Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wilgotność względna powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Warunki środowiskowe w salach wystawowych i magazynach muzeów
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przechowywaniem dzieł sztuki w salach wystawowych i magazynach muzealnych. Odniesiono się do sposobu określania wymaganych wartości wilgotności względnej i temperatury powietrza, nawiązując do dwóch metod: norm konserwatorskich i analizy klimatu historycznego. Opisano niszczący wpływ powietrza o niewłaściwych wartościach parametrów, przede wszystkim wilgotności względnej powietrza, na przechowywane zbiory. Przytoczono także zalecane wartości parametrów powietrza, zgodne z normami konserwatorskimi.
EN
The article discusses issues related to the storage of works of art in exhibition halls and storage facilities in museums. Reference was made to the method of determining the required relative humidity and air temperature values, referring to two methods: conservation standards and historical climate analysis. The destructive effect of air with incorrect parameter values, mainly relative humidity, on stored collections was described. Recommended values of air parameters in accordance with conservation standards were also quoted.
2
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
EN
Indoor air quality could influence on people health, fettle, ability to work and ability to learning. IAQ characteristics include the concentrations of pollutants (especially carbon dioxide concentration) in indoor air, as well as air temperature and humidity. General guidelines concerning the quality of air inside education rooms facilities are contained in the PN-EN 13779:2008 standard, drawn up on the basis of EU directives which are in effect in most European countries. Recommended concentration of carbon dioxide in confined spaces equals 1000 ppm. Standards show humidity from 40 to 60%. This minimum sanitary requirement is recommended by the European Office of WHO and by ASHRAE. Public buildings (education buildings) are an institution in which people the learning has a group character. As far as the quality of indoor air is concerned, education buildings have been often neglected. In countries all over the world there are public buildings which make use of different kinds of natural ventilation, and do not possess any mechanical ventilation systems. The article presents the measurement results of carbon dioxide concentration, relative humidity and interior air temperature. The measurements were taken only in one classroom, on a given day and with a varied number of people present. They are thus to be treated as a pilot study. In the classroom, natural ventilation does not provide sufficient air exchange; the air inside the classroom is dry and polluted with carbon dioxide. The correlation of humidity and carbon dioxide concentration in the classroom was examined and a strong interdependence was observed. The correlation results may be applied to how the control of ventilation. The problem of appropriate indoor air quality is significant because the correlation between the IAQ and potential energy costs reduction is more complicated that in other types of buildings. Conducting public buildings, in particular, educational buildings we must remember not only about energy savings, but also about maintaining proper indoor air quality.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów stężenia dwutlenku węgla i wilgotności względnej oraz temperatury powietrza wewnętrznego. Wykonano badania tylko w jednej sali dydaktycznej, jednego dnia, przy różnej liczbie osób. Należy więc potraktować je jako badania pilotażowe. W badanej sali wentylacja naturalna zapewnia zbyt małą wymianę powietrza, powietrze wewnętrzne jest suche i zanieczyszczone dwutlenkiem węgla. Wykonano korelację wilgotności względnej powietrza i stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Korelacja ta wykazuje bardzo silny związek. Zaprezentowane wyniki korelacji mogą posłużyć do sterowania wentylacją. Obecnie, przy bardzo szczelnych budynkach ilość zużytej energii na cele wentylacyjne, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i budynkach użyteczności publicznej, zbliża się do 80%. Dlatego też odpowiednie sterowanie wentylacją ma bardzo duży wpływ na efektywność energetyczną budynków.
PL
W artykule przedstawiono rozkład parametrów powietrza takich jak: temperatura, wilgotność względna i stężenie dwutlenku węgla podczas przejazdu autobusu na wybranej trasie. Ponadto w artykule zawarto informacje, w jaki sposób wpływa wzrost ilości dwutlenku węgla na osoby przebywające w przestrzeni zamkniętej. Omówiono normy i wytyczne zalecenia odnośnie dopuszczalnego stężenia CO2 w pomieszczeniu. W części badawczej autorzy wykonali pomiary temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla w autobusie podczas jego przejazdu ze zmieniającą się liczbą osób z których wyciągnięto wnioski.
EN
The article discussed the problem of the distribution of air parameters such as temperature, relative humidity and carbon dioxide levels during the journey of the bus on the chosen route. Additionally, in the article the information about the influence of carbon dioxide on the people staying in the room was contained. The standards and guidelines recommendations for the allowable concentration of CO2 in the room was discussed. In the research the authors performed the measurements of temperature, humidity and carbon dioxide concentration in the bus during the journey with a changing number of people. The research has shown when the number of people increased, the level of CO2 increase, reaching a value of more than three times higher than the recommendation of an acceptable level of concentration in the room.
