Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie symulacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents the improved control strategy for Wind Energy Conversion System (WECS) during voltage sags. The considered back-to-back converter system includes: Ma-chine Side Converter (MSC) and Grid Side Converter (GSC) with control circuits. To the wind turbine the direct driven Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) has been connected. In the control of MSC the modified Direct Torque Control (DTC) has been applied. The modified Direct Power Control (DPC) for control of GSC has been used. Under the voltage sags, the control circuits of MSC and GSC are forced to fulfil the Low-Voltage Ride Through (LVRT) requirements. The constant DC link voltage during grid faults is achieved by storing the surplus active power in the mechanical system inertia of the wind turbine. The effectiveness of considered control methods have been tested by simulation studies during unsymmetrical voltage sags. The obtained simulation studies confirmed good performance of applied control methods. The application of positive sequence components of grid voltage vector allows to reduce influence of unsymmetrical voltage sags.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowaną strategie sterowania przekształtnikowym układem elektrowni wiatrowej podczas zapadu napięcia sieci AC. Przekształtnikowy układ elektrowni wiatrowej składa się z: Przekształtnika Maszynowego (PM), Przekształtnika Sieciowego (PS) oraz układów sterowania. Do turbiny wiatrowej został przyłączony bezprzekładniowy generator synchroniczny o magnesach trwałych (PMSG). Do sterowania PM zastosowano zmodyfikowaną metodę bezpośredniego sterowania momentem generatora (DTC). Do sterowania PS zastosowano zmodyfikowaną metodę bezpośredniego sterowania mocą (DPC). Podczas występowania zapadów napięcia sieci AC zmodyfikowano układy sterowania PM i PS w celu spełnienia wymagań LVRT. W celu utrzymania stałego napięcia w obwodzie pośredniczącym DC zastosowano metodę pozwalająca na zgromadzonej nadwyżki energii kinetycznej w łopatach turbiny wiatrowej. W celu potwierdzenia dużej skuteczności rozpatrywanych metod sterowania przeprowadzono badania symulacyjne. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych potwierdzają dużą skuteczność zaproponowanych metod sterowania.
EN
The article presents selected results of strength simulation tests of the load-bearing structure and coupling-buffer devices of a third-generation rail-road tractor built from the CLAAS ARION 610 agricultural tractor. Tests for the extraordinary load resistance of components of the front and rear train system were carried out in the aspect of the ability to absorb longitudinal loads and shocks in extreme conditions of tractor operation on the track. It has been shown that the tested components of coupler-buffer devices meet the strength requirements at assumed extreme loads (300 kN compression, 150 kN tensile), and after introducing a modernized front axle support they can withstand a compressive strength of up to 370 kN. The second part of the article will be published in the next issue of the quarterly journal Rail Vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki symulacyjnych badań wytrzymałości struktury nośnej urządzeń pociągowo-zderznych ciągnika szynowo-drogowego trzeciej generacji zbudowanego na bazie ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Przeprowadzono badania wytrzymałości na obciążenia nadzwyczajne części składowych przedniego i tylnego układu pociągowego w aspekcie zdolności konstrukcji do przejmowania obciążeń wzdłużnych w ekstremalnych warunkach pracy ciągnika na torze. Wykazano, że badane elementy składowe urządzeń pociągowo-zderznych spełniają wymagania wytrzymałościowe przy założonych obciążeniach nadzwyczajnych (ściskanie 300 kN, rozciąganie 150 kN), a po wprowadzeniu zmodernizowanego wspornika przedniej osi osiągają wytrzymałość na ściskanie do 370 kN. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
EN
In the first part of the article published in Rail Vehicles No. 2/2020, selected results of simulation tests of the strength of the front part of the supporting structure of the CLAAS ARION 610 tractor were presented. That part was mostly focused on the strength analysis of the front axle bracket, which is the basic factory supporting element of the front part of the tractor. The second part of the article presents the results of strength tests of the tractor's rear support structure, where all the elementary components of the additional tractor equipment were made in the Łukasiewicz Research Network - IPS “TABOR”, load-bearing frame, a buffer beam and a drawbar. The buffer beam and the drawbar are also accessories of the front supporting structure and they are subjected to the same load conditions with horizontal forces as in the rear pull-buffer system. The first part of the article was published in the previous issue of the Rail Vehicles quarterly journal.
