Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarstwo rolnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The volumes of wastes produced at selected farms and the manner of their management are subject to analysis in this study. The wastes from plastics have been divided into four basic groups depending on their type. The volumes and the assortment of wasted from plastics formed at the time of agrarian production in the period of 3 years have been analysed. On the basis of the performed studies, the volumes of wastes from plastics produced at a farm amounts to 57,4 kg⋅ha-1 of a farm’s area. In the analysed period no statistically important changes in the volumes of wastes from plastics were observed at the examined farms.
PL
Analizie poddano ilości odpadów wytwarzanych w wybranych gospodarstwach rolniczych oraz sposób ich zagospodarowania. Odpady z tworzyw sztucznych podzielono na cztery podstawowe grupy w zależności od ich rodzaju. Analizowano ilość oraz asortyment odpadów z tworzyw sztucznych powstających podczas produkcji rolniczej w okresie trzech lat. Na podstawie zrealizowanych badań zidentyfikowano ilości odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych w gospodarstwach rolniczych, co jak obliczono wynosi średnio 57,4 kg⋅ha-1 powierzchni gospodarstwa i w badanym okresie nie stwierdzono zmian istotnych statystycznie.
PL
W pracy określono parytetową wielkość gospodarstw rodzinnych przed wejściem Polski w 2004 r. w struktury UE i po okresie ostatnich 8 lat uczestniczenia w tych strukturach, wykorzystując wyniki badań uzyskane w ramach projektów badawczych: „Wpływ nowych technologii na poziom i strukturę nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych”. Sprawozdanie KBN Nr 3 P06R 037 22 AR Lublin [SAWA i in. 2004] oraz „Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych”. Sprawozdanie NCBiR nr NR 120043 06/2009, ITP w Falentach, Oddział w Warszawie [KUREK, WÓJCICKI 2011]. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do 26 rozwojowych gospodarstw rodzinnych, badanych w latach 2003 i 2011 i zestawionych w grupy według powierzchni ha UR (do 20; 20–50; 50–80 oraz ponad 80 ha UR). Z badań wynika, że poziom glebowej substancji organicznej (GSO), w badanym okresie obniżył się o 73%, a w gospodarstwach użytkujących ponad 20 ha UR następuje proces degradacji tej substancji. Także efektywność pracy, mierzona możliwością uzyskania parytetowego dochodu rodziny, zmniejszyła się w badanym okresie, gdyż do uzyskania tej wysokości dochodu powierzchnia gospodarstwa powinna wzrosnąć o 108%, podczas gdy powierzchnia ha UR rzeczywiście użytkowana przez gospodarstwa wzrosła w badanym okresie o 32%. Za gospodarstwa spełniające minimalne kryteria rolnictwa zrównoważonego można uznać gospodarstwa użytkujące od 20 do 80 ha UR, uzyskują one bowiem satysfakcjonujący poziom dochodu i spełniają podstawowe kryteria ekologiczne i społeczne. Gospodarstwa użytkujące ponad 80 ha UR z zasady nie spełniają wymagań ekologicznych, natomiast gospodarstwa użytkujące poniżej 20 ha UR nie spełniają wymagań ekonomicznych, a ich parytetowa powierzchnia ha UR jest o ok. 56% większa od powierzchni ha UR użytkowanej obecnie.
EN
The paper defines the parity size family farms before joining the Polish to EU structures (2004) and after the last 8 years. The analysis was carried out for development of 26 family farms surveyed in 2003 and 2011 and compiled a group of hectares AL (20, 20–50, 50–80 and over 80 ha). The research shows that the level of soil organic matter substances (GSO), for the period decreased by 73%, and farms with more than 20 ha followed by the degradation of soil organic matter. Farms operating an 20 to 80 ha of AL have parity size and sustainable production because these farms receive a satisfactory level of income and meet the basic environmental and social criteria. Farms over 80 hectares of AL do not meet the ecological requirements while farms holding less than 20 ha does not meet the requirements of economic such as income.
PL
W wyniku przystąpienie Polski do UE w większości sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie, wzrosły wymagania dotyczące produktów. Doprowadziło to do wzrostu konkurencji i potrzeby modernizacji gospodarstw. aby sprostać tym wymaganiom, polskim rolnikom potrzebne są niezbędne do osiągnięcia powyższych celów informacje. Badania zostały przeprowadzone w 2013 roku w województwie Podlaskim i polegały na ankietyzacji grupy 110 rolników w celu określenia źródeł informacji rolniczej, z której dana grupa korzysta przy prowadzeniu gospodarstwa. Badania wykazały, że najpopularniejszym źródłem informacji jest Internet oraz czasopisma rolnicze, za to najmniej popularnymi są ARMiR oraz różnego rodzaju pokazy i wystawy. Wykorzystując Internet, najwięcej ankietowych korzysta z różnego rodzaju portali rolniczych oraz ze stron internetowych agencji rządowych. Ogólny dostęp do informacji, większość badanych określiła jako bardzo dobry. Informacje jakie rolnicy chcieliby otrzymywać częściej są głównie związane z produkcją i zbytem płodów rolnych, przy czym ok. 60% byłaby w stanie za takie informacje zapłacić. Potrzeby zdobycia nowych informacji dotyczących rolnictwa wynikają w dużym stopniu ze specyfiki gospodarstwa i kierunku produkcji. Ankietowani zdobywają i nadal pragną pozyskiwać informacje niezbędne w produkcji rolnej.
