompleksową ochronę jest wprowadzanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania.
EN
The article refers to the urgent problem of protecting visual connections of historical garden and landscape. They are very important part of garden composition, yet underestimated. Furthermore they maybe concerned as main factor creating genius loci in garden structure. Therefore it is crucial to create methods of analyzing, studying changes over time and assessing value of both visual connections and views itself. The analitic part, as well as detection of landscape changes can be supported by computer models with great results. Especially difficult is the assesment of their values and subsequently creating adequate protection zones. Digital methods can be used only in assesing measurable elements. Protection of visual connections can be a very good way of protecting the most important fragments of landscape which takes into consideration sustainable development. In Polish law system visual connections can be protected commonly only as a part of General Spatial Plans. Accordingly it is really important to implement in spatial plans rules and restrictions towards land use.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wartości ogrodów zabytkowych, szczególnie ich kulturowego, edukacyjnego i turystycznego znaczenia. Wymienione zagadnienia omówione zostały w kontekście zrekonstruowanego Ogrodu Kwiatowego w Kromieryżu. W  artykule opisano cele, założenia i  przyjęte metody przeprowadzonej rekonstrukcji. W  trakcie odnowy przywrócona została XVII-sto wieczna, barokowa forma założenia łącząca cechy włoskiego i holenderskiego baroku – odtworzono oryginalne układy ścieżek, szpalerowych ścian oraz liczne elementy architektoniczne i ogrodowe (m.in. partery ogrodowe, wolierę, kopiec królika, stawy rybne, szklarnie). Zabytkowy układ uzupełniony został o nowy tzw. ogród edukacyjny, który swym układem formalnym nawiązuje do zabytkowego otoczenia. Szczególną opiekę nad Ogrodem Kwiatowym sprawuje Narodowe Centrum Kultury Ogrodowej w Kromieryżu, które dba o właściwe funkcjonowanie Ogrodu, a  także prowadzi promocję w  zakresie udostępniania zabytkowego założenia do celów edukacyjnych i turystycznych.
EN
The article presents considerations about the value of historic gardens, especially their cultural, educational and tourist importance. These issues are discussed in the context of the reconstructed Flower Garden in Kroměříž. This article describes the objectives, assumptions and methods of reconstruction. During the reconstruction, seventeenth-hundred century, baroque form of garden, which connects features of italian and dutch baroque, has been restored – the original track systems, hedge walls and numerous architectural and garden elements (e.g. ground floors garden, aviary, a mound of rabbit, fish ponds, greenhouses) were recreated. The historic garden was supplemented by a new educational garden. His composition is connected with the form of historic part of garden. National Centre of Garden Culture in Kroměříž takes care of the proper functioning of the Flower Garden, and also promotes it in the field of tourism and education.
EN
The article discusses the issues related to threats to historic gardens based on the area located in the vicinity of the former duke Alessander Lubomirski Shelter Foundation at Rakowicka 27, Krakow. The Neo-Renaissance complex was created between 1891 and 1893 according to the design by T. Stryjeński and W. Ekielski selected during a contest. When created, it stood out from the landscape, while its monumental form determined the identity of the place. The complex underwent various changes and transformations, which brought about certain threats. The said changes were related to ownership, proprietor and users. Gardens were not always taken care of and as components threatened with transformations and development, they ceased to form integral part of the complex. Greenery lost its aesthetic values and became a collection of random plants, while the composition became less transparent. Some evergreen plants obscured the elevation of the former shelter. The article discusses a project regarding restoration of greenery by the complex currently housing the Cracow University of Economics.
PL
Przedmiotem rozważań są zagrożenia ogrodów historycznych na przykładzie otoczenia dawnego założeniu Schroniska fundacji ks. Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie. Obiekt w stylu neorenesansowym zrealizowano w latach 1891-1893 według wyłonionego drogą konkursu projektu T. Stryjeńskiego i W. Ekielskiego. W okresie, gdy powstał wyróżniał się w krajobrazie, a jego monumentalna forma identyfikowała miejsce. Zespół przechodził różne zmiany, podlegał przekształceniom, a to niosło określone zagrożenia. Nastąpiła tu zmiana własności, właściciela i użytkowników. Nie zawsze dbano o ogrody, zagrożone przekształceniami i zabudową, przestały być integralną częścią założenia. Zieleń straciła swe walory estetyczne, stała się zbiorem przypadkowych roślin, zatarł się układ kompozycyjny. Cześć zimozielonych roślin przesłania elewację dawnego schroniska. W artykule przedstawiono projekt restauracji zieleni przy obiekcie, będącym obecnie siedzibą Uniwersytetu Ekonomicznego.
EN
The 21st century has brought new opportunities for revitalization projects in Poland (including those related to historical parks and gardens) under the framework of EU subsidies. Greenery compositions, often significantly damaged and with poorly preserved historical structure, have gained a chance to survive and be properly managed. However, the problem is that design and construction works are often conducted in haste, and adapted to the specific requirements of EU projects, often resulting in the unification of adopted solutions and incongruence with historical structures (e.g. "Orlik" sports fields or "Radosna szkoła" playgrounds, where even the colour scheme is imposed by the project), which obviously causes irreparable damage. The authors wish to present the above mentioned problems illustrated with an example of the revalorisation process of a park in Chociw, one of the valuable manor-park complexes in the Łódź Province. They present both positive and negative influence which financial support might have on a venture of this kind.
