Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warehouse
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Human safety in autonomous transport systems – review and case study
EN
During the robot's operational tasks, a key issue is its reliability in the aspect of human safety providing. Currently, there are a number of methods used to detect people, and their selection most often depends on the type of process carried out by robots. Therefore, the article is focused on the development of a comparative analysis of selected methods of human detection in the storage area. The main aspect in the context of which these systems were compared concerned the safety of robotic systems in the space of human occurrence. Main advantages and drawbacks of the methods in various applications were presented. The detailed analysis of the achievements in this area gives the possibility to identify research gaps and possible future research directions when using these tools in autonomous warehouses designing processes.
PL
Podczas wykonywania zadań operacyjnych przez robota, kluczowym zagadnieniem jest jego niezawodność w aspekcie bezpieczeństwa człowieka. Opracowano szereg metod służących do wykrywania człowieka, a ich wybór najczęściej uzależniony jest od rodzaju procesu realizowanego przez roboty. W związku z tym, celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych metod wykrywania człowieka w strefie magazynowej. Główny aspekt, w kontekście którego dokonano porównania tych systemów dotyczył bezpieczeństwa pracy systemów robotycznych w przestrzeni występowania człowieka. Wskazano główne zalety i wady wybranych metod w różnych zastosowaniach. Szczegółowa analiza osiągnięć w tym obszarze dała możliwość zidentyfikowania luk badawczych i możliwych dalszych kierunków badań dotyczących wykorzystania tych narzędzi w projektowaniu procesów autonomicznych magazynów.
EN
Data Envelopment Analysis (DEA) is a relatively new method, a nonparametric technique used nowadays to evaluate the efficiency of the Decision-Making Units. Using this method, the Decision-Making Units can be compared between each other and the most effective ones can be found. Using the DEA method, the performance of a logistic company with twelve warehouses as DMUs is evaluated in this paper. "DEA Excel Solver" user program was used to solve the problem.
EN
Warehouses are crucial infrastructures in supply chains. As a strategic task that would potentially impact various long-term agenda, warehouse location selection becomes an important decision-making process. Due to quantitative and qualitative multiple criteria in selecting alternative warehouse locations, the task becomes a multiple criteria decision-making problem. Current literature offers several approaches to addressing the domain problem. However, the number of factors or criteria considered in the previous works is limited and does not reflect real-life decision-making. In addition, such a problem requires a group decision, with decision-makers having different motivations and value systems. Analysing the varying importance of experts comprising the group would provide insights into how these variations influence the final decision regarding the location. Thus, in this work, we adopted the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to address a warehouse location decision problem under a significant number of decision criteria in a group decision-making environment. To elucidate the proposed approach, a case study in a product distribution firm was carried out. Findings show that decision-makers in this industry emphasise criteria that maintain the distribution networks more efficiently at minimum cost. Results also reveal that varying priorities of the decision-makers have little impact on the group decision, which implies that their degree of knowledge and expertise is comparable to a certain extent. With the efficiency and tractability of the required computations, the TOPSIS method, as demonstrated in this work, provides a useful, practical tool for decision-makers with limited technical computational expertise in addressing the warehouse location problem.
4
Content available remote Optymalizacja procesu kompletacji
PL
Proces kompletacji jest jednym z czterech procesów jakie są realizowane w całym magazynie. Poprawność oraz czas jego wykonania mają duży i bezpośredni wpływ na przebieg całego procesu magazynowego. W aspekcie czasu należy dążyć do jego minimalizacji przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości i staranności wykonywanych czynności. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie konieczności ciągłego doskonalenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Opracowano i omówiono przykład procesu kompletacji oraz zaproponowano rozwiązanie usprawniające jego funkcjonowanie.
EN
The picking process is one of four processes that are carried out in the entire warehouse. The correctness and the time of its execution have a large and direct impact on the entire warehouse process. In the aspect of time, one should strive to minimize it while maintaining appropriate quality and diligence of performed activities. The purpose of this article is to present the need for continuous improvement of processes taking place in the enterprise. An example of the picking process was developed and discussed and a solution was proposed to improve its functioning.
