Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Polish spatial data infrastructure dates back 2010, the year when the Spatial Information Infrastructure Act transposing INSPIRE Directive entered into force. The present study provides valuable insight into the current status of Polish spatial data infrastructure (PSDI) as well as lessons learnt from so far efforts in implementing the principles and provisions of the INSPIRE Directive. Particular respect is given to policy, interoperability of data as well as cooperation between actors involved in PSDI establishment and maintenance. Data managed by the Surveyor General (SG), perceived as a backbone of a spatial data infrastructure, are of special importance. Finally, some conclusions and recommendations for further developments are given to foster SDI implementation in Poland. Results of the analysis clearly show that Polish spatial data infrastructure is in line with INSPIRE, and in a half of way being fully operational.
PL
Przeprowadzono chemiczną aktywację biomasy z wiórków bukowych wodnym roztworem NaOH. Strukturę porowatą otrzymanych węgli aktywnych scharakteryzowano, wyznaczając izotermy sorpcji CO₂ i C₆H₆ w temp. 25°C. Określono wpływ stopnia impregnacji (w zakresie 0,5-3 g/g), końcowej temperatury aktywacji (600-1000°C), czasu aktywacji (0,5-2 h) i szybkości ogrzewania (5-15°C/min) na strukturę porowatą otrzymanych adsorbentów. Stwierdzono, że wytworzone węgle aktywne, niezależnie od warunków preparatyki, charakteryzują się strukturą mikroporowatą, jednak rozwinięcie ich układu porowatego i powierzchni właściwej zależy głównie od stopnia impregnacji, mniej od temperatury procesu i w niewielkim stopniu od czasu aktywacji i szybkości ogrzewania. Sterując parametrami procesu aktywacji, można z badanego surowca otrzymać mikroporowate węgle aktywne o bardzo dobrych parametrach: objętości porów adsorpcyjnych 1-1,2 cm³/g i powierzchni właściwej SBET 2000-2700 m²/g.
EN
Beechwood shavings were activated with NaOH under N₂ to produce adsorbents with a microporous structure. An increase in impregnation ratio (0.5-3 g/g) resulted in much better development of pore vol. and surface area in adsorbents. The activation temp. (600-1000°C) had a small influence. The soaking time (0.5-2 h) and heating rate (5-15°C/min) did not play any significant role. The total pore vol. of the prepd. activated C achieved 1-1.2 cm³/g and spec. surface 2000-2700 m²/g as detd. by sorption of C₆H₆ and CO₂ at 25°C. The biomass used was a good raw material for prepn. of microporous activated C.
PL
Jakość danych OpenStreetMap (OSM), a w szczególności takie jej elementy ilościowe jak kompletność oraz dokładność położenia, wzbudza szerokie zainteresowanie naukowców na świecie. W artykule przedstawiono potencjalne okoliczności powszechnie obserwowanej heterogenicznej charakterystyki OSM, zwracając uwagę na aspekt niedoskonałości ustaleń semantycznych i założeń jakościowych inicjatywy oddolnej jaką jest OpenStreetMap. Część praktyczną badań stanowi ocena kompletności i dokładności lokalizacji danych o budynkach i budowlach OSM w stosunku do krajowych danych urzędowych, bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k. Analizy zostały przeprowadzone dla peryferyjnie położonego, powiatu siedleckiego i miasta Siedlce. Opracowanie dopełnia dotychczasowe rezultaty badawcze w zakresie analiz ilościowych jakości OSM, a otrzymane wyniki potwierdzają zróżnicowaną jakość danych o budynkach, w sensie ich kompletności i wypełnienia wartościami ich atrybutów oraz dokładności lokalizacji, także na terenie Polski. Niemniej jednak, wyniki analizy dokładności geometrycznej są zaskakująco dobre. W dyskusji autorzy zwracają uwagę na fakt, że mimo niedoskonałości danych wolnych i otwartych są one powszechnie wykorzystywane przez użytkowników, do których należy także administracja publiczna.
EN
Researchers all over the world are interested in OpenStreetMap data and its quality including completeness and geometric accuracy. This article looks into the commonly observed heterogeneous characteristics of OpenStreetMap geospatial data and draws attention to the vague semantic and quality foundations of this important grass-roots initiative. The experiment is an assessment of the completeness and positional accuracy of OSM building data compared to the national data: the Database of Topographic Objects in Poland (BDOT10k). The analysis was performed for the county and city of Siedlce. This study complements previous research results in the quantitative analysis of OpenStreet- Map data quality. The results confirm the variable quality of OSM data in terms of completeness and updating of building information found in their attribute's, and the positional accuracy of building corners even for the Polish territory. Nevertheless, the analysis did find that the positional accuracy of the OpenStreetMap building data was very good in comparison to the BDOT10K database. The authors draw attention to the fact that Free and Open geospatial data, despite its imperfections, is widely adopted by users including public administrations.