5
Content available remote Pomiary sorpcyjne współczynnika dyfuzji wilgoci różnego rodzaju zapraw
PL
W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania niestacjonarnych pomiarów sorpcyjnych do określenia współczynnika dyfuzji Dm porowatych materiałów budowlanych. Badaniami objęto trzy różne zaprawy: cementową, cementowo-wapienną i modyfikowaną. Eksperyment zrealizowano w 18 klimatach – przy trzech temperaturach: 5, 20, 35°C i przy sześciu poziomach wilgotności względnej powietrza φ. Na podstawie uzyskanych wyników badań sorpcyjnych wyznaczano dla poszczególnych zapraw wartości współczynnika dyfuzji wilgoci odpowiadające różnym temperaturom i różnym poziomom sorpcyjnego zawilgocenia. Przedstawione w referacie obliczenia współczynników dyfuzji Dm bazowały na procedurach typu √t i typu logarytmicznego. Otrzymane rezultaty pozwoliły ocenić użyteczność obydwu procedur w odniesieniu do testowanych materiałów. We wszystkich cyklach i w przypadku każdej z zapraw uzyskiwano zbliżone wartości współczynników Dm( √t) i Dm(ln), co pozwala rekomendować obydwie procedury jako porównywalne. Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto ocenić wpływ zawartości wilgoci na wielkość współczynników dyfuzji. Stwierdzono występowanie jednoznacznej tendencji w odniesieniu do każdej temperatury i każdej z badanych zapraw. Zaobserwowano wzrost wartości Dm wraz ze zwiększaniem się wilgotności względnej do poziomu 50%. Dla tego poziomu zawilgocenia materiału współczynnik dyfuzji osiągał wartość maksymalną. Następnie wartość tego współczynnika spadała stopniowo w miarę wzrostu wilgotności. Stwierdzono, że w najszerszym zakresie wilgotności, tj. przy φ ≈ 96% współczynniki dyfuzji osiągają wartość minimalną, odpowiadającą zakresowi najniższych wilgotności. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić nie tylko wpływ wilgotności, ale także wpływ temperatury na wyznaczane współczynniki dyfuzji. Obydwie zastosowane metody wykazały znaczący wpływ tego czynnika na wyznaczane wartości współczynników dyfuzji Dm.
EN
The paper presents possibilities of application of non-stationary sorption measurements to determine the diffusion coefficient Dm of porous building materials. The research covers three different mortars: cement mortar, cement-lime mortar and modified mortar. The experiment was conducted in 18 different types of climate, at the three following temperatures: 5°C, 20°C and 35°C, and at six relative humidity levels φ. Basing of the results of sorption measurements, values of diffusion coefficient Dm were calculated for different mortars, and the particular values obtained referred to various temperatures and various levels of sorption moisture. Calculations of coefficient Dm shown in this paper were based on √t-type and logarithmic-type procedures. The obtained results allowed to evaluation the usability of two procedures for the tested materials. In all cycles and for each of the mortars, similar values of coefficients Dm(√t) and Dm(ln) were observed, which enables to recommend the both procedures as comparable ones. Moreover, the research allowed to assess the influence of moisture content on diffusion coefficient values. A clear tendency appeared for each temperature and each of the mortars researched. There was observed increase of the Dm value together with the rise of relative humidity up to the level of 50%. For this level of moisture in the material the diffusion coefficient reached the maximum value. After that, the value of the coefficient was gradually decreasing together with increase of moisture. It was concluded that in the broadest humidity range, i.e. at φ ≈ 96%, diffusion coefficients reach the minimum values referring to the range of lowest level of moisture. The conducted research allowed to assess not only the influence of moisture but the impact of temperature as well. The both methods showed considerable influence of this factor on Dm values.