EN
As a result of Poland's accession to the European Union, the requirements on products have risen in most sectors of economy including agriculture. It led to an increase in competition and the needs of farm modernization. Polish farmers need essential information in order to achieve the targets mentioned above. The research was conducted in 2013 in Podlaski Province. The group of 110 farmers was surveyed. The purpose of the research was to define the sources of agricultural information which is used by a particular group in running a farm. The research clearly demonstrates that the Internet and agricultural magazines are the most popular sources of information, whereas the Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture and also different exhibitions or shows are the least popular. Most of those surveyed use different agricultural portals and also the web sites of governmental agencies. The general access to information is assessed very well by the surveyed. The information which farmers needs the most is the information concerning production and selling of farm production. 60% of farmers are even able to pay for such kind of information. The needs of getting new information on agriculture are resulted to a great extent from the specific nature of the farm and agricultural production. The surveyed farmers are getting and still need getting the information which is essential in farm production.
PL
Rodzinne gospodarstwa rolne są trwałym elementem rolnictwa w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W Polsce ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 r. [Ustawa 2003] definiuje gospodarstwo rodzinne jako gospodarstwo prowadzone osobiście przez rolnika indywidualnego, mające powierzchnię od 1 do 300 ha UR. Gospodarstwa te stanowią trzon producentów rolnych, a monitoring zachodzących w nich przemian wskazuje na ich umacnianie się w najbliższych latach. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza środków transportu występujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych powiatu łukowskiego. Dane źródłowe pochodzą z badań ankietowych przeprowadzonych w marcu 2013 rok. Badania przeprowadzone zostały na próbie 100 gospodarstw rolnych z rejonu Lubelszczyzny. Badania wykonano techniką wywiadu bezpośredniego z zastosowaniem ankiety składających się z kilku pytań. Na podstawie wyników tych badań przeprowadzono analizę wyposażenia, wykorzystania środków transportu, oceniono wiek, okresy użytkowania posiadanych maszyn oraz przewidywany okres ich użytkowania w rodzinnych gospodarstwach. Wykazała ona między innymi: że średni wiek ciągników rolniczych wyniósł 12,5 lat, średnią liczbę przyczep rolniczych, słabe wykorzystanie usług dodatkowych (zewnętrznych) w gospodarstwie. Przedstawiono również dane informujące o dochodach z poza gospodarstwa rolniczego.
EN
Family farms are a permanent part of agriculture in Poland and UK. In Poland the Act on shaping the agricultural system of 2003 defines a family farm as an farm carried personally by the individual farmer, designed in size from 1 to 300 ha UR. These farms are the core of agricultural producers and monitoring of changes occurring in them indicate their consolidation in next few years. The subject of this paper is to analyze the transport occurring in individual farms of country Lukow. The source data come from a survey conducted in March in 2013. Research has been conducted on a sample of 100 farms in the region of Lublin. Research was carried out by direct interview using a questionnaires consisting of several questions. Basing on the results of that research there was done on analyses of equipment, the use of transport machines, rated age, periods of using the machines and their expected time of using on family farms. This analysis has demonstrated, inter alia, that the average age of farm tractors amounted to 12.5 years, the average number of agricultural trailers, low use of additional external services in the farm. There were also presented data about the incomes coming from beyond agricultural farm.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 40-tu gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Badane gospodarstwa podzielone zostały na dwie grupy, w zależności od kierunku produkcji. Analiza dotyczyła źródeł informacji wykorzystywanych przez rolników. Celem badań było określenie różnic, jakie występują w wykorzystaniu źródeł informacji w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji. Badania wykazały, że rolnicy obu grup preferują zdobywanie informacji poprzez kontakt osobisty.
EN
Results of the analysis carried out in 40 farms situated in the Małopolska region were presented. The farms covered by the analysis were divided into two groups, depending on the sort of production. The analysis concerned information sources used by farmers. The aim of the studies was to identify the differences that occur in the use of information sources in farms with various sorts of production. The studies showed that farmers of both groups prefer to obtain information through personal contact.