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanego w Pojazdach Szynowych nr 2/2020 zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych wytrzymałości przedniej części struktury nośnej ciągnika CLAAS ARION 610. Najwięcej uwagi poświęcono analizie wytrzymałości wspornika przedniej osi, który jest podstawowym fabrycznym elementem nośnym przedniej części ciągnika. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań wytrzymałości tylnej struktury nośnej ciągnika, gdzie wszystkie części składowe stanowią dodatkowe wyposażenie ciągnika wykonane w Sieci Badawczej Łukasiewicz – IPS „TABOR”, złożone ze skrzyni nośnej, belki zderzakowej oraz haka pociągowego. Belka zderzakowa oraz hak pociągowy stanowią również wyposażenie przedniej struktury nośnej i są one poddane tym samym warunkom obciążeń siłami poziomymi jak w tylnym układzie pociągowo-zderznym. Część pierwsza artykułu została opublikowana w poprzednim numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
PL
Liczba samochodów dostawczych na drogach, zarówno miejskich, jak i pozamiejskich, jest bardo duża. Pojazdy tego typu wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Ważne jest, aby ich układy hamulcowe były skuteczne i bezawaryjne. Jednym z największych zagrożeń dla poprawnego działania hamulców jest wysoka temperatura, która doprowadzić może do zjawiska fadingu. Niniejsza praca przedstawia badania symulacyjne procesu hamowania pojazdu dostawczego z różnych prędkości początkowych, możliwych do uzyskania na drogach różnej kategorii. W pracy przedstawiono wyniki pomiaru temperatur tarczy i klocka hamulcowego zarówno w trakcie hamowania, jak i bezpośrednio po nim.
EN
The number of delivery vans on roads, both urban and non-urban, is very large. Vehicles of this type are used in many industries. It is therefore important that their braking systems are effective and failure-free. One of the biggest threats to the correct operation of the brakes is high temperature, which may lead to the phenomenon of fading. This paper presents simulation studies of the braking process of a delivery vehicle from various initial speeds, possible to obtain on roads of different categories. The results of the temperature measurement of the disc and the brake pad are presented during braking and immediately after it.
5
Content available remote Simulation studies of the Proportional Resonant controller
EN
Paper shows Proportional Resonant controller concept, that can track sinusoidal signals. Results of simulation studies of the 1 phase converter controlled by P+R controller, that connects DC voltage supply (e.g. renewable energy source) with low voltage network, were shown, for typical operational state of the power grid.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję regulatora proporcjonalno rezonansowego, który posiada zdolność śledzenia sygnałów sinusoidalnie zmiennych. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych jednofazowego falownika sprzęgającego źródło napięcia stałego (np. odnawialne źródło energii) z linią niskiego napięcia, wyposażonego w regulator rezonansowy dla typowych stanów eksploatacyjnych.
PL
W artykule dokonano porównania właściwości wybranych typów zabezpieczeń upływowych dostępnych na polskim rynku i stosowanych w polskim górnictwie. Do określenia ogólnych właściwości poszczególnych typów układów zabezpieczeń upływowych posłużono się ich uproszczonymi schematami zastępczymi. Wykorzystano również dostępne dane katalogowe poszczególnych zabezpieczeń upływowych i skonfrontowano je z wymaganiami obowiązujących norm górniczych.
EN
A comparison of properties of selected types of leakage protections, which are available on the Polish market and used in the Polish mining, was made in the article. Simplified equivalent circuit diagrams were used to determine the general properties of different types of leakage protection systems. There were also used available data sheets for each leakage protection and these data sheets were compared with the requirements of the applicable mining standards.
PL
W artykule zawarto analizę pracy zabezpieczeń upływowych opartych na stałym prądzie pomocniczym pracujących w układzie omomierza równoległego. Zaproponowano również schemat uproszczonego modelu omawianego zabezpieczenia, na podstawie którego przeprowadzono badania symulacyjne. W artykule skupiono się przede wszystkim na badaniach symulacyjnych mających określić przydatność badanego typu zabezpieczeń upływowych w odniesieniu do możliwości spełnienia wymagań norm górniczych.
EN
This article includes analysis of leakage protection operating in arrangement of parallel-connected ohmmeter based on direct auxiliary current. There was also proposed a simplified diagram of this kind of leakage protection, on the basis of which the simulation tests have been carried out. The article focuses primarily on the simulation studies to determine the suitability of this type of leakage protection with regard to the ability to meet the requirements of the mining standards.