PL
W artykule przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne wilgotności względnej powietrza w północnej części rejonu Kaffiøyry i na Lodowcu Waldemara w okresie IX 2010 – VIII 2013. W okresie od września 2010 do sierpnia 2011, dla którego istnieją najpełniejsze dane dla wszystkich stanowisk pomiarowych, najwyższe wartości wilgotności względnej zostały zanotowane na szczytach górskich (89%) i na polu firnowym Lodowca Waldemara (86%). Najniższa wartość tego parametru wystąpiła natomiast na tundrze (79%). W całym okresie badawczym, na podstawie zredukowanej liczby stacji, stwierdzono, iż najsuchszy był punkt Kaffiøyra-Heggodden (KH, 83%) zlokalizowany na morenie czołowo-bocznej Lodowca Aavatsmarka, a najbardziej wilgotno było na polu firnowym Lodowca Waldemara (LW2, 85%). Wilgotność względna na badanym obszarze wykazała przeważnie wzrost wartości wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza. Najwilgotniejsze powietrze w rejonie badań towarzyszyło typom cyrkulacji Sc+SWc+Wc i Sa+SWa+Wa (anomalie dodatnie od 7 do 9%), a najsuchsze (anomalie ujemne wahające się od 6% do 9%) podczas napływu mas powietrza z sektora wschodniego, niezależnie od rodzaju układu barycznego. Najmniejsze różnice (do ok. 1-2%) wystąpiły w sytuacjach bezadwekcyjnych reprezentowanych przez typ Ka+Ca.
EN
This paper presents the spatial diversity of air relative humidity (2 m a.g.l.) in the northern part of the Kaffiøyra Plain and on the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen), from September 2010 to August 2013, based on measurements taken at six sites located in different environments (Table 1, Figure 1). Results are described for years and seasons, defined as: autumn (Sep-Oct), winter (Nov-Mar), spring (Apr-May) and summer (Jun-Aug). In the period from September 2010 to August 2011, the highest relative humidity was noted on mountain ridges (89%) and in upper part of the Waldemar Glacier (86%). The lowest value of humidity (79%) occurred at a tundra site called ‘Terrace’, located about two kilometres from the coast (Table 2, Figure 2). In the entire period of observations, for which a reduced number (3) of observation sites exists, drier air (83%) was observed at the Kaffiøyra-Heggodden (KH) site, located in the terminal-lateral moraine of the Aavatsmark Glacier, whereas the wettest air (85%) was measured at the firn part of the Waldemar Glacier (LW2). Relative humidity generally shows an increase as altitude increases above sea level. The marked influence of atmospheric circulation on relative humidity was also noted. In the study period, as compared to long-term values from 1951 to 2006, a decrease in the frequency of occurrence of anticyclonic types and an increase in the frequency of cyclonic types (by 10% and 6.8%, respectively) was also noted (Figure 3). Most humid air in the study area occurred within the circulation types Sc+SWc+Wc and Sa+SWa+Wa (positive anomalies varied from 7% to 9%), and the driest (negative anomalies from 6% to 9%) during air advection from the eastern sector within both anticyclonic and cyclonic weather patterns (Table 3 and Figure 4). The smallest differences (up to 2%) were connected with non-advectional weather type Ka+Ca.
PL
Referat dotyczy procesu sorpcji wilgoci w materiałach budowlanych. Przedstawiono w nim badania związane z wyznaczeniem zawilgocenia sorpcyjnego, zrealizowane na ośmiu różnych materiałach w sześciu odmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych. Testowanymi materiałami były cegła ceramiczna CC, cegła silikatowa CS, cztery betony komórkowe BK1, BK2, BK3, BK4 oraz zaprawa cementowa ZC i cementowo-wapienna ZCW. Badania zrealizowano w temperaturze 5°C oraz przy następujących poziomach wilgotności względnej powietrza: φ≈ 11,3; 33,6; 58,9; 75,7; 87,7; 98,5 %. Próbki materiałów o grubości 1 cm zaizolowano na pobocznicy i wysuszono do stałej masy w temperaturze 105°C. Następnie próbki umieszczano nad nasyconymi roztworami odpowiednich soli stabilizującymi wilgotność względną powietrza na określonym poziomie. W danych warunkach wilgotnościowych znajdowało się po 3 próbki każdego materiału. Badania polegały na rejestracji zmiany masy próbek w określonych odstępach czasu. Pomiary zmiany masy próbek rejestrowano przy użyciu wagi elektronicznej o dokładności 1 mg. Najdłużej ustalała się równowaga sorpcyjna przy wilgotności powietrza bliskiej 100 %. Przeprowadzone pomiary dostarczyły ilościowych danych na temat wielkości zawilgocenia sorpcyjnego w zależności od rodzaju, gęstości materiału oraz warunków cieplno-wilgotnościowych, w jakich materiały się znajdują. Oceniano wpływ wymienionych czynników na wielkość zawilgocenia sorpcyjnego. Wraz ze wzrostem wilgotności względnej powietrza obserwowano wzrost zawilgocenia sorpcyjnego. Jedynie w przypadku cegły ceramicznej nie zanotowano wyraźnych różnic w wielkości tego parametru. Największe wartości uzyskiwano dla betonów komórkowych.