EN
Population data are generally provided by state census organisations at the predefined census enumeration units. However, these datasets very are often required at userdefined spatial units that differ from the census output levels. A number of population estimation techniques have been developed to address these problems. This article is one of those attempts aimed at improving county level population estimates by using spatial disaggregation models with support of buildings characteristic, derived from national topographic database, and average area of a flat. The experimental gridded population surface was created for Opatów county, sparsely populated rural region located in Central Poland. The method relies on geolocation of population counts in buildings, taking into account the building volume and structural building type and then aggregation the people total in 1 km quadrilateral grid. The overall quality of population distribution surface expressed by the mean of RMSE equals 9 persons, and the MAE equals 0.01. We also discovered that nearly 20% of total county area is unpopulated and 80% of people lived on 33% of the county territory.
PL
Do oceny stopnia zagospodarowania wykorzystano analizę struktury krajobrazu, na podstawie mierników krajobrazowych, z wykorzystaniem danych o pokryciu terenu, zgromadzonych w TBD. Na podstawie trzech jednostkowych wskaźników krajobrazowych, a mianowicie SIDI, IJI oraz CV obliczono Syntetyczny Wskaźnik Zróżnicowania Przestrzennego – WZP, który umożliwia charakterystykę struktury przestrzennej pokrycia terenu, odzwierciedlającego zagospodarowanie terenu. W celu wykonania interpretacji funkcjonalnej wskaźnika, określono progi, przy których zmienia się zróżnicowanie przestrzenne terenu, wykorzystując w tym celu podział kwartylowy. Wartości poniżej pierwszego kwartyla wskazują niewielkie zróżnicowania zagospodarowania, podczas gdy powyżej trzeciego – duże zróżnicowanie. Obliczenie metryk jednostkowych i opracowanie wskaźnika WZP wymagało wcześniejszej analizy doboru wielkości pola podstawowego oraz rozmiaru ruchomego okna. Określenie wartości progowych, przy których zmienia się zróżnicowanie przestrzenne analizowanego obszaru, wymagało również zrozumienia i odpowiedniej interpretacji charakterystyk statystycznych uzyskanych wyników. Metodę analiz zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem wskaźnika WZP przetestowano dla dwóch podwarszawskich gmin: Błonie i Leszno.
EN
Landscape structure analysis was used to assess the level of land development. Analysis based on landscape metrices used land cover data, collected in national Topographical Databases. Three individual landscape metrices: SIDI, IJI, CV were used to calculate The Synthetic Spatial Diversity Index WZP, which describes the spatial diversification and structure of land cover, reflecting land development. Calculation of individual landscape metrices and the WZP, index was calculated basing on selection of MMU and size of the movable window. Quartile intervals of WZP index values were used for functional interpretation. The value below 1 quartile shows the very low level of land development, while the great diversification corresponds to the value above 3 quartiles. Determination of the method of ranging, and the range values where the spatial development diversification has been changed, require understanding and interpretation of statistical characteristics of the results. The method of land development analysis using WZP, was tested on two Mazovian communes: Leszno and Błonie.
PL
Istnieje potrzeba tworzenia serwisów internetowych umożliwiających wymianę informacji dla ludzi o podobnych zainteresowaniach. Do takiej grupy należą między innymi pszczelarze, dla których wybór miejsca lokalizacji pasieki jest niezwykle istotny. W artykule zaprezentowano projekt serwisu geoinformacyjnego dla pszczelarzy wykonany zgodnie z metodologią MDA. Na podstawie oczekiwań użytkowników przedstawiono zakres funkcjonalny serwisu oraz możliwe przypadki użycia. Wykorzystując język UML i różne diagramy opracowano model pojęciowy (PIM) oraz model logiczny (PSM) bazy danych serwisu. Zaproponowano ogólną architekturę systemu. Prototypowe rozwiązanie wykonano na bazie oprogramowania firmy Esri. Istotnym założeniem serwisu dla pszczelarzy była łatwość obsługi interfejsu użytkownika oraz automatyzacja wielu procesów.
EN
There is a need to create websites for sharing information among people with similar interests. To this group belong beekeepers, for whom selection of the apiary location is extremely important. The article presents the project of a geoinformation service for beekeepers, which was elaborated in accordance with the MDA methodology. On the basis of users expectations the functional scope of the service was presented in the form of use case diagrams. Activity diagrams, the conceptual model (PIM) and the logical model (PSM) were developed using UML notation. The general architecture of the system was also described. A prototype version of geoservices for beekeepers was developed on the basis of Esri software. An important assumption of the service was the clarity of the user interface and automation of many processes.
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia zagęszczenia punktów poziomej szczegółowej osnowy oraz analiza, które z punktów są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie dróg, trakcji kolejowych i linii energetycznych i ze względu na możliwość zakłócenia sygnałów satelitarnych trudna będzie ich modernizacja przy pomocy technik GNSS. Za bliskie sąsiedztwo przyjęto odległość 100 m, co związane jest z dokładnością wykorzystanych danych o pokryciu terenu (VmapL2). Wyniki analizy odniesiono do obrębów geodezyjnych. Do oceny przestrzennego zróżnicowania rozmieszczenia punktów osnowy wykorzystano globalny i lokalny indeks I Morana. Z przeprowadzonych badań wynika, że liczba punktów osnowy jest uzależniona od użytkowania terenu, i największe zagęszczenie punktami osnowy występuje na terenach zabudowanych, przy czym niezależnie od stopnia zagospodarowania terenu ok. 70% punktów osnowy zostało zastabilizowanych w odległości nie większej niż 100 m od dróg. Analiza lokalnej autokorelacji przestrzennej umożliwiła wydzielenie kilku niewielkich skupisk obrębów zarówno o wartościach podobnych, jak i skrajnie różnych. Badania przeprowadzono dla powiatu łosickiego, zlokalizowanego we wschodniej części województwa mazowieckiego.
