Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NOAA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article analyzes topographical and geological settings in the Japan Archipelago for comparative raster data processing using GRASS GIS. Data include bathymetric and geological grids in NetCDF format: GEBCO, EMAG2, GlobSed, marine free-air gravity anomaly and EGM96. Data were imported to GRASS by gdalwarp utility of GDAL and projected via PROJ library. Methodology includes data processing (projecting and import), mapping and spatial analysis. Visualization was done by shell scripting using a sequence of GRASS modules: ‘d.shade’ for relief mapping, ‘r.slope.aspect’; for modelling based on DEM, ‘r.contour’ for plotting isolines, ‘r.mapcalc’ for classification, ‘r.category’ for associating labels, and auxiliary modules (d.vect, d.rast, d.grid, d.legend). The results of the geophysical visualization show that marine free-air gravitational anomalies vary in the Sea of Japan (–30 to above 40 mGal) reflecting density inhomogeneities of the tectonic structure, and correlating with the geological structure of the seafloor. Dominating values of geoid model are 30–45 m reflecting West Pacific rise, determined by deep density inhomogeneities associated with the mantle convention. Sediment thickness varies across the sea reflecting its geological development with density of 2 km in its deepest part and thinner in central part (Yamato Rise). The aspect map and reclassified map express gradient of the steepest descent.
PL
W pracy przedstawiono opracowane i zbudowane stanowisko do odbioru sygnałów z satelitów okołobiegunowych. Do analiz odbieranych sygnałów wykorzystano radio programowalne RTL-SDR. Badania oparto głównie na amerykańskich satelitach meteorologicznych z rodziny NOAA, mimo to zestaw jest w stanie odbierać sygnały w każdym systemie mieszczącym się w zakresie pracy RTL-SDR z dołączoną odpowiednią anteną dostosowaną do danego systemu komunikacyjnego. W pracy skupiono się na odbiorze sygnałów w systemie APT i HRPT oraz zaproponowano anteny do odbioru tych sygnałów. Do odbioru w systemie APT została obliczona i zbudowana antena krzyżowa, natomiast do odbioru w systemie HRPT zaprojektowano antenę mikropaskową. Obie anteny charakteryzowały się dookólnością oraz wirującą polaryzacją.
EN
In the paper, the apparatus for the signals from the meteorological satellite has been developed and manufactured. To analyse the received signals from per-pole satellites the programmable RTL-SDR radio was used. The research was mainly based on American meteorological satellites from the NOAA family, yet the set is able to receive signals in any system within the range of RTL-SDR operation with an appropriate antenna attached to the communication system. This publication focuses on the receiving of signals in APT and HRPT systems and proposes antennas to receive these signals. A helical antenna has been calculated and built for receiving in APT system, while a microstrip antenna has been designed for receiving in HRPT system. Both antennas were characterized by generality and circular polarization.
PL
Nanotechnologia jest prężnie rozwijającą się dziedziną nauki umożliwiającą projektowanie i otrzymywanie nowych, dotychczas nieznanych, materiałów nanostrukturalnych o unikatowych właściwościach i wszechstronnym zastosowaniu. Mimo wielu potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania nanoobiektów może ono również zagrażać ludzkiemu zdrowiu. Ze względu na: rozbieżne wyniki publikowanych badań dotyczących zagrożenia zdrowotnego powodowanego przez nanoobiekty, różne strategie pomiaru narażenia oraz nieujednoliconą i ograniczoną dokumentację, możliwości porównywania różnych pomiarów, a także zastosowania wyników badań do symulacji i budowy modeli matematycznych są ograniczone. W celu zharmonizowania: dokumentacji, wyników badań, a także wyznaczników narażenia i kontekstu pomiarów narażenia opracowana została baza NECID (Nano Exposure and Contextual Information Database) – platforma cyfrowej dokumentacji dotyczącej narażenia na nanoobiekty w miejscach pracy.
EN
Nanotechnology is a rapidly evolving field allowing to design and obtain new, previously unknown nanostructured materials with unique properties and broad application. In addition to the wide range of potential benefits, the use of nanoobjects can also endanger human health. Due to the divergent results of published studies about impact of nanoobjects on health, different exposure measurement strategies and non-uniform and limited documentation the possibilities for comparing different measurements, and as well the use of research results to simulate and construct mathematical models are limited. In order to harmonize documentation, research results, exposure indicators and context for exposure measurement, the NECID (Nano Exposure and Contextual Information Database) database, a digital documentation platform for occupational exposure to nanoparticles, has been developed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia, które powinny być uwzględnione podczas harmonizacji metod pomiarów wykonywanych w rzeczywistych warunkach na stanowiskach pracy w kontekście oceny narażenia i ryzyka zawodowego oraz doboru właściwych środków ochrony. Stwierdzono, że istotnym zagadnieniem jest również harmonizacja w zakresie: analizowania, oceny i opracowywania sprawozdań dotyczących danych o narażeniu na: nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), podczas badań wykonywanych w rzeczywistych warunkach ich emisji na stanowiskach pracy oraz określenie trybu postępowania podczas kalibrowania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach emisji NOAA w czasie rzeczywistym. Bardzo ważnym działaniem, z uwagi na opracowywanie baz danych, jest przechowywanie informacji dotyczących narażenia na NOAA i oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem NOAA w środowisku pracy. Informacje te mogą stanowić podstawę do przyszłego rozwoju, kalibracji i walidacji modeli narażenia lub budowania scenariuszy narażenia.