PL
W artykule przedstawiono sposoby analizy poprawności działania układów automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących metody symulacji komputerowych do modelowania przebiegu procesów zachodzących w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych. Opisano podstawowe zasady tworzenia takich modeli. Wyniki uzyskane z tego typu badań symulacyjnych można z powodzeniem wykorzystać do weryfikacji poprawności już obecnie stosowanych algorytmów, jak i do dokładnego testowania nowych metod przeznaczonych dla układów automatyki elektroenergetycznej, co zostało zilustrowane na przykładzie testów nowego szybkiego algorytmu zabezpieczenia linii dwutorowej.
EN
This article presents methods of evaluation of power automation systems, with particular emphasis on computer simulation methods to model processes occurring in real power grids. The rules for creating and using such models have been described. The results obtained from this type of simulation research can be successfully used to verify the correctness of already used algorithms, as well as to evaluate new methods for power automation systems, which was illustrated in the example of testing a new, fast protection algorithm to parallel transmission line.
PL
W artykule przedstawiono postępowanie umożliwiające obliczenie emisji wzdłuż układu komunikacyjnego. Parametry wejściowe do modelu emisji otrzymano z mikroskopowego modelu ruchu potoku pojazdów. Symulacje ruchu pojazdów wykonano w pakiecie Vissim. Bilansowanie emisji w układzie przeprowadzono dyskretyzując odcinki drogowe na segmenty o stałej długości. Zamieszczono przykładowe wyniki modelowania obejmujące analizę zmiany emisji wzdłuż poszczególnych pasów ruchu na wlotach skrzyżowania, na którym przepływ potoku pojazdów jest sterowany przez sygnalizację świetlną.
EN
In the paper the procedure for car exhaust emission calculation along the road network has been presented. Input parameters for an emission model were obtained from the microscopic traffic flow model. Traffic simulations have been performed in Vissim software. To analyse emission in a road sections whole network has been discretized into fixed length segments. The examples of traffic flow emission modelling for selected lanes at intersection where the traffic flow is controlled by traffic lights are also presented.
EN
The paper presents a review of control methods of the wind energy conversion systems with permanent magnet synchronous generator. The modern vector control methods for converter system of variable-speed wind energy conversion have been described. In order to improve the energy efficiency of wind turbine, the maximum power point tracking algorithm has been applied. To verify the effectiveness of the considered configuration and its control strategy, the selected simulation studies have been performed. The obtained study results showed the high effectiveness of the considered configuration and its control methods.
PL
W artykule przedstawiono przegląd metod sterowania elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym o magnesach trwałych. Opisano nowoczesne metody sterowania wektorowego dla przekształtnikowych układów elektrowni wiatrowych. W celu zwiększenia skuteczności przetwarzania energii wiatrowej zastosowano algorytm śledzenia mocy maksymalnej. W celu sprawdzenia skuteczności rozpatrywanej topologii i metody sterowania, wybrane badania symulacyjne zostały przedstawione i omówione. Przeprowadzone badania potwierdziły prawidłowość i dużą dokładność sterowania rozpatrywanej topologii i ich metod sterowania.
11
Content available remote Simulation Tests of the Welding Machine Secondary Circuit
EN
The article discusses the analysis of circuit parameters and power losses in the secondary circuit of the welding machine. The analysis was based on FEM calculations performed using the ANSYS Mechanical APDL software programme. The tests resulted in the determination of the inductance of the secondary circuit of welding machine horns as the function of the overall dimensions of the above-named circuit. The foregoing made it possible to identify the current response of the circuit to applied DC rated voltage. The determination of power losses included the identification of the distribution of potentials (voltage drops) along welding machine horns, and, subsequently, the determination of the correlation of input power, output power and system efficiency. The tests involved the identification of primary sources of power losses, i.e. mechanical connections, mainly between electrodes and horns as well as in the elastic joint.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie parametrów obwodowych oraz strat mocy obwodu wtórnego zgrzewarki rezystancyjnej. Analizę oparto na wynikach obliczeń numerycznych MES przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania ANS YS Mechanical APDL. W ramach badań wyznaczono indukcyjność obwodu wtórnego ramion zgrzewarki jako funkcję gabarytów tego obwodu. Na tej podstawie ustalono odpowiedź prądową obwodu na przyłożone napięcie znamionowe DC. W zakresie strat mocy wyznaczono rozkład potencjałów (spadków napięcia) wzdłuż ramion zgrzewarki, a na tej podstawie zależności mocy wejściowej, wyjściowej i sprawności układu. Określono główne źródła strat mocy, którymi są połączenia mechaniczne, w szczególności miedzy elektrodami i ramionami, ale także w połączeniu sprężystym.