EN
This article aims to assess the degree of densification of geodetic control points of detailed horizontal network as well as to analyze which geodetic points are located in close proximity to roads, railway tracks and power lines. Location in proximity to the transportation network and energy supply facilities can disrupt satellite signals, and may hamper the modernization of geodetic control using GNSS techniques. The distance of 100 m was assumed as the close proximity; it depends on the accuracy of land use data used for the analysis (VmapL2). The results are related to geodetic sections, the smallest administration-geodetic units. To evaluate the spatial distribution of geodetic control points local Moran I Index was used. The study shows that the number of control points depends on land use, and the highest density of geodetic points occurs in urban areas. Irrespectively of land use, about 70% of the control points are located no further than 100 meters from roads. Analysis of local spatial autocorrelation enabled the separation of a few small clusters of geodetic sections both with similar, as well as extremely different values of geodetic control points densification. The study was conducted for the Łosice county, located in the eastern part of Mazowieckie voivodship.
PL
Budowa europejski infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE spowodowała potrzebę harmonizacji zbiorów danych przestrzennych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Analizując zapisy ustaw o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz prawo geodezyjne i kartograficzne, a także przepisy wykonawcze do ww. ustaw możemy stwierdzić, że w osiąganiu interoperacyjności zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym za kluczową kwestię uznano zharmonizowanie schematów aplikacyjnych i katalogów obiektów. Jednym z produktów będących niejako dowodem na osiągnięcie interoperacyjności jest mapa zasadnicza, która jako standardowe opracowanie kartograficzne ma być tworzona na podstawie danych gromadzonych w kilku rejestrach publicznych. Treść mapy zasadniczej obejmuje 278 obiektów pochodzących z sześciu rejestrów publicznych: EGiB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT500 i BDSOG, przy czym aż 73% obiektów należy do baz BDOT500 (114 obiektów) i GESUT (90 obiektów). Redakcja mapy zasadniczej bazuje na założeniu, że każdemu obiektowi przestrzennemu, zapisanemu w jednym z wymienionych rejestrów, przypisywany jest znak kartograficznych ustalający sposób prezentacji obiektu na mapie. W artykule wskazano, na wybranych przykładach, niejednoznaczności w zapisach modeli, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające automatyczne generowanie mapy zasadniczej. Podano również pewne wskazówki jak te problemy rozwiązać.
EN
Establishing the INSPIRE - European Spatial Information Infrastructure brought about the need for harmonization of spatial data stored in the national geodetic and cartographic recourses. Analyzing the regulations set by the law of spatial information infrastructure, the law of geodesy and cartography as well as regulations about the implementing rules, we can conclude that harmonization of application schemas and object catalogues was the key issue in achieving interoperability. One of the products that is the result of interoperability is the base map, the standard cartographic map elaborated at the scales of 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. The base map is generated on the basis of 278 objects stored in the six public registers: EGiB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT500 and BDSOG, with up to 73% of the objects belonging to databases BDOT500 (114 objects) and GESUT (90 objects). Editing of the map is based on the assumption that to each spatial object stored in one of these registers a cartographic sign has been assigned, showing the presentation of the object on the map. The paper shows ambiguity in the application schema descriptions, hindering or even making the automatic generation of the base map impossible. It also gives some recommendations how to solve these problems.
PL
Artykuł przedstawia metodykę opracowania map wartości nieruchomości lokalowych pochodzących z rynku pierwotnego z miasta Siedlce, będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży z lat 2007-2011. Opracowana metodyka opiera się na dwuetapowym modelu uwzględniającym w kolejnych krokach – wpływ cech nieruchomości o charakterze nieprzestrzennym i przestrzennym na wartość nieruchomości. W pierwszym kroku pogrupowano nieruchomości za pomocą metody k-średnich z uwzględnieniem cech nieprzestrzennych takich jak: rodzaj rynku, standard mieszkania, rok budowy budynku i kondygnacja. W kolejnym kroku przeprowadzono interpolację wartości nieruchomości w każdej grupie z zastosowaniem metody krigingu zwykłego. Uwzględnienie w procesie opracowania map wartości nieruchomości innych danych przestrzennych pozwoliło na zawężenie obszaru interpolacji do terenów zabudowy wielorodzinnej. Opracowane mapy wartości nieruchomości mogą stanowić cenne i łatwo dostępne źródło informacji o wartościach nieruchomości.
