Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  norma europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Artykuł jest drugą częścią cyklu omawiającego przypadek zginania ścian murowanych w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni muru. Przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące wytrzymałości na zginanie określanej w dwóch ortogonalnych płaszczyznach, w tym w przypadku uwzględnienia wypełnienia i niewypełnienia spoin pionowych w murze wraz z odpowiednimi zależnościami. Podano również sposoby określania wytrzymałości na zginanie, w tym tzw. wytrzymałości zastępczej uwzględniającej czynniki pozytywnie wpływające na obliczeniową nośność muru zginanego.
EN
The article is the second part of the series discussing the case of masonry bent in a plane perpendicular to the wall plane. This section presents theoretical information on the flexural strength determined in two orthogonal planes, including the filling and unfilling of vertical joints in the wall, along with the appropriate relationships. Methods of determining the flexural strength, including the so-called apparent strengths, taking into account factors positively influencing the design load-bearing capacity of a bending wall, are also given.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych w Polsce po 1989 r. Zgodnie z wymaganiami normy EN 12004 od prawie dwudziestu lat podstawą oceny i klasyfikacji klejów jest przyczepność wyznaczana przez oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i czas otwarty. Omówiono metodykę pomiarową, w tym wyniki wieloletnich badań międzylaboratoryjnych. Zwrócono uwagę na niedoskonałości wynikające z metod badań. Wspomniano o działaniach organów nadzoru budowlanego w Polsce dotyczących badań wyrobów pobieranych z rynku. Zaprezentowano przygotowaną przez CEN/TC 67/WG 3 zmianę podejścia do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych cementowych klejów do płytek.
EN
The paper presents changes in the assessment and verification of constancy of performance of cementitious ceramic tile adhesives after 1989 in Poland. Following the requirements of EN 12004, for almost twenty years, the basis for the assessment and classification of adhesives is adhesion determined by determining tensile strength and open time. The measurement methodology, including the results of multi-year interlaboratory tests, was described. Attention was drawn to imperfections resulting from the test methods. The activities of building supervision authorities in Poland in the field of testing products taken from the market were mentioned. A change in approach to assessing and verifying the constancy of performance of cement tile adhesives prepared by CEN /TC 67/WG 3 was presented.
PL
Dyrektywy europejskie wymagają od firm spawalniczych stosujących procesy spajania uprawnień do wytwarzania konstrukcji. Normy wytwarzania wprowadzają obowiązek walidacji procesu, czyli sprawdzenia jego przydatności do konkretnego zastosowania w warunkach produkcji. Z kolei zleceniodawcy, coraz częściej żądają walidacji kierunkowych technologii do realizacji określonej inwestycji. Aby zakład mógł stosować spajanie w produkcji, musi udowodnić, że posiada odpowiednie możliwości techniczne i zaplecze personalne do wykonania konstrukcji o wymaganej jakości. W przypadku zgrzewania trzpieni metalowych walidację procesu należy przeprowadzić na podstawie zapisów normy PN-EN ISO 14555:2017. Określa ona wymagania dotyczące projektowania, kwalifikowania, badania technologii i badania produkcyjnego złączy.
PL
Budownictwo w sektorze energetycznym często związane jest ze znacznie większymi potencjalnymi konsekwencjami zniszczenia i potrzebą zachowania użytkowalności obiektów. Wynika to z potrzeby zapewnienia niezawodności systemu, a nie tylko jego poszczególnych elementów. W tym kontekście przedstawiono i omówiono nadchodzące zmiany w drugiej generacji europejskich norm dotyczących projektowania konstrukcji (Eurokodów). Najważniejsza ze zmian, wprowadzenie zróżnicowania poziomu niezawodności, została omówiona w kontekście jej wpływu na projektowanie z wykorzystaniem współczynników częściowych i zaproponowanego systemu zarządzania jakością. Na koniec omówiono niektóre ze zmian w normie Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, gdyż ta norma została poddana największym modyfikacjom.
EN
Civil engineering in the power industry is often associated with much higher potential consequences of failure as well as the need for maintaining serviceability. It stems from the need of ensuring the reliability for the system rather than only its parts. In this context, upcoming changes in the second generation of European structural design codes (Eurocodes) are presented and discussed. The most important one, reliability differentiation, is discussed in the context of its impact on the design using partial factors as well as the implementation of the quality management system. In the end, some additional changes in Eurocode 7 “Geotechnical design” are discussed, as this standard is undergoing the most significant evolution.