PL
XXI w. przyniósł Polsce nowe możliwości prac rewitalizacyjnych (także tych związanych z rewaloryzacjami historycznych parków i ogrodów) w ramach dotacji unijnych. Zespoły komponowanej zieleni, często w znaczny sposób zniszczone, o słabo zachowanej historycznej tkance, zyskały tym samym szanse na przetrwanie i właściwe zagospodarowanie. Problemem jednak jest zbyt pospieszne prowadzenie prac zarówno projektowych, jak i budowlanych, dostosowywanie się do określonych wymogów programów unijnych, nierzadko skutkujących unifikacją rozwiązań i niedostosowaniem ich do historyczny struktur (np. zespoły boisk "Orlik" czy place zabaw "Radosna szkoła", gdzie nawet kolorystyka rozwiązań jest narzucana przez program), co w oczywisty sposób powoduje niepowetowane szkody. Autorki pragną przedstawić opisane problemy na przykładzie procesu rewaloryzacji parku w Chociwiu, jednego z cennych założeń dworsko-parkowych województwa łódzkiego, prezentując zarówno pozytywy, jak i negatywy procesu wspomagania finansowego tego typu inwestycji.
5
Content available remote Projektowanie ogrodów historycznych. Przypadki krakowskie
PL
W artykule rozważane są problemy odtwarzania, rewaloryzacji i rekonstrukcji ogrodów historycznych, ich adaptacje do nowych funkcji oraz przystosowania do potrzeb użytkowników i zwiedzających. Opisano projekty realizowane dla obiektów historycznych oraz stosowane w tych ogrodach technologie i materiały budowlane. W pracy zaprezentowano głównie obiekty krakowskie, m.in. ogrody na Zamku Królewskim na Wawelu i parki: Dębnicki i Krakowski.
EN
The paper reflects on the issues of re-creation, reconstruction and revival of historic gardens, their adaptation to new functions and the needs of users and visitors. It describes projects realized specifically for historic objects with examples of technologies and building materials used in those gardens. Cases studies discussed include primarily local, Cracow object, such as Royal Wawel Castle gardens and Dębnicki and Krakowski Parks.
6
Content available remote Problemy ochrony genius loci zabytkowych drzewostanów parkowych
PL
Przyczyny i skutki problemów związanych z ochroną genius loci zabytkowych drzewostanów parkowych mają wielowątkową postać. Za szybkimi zmianami zachodzącymi w naszym otoczeniu nie nadążają procesy, procedury, a niekiedy metody ochrony i pielęgnacji drzew i drzewostanów w cennych historycznych założeniach ogrodowych. Z badań i doświadczeń autora wynika konieczność intensyfikacji działań mających na celu upowszechnienie właściwych zasad projektowych i wykonawczych, zgodnych z założeniami konserwatorskimi i spójnych z nowoczesnymi metodami gospodarki i pielęgnowania zabytkowych drzewostanów. Artykuł ma na celu uwypuklenie rozwiązań dających wymierne korzyści na drodze do poprawy stanu zachowania historycznych założeń ogrodowych.
EN
The causes and effects of problems related with of the genius loci protection of historic park tree stands have multifaceted form. Processes, procedures, sometimes methods of the protection and care of both the tree and treestands in historical gardens aren't keeping up with occurring rapid changes in our surroundings. In opinion of author based on result of research, there is a need of intensifications of actions being aimed to popularize the right rules design and maintenance, in accordance with conservator's guidelines and reliable with modern methods of the maintenance and management historic treestands. The main aim is to show the role of solutions, which gives quantifiable benefits on way to change and improve the condition of historical gardens
7
Content available remote Powiązania widokowe jako jedno z kryteriów genius loci w ogrodach historycznych
PL
Powstanie miejsca wyjątkowego, niepowtarzalnego, posiadającego genius loci wiąże się misterną kompozycją wielu czynników. W tworzonych przez człowieka przeróżnych założeniach ogrodowych obserwujemy wiele przenikających się walorów, które harmonijnie łączą się z zastanym naturalnym krajobrazem. Wśród wymienionych czynników ukształtowanie terenu jest niezwykle istotne, gdyż wiążą się z nim dalekie i bliskie widoki. Ta niematerialna sieć powiązań widokowych łączy wszelkie elementy i walory kompozycji ogrodu w całość i jednoczy obiekt z otoczeniem. Utwierdza nas w przekonaniu, że jest to właśnie owo wyjątkowe i magiczne miejsce, posiadające genius loci. Graficzne analizy powiązań widokowych pozwalają zbadać te relacje i porównać, jak się zmieniały w różnych etapach historycznych ogrodu. Komputerowe modele trójwymiarowe są doskonałym narzędziem do przeprowadzenia badań zanikających lub już nieistniejących powiązań widokowych.
EN
Formation of an exceptional place which has genius loci is connected with many. Among many garden foundations created by a human, we observe many of infiltrating values, which are harmonically connected with a natural landscape. Among mentioned factors the landscape relief is very important because it is strictly connected to distant and close views. This immaterial net of view connections joins all elements and garden composition values into one. It unites the object with an environment. It makes us sure that it is exactly the exceptional and magic place which has genius loci. Grafic analysis of view connections let explore these relations and compare how they have changed during historical stages of a garden. Three-dimensional, virtual models are a great tools helpful in exploring blurred or non-existent views connections. It might have been a factor which determined the location and creation of many splendid gardens.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.