EN
The paper presents methodology for estimating the value of premises in the housing primary market in the city of Siedlce, which was the subject of transactions between 2007-2011. The methodology is based on a two-step model taking into account the impact of spatial and non-spatial characteristics affecting the value of the property. The first step was grouping the properties with the use of k-means method, taking into account spatial and non-spatial characteristics such as: type of market, standard of apartments, storey and the year of building construction. The next step was making an interpolation of the value of the property in each of the groups by using ordinary kriging method. Taking into account other spatial data in the process of estimating the value of the premises enabled to narrow down the interpolation to multi- family housing areas. The developed maps of the value of premises is a rich and easily accessible source of information on the property values.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań czasu dojazdu do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) z dowolnego miejsca w mieście. Badania przeprowadzono na przykładzie Warszawy i wszystkich dziesięciu szpitalnych oddziałów ratunkowych funkcjonujących w stolicy. Na obszarze całego miasta wyznaczono 110 punktów pomiarowych, dla każdego wybranego punktu wyznaczono czas dojazdu do najbliższego oddziału ratunkowego w trzech porach dnia: w czasie porannego (godz. 8:00) i popołudniowego szczytu komunikacyjnego (godz. 16:00) oraz w porze pozaszczytowej (godz. 12:00). Interpolując uzyskane wyniki z wykorzystaniem metody IDW (odwrotnych odległości) wyznaczono dostępność czasową SOR z każdego miejsca w Warszawie. Wyznaczone czasy dojazdu wynoszą od 3 do 28 minut. Analizę dokładności uzyskanych wyników przeprowadzono na podstawie 15 punktów kontrolnych, innych niż punkty wykorzystane w procesie interpolacji. Uzyskane wyniki badań przeanalizowano pod kątem czynników mogących mieć wpływ na zbyt duże czasy dojazdu do SOR z niektórych obszarów miasta.
EN
This article presents the results of research on travel time to the nearest Hospital Emergency Department (SOR) from anywhere in the city. The study was conducted on the example of Warsaw. All 10 hospital emergency departments operating in the city were taken into consideration. Travel times for 110 points were calculated. The travel times were calculated at morning (8:00), afternoon (16:00) rush hours and off-peak hour (12:00). The IDW (Inverse Distance Weighting) data interpolation method was used to calculate SOR accessibility from anywhere in the city. Calculated travel times for Warsaw area are from 3 to 28 minutes. The accuracy of the results was checked with the use of 15 control points other than points used in the interpolation process. To indicate reasons that may have impact on long journey times from certain areas of the city the results were analyzed in details
PL
Ograniczone zasoby złóż paliw oraz ich rosnąca cena na rynku, a także postępujące w ostatnich latach zmiany klimatyczne sprawiły, że coraz więcej uwagi poświęca się środowisku oraz odnawialnym źródłom energii. Wychodząc naprzeciw wymienionym problemom, w artykule podjęto próbę analizy geometrii dachów wybranego osiedla domów jednorodzinnych w kontekście montażu kolektorów słonecznych. Do badań nad przedstawionym zagadnieniem wykorzystano dane pochodzące z lotniczego skaningu laserowego oraz obrysy budynków. Na użytek gospodarstw domowych dachy budynków wydają się być najodpowiedniejszą lokalizacją do montażu kolektorów słonecznych, dlatego przeprowadzone analizy zawężono do tych obszarów. Z uwagi na specyfikę samych urządzeń w analizach uwzględniono kilka czynników, takich jak: efekt zacienienia, minimalna powierzchnia, jak również nachylenie czy orientacja połaci dachowych. Właściwie dobrane kryteria klasyfikacyjne rastrowych modeli spadków, ekspozycji i usłonecznienia umożliwiły wskazanie obszarów dogodnych pod względem montażu kolektorów słonecznych, a tym samym stały się podstawą do określenia indywidualnych „predyspozycji słonecznych” dachów zabudowy mieszkalnej.
EN
The limited amount of fossil fuels, their growing price on the market and progressive climatical changes last years caused that more attention have been focused on environment and the renewable sources of energy. This paper presents the results of the analysis aiming at selection of roof areas suitable for the installation of photovoltaic devices. Airborne lasers scanning data combined with the digital topographic data were the basis for delimitation of the slope, exposure, and not shaded roof area.
EN
One of the more important elements of spatial information infrastructure is the organisational structure defining the obligations and dependencies between stakeholders that are responsible for the infrastructure. Many SDI practitioners and theoreticians emphasise that its influence on the success or failure of activities undertaken is significantly greater than that of technical aspects. Being aware of the role of the organisational structure in the creating, operating and maintenance of spatial information infrastructure (SII), Polish legislators placed appropriate regulations in the Spatial Information Infrastructure Act, being the transposition of the INSPIRE Directive into Polish Law. The principal spatial information infrastructure stakeholders are discussed in the article and also the scope of cooperation between them. The tasks and relationships between stakeholders are illustrated in UML, in both the use case and the class diagram. Mentioned also are the main problems and obstructions resulting from imprecise legal regulations.