12
PL
W artykule przedstawiono model ruchu w mieście w 4 wariantach natężenia ruchu. Przeprowadzono dwugodzinne symulacje ruchu na sieci ulic miasta Wrocławia przy utrzymywanej w ruchu liczbie pojazdów 5, 10, 20 oraz 30 tysięcy. Analizowano wpływ liczby pojazdów w sieci drogowej na długość czasu postoju na światłach, jazdy z prędkością ograniczoną przez gęstość ruchu oraz jazdy z prędkością swobodną. Wykazano, że wraz ze wzrostem obciążenia sieci drogowej pojazdami w ruchu rośnie czas trwania przejazdu, a maleją średnia długość trasy i średnia prędkość. Zwiększenie liczby pojazdów w symulacji z 5 do 30 tysięcy skutkuje ponad trzykrotnym zwiększeniem średniego czasu, w którym prędkość poruszającego się pojazdu jest ograniczona przez gęstość ruchu. O 40% wzrósł czas oczekiwania na skrzyżowaniach w wariancie maksymalnego natężenia w porównaniu z wariantem minimalnego ruchu, co oznacza, że nie sygnalizacja świetlna jest przyczyną powstających zatorów drogowych, ale gęstość ruchu wyrażona liczbą pojazdów na kilometr drogi.
EN
The article presents 4 traffic modelling variants in the city in. Conducted a two-hour simulation of traffic in the city based of the road network of the city of Wroclaw. The number of vehicles changed from 5 to 30 thousand. It was analyzed the influence of the number of vehicles on the road network on share time stop at traffic lights, driving at a speed limited by the density of traffic and driving at a free flow. It has been shown that with the increase of network load of road vehicles in traffic increases the duration of the journey, and decreases the average route length and average speed. Increasing the number of vehicles in the simulation of 5 to 30,000 results in an increase of over three times the meantime, wherein the speed of moving vehicle traffic density is limited. About 40% increase a waiting time at intersections in S3 variant in comparison with the S0 which means that no traffic lights is generating congestionbut the density of traffic flow.
PL
W artykule przedstawiono wstępne, częściowe wyniki prac i analiz autora dotyczące zdefiniowania sylwetki - profilu zawodowego nawigatora morskiego. Uzasadniono cel prowadzenia takich badań ukazując przykłady zróżnicowania manewrów statków w sytuacjach zbliżenia. Dokonano analizy czynników wpływających na postępowanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie nawigacji i manewrowanie statkiem morskim. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wpływu poszczególnych czynników oraz częściowe wyniki badań symulacyjnych. Prowadzone badania dotyczyły także wielkości powszechnie stosowanych w żegludze parametrów bezpieczeństwa najczęściej ustawianych przez oficerów nawigacyjnych w standardowych urządzeniach statkowych. Rozpatrzono wybrane, uważane za reprezentatywne i charakterystyczne sytuacje, gdzie w ocenie autora najczęściej dochodzi, lub może dochodzić do wypadków morskich. Zaproponowano praktyczne wykorzystanie wyników do wstępnej i bieżącej kwalifikacji oraz oceny osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nawigacji oraz jako wytyczne do ustawienia spodziewanych wartości parametrów bezpieczeństwa dla jednostek obcych.
EN
The article presents the preliminary, partial results of the authors research and analyses relating to the definition of professional profile of the marine navigator. General purpose of such research is explained showing examples of the diversity of ships manoeuvres in encounter situations. The author conducted analysis of the factors influencing the behaviour of the person in charge of navigation and ship manoeuvring. The results of questionnaire research on the impact of individual factors and partial results of the simulation research are presented. The conducted research included also the values of commonly used in sea navigation safety parameters, which are usually input by the navigational officers on standard ship devices. The range of analysis included selected, considered as representative and characteristic situations, where according to the author, maritime accidents the most frequently occur or may occur. The practical use of the results as the initial and ongoing qualifications assessment of persons responsible for the safety of navigation is proposed as well as indications for setting the expected values of safety parameters for target ships.
14
Content available remote Dynamika przenośnika taśmowego – badania symulacyjne w MATLABIE
EN
The paper presents the possibility of using Matlab/Simulink to perform simulation studies of belt conveyors leading to calculation forces in the belt, velocities and torque. The results showed in the form of waveforms of torque, forces in the belt and the velocity.