EN
The paper is devoted to the moisture sorption process in building materials. Presented research carried out on eight different materials in six diverse hygrothermal conditions were aimed on determining sorption moisture content. Ceramic brick CC, calcium silicate brick CS, four autoclaved aerated concretes BK1, BK2, BK3, BK4, cement mortar ZC and cement-lime mortar ZCW were tested. The measurements were conducted in temperature of 5°C and in the following levels of air relative humidity: φ ≈ 11.3; 33.6; 58.9; 75.7; 87.7; 98.5 %. The materials samples of 1 cm thickness were insulated on sides and dried up in temperature of 105°C to a constant mass. Subsequently, the samples were placed over saturated salt solutions which were stabilizing air relative humidity at definite level. In given humidity conditions 3 samples of every material were kept. The experiments consisted in recording changes of samples mass in pre-defined time intervals. Measurements of the changing mass of samples were recorded with the electronic scale with accuracy of 1 mg. The sorption equilibrium settled the longest at the relative humidity close to 100%. The carried out measurements provided quantitative data regarding sorption moisture content, depending on material type, material density and hygrothermal conditions. Influence of the factors in question on the value of sorption moisture content was evaluated. With the increase of air relative humidity the increase of sorption moisture content was observed. Merely in case of ceramic brick no distinct differences of this parameter was noted. The highest values were obtained for autoclaved aerated concretes.
8
Content available remote Analysis of ventilation rate in the office
EN
The aim of the article is to establish the necessary air exchange rate in the room at the principe production carbon dioxide calculation and experiment. There was calculated CO2 produced by humans in the room. Ventilation rate was calculated by several methods and compared with the measured carbon dioxide production.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie niezbędnej ilości wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym w odniesieniu do produkcji dwutlenku węgla na podstawie kalkulacji i badań w warunkach rzeczywistych. Dokonano pomiarów ilości CO2 wyprodukowanej przez ludzi w pomieszczeniu. Intensywność wentylacji oszacowano, posiłkując się kilkoma metodami i zestawiono ze zmierzoną ilością CO2.
PL
W pracy porównano wyniki pomiarów warunków wilgotnościowych powietrza wykonywanych dwiema metodami na terenie Obserwatorium UP Wrocław-Swojec w okresie 10-letnim (2000-2009). Analizowano dobowe wartości niedosytu wilgotności d i wilgotności względnej powietrza f. Pomiary klasyczne (standardowe) wykonywano za pomocą psychrometru Augusta, umieszczonego w klatce meteorologicznej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu. Średnią dobową obliczano na podstawie trzech pomiarów terminowych (godz.: 7, 13 i 19 CET) dla niedosytu wilgotności powietrza i czterech pomiarów (godz.: 1, 7, 13 i 19 CET) dla wilgotności względnej powietrza; wartości z godziny 1 odczytywano z termohigrogramu dobowego. Automatyczna stacja meteorologiczna Campbell CR23X, której czujnik wilgotności powietrza umieszczono w tej samej klatce meteorologicznej, była zaprogramowana na zapisywanie raportów godzinnych. Średnie dobowe wartości obu parametrów były średnią arytmetyczną z 24 wartości godzinnych. Analizy autokorelacji i autokorelacji cząstkowej potwierdziły występowanie rocznej sezonowości badanych parametrów. Dekompozycję szeregów czasowych przeprowadzono za pomocą modelu addytywnego. Wyizolowano składnik sezonowy, trend, wahania długookresowe oraz składnik losowy. Wskaźnik sezonowości dla wilgotności względnej wahał się od -4% (zima) do 6% (okres letni), natomiast dla niedosytu wilgotności zawierał się w przedziale od -1,5 hPa w zimie do 4,0 hPa w lecie. Sezonowość różnic dobowych wartości f i d wyrażała się wzrostem ich wartości bezwzględnych w okresie letnim dla obu analizowanych parametrów. Korekta wartości uzyskanych za pomocą stacji automatycznej z wykorzystaniem odpowiednich poprawek, spowodowała wyraźny wzrost częstości różnic w przedziałach środkowych.