5
Content available remote Innowacje w obszarze magazynów – regały stałe vs. przejezdne
PL
Artykuł prezentuje porównanie dwóch rodzajów urządzeń do składowania towarów w przestrzeni magazynowej – regałów stałych oraz regałów przejezdnych. Publikacja ma na celu zestawienie parametrów, zalet i wad obu technologii oraz dokonanie analizy możliwości zagospodarowania hali magazynowej. Za pomocą studium przypadku zostały pokazane różnice w wykorzystaniu powierzchni oraz kosztach składowania, zależnie od zastosowanego sposobu przechowywania towarów.
XX
The article presents a comparison of two types of storage equipment in a warehouse – selective racking and mobile racking. The paper aims to compare the parameters, advantages and disadvantages of both technologies and conduct an analysis of the possibilities of warehouse development. A case study shows differences in using storage space and in storage costs depending on the racking type.
PL
Celem artykułu jest próba określenia roli nowoczesnych technologii w organizacji procesów realizowanych we współczesnych magazynach. Pierwszy rozdział przytacza definicję magazynu oraz opisuje zachodzące w nim procesy. Następnie przedstawiono nowoczesne systemy informatyczne i urządzenia wspomagające pracę w tych obiektach oraz prowadzące do jej automatyzacji. W trzecim rozdziale przedstawiono przykłady magazynów wykorzystujących wspomniane technologie, a także zwrócono uwagę na fakt, że nie wszystkie przedsiębiorstwa są na ten moment przygotowane na wprowadzenie tego typu innowacji w swoich magazynach.
EN
The purpose of the article is to determine the role of modern technologies in the organization of processes implemented in contemporary warehouses. The first chapter cites the definition of a magazine and describes the processes taking place in it. Next, modern IT systems and devices supporting work in these facilities and leading to its automation were presented. The third chapter presents examples of magazines using these technologies, and also draws attention to the fact that not all companies are ready to introduce this type of innovation in their warehouses.
7
Content available remote Zarządzanie magazynem wyrobów gotowych w kontekście występujących zakłóceń
PL
Ciągły postęp w zakresie technologii magazynowania i konieczność doskonalenia procesów magazynowych powoduje konieczność wprowadzania usprawnień i nowych rozwiązań w tym zakresie. Istniejące opracowania naukowe dostarczają wiedzy na temat metod umożliwiających poprawę funkcjonowania gospodarki magazynowej, jednak w większości są to metody czasochłonne i wymagające doświadczenia w ich stosowaniu. Dlatego celem niniejszego artykułu było opracowanie jednej z prostszych możliwych ścieżek doskonalenia zarządzania magazynem wyrobów gotowych. Realizacja tego celu przebiegała kilku etapowo i wymagała przeprowadzenia badań ankietowych wstępnych i rozszerzonych.
EN
Continuous progress in the field of storage technology and the need to improve warehouse processes makes it necessary to introduce improvements in this area. Scientific studies provide knowledge about warehouse management improving, however, most of these methods are timeconsuming and require experience in their application. The purpose of this article was to develop one of the possible paths to improve warehouse management. The implementation of this objective took several stages and required preliminary and extended surveys to be carried out.
PL
W artykule opisano podstawowe powiązania pomiędzy magazynem, użytkownikiem i otoczeniem (środowiskiem). Dokonano analizy czynników (właściwości) wpływających na funkcjonowanie magazynu. Zaprezentowano również wybrane sterowalne wielkości magazynowe w dyskretnych chwilach czasowych, zwracając uwagę na analizę ilościowych mierników, w tym ryzyka, wykorzystywanych do oceny procesów logistycznych. Omówiono klasyfikację zagrożeń mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki magazynowej. Zostały tu zaprezentowane funkcje losowe o znanych rozkładach prawdopodobieństwa, pozwalające określić podatność magazynu na powstanie sytuacji niebezpiecznych, a także wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w wybranych magazynach w kontekście przebiegu procesów magazynowych w warunkach rzeczywistych.