7
Content available remote O czym nie mówi norma dotycząca zapraw murarskich
8
PL
Poziomy wymagań akustycznych dotyczące budynków i środowiska zewnętrznego są określane przez poszczególne państwa i dość zróżnicowane, w zależności od możliwości ekonomicznych. Parametry oceny oraz metody ich wyznaczania są normalizowane na poziomie ogólnoświatowym lub europejskim, w ramach prac Komitetów Normalizacyjnych ISO/TC 43/SC2 „Akustyka Budowlana” i CEN/TC 126 „Właściwości akustyczne wyrobów budowlanych i budynków”. Wdrożeniem norm EN/ISO do normalizacji polskiej zajmuje się Komitet Techniczny PKN nr 253 „Akustyka Architektoniczna”, który współpracuje z wymienionymi komitetami. W artykule przedstawiono bieżący stan prac w wymienionych komitetach normalizacyjnych.
EN
The level of acoustic requirements for buildings and the external environment is determined by the individual countries and is quite varied depending on the economic possibilities. The evaluation parameters and methods of their designation are normalized at global or European level, within the framework of the work of the ISO/TC 43/SC2 „Building Acoustics” and CEN/TC 126 „Acoustic properties of building products and of buildings”. Implementation of the EN/ISO norms for Polish standardization is dealt with by PKN Technical Committee No. 253 „Architectural Acoustics”, which co-operates with the aforementioned Committees. The article presents the current status of work in the above standardization committees.
9
Content available Icing Effect on Steel Bar Structures
EN
Progressive changes in climate have been substantially contributing to the occurrence of abnormal environmental loads acting on building structures. These loads are often the cause of construction disasters occurring in the world. Therefore, it is of crucial importance to properly determine loads acting on the exposed structures and to include the most unfavourable combination of actions. Ice load is classified as an environmental variable. It is imprecisely defined in the Polish standards for structural design. The paper refers to the Polish standards: PN-87/B-02013 Loads on structures. Variable environmental loads. Ice load, PN-EN 1993-3-1:2008 Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-1: Towers, masts and chimneys. Towers and masts, PN-EN 1993-3-2:2008 Eurocode 3: Design of steel structures 3-2: Towers, masts and chimneys – chimneys as well as international standards: ISO 12494:2017 Atmospheric Icing of Structures and Minimum design loads for buildings and other structures, ASCE Standards ASCEISEI 7-05, 2006. Since there is no separate Eurocode for ice action at present, it has been proposed to follow the rules for determining the action when designing a structure compliant with the standards listed above. The general difficulty in applying international regulations lies in the language barrier affecting some of designers or simply in the lack of detailed data for Poland. The Act of 12 September 2002 on normalisation abolished the obligatory application of standards in building design, contributing to their voluntary use. Therefore, it is the designer who decides whether or not to implement a given standard. Steel structures, particularly bars and structures with small cross-sections exposed to atmospheric conditions are affected by icing. Hydraulic steel structures are also exposed to a number of actions, including icing. Ice load is dominant, while wind load is an accompanying phenomena. The paper presents the combinations of atmospheric interactions describing wind and ice loads. It also points out that for structures sensitive to ice action, it is highly recommended to learn from the experience of the electricity industry. Overhead power lines, as well as traction lines, may use certain technical solutions to monitor their operation under adverse atmospheric conditions. In support of the arguments put forward, the article contains a calculation example illustrating the effect of icing on a steel bar element. The authors compared a percentage increase in weight of the bar with icing in the ratio to self-weight of the bar. The analysis was conducted in compliance with the following standards: ISO 12494, N-87/B-02013 and ASCEISEI 7-05, 2006. The paper is an introduction to further broader reflections on the effect of icing on particularly vulnerable structures such as truss systems, power poles, steel bracings and other unprotected engineering elements, which during use are exposed to direct impact of weather conditions. Additionally, it draws attention to the problem of ambiguity of legal provisions regarding the icing effect that are to be applied in structural design.