EN
The study presents the results of a comparison between air humidity conditions measured with two methods in Wroclaw–Swojec Observatory during the 10-year period (2000-2009). Daily values of saturation deficit (d) and relative air humidity (f) have been analyzed. Standard measurements were conducted using August psychrometer placed in a meteorological screen, 2 m above the ground surface. Mean daily values were calculated based on three terminal measurements (7, 13 and 19 GMT) for saturation deficit, and four measurements (1, 7, 13 and 19 GMT) for relative air humidity, the 1 a.m. values were read from the daily thermohigrograph. Automatic weather station Campbell CR23X with humidity sensor placed in the same meteorological screen was programmed to store hourly reports. Automatic daily averages of both humidity parameters were the arithmetic means of the 24-hour values. Analysis of autocorrelation and partial autocorrelation confirmed the annual seasonality of analyzed parameters. The decomposition of time series was carried out using an additive model. Seasonal component, trend, long-term fluctuation and irregular component were isolated. Seasonal index for relative humidity ranged from -4% (winter) to 6% (summer), while that for saturation deficit ranged from -1.5 hPa in winter to 4.0 hPa in summer. The seasonality of differences between daily values manifested itself by an increase of their absolute values in the summer for both analyzed parameters. Appropriate corrections of the values obtained from automatic measurements resulted in a marked increase in the frequency of differences in central classes.
PL
W referacie przedstawiono analizy wyników badań mikroklimatycznych przeprowadzonych w wielkokubaturowych salach dydaktycznych placówki zamiejscowej Politechniki Warszawskiej w Płocku. Oceniono stan termiczno-wilgotnościowy badanych pomieszczeń w kontekście komfortu cieplnego.
EN
The report presents the analysis of the findings of the research into microclimate in large capacity teaching halls in off-campus unit of Warsaw University of Technology in Płock. The thermic and humidity conditions of examined rooms have been estimated in the context of thermal comfort.
PL
Przeprowadzono pomiary sorpcji wilgoci w temperaturze 20°C przy sześciu wartościach wilgotności względnej powietrza. Pomierzono współczynniki przewodzenia ciepła próbek o różnej wilgotności. Wyznaczono matematyczną zależność współczynnika przewodzenia ciepła od wilgotności względnej powietrza.
EN
First, sorptivity tests in 20°C, with six levels of relative air humidity, were conducted. Then thermal conductivity was measured by means of stationary method on samples with various humidity levels. Results of each research stage were used to determine a mathematical dependence of thermal conductivity from relative humidity for the tested material.
12
Content available remote Effect of Air Humidity on Charge Decay and Lifetime of PP Electret Nonwovens
EN
The effects of air humidity on the charge decay and lifetime of polypropylene (PP) electret nonwovens manufactured by the pneumothermic method are presented. The PP fabric samples were corona-charged from a needle electrode under high voltage. The thermally-stimulated equivalent surface voltages were measured at a linear heating rate in a temperature range from 293 K to 395 K. The results of the measurements showed that the equivalent voltage depends on the structural properties of the PP nonwovens as well as the conditions of formation. The selected electret nonwovens were next placed in a chamber whose humidity was controlled within a range of 39% to 94%, and the decay of the electret charge was measured and analysed. The results show that conditioning the samples at a higher humidity influences the changes of the equivalent voltage and the lifetime of the electret fibre.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności na zanik ładunku i czas życia polipropylenowych (PP) włóknin filtracyjnych, wytworzonych metodą pneumotermiczną. Próbki elektryzowano ulotem wysokiego napięcia z elektrody ostrzowej. Zanik ładunku w elektretach badano na podstawie charakterystyk zaniku napięcia zastępczego w warunkach liniowego wzrostu temperatury. Stwierdzono, że napięcie zastępcze i czas życia elektretowych włóknin filtracyjnych zależą od struktury materiału i parametrów formowania. Włókniny elektretowe o różnych strukturach poddano oddziaływaniu atmosfery o kontrolowanej wilgotności względnej w zakresie od 39% do 94%. Sezonowanie próbek w podwyższonej wilgotności nie ma znaczącego wpływu na zmiany napięcia zastępczego i czas życia włóknin elektretowych.
PL
Przedstawiono wyniki badań wykorzystania sieci neuronowej do estymacji wartości wilgotności względnej powietrza atmosferycznego na podstawie wartości jego temperatury. Stwierdzono, że modelowe wartości uzyskane dla jednokierunkowej sieci neuronowej, o topologii perceptronu wielowarstwowego z czasowym opóźnieniem, wykorzystującej algorytm wstecznej propagacji błędu oddają charakter zmian empirycznych RH. Sieć taka może być z zadawalającą dokładnością wykorzystana do estymacji dobowych, średnich wartości wilgotności względnej powietrza atmosferycznego.
EN
The work presents the research results of using the neural network to estimate the air relative humidity on the basis of its temperature value. It was established that the model values obtained for the unidirectional neural network of the multi-layer perceptron topology with time delay, using error backward propagation algorithm, reflect the character of RH empirical changes. Such network may be used, with satisfactory precision, for daily estimations of the average relative humidity values of atmospheric air.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.