EN
This article presents capabilities of intuition control system for engineer robot ma­nipulator equipped with hydrostatic power drive system. For this purpose, simulation research which included nonlinearities and dynamic of electrohydraulic direct valve was conducted. Simulations was performed for two degrees of freedom, open chain manipulator. Based on simulation research, estimated trajectory of manipulator tool using selected parameters.
PL
W artykule przedstawiono autorską koncepcję intuicyjnego systemu sterowania manipulatora robota inżynieryjnego .Idea działania tego systemu polega na kopiowaniu ruchów poziomych i pionowych dłoni operatora przez analogiczne ruchy narzędzia manipulatora. Potrzeba tego typu sterowania, ze szczególnym uwzględnieniem sterowania w systemie teleoperacji [1], wynika przede wszystkim ze zwiększenia efektywności wykonywanych zadań podczas sterowania manipulatorem przez niedoświadczonych operatorów. Manipulatory tego typu wyposaża się głównie w hydrostatyczne układy napędowe z elektrohydraulicznym rozdzielaczem proporcjonalnym (ERP). Na podstawie dostępnej literatury oraz nieliniowości i właściwości dynamicznych [2] takiego rozdzielacza brak jest jednoznacznej informacji na temat wpływu ERP na zachowanie założonej trajektorii przez sterowany manipulator dla zaproponowanego systemu sterowania. Biorąc to pod uwagę w pracy przeprowadzono badania takiego systemu sterowania z uwzględnieniem nieliniowości oraz dynamiki działania ERP na trajektorię narzędzia manipulatora robota inżynieryjnego. Badania symulacyjne przeprowadzono w oparciu o model manipulato­ra o otwartym łańcuchu kinematycznym i dwóch stopniach swobody. Rozpatrzono dwa warianty modelu manipulatora – pierwszy z uwzględnieniem wpływu działania ERP, drugi z uwzględnieniem bezwładności manipulatora. Poszczególne parametry do budowy modeli manipulatora przyjęto w oparciu o rzeczywiste elementy [3] oraz przebiegi z badań identyfikacyjnych [4]. Metodyka prowadzonych badań polegała na ruchu narzędzia manipulatora według przyjętych trajektorii w całym polu jego pracy (rys.1).
16
Content available remote Badania symulacyjne ruchu żurawia HDS w systemie CAD
EN
In this article hydraulic crane simulation procedure is discussed. The proposed solution is based on computer application which is integrated with CAD system for increasing simulation efficiency. Application automatically performs the analysis and thereby eliminates unnecessary process of data transferring between CAD system and computational environment.
PL
Współczesne projektowanie maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym wymaga prowadzenia szerokiego spektrum badań modelowych. W tym celu wykorzystuje się wiele narzędzi oraz metod komputerowych, które oferują duże możliwości w zakresie prowadzenia symulacji.Istnieje jednak problem jednoczesnego prowadzenia badań symulacyjnych ustrojów nośnych maszyn oraz ich napędów hydraulicznych [3]. Dostępne narzędzia do projektowania i symulacji przetwarzają różne informacje o analizowanych obiektach. Systemy CAD posiadają informacje o geometrii, tolerancjach wykonania, materiałach, z których zbudowane są elementy konstrukcji, typach połączeń pomiędzy nimi, itp.Informacje te mogą być bezpośrednio wykorzystane w modułach CAE systemów CAD w celu prowadzenia analiz kinematycznych, dynamicznych bądź wytrzymałościowych. Nie można ich jednak w prosty sposób wykorzystać w systemach służących do modelowania układów hydraulicznych.W praktyce bardzo często do symulacji układów napędowych wykorzystuje się osobne środowiska obliczeniowe takie jak: Simulink, SystemModeler, SimulationX czy Vissim. Wykonywanie symulacji w różnych środowiskach wiąże się z koniecznością przenoszenia szczegółowych informacji o modelu pomiędzy nimi [4]. Zadanie to bywa niekiedy bardzo problematyczne, dlatego też podejmowane są próby tworzenia modułów obliczeniowych [1, 2] będących elementami środowiska, w którym projektowana jest maszyna bądź urządzenie hydrauliczne. Prezentowany w artykule moduł obliczeniowy dla systemu CAD przeprowadza symulację modelu w trzech etapach: I – analiza kinematyczna, II – analiza kinetostatyczna, III – analiza hydraulicznych układów napędowych. Symulacja obejmuje zarówno analizę kinematyczną ustrojów nośnych, jak i analizę dynamiczną hydraulicznych układów napędowych. Obiektem badań symulacyjnych był żuraw HDS.