PL
Postępujące zmiany klimatyczne przyczyniają się do występowania ponad normatywnych obciążeń środowiskowych działających na konstrukcje budowlane. Obciążenia te są często przyczyną występujących na świecie katastrof budowlanych. Dlatego bardzo ważne jest właściwe określanie działających na obiekt budowlany obciążeń jak również przyjęcia najbardziej niekorzystnej kombinacji działających oddziaływań. Oddziaływanie oblodzeniem jest zaliczane do obciążeń zmiennych środowiskowych. Jest ono nie precyzyjnie określone w polskich przepisach normowych dotyczących projektowania konstrukcji. W pracy odniesiono się do norm polskich: PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem, PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-1: Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty, PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 3-2: Wieże, maszty i kominy – kominy oraz norm międzynarodowych: ISO 12494:2017 Atmospheric Icing of Structures i Minimum design loads for buildings and other structures, ASCE Standards ASCEISEI 7-05, 2006. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie istnieje oddzielny Eurokod dotyczący oddziaływania oblodzeniem, zaproponowano zasady określania tego oddziaływania podczas projektowania konstrukcji stosując wymienione normy. Trudność stosowania norm międzynarodowych wiąże się z barierą językową projektantów lub po prostu brakiem szczegółowych danych dla Polski. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji zniosła obligatoryjność stosowania norm przy projektowaniu obiektów budowlanych, przyczyniając się do dobrowolności ich stosowania. Zatem decyzji projektanta pozostawiono, według których norm wykonuje projekt lub czy w ogóle z nich skorzysta. Konstrukcje stalowe, szczególnie prętowe i o niewielkich polach przekroju, narażone na wpływy atmosferyczne podlegają oddziaływaniu oblodzeniem. Również stalowe konstrukcje hydrotechniczne narażone są na szereg oddziaływań, w tym także na obciążenie oblodzeniem. Oddziaływaniem towarzyszącym oblodzeniu jest oddziaływanie wiatrem. W pracy pokazano kombinacje oddziaływań atmosferycznych dotyczące obciążeń wiatrem i oblodzeniem. Wskazano, że dla konstrukcji wrażliwych na oblodzenie warto korzystać z doświadczeń przemysłu elektroenergetycznego. W napowietrznych liniach elektroenergetycznych jak również sieciach trakcyjnych można stosować pewne rozwiązania techniczne umożliwiające monitoring ich stanu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W artykule zamieszczono przykład obliczeniowy obrazujący wpływ oddziaływania oblodzeniem dla stalowego elementu prętowego. Porównano między innymi procentowy przyrost ciężaru pręta z oblodzeniem w stosunku do ciężaru własnego pręta. Analizę wykonano dla następujących norm: ISO 12494:2017, PN-87/B-02013 i ASCEISEI 7-05, 2006. Praca stanowi wstęp do dalszych szerszych rozważań nad uwzględnieniem oddziaływania oblodzeniem dla konstrukcji szczególnie narażonych takich jak kratownice wiat, słupy elektroenergetyczne, prętowe konstrukcje stężeń i inne konstrukcje obiektów nieosłoniętych, które podczas użytkowania narażone są na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. W pracy zwrócono uwagę na problem niejednoznaczności przepisów prawnych dotyczących oddziaływania oblodzeniem podczas projektowania konstrukcji.
PL
Omówiono proponowane zmiany dotyczące wymiarowania na przebicie płyt i stóp fundamentowych, wynikające z prac związanych z modyfikacją norm europejskich. Dokonano ich weryfikacji w świetle własnych badań eksperymentalnych dotyczących przebicia płyt krępych, a także ukazano najważniejsze różnice proponowanej modyfikacji i ustaleń Eurokodu 2. Zamieszczono dwa przykłady obliczeniowe wymiarowania fundamentów według PN-EN 1992-1-1 i nowej propozycji niemieckiej.
EN
In the paper proposed changes in the design procedure of footings and foundation slabs with respect to punching shear, resulting from works on modifications of European standards, were discussed. It was verified in the light of authors’ experimental investigations concerning punching shear of reinforced concrete thick slabs. The most important differences between new procedure and existing Eurocode 2 provisions were presented. Two working examples of designing footings according to PN-EN 1992-1-1 and the new German procedure were provided.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa przy projektowaniu, montażu i eksploatacji urządzeń stosowanych na placach zabaw. Omówiono przepisy prawne oraz wymagania normowe dotyczące tych urządzeń. Podano zasady technicznej kontroli i konserwacji, w kontekście ich bezpiecznego użytkowania z udziałem dzieci.
EN
The basic safety requirements for the design, installation and maintenance of equipment on playgrounds was described in paper. The legal provisions and standard requirements for these devices were discussed. The principles of technical inspection and maintenance of equipment on playgrounds, in the context of their safe use with children, was discussed.