EN
The article describes the basic connections between the warehouse, the user and the environment. An analysis of factors (properties) influencing the functioning of the warehouse was made. It presents selected controllable storage quantities at discrete time points, focusing on the analysis of quantitative measures, including risk used to assess logistic processes and contains a classification of threats affecting the functioning of warehouse management. This section presents random functions with known probability distributions allowing to determine the susceptibility of the warehouse to the occurrence of dangerous situations. The last chapter is the result of empirical research carried out in selected warehouses in the context of the course of warehouse processes under real conditions.
PL
Artykuł omawia problemy związane z pracą magazyniera i w aspekcie jego bezpieczeństwa, higieny i ergonomii. Omówione zostaną czynniki ryzyka pracy na tym stanowisku, obciążenia psychiczne i fizyczne a także czynniki wpływające na komfort pracy. Przedstawiona zostanie również częściowa ankieta dotycząca komfortu pracy pracowników magazynowych.
EN
The article discusses problems related to the warehouseman's work in terms of its safety, hygiene and ergonomics. The risk factors of work at this position, psychological and physical loads as well as factors affecting the comfort of work will be discussed. A partial survey regarding the work comfort of warehouse employees will also be presented.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie istotności dobru technologii transportu wewnętrznego w strefie kompletacji. Omówiono zagadnienia dotyczące procesu kompletacji, znaczenia transportu wewnętrznego w tym procesie, ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu poświęcanego na przemieszczanie. W wyniku potrzeby optymalizacji czasu poświęcanego na przemieszczanie w strefie kompletacji scharakteryzowano i zaprezentowano dobór odpowiedniej technologii transportu wewnętrznego dla tego procesu. Ze względu na dużą ilość kryteriów jakie należy przeanalizować przed podjęciem decyzji o zastosowaniu danej technologii, skupiono się tylko na wybranych. Literatura przedmiotu szeroko traktuje o doborze technologii. W dobie informatyzacji dąży się do usprawniania wszystkich możliwych procesów poprzez automatyzację procesów, co nie zawsze jest konieczne. W artykule zaprezentowane zostały również wady technologii automatycznych.
EN
The aim of the article is to present the significance of the good of internal transport technology in the picking zone. Issues regarding the picking process and the importance of internal transport in this process are discussed, with particular emphasis on the amount of time devoted to shipment. As a result of the need to optimize the time spent on moving in the picking zone, the selection of an appropriate internal transport technology for this process has been characterized and presented. Due to the large number of criteria to be analyzed before deciding to use a given technology, only the selected ones were focused. The literature on the subject is widely regarded as the choice of technology. In the era of computerization, the aim is to improve all possible processes by automating processes, which is not always necessary. The article also presents the disadvantages of automatic technologies.
PL
Artykuł obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz analizę jego działalności pod kątem kosztów utrzymania magazynów. Przeprowadzono optymalizację magazynu wyrobów gotowych oraz magazynu zewnętrznego, po której zaprezentowano całkowity koszt inwestycji. Zaproponowano także zakup nowych wózków jezdniowych za gotówkę, pomijając leasing. Optymalizacja miała na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
EN
The article covers the characteristics of a production company and analysis of its operations in terms of warehouse maintenance costs. The finished goods warehouse was optimized and an external magazine, after which the total was presented investment cost. It was also proposed to buy new forklifts for cash, excluding leasing. The optimization took on to reduce the cost of running a business.