EN
This article discusses harmonizing methods of measurements done in real conditions at workstations in the context of assessing exposure and occupational risk and selecting appropriate protection measures. It is important to harmonize the analysis, evaluation and reporting of data on exposure to nanoobjects during measurements done in real conditions and to determine procedures for calibrating equipment for measuring emission of nanoobjects in real time. In the context of the development of the database, it is also very important to store information on exposure to nanoobjects and on risk assessment related to the presence of nanoobjects in the working environment, 'lilis information can provide a basis for future development, calibration and validation of models or for building exposure scenarios.
EN
The study has been carried out at Biebrza Wetlands situated in the N-E part of Poland, a NATURA 2000 and Ramsar Convention test site in 2003-2009. It is one of the largest in Europe natural rich biotope with the large amount of unique species of flora and important zone for nesting and wintering for fauna. Data from microwave and optical satellite images and soil-vegetation ground measurements were analyzed to develop methods for monitoring and mapping biophysical parameters. Satellite data applied for the study included: ENVISAT.ASAR, ENVISAT.MERIS, ALOS.PALSAR, ALOS.AVNIR-2, and NOAA.AVHRR data. Optical images were used for classification of wetlands communities and calculation of vegetation index NDVI. Also, latent heat flux has been calculated using NOAA.AVHRR data and meteorological data. Microwave images acquired in different modes (ASAR IS2 and IS6, ALPSR.FBD) and polarizations (HH, HV, VV) were used for assessment and mapping of Leaf Area Index (LAI) and soil moisture (SM) for every habitat classified from optical images. Backscattering coefficient calculated from ALOS.PALSAR HV and ENVISAT.ASAR IS6 VV was applied for assessment of vegetation bio-parameters. Backscattering coefficient calculated from ALOS.PALSAR.FBD HH and ENVISAT.ASAR HH IS2 was used for SM assessment. The study was conducted in the framework of ESA PECS project No 98101 and ESA PI projects: C1P.7389 and AOALO.3742.
EN
Recently in the space there are launched new series of environmental satellites with high time resolution, allowing continuous observations of the Earth’s surface. NOAA series of satellites, launched in 1998 SPOT or TERRA operating since 2000, provide daily data acquisition of large areas. Differences between the construction of instruments and means of processing cause disparity in the received data. This article presents a comparison of NDVI index obtained from these satellites. Compositions used in the ten-day NDVI images made on the basis of NOAA AVHRR images, NDVI compositions performed on the basis of images from SPOT VEGETATION as well as eight-day MODIS TERRA NDVI compositions. Area of the research are agricultural areas of Wielkopolska. NDVI index was measured on 193 polygons with surfaces from 1.5÷68.9 ha during the growing season from 10th to 24th decade of 2006. Another comparison has been made for NDVI values for the region of Wielkopolska in the years 2000÷2008 and the size of yield of wheat.
EN
The data from various sources such as satellite observations, ground measurements and NWP models provide the continuous information on the state of the atmosphere that are used for weather analysis and forecast. Combining these data into one system encounters problems due to the data variable range as well as temporal and spatial resolution. On the other hand such a system can be a useful tool for the data analysis and visualisation. The paper presents the progress in the Geographic Information Systems (GIS) technology application in the Satellite Research Department in Poland for preparation and visualisation of the products derived from various sources including NOAA satellites, NWP analysis and ground measurements. Several thematic layers called meteorological products are prepared for Poland. Precipitation intensity and range are derived from microwave data. Temperature and humidity fields at different pressure layers are obtained from ATOVS data. High resolution visible and infrared data are used for cloud cover detection, temperature and precipitation fields are created from the numerical model (Aladin) analysis. Finally, ozone distribution is mapped using HIRS data. These products can be presented in the form of maps with additional overlays such as geographical data and administrative boundaries. Moreover, the SYNOP and TEMP data are converted into thematic coverages supporting the products’ verification.
PL
Zadanie prezentacji danych meteorologicznych, satelitarnych i wyników modelu numerycznego nie jest zadaniem łatwym, ze względu na różnice w rozkładzie przestrzen-nym i czasowym, lub różnice w dokładności pomiaru. Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) umożliwiają zarówno wizualizację informacji meteorologicznych w formie mapy, ale również ich przetworzenie i analizę. W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania metod GIS do wizualizacji parametrów meteorologicznych wyznaczanych z danych satelitarnych, numerycznych modeli i standardowych danych synoptycznych opracowane w Zakładzie Badań Satelitarnych IMGW. Dla Polski przygoto-wywane są warstwy tematyczne takie jak: pola temperatury powierzchni Ziemi i temperatury wierzchołków chmur na podstawie satelitarnych danych NOAA/AVHRR, klasyfikacja zachmurze-nia z danych NOAA/AVHRR, intensywność i zasięg opadu z danych mikrofalowych NOAA/AMSU, pola temperatury i wilgotności na różnych poziomach otrzymane z danych NOAA/ATOVS, temperatura i opad na podstawie wyników analizy modelu numerycznego Aladin. Produkty te są przedstawiane w postaci map z nałożonymi dodatkowymi informacjami geograficznymi i granicami administracyjnymi państw. Dane z depesz SYNOP i TEMP konwer-towane są do warstw tematycznych pozwalając na weryfikację parametrów meteorologicznych otrzymywanych na podstawie danych satelitarnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.