17
Content available remote Badania symulacyjne laboratoryjnego żurawia samochodowego
EN
The sample simulation researches of the laboratory truck crane have been carried out in the paper. Results, which are the system response to the taken kinematic forcings, have been obtained in the form of animation of motion of the whole system and in the form of the motion trajectories of the load lifted on the rigid and elastic rope.
PL
Badania symulacyjne umożliwiają dokładniejsze poznanie analizowanego obiektu, zwiększenie efektywności jego działania, a także pozwalają utworzyć wirtualne środowisko pracy i wypróbować wiele alternatyw sterowania i kontroli zachowania układu w czasie realizacji powierzonych mu zadań. Różnorodność oraz zakres budowanych modeli symulacyjnych jest coraz szerszy dzięki rozwojowi oprogramowania, co z kolei pozwala na uzyskanie bardziej wiarygodnych modeli.Wykorzystując wymienione powyżej aspekty, w niniejszej pracy wykonano badania symulacyjne pozwalające określić zachowanie układu laboratoryjny żuraw samochodowy [1] – przenoszony ładunek na zaproponowany cykl roboczy. Do przeprowadzenia badań symulacyjnych został wykorzystany model przyjęty w pracy [2], który rozbudowano o uwzględnienie zaburzeń wynikających z fizykalnych własności układu linowego [3].
PL
Przedstawiono sposób symulacyjnego wyznaczania rezystywności monokrystalicznego krzemu w zależności od koncentracji sześciu rodzajów centrów defektowych o różnych właściwościach. Możliwości wykorzystania symulatora zademonstrowano na przykładzie wyników uzyskanych dla domieszkowanego azotem monokryształu krzemu o dużej rezystywności przed oraz po napromieniowaniu wysokoenergetycznymi neutronami.
EN
We demonstrate the method of simulating the resistivity of monocrystalline silicon as a function concentrations of six kinds of defect centers with various properties. The potentialities of the simulator are exemplified by the results obtained for the nitrogen-doped high resistivity silicon single crystal before and after irradiation with high-energy neutrons.
PL
Dokonano przeglądu wymagań i ograniczeń stawianych wiekoformatowym elektronicznym ekranom reklamowym. Opisano stanowisko badawcze, metodykę badań i podstawowe wyniki otrzymane w trakcie symulacyjnych badań oddziaływania reklam wielkoformatowych na zachowania kierowców. Stwierdzono negatywny wpływ polegający na wydłużeniu czasu reakcji na zdarzenie drogowe w sytuacjach z działającymi w porze nocnej reklamami elektronicznymi. Wpływ ten uzależniony jest m.in. od średniej luminancji reklamy.
EN
A review of the requirements and the limitations of digital advertising billboards was made. The position of research, methodology and basic results from the simulation study of the impact on drivers' behavior with advertising billboards where described. A negative effect in slowing human response in driving situations during the night-time when digital advertising billboards are in driver’s view was noted. This effect depends, among others, on the average luminance of billboards.
PL
W pracy zmodelowano hydrostatyczny napęd pojazdu zasilanego z akumulatora hydropneumatycznego. Przedstawiono matematyczny opis procesów związanych z termodynamiczną przemianą gazu w akumulatorze oraz przetwarzaniem energii gazu na energię kinetyczną pojazdu. Oprócz tego rozpatrywano układ sterowania napędem realizującym zakładany cykl jazdy pojazdu. Dla wybranego układu napędowego pojazdu wykonano komputerową symulację ruchu obejmującego rozruch, jazdę ze stałą prędkością oraz odzyskowe hamowanie. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń ilustrujące proces przetwarzania energii w układzie napędowym. Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące modyfikacji modelu napędu oraz układu sterowania.
EN
We present results of mathematical and numerical studies of a vehicleequipped with a hydrostatic drive with hydro-pneumatic accumulator. Weformulate and analyze a mathematical description of the process relatedto the thermodynamic conversion of gas in the accumulator and conversionof gas energy into kinetic energy of the vehicle. In addition, the drivecontrol system is considered during the vehicle motion with assumed ECE15 drive cycle. For the vehicle powertrain considered, computersimulations of the vehicle motion during accelerations and regenerativebraking have been conducted. We discuss their results in order toillustrate the process of energy conversion in the hydrostatic drive andhydro-pneumatic accumulator. On the basis of these results,modifications of both the mathematical model and control system aresubsequently proposed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.