EN
The facility location problem is a popular issue in the literature. The current development of world economies and globalization of the market requires continuous improvement of methods and research in this field. The location of the object determines the time of transport, affects the operational costs of the supply chain, and determines the possible amount of inventory or minimum inventory levels. These are critical issues from the point of view of designing an effective logistics system. The degree of complexity of current decision-making problems requires the construction of mathematical models and support for the decision-maker by optimization and simulation methods. A comprehensive and systemic approach to the problem allows the effective planning of supply chains. The purpose of this article was to study the sensitivity of the warehouse location problem in the supply chain. The solution was obtained based on the methodology developed under the SIMMAG3D project. The article presents the characteristics of the issue of the location of warehouse objects, the mathematical formulation of the solved problem of location and the method of its solution based on the heuristic algorithm using the modification of the Busacker-Gowen method. Then, a supply chain simulation model was developed in the FLEXSIM environment and scenario studies were performed for various input data and model parameters. The analysis and assessment of the solution based on parameters such as utilization of the potential of warehouse objects object were presented. Random change in demand described by Erlang distribution and normal distribution was considered. The analysis showed how the selection of a statistical distribution to describe the input data can affect the shape of the logistics system. The article ends with a summary of considerations and a plan for further research in the use of the simulation environment to support the decision-making process of the location of storage facilities and the functioning of supply chains.
PL
The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.
EN
The article identifies the optimal location of the warehouse distribution centre for Slovenian companies in the international environment. The process of location selection takes into account a series of interconnected factors, including flows of goods between countries; the level of development of the transport system and transport infrastructure; the number of transport companies; labour costs and labour productivity; and the tax benefits existing in each country. Scientific literature mentions various methods for choosing a warehouse location, which differ in complexity and in the use of different qualitative and quantitative factors. However, the methods discussed have a disadvantage in that they use the current input variables when defining the optimal location. Choosing the optimal warehouse location is an important long-term logistics process, which should consider the fact that the environment in which companies operate is constantly changing. Using the proposed approach, future trends in the international environment are presented, which enables a better choice of warehouse location in the long run. Through this approach, companies can save on logistic costs, while also providing better quality logistics services. The analysis represents a starting point for deciding the location of a warehouse, but does not constitute a complete set of guidelines for companies to follow, as the choice of a particular location is dependent upon the complexity of the international environment in which a company operates.
EN
A method for analyzing the equilibrium of a stack of loaded post pallets is presented. The finite element method was used to investigate the behavior of the bottom pallet in the stack during the addition of successive pallets. The stack was regarded as a self-stable multi-storey structure without bracings which is subjected to the weight of loaded pallets, horizontal forces resulting from sway and bow imperfections, and the impact of a forklift truck. The definite quadratic form of the tangent stiffness matrix after every increment in load was determined by nonlinear analysis to indicate the loss of post stability. An analysis of the stacking process of the evaluated pallets did not reveal a buckling trend in the posts of the bottommost pallet and demonstrated that the loss of equilibrium can lead to the collapse of the entire stack when a critical number of pallets is reached.
16
PL
W artykule opisano propozycje innowacyjnych rozwiązań, które w celu usprawnienia procesu magazynowania wykorzystują technologie komunikacji głosowej i łączą zarówno optyczne, jak i akustyczne właściwości przesyłania informacji. W części teoretycznej scharakteryzowano magazyn i proces magazynowania. Nawiązano do zagadnienia „inteligentny magazyn” oraz przedstawiono technologie typu pick-by. W części praktycznej wskazano propozycje rozwiązań, które mogą usprawnić procesy realizowane w obszarze magazynu analizowanego przedsiębiorstwa.
EN
The article discusses the proposals of innovative solutions that use the technologies of voice communication and combine both optical and acoustic properties of transmitting information in order to improve the storage process. The theoretical part presents the definition of a warehouse and order picking technologies. The practical part focuses on the proposals of solutions that can improve the storage processes of the analyzed enterprise.
EN
ncrease in the number of orders, the increasing quality requirements and the speed of order preparation require implementation of new solutions and improvement of logistics processes. Any disruption that occurs during execution of an order often leads to customer dissatisfaction, as well as loss of his/her confidence. The article presents a case study of the use of quality engineering methods and tools to improve the e-commerce logistic process. This made it possible to identify and prioritize key issues, identify their causes, and formulate improvement and prevention measures.
18
Content available Warehouse safety
EN
The article is comprised of two parts, theoretical and practical. The first part presents an analysis of warehouse operation as a subject of study. Hazards are discussed that may affect warehouse processes. Factors that determine the safety of warehouse management are characterized. In the second part, based on the results of the study carried out at 16 warehouses, selected problems concerning safety are evaluated and conclusions are presented.