PL
Jednym z istotniejszych komponentów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) jest struktura organizacyjna określająca m.in. zależności pomiędzy organizacjami tworzącymi infrastrukturę. Wielu praktyków i teoretyków SDI podkreśla, że wpływ aspektów organizacyjnych na sukces lub porażkę SDI jest dużo większy niż elementów technicznych. Mając świadomość znaczącej roli struktury organizacyjnej w tworzeniu, funkcjonowaniu i zarządzaniu infrastrukturą przestrzenną w Polsce, legislatorzy umieścili odpowiednie zapisy w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, będącej transpozycją dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego. W artykule omówiono strukturę organizacyjną IIP w Polsce, podając (m.in. w postaci diagramów UML) obowiązki poszczególnych organów administracji zaangażowanych w jej budowę i rozwój, a także omówiono zależności i zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Wspomniano także o problemach jakie wynikają z niezbyt precyzyjnych zapisów ustawy o IIP.
PL
Zarządzanie nieruchomościami publicznymi wymaga podejścia systemowego, umożliwiającego zgromadzenie odpowiednich danych o nieruchomościach i ich otoczeniu oraz opracowania specjalistycznych aplikacji do aktualizacji, weryfikacji i analiz danych. Obecnie większość danych o nieruchomościach jest gromadzona w postaci cyfrowej przez różne organy administracji, a ich wykorzystanie w konkretnych aplikacjach wymaga rozwiązania szeregu problemów dotyczących integracji danych. Artykuł zawiera charakterystykę tych rejestrów publicznych, w których znajdują się informacje o nieruchomościach, przeprowadzoną z punktu widzenia możliwości zasilania danymi systemów zarządzania nieruchomościami, przedstawia etapy integracji danych oraz sygnalizuje problemy wymagające rozwiązania.
EN
Public property management requires systemic approaches, which enables capture the relevant data about the properties and their surroundings as well as develop specialized applications to data updating, checking, and analysis. Currently, most real estate data is stored in digital form by the various administrative bodies. Their use in property management applications requires solving a number of problems relating to data integration. The article describes those public registers that store information about the property, conducted from the perspective of data collecting for property management systems, shows the stages of data integration, and indicates problems to solve.
PL
Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT powstaje prototyp systemu do zarządzania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie policji. Obecnie zakończono opracowanie schematu aplikacyjnego, w którym poza standardowymi klasami obiektów, znajdującymi się w typowym systemie do zarządzania nieruchomościami, uwzględniono także obiekty przestrzenne, do których należą: nieruchomość (działka, budynek lub lokal), obiekt służbowy policji, a także jednostka podziału administracyjnego oraz punkt adresowy. Przyjęte rozwiązanie zapewni oczekiwaną funkcjonalność systemu dotyczącą znacznego zwiększenia wydajności zarządzania zasobem nieruchomości policji, w szczególności racjonalizację nakładów finansowych ponoszonych na budowę, rozbudowę, remonty i modernizację poszczególnych obiektów, a także umożliwi sporządzanie analiz dotyczących form władania nieruchomościami, stanu technicznego obiektów, nakładów finansowych ponoszonych na remont i modernizację. Uwzględnienie, w opracowanym modelu, aspektu przestrzennego pozwoli na wizualizację lokalizacji obiektu na mapie lub ortofotomapie oraz wykonanie szeregu analiz przestrzennych takich jak: analiza rozkładu przestrzennego placówek policji na terenie jednostki administracyjnej, analiza dostępności obywateli do placówek policji, wyszukanie najbliższej placówki, określenie czasu przejazdu pomiędzy siedzibami jednostek i optymalizacja ruchu pojazdów. Ponadto system umożliwi weryfikację nieruchomości zbędnych, nie tylko w kontekście redukcji kosztów utrzymania zasobu nieruchomości policji, ale także dostępności do placówek policji mieszkańca danego rejonu. Założone współdziałanie z innymi systemami, oznacza możliwość wykorzystania danych udostępnianych przez różne jednostki administracji publicznej, za pomocą punktu dostępowego do danych i usług sieciowych polskiej infrastruktury informacji przestrzennej (np.: ortofotomap, czy danych topograficznych z geoportal.gov.pl).
EN
Modem real estate management systems are an element of integrated information systems supporting the management of not only real estates but also human resources, wages, warehouse and transport systems, as well as fixed assets. Their standardization allows the exchange and integration of data among various organizing units, acknowledging at the same time rational economy. The paper presents selected spatial aspects of application schema of the Management System for Police-Owned Real Estate (SZaNP) in relation to geographic information about those estates. Adopted approach allows to peiform many different spatial and non-spatial analyses and to visualize their results. But the main purpose of the SZaNP is to provide more efficient and effective management of the police real estates, which is best reflected by decline of their maintenance costs and better identification of unprofitable entities.
15
Content available remote Specyfikacje danych dla tematu INSPIRE Land Cover
PL
Specyfikacje danych dla poszczególnych tematów INSPIRE są elementem umożliwiającym osiągnięcie interoperacyjności w zakresie danych przestrzennych. Zapewniają, że dane udostępniane za pomocą usług sieciowych będą zapisane w jednakowym systemie i układzie odniesień przestrzennych, w wybranych układach współrzędnych płaskich, będą posiadały uzgodnione obiekty opisane zestawem wspólnych atrybutów. Wyszukanie danych, jak również ocena ich jakości pod kątem wykorzystania w konkretnej aplikacji będzie możliwa dzięki metadanym. Schemat aplikacyjny, wchodzący w skład specyfikacji, umożliwi państwom członkowskim przygotowanie danych zgodnie z ustalonymi wymaganiami, a sposób kodowania (w postaci GML) - jednolity format udostępniania danych.