EN
The aim of this study is to find the cost design of RC tension with varying conditions using the Artificial Neural Network. Design constraints were used to cover all reliable design parameters, such as limiting cross sectional dimensions and; their reinforcement ratio and even the beahviour of optimally designed sections. The design of the RC tension members were made using Indian and European standard specifications which were discussed. The designed tension members according to both codes satisfy the strength and serviceability criteria. While no literature is available on the optimal design of RC tension members, the cross-sectional dimensions of the tension membersfor different grades of concrete and steel, and area of formwork are considered as the variables in the present optimum design model. A design example is explained and the results are presented. It is concluded that the proposed optimum design model yields rational, reliable, and practical designs.
PL
Niniejsza praca została poświęcona optymalnemu projektowi zbrojonych cięgien. Zaprojektowano blisko pięćset zbrojonych cięgien zgodnie ze standardem indyjskim IS 456:2000 i standardem europejskim EN1992, ręcznie przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Uwzględnione zmienne stanowią charakterystyczną wytrzymałość betonu, wahającą się od 25 do 50N/mm2 dla obu specyfikacji kodału? (codal?). Wytrzymałość plastyczna stali waha się pomiędzy 250, 415, 500 i 550 N/mm2 w przypadku IS 456:2000 i pomiędzy 235, 275, 355, 420 i 460 N/mm2 w przypadku standardu europejskiego. Obciążenie osiowe wahało się od 500kN do 3000 kN. Teoretyczne wyniki uzyskane na podstawie ręcznego projektu zostały wyjaśnione poniżej.
EN
Planning and implementation of effective restoration projects require appropriate assessment of a river’s hydromorphological status. Two European standards on hydromorphological assessment of rivers and hydromorphological assessment methods used in Poland are reviewed in the context of their applicability for river restoration purposes. River Hydromorphological Quality assessment method is presented with a case study of the Biała River, Polish Carpathians, where this assessment was used as basis for a restoration project aimed to establish an erodible river corridor. The results of the assessment revealed significant differences in hydromorphological quality between unmanaged and channelized river cross-sections, indicating channel regulation as a major cause of the hydromorphological degradation of the Biała and confirming the choice of the erodible river corridor as an appropriate method of its restoration. The assessment indicated hydromorphological features of the river that were severely modified within the channelized reaches and which are likely to improve the most with the removal of bank protection and allowing free channel migration.
PL
Bezpieczeństwo w przemyśle procesowym jest oceniane przez kilka parametrów: możliwość poważnych awarii z powodów technicznych, awarii z powodu katastrof środowiskowych, wypadków w trakcie transportu i magazynowania niebezpiecznych materiałów, sabotaży i ataków terrorystycznych, niepokojów społecznych. Zadaniem systemów bezpieczeństwa jest eliminowanie możliwości powstania niebezpiecznych sytuacji. Ocena bezpieczeństwa zakładu procesowego należy do obowiązków inwestora oraz rządowych agencji. Chociaż zakłady procesowe są tak projektowane, aby były bezpieczne w czasie pracy oraz w przypadku awarii, nie można wykluczyć powstania sytuacji niebezpiecznych. Kierownictwa zakładów są odpowiedzialne za zapewnienie warunków bezpiecznej pracy zakładu oraz podejmowanie działań minimalizujących skutki możliwych katastrof.
EN
The safety in process industry is assessed by various parameters: the possibility of serious accidents caused either by technology or human errors, accidents caused by environmental catastrophes, transport accidents, sabotage and terroristic assaults, accidents caused by improper storage of dangerous materials, and social unrest. Safety systems are created to eliminate the possibility of dangerous situations. National regulators and investors are responsible for the safety assessment of process industry. While process plants are designed to be safe in their regular operation and in the event of any malfunction, no industrial activity can be represented as entirely risk-free. Incidents and accidents can happen. The management of a plant is responsible for ensuring that the plant is operated safely by the licensee and should be ready to take action to minimize the results of catastrophic accidents.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące oceny konstrukcji istniejących kominów żelbetowych wg norm PN-EN. Zasadnicza część rozważań dotyczy obliczeń statycznych kominów, a w szczególności nośności przekrojów. Na przykładzie wysokiego komina żelbetowego eksploatowanego od ok. 30 lat porównano wyniki oceny stanu technicznego wg norm PN-EN oraz wg norm PN-B, na podstawie których został on zaprojektowany i zrealizowany. W podsumowaniu sformułowano wnioski dotyczące stosowania obu podejść.
EN
The paper presents the requirements for structural assessment of RC existing chimneys according to PN-EN codes. The essential part of the paper considerations concerns static calculations, especially the resistance of the cross-sections. As an example, the results of the assessment of a tall RC chimney according to PN-EN codes are compared with those used in the past. Conclusions are drawn regarding the applicability of these both approaches.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.