19
Content available Selected Problems of Goods Warehousing
EN
This article contains information related to selected factors affecting the warehousing of goods. Physicochemical parameters such as temperature, humidity, sunlight, air that have influence (positive or negative) on the goods and people in the warehouse are identified. The next part of the article presents devices for measuring and controlling the listed parameters, with special emphasis on the CO2 and oxygen.
EN
Background: The RFID (Radio Frequency IDentification) stands for a modern technique of wireless identification of objects, which at the present stage of development is frequently used in automated processes in various sectors of economic activity. Today, as technology more and more often surprises us with various solutions, one must constantly follow and invest in new technologies to stay afloat on the market and not fall behind. RFID technology is increasingly applied and implemented in businesses. Unfortunately, there are not many publications on the factors which influence the choice and implementation of new solutions in businesses. The purpose of this article is to identify factors which affect decisions in the process of implementing an RFID system. Methods: A literature review was performed concerning the implementation of RFID systems in businesses and factors which cause companies to introduce the new identification system. Questionnaire-based surveys were administered in 203 businesses operating on national and international market. Questions were asked about the motivation behind implementing new technologies. Statistical tests (chi square Pearson and analysis of variance (ANOVA)) as well as factor analysis were used in the study. It was also verified if business size, area of operations, introducing innovation, ownership of an identification system, participation of foreign capital and being part of a cluster had any effect on the assessment of factors which influence the purchase of an RFID system. Results: The findings suggest that for most entrepreneurs the key factor is streamlining the sales, storage and transport processes. In certain cases, such as micro-enterprises, the cost of system implementation is seen as the most significant factor. Socio-economic characteristics also affect the evaluation of the factors. Conclusion: The analysis provides manufacturers of RFID technologies with information on the expectations of the consumers and what motivates them in their decision to purchase an RFID system. The more capabilities offered by the system, the more it is desirable; the cost of purchase and implementation of the new technology is also quite salient.
PL
Wstęp: Technologia RFID jest coraz częściej stosowana i wdrażana w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania w przedsiębiorstwach systemu RFID (Radio Frequency IDentification). Metody: Dokonano przeglądu literatury na temat implementacji systemów RFID w przedsiębiorstwach oraz czynników, jakie powodują, że firmy decydują się na wprowadzenie nowego systemu identyfikacji. Przy pomocy ankiety przeprowadzono badania w 203 przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym pytając, jakie powody skłaniają firmy do wprowadzania nowych technologii. Do badań wykorzystano testy statystyczne (chi kwadrat Pearsona oraz analizę wariancji ANOVA) i analizę czynnikową. Sprawdzono także czy wielkość przedsiębiorstwa, zasięg działania, wprowadzanie innowacji, posiadanie jakiegokolwiek systemu identyfikacji, rodzaj działalności, udział kapitału zagranicznego oraz udział w klastrze mają wpływ na ocenę czynników decydujących o zakupie systemu RFID. Wyniki: Badania wskazują, że dla większości przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem jest usprawnianie procesów sprzedaży, magazynowania i transportu. W niektórych przypadkach jak w mikroprzedsiębiorstwach najwyżej ocenianym czynnikiem jest koszt wdrożenia systemu. Cechy socjoekonomiczne mają także wpływ na ocenę wskazanych czynników. Wnioski: Analiza wskazuje producentom technologii RFID jakie oczekiwania posiadają odbiorcy i co nimi kieruje w przypadku decyzji o zakupie systemu RFID. Im więcej możliwości posiada system tym jest bardziej pożądany, niemałe znaczenie mają także koszty zakupu i wdrożenia nowej technologii. W artykule zaprezentowano także wpływ wybranych cech (wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działalności itp.) na ocenę wybranych czynników. Wyniki stanowią wkład w identyfikację otoczenia przedsiębiorstwa, które powoduje o decyzjach wprowadzania nowych technologii RFID.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.