EN
The article describes the INS? IRE data specifications on Land Cover. The basic text was preceded by an extensive introduction containing the purpose for which data specifications are developed and methodological guidelines for elaborating the specifications. Land cover application schema was divided into three parts containing: the basic scheme, the scheme for point data and for surface data. The specification requires the supplier to define and register the data classification system in accordance with which the data is collected and stored. The specificity of data on land cover, especially their variability in time, involves writing the information about the temporal aspects of data (eg, obtaining information on land cover) and to determine the thematic accuracy of the data (eg classification accuracy). The data specifications ensure that the data made available through web services will be recorded in the defined spatial reference system and all defined objects will have a set of common attributes agreed. UML diagrams, a part of the specification, will enable Member States to prepare the data in accordance with established requirements, and the encoding rules (GML file) - a uniform format for data sharing.
16
Content available remote Zasady opracowywania map dostępności
PL
Mapy dostępności, zwane także mapami dostępności czasowej lub komunikacyjnej (Pietrusiewicz, 1996), opracowywane są od ponad stu lat. Przedstawiają one czas dojazdu do wybranego miejsca różnymi środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego. Pierwszą taką mapę zaprezentował w 1881 r., na konferencji Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, Francis Galton. Mapa przedstawiała dostępność czasową Londynu z dowolnego miejsca na świecie, wyrażoną w dobach (Galton, 1881). Od tamtej pory opracowano wiele map izochronicznych, różniących się skalą, zasięgiem, sposobem liczenia czasu przejazdu, uwzględnianymi środkami transportu oraz metodami szacowania czasu pomiędzy punktami pomiarowymi. Dostępność czasową przedstawia się najczęściej za pomocą linii jednakowych odległości czasowych, zwanych izochronami, linii jednakowych kosztów podróży, czyli izodapan lub ekwidystant . linii jednakowej odległości od punktu. Używa się również terminu izohemera, oznaczającego linie równych odległości czasowych, wyznaczane w dobach. Na mapach przedstawiany jest najczęściej dostęp do szkół, przystanków, stacji kolejowych, lotnisk, dróg, rzek, osiedli, wybranych punktów w miastach, lub w przypadku opracowań małoskalowych - miast. Metody opracowania map dostępności czasowej są czasochłonne, wymagają zebrania dużej ilości danych oraz przeprowadzenia żmudnych obliczeń. Artykuł prezentuje wyniki badań naukowych, których celem była analiza rozwiązań stosowanych przy opracowywaniu map dostępności, poczawszy od dziewiętnastowiecznej mapy Galtona do współczesnych, interaktywnych map udostępnianych w sieci Internet, w tym Globalnej Mapy Dostępności wykonanej w JRC w Isprze. Szerokie rozważania metodyczne umożliwiły opracowanie mapy dostępności Wojskowej Akademii Technicznej oraz ocenę dokładno.ci szacowania czasu dojazdu do WAT różnymi metodami interpolacji IDW, spline i krigging.
EN
A accessibility map presents the travel time to a selected location by different means of transportation (land, water, air travel) in the form of isochrones defined as lines connecting points of equal travel time. The first map presenting accessibility was the world map by F. Galton, elaborated in 1881 and entilted .Isochronic Passage Chart for Travelers.. The map showed the smallest number of days for journey from London by the quickest means of transportation available in that time at a reasonable cost. Author found that the elaborated principles could be adapted in many ways for the convenience of tourists and such maps might be easily constructed for continental travelers or for home excursions. After over 127 years, in 2008 the European Commission.s Joint Research Centre released and published in the .World Bank.s World Development Report 2009. a new world map entilted .Travel time to major cities: A global map of Accessibility.. This map shows measures of urbanisation from the new perspective of travel time to 8,500 Major Cities (cities with population of 50,000 or more in 2000). The accessibility here was defined as the travel time to any location using land (road/off road) or water (navigable river, lake and ocean) based travel. This accessibility was computed using a cost-distance algorithm which computes the .cost. of travel between two locations on a regular raster grid. The cells in this raster grid contain values which represent the cost (measured in units of time) required to travel across them, hence this raster grid is often termed a friction-surface. The friction-surface contains information about the transport network and environmental and political factors that affect travel times between locations, while transport networks include road and rail networks, navigable rivers and shipping lanes. Environmental factors generally contribute to travel speed off the transport network, such as land cover and slope. Political factors such as national boundaries and border crossings can act as barriers or travel delays. The global map of travel time to major cities is a useful dataset in many fields of application and fills an important gap in our understanding of economic, physical and even social connectivity. The paper presents different methodological approaches to construction of accessibility maps, discusses the methods and the obtained results. The study was conducted for the Military Academy of Technology, developing isochronic surface from the territory of Warsaw by means of public transport. On the basis of the results obtained we found that the slightest interpolation error occurred in the surface created by IDW interpolation method and there were also no small isochronic islands. The largest interpolation errors occurred in the nearest neighbor method, but the least favorable distribution of isochronous islands was in the surface created by the spline method.
PL
Rozdział trzeci dotyczy zasad oceny jakości danych przestrzennych. Wobec powszechnego dostępu do danych przestrzennych znajomość ich jakości staje się zagadnieniem kluczowym zarówno dla użytkowników danych, jak też instytucji je udostępniających. Jakość danych nabiera szczególnego znaczenia, gdy informacje uzyskane na ich podstawie służą do podejmowania decyzji. Wiadomo, że decyzje podejmuje się często bazując na informacjach niepewnych, jednak każdorazowo decydent musi mieć tego pełną świadomość. W procesie podejmowania decyzji ocena dokładności i wiarygodności danych (informacji) ma kluczowe znaczenie. W opracowaniu przedstawiono podstawy oceny jakości danych zgodnie z zasadami podanymi w normach ISO serii 19100 oraz ocenę zgodności danych zgromadzonych w TBD z Wytycznymi TBD, zwaną oceną jakości producenta. W zakresie oceny danych TBD przyporządkowano elementom kontroli jakości wg ISO 19113 i specyfikacji technicznych INSPIRE odpowiednie zestawy kontroli automatycznych TBD, przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi technicznymi i koncepcją systemu kontroli TBD. Ponadto dokonano interpretacji wykrytych zdarzeń, a także przedstawiono dodatkowe procedury kontrolne, konieczne do całościowej oceny jakości zbioru zgodnie z wymaganiami przepisów implementacyjnych dyrektywy INSPIRE.
EN
Chapter 3 refers to the principles of spatial data quality assessment. Taking into account that spatial data are generally accessable, the awareness of their quality is of key importance both for the users of these data and for the institutions making them available. Data quality is of special importance when the information obtained serves as the basis for decision making. It is well known that decisions are often taken on the basis of uncertain information, but in every case the decision maker must be fully aware of this. In the decision making process accuracy and trustworthiness of data is of key importance. The basis for data quality assessment are presented in this work in accordance with the principles contained in ISO standards series 19100 and assessment of compatibility of the data stored in TBD with TBD Guidelines, called .manufacturer.s. quality assessment. As regards assessment of TBD data, appropriate sets of automatic TBD controls conducted in accordance with technical guidelines and the concept of TBD control system were subordinated to the elements of quality control according to ISO 19113 and INSPIRE technical specification. Moreover, discovered events were interpreted and additional control procedures were presented necessary for comprehensive quality assessment of the set in accordance with the requirements of the implementation provisions of the INSPIRE Directive.
18
PL
Konkurs "The SDI Best Practice Award 2009" (Najlepszych Dobrych Praktyk w Budowie SDI w 2009 roku) został zorganizowany w celu wyłonienia wzorcowych, wartych naśladowania serwisów SDI w skali Europy. Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji projektu eSDI-NET+. Projekt ufundowany został przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus. Jego tytuł brzmi: "Europejska sieć na rzecz wzbogacenia i wielokrotnego wykorzystania informacji geograficznej". Jest to sieć utworzona dla promocji europejskiego dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk stosowanych do budowy i utrzymania infrastruktury danych przestrzennych (SDI) (Krawczyk, 2007). Artykuł zawiera spostrzeżenia i wnioski grupy ekspertów zaproszonych do oceny projektów zgłoszonych do konkursu oraz organizatora jego krajowej edycji. Konkurs, będący pierwszą tego typu imprezą w Polsce, miał następujące cele: wybór najlepszych projektów z zakresu infrastruktury danych przestrzennych (SDI) spośród funkcjonujących rozwiązań, obejmujących zasięgiem swego oddziaływania obszar lokalny, regionalny i krajowy, możliwość zaprezentowania swojego, często niedocenianego lub niedostrzeganego, dorobku w zakresie budowy SDI, dyskusję na temat tworzenia własnych projektów i dalszego rozwoju SDI w Polsce.
EN
The paper presents findings and conclusions of experts invited to assess the projects submitted to the European competition for .The Best SDI Service in 2009.. The conditions for participation in the competition were discussed and evaluating criteria were presented. All reported services were presented in the form of a table. On the basis of accepted criteria 7 best services in four categories were selected. Reported services can be grouped into three categories: public administration, environmental and social. Then individual service groups were discussed in detail. The international final of the competition organized in Turin was also briefly discussed, where 12 SDI from 137 were selected. Conclusions concerning the state of geoportals in Poland as in January 2009 were presented and proposals concerning the organization of next workshops were put forward.
19
Content available remote Określenie zasobu podstawowego infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
PL
Dyrektywa INSPIRE (2007/2/WE) zobowiązuje Polskę, jako państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej, do utworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), obejmującej m.in. zharmonizowane z przepisami implementacyjnymi INSPIRE zbiory danych przestrzennych dotyczące tematów wyszczególnionych w załącznikach I-III do tej dyrektywy. Od wejścia w życie dyrektywy INSPIRE minęły trzy lata. W okresie tym po stronie Komisji Europejskiej trwały intensywne prace nad przepisami wykonawczymi, zakończone opracowaniem projektu rozporządzenia w zakresie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług (Draft Commission Regulation, 2009), natomiast w państwach członkowskich dokonano transpozycji dyrektywy i rozpoczęto budowę krajowych infrastruktur informacji przestrzennej. Kalendarz INSPIRE zakłada, że proces udostępniania zbiorów danych przestrzennych zgodnych z przepisami wykonawczymi rozpocznie się w czerwcu 2012 r. (nowe zbiory danych przestrzennych z załącznika I) i będzie trwał do końca maja 2019 r., kiedy to jest planowane udostepnienie nowych pozostałych zbiorów danych przestrzennych z załączników II i III. Wszystkie zbiory danych przestrzennych, zgodnie z przepisami wykonawczymi, muszą być opisane metadanymi i udostępnione z wykorzystaniem usług sieciowych. Opisane prace badawcze były wykonane w Instytucie Geodezji i Kartografii na zlecenie Głównego Geodety Kraju.
EN
The INSPIRE Directive 2007/2/EC requires Poland, as a Member State, to establish the infrastructure for spatial information including, inter alia, harmonised spatial data sets and services for the themes listed in Annexes I to III to the Directive. Within this infrastructure, Member States are required to make available data sets related to one or several of the Annexes of the Directive 2007/2/EC and the corresponding spatial data services in conformity with the technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and services. In order to achieve and ensure interoperability and harmonisation across spatial data themes, the Member States should meet requirements, listed in technical specification, for common data types, the identification of spatial objects, metadata, generic network model and other concepts and rules that apply to all spatial data themes. One of the first stages of Spatial Information Infrastructure implementation is establishing a list of the spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to the Directive 2007/2/EC, grouped by theme and Annex, and of the network services referred to in Article 11(1) of that Directive, grouped by service type. The spatial data sets and relevant spatial services, included in this list, maintained by public authorities, form the basic (primary) and complementary geoinformation resources for Polish Spatial Information Infrastructure. The paper presents, in a synthetic way, the results of work done in 2009 by the Institute of Geodesy and Cartography for the Head Office of Geodesy and Cartography. The objective of this research was the identification of data sets and services for themes included in Annex I of the INSPIRE Directive and testing their compliance with INSPIRE technical specification. The difficulty in preparing harmonised spatial data sets for themes listed in Annex I vary between themes. Harmonisation of each themes requires a different methodological approach and technological development based on the INSPIRE data specifications and existing data sets. For most Polish data sets corresponding to the themes listed in Annexes I harmonisation should precede integration of data held by different bodies of public administration.
PL
W artykule przeanalizowano cztery systemy przeznaczone do zarządzania relacyjnymi bazami danych: Oracle 11g, PostgreSQL 8.3/PostGIS 1.3.3, SQL Server 2005 i 2008, MySQL, zwracając uwagę na zaimplementowane operatory topologiczne i ich zgodność ze specyfikacjami OGC. Nazwy i definicje stosowanych operatorów, poza bazą Oracle 11g, są zgodne ze standardami OGC i ISO. Jest to bardzo istotne ze względu na interoperacyjność relacyjnych baz danych, ponieważ gwarantuje poprawne i jednakowe rozumienie wyników relacji topologicznych uzyskanych za pomocą różnych narzędzi. Od kilkunastu lat wiele danych geodezyjnych jest udostępnianych użytkownikom tylko i wyłącznie w postaci cyfrowej. Zatem przekazanie klientowi zamówionych danych wymaga wyselekcjonowania z całego zbioru tylko tych, które spełniają wymagania określone w złożonym zapotrzebowaniu na dane. To z kolei nakłada na systemy bazodanowe zarządzające danymi geodezyjnymi pewne wymagania dotyczące wykonywania analiz przestrzennych, a mianowicie wspieranie minimum ośmiu operatorów topologicznych (equals - równość, disjoint - rozłączność, intersects - przecinanie, touches - styczność, crosses - krzyżowanie, within - zawieranie się w, contains - zawieranie i overlaps – nakładanie).
EN
Recently, developers of data base management system implement tools for spatial data analyses within a relational data base. The advantage of usage of a relational database system for storing spatial data have a great potential, especially in data mining. The article presents the results of analysis of the implemented spatial operators and their conformance with ISO and OGC standards in four relational DBMS: Oracle 11g, PostgreSQL 8.3 /PostGIS 1.3.3, SQL Server 2005 and 2008, MySQL. The names and definitions of implemented topological operators, except Oracle 11g data base, are in conformity with standards. This is of utmost importance for interoperability, because it assures correct and identical understanding of the results obtained using different tools. For several years, a lot of geodetic data have been delivered to users in digital form. Therefore data transfer from a database to a client requires selection from an entire data base to a set corresponding to user requirements. This puts on SDMS some additional conditions such as supporting eight topological relationships (equals, disjoint, intersects, touches, crosses, within, contains and overlaps) between spatial data.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.