PL
W opracowaniu przeprowadzono analizę zasobów pracy w 5 typach gospodarstw rolniczych. Określono liczbę osób zatrudnionych oraz nakłady pracy w przeliczeniu na gospodarstwo i na 100 ha UR. Obliczono także standardową nadwyżkę bezpośrednią oraz intensywność organizacji produkcji. Stwierdzono, że wielkość zatrudnienia jak i wielkość nakładów pracy jest uzależniona od typu rolniczego gospodarstwa. Określono wartość odtworzeniową, wskaźnik mechanizacji procesu pracy i rentowność środków technicznych.
EN
The study contains an analysis of labour resources in 5 farm types. The researchers determined the number of employed persons and labour amount per farm and per 100 ha of arable land. Moreover, the research allowed to calculate standard direct surplus and production organisation intensity. It has been observed that employment level and labour amount volume depends on farm agricultural type. The researchers specified replacement value, work process mechanisation index, and technical means productivity.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań uzyskane z 30 gospodarstw rolnych. Analizowane wyniki dotyczą m.in. informacji rolniczej po którą sięgnęli badani respondenci oraz wykorzystanych pomocowych funduszy strukturalnych. W badanych gospodarstwach średnio wartość dofinansowania zrealizowanych inwestycji technicznych wyniosła 24,87 tys.zł*gosp.-1 tj. 86.8% całej inwestycji.
EN
The paper presents results of tests obtained from 30 farms. Among other things, analysed results concern agricultural information reached for by inquired respondents and used structural aid funds. On average, the value of subsidies for technical investments carried out by the examined farms reached PLN 24.87 thousand*farm-1, that is 86.8% of the whole investment.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 40 gospodarstwach małopolskich. Badania dotyczyły wpływu informacji na zakup przez rolników technicznych środków produkcji. Obiekty pogrupowane zostały wg. powierzchni użytków rolnych oraz rejonu badań - co odpowiadało kierunkowi produkcji.
EN
The work presents the results of a research carried out in 40 farms located in Małopolskie Voivodship. The scope of the research covered the impact of information on the purchase of engineering means of production by farmers. The facilites were grouped according to arable land area and research - region - which corresponded with the production trend.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 70-ciu gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Badania dotyczyły wpływu informacji na zarządzanie parkiem maszynowym. Analizie poddane zostały sposoby zdobywania informacji związanych z zakupem i naprawą maszyn rolniczych. Wyniki badań posłużyć mogą do doskonalenia systemu informacji w rolnictwie.
EN
The work presents results of a research carried out in 70 farms located in Małopolska Region. Completed studies concerned the impact of information on machine stock management. The analysis covered methods used to acquire information related to the purchase and repair of farm machines. Research results may help to improve information system in agriculture.
EN
The paper contains an attempt to determine the economic size of 147 examined farms, at the same time taking into account the European Union subventions acquired in the scope of the so-called direct payments (financed by European Guarantee Fund). The scope of work covered farms located within Southern Poland. Obtained results allow to conclude that the production direction may be a determinant of acquired direct surplus value. Received direct subsidies reaching 7.63-17.67 thousand PLN*farm-1 allow to compensate for the values of incurred direct outlays.
PL
W pracy podjęto próbę określenia ekonomicznej wielkości 147 badanych gospodarstw rolnych, uwzględniając przy tym subwencje unijne uzyskane w ramach tzw. płatności bezpośrednich (finansowanych z Europejskiego Funduszu Gwarancji). Przedmiotem pracy objęto gospodarstwa zlokalizowanych na terenie Polski Południowej. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż kierunek produkcji może być determinantą uzyskanej wartości nadwyżki bezpośredniej. Pozyskiwane dopłaty bezpośrednie na poziomie 7,63-17,67 tys.zł*gosp.-1 pozwalają rekompensować wartość ponoszonych nakładów bezpośrednich.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań intensywności działania na glebę kół agregatów rolniczych w 149 indywidualnych gospodarstwach województwa podlaskiego. Dokonano analizy struktury użytkowania gruntów w rozpatrywanych gospodarstwach i ich wyposażenia w narzędzia maszyny i ciągniki rolnicze. Zestawiono wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych narzędzi i maszyn i opracowano 7 technologii zmechanizowanych prac polowych stosowanych w uprawie zbóż, zróżnicowanych pod względem szerokości roboczych agregatów, sposobu połączenia z ciągnikiem oraz sposobu wykonywania przejazdów po polu (tradycyjny, ścieżkowy). Ocenę intensywności ugniecenia pola przez koła agregatów stosowanych w poszczególnych technologiach przeprowadzono na podstawie opracowanego wskaźnika intensywności ugniecenia pola.
EN
The article presents results of the research on intensity of action exerted on soil by wheels of tractor units in 149 individual farms located in Podlaskie Voivodship. The research involved an analysis of soil use structure at analysed farms, and their possession of tools, machines and farm tractors. The research involved comparing values of technical and operating parameters for tools and machines, and developing 7 technologies of mechanised field works employed in corn growing, diversified as regards working widths of the units, method used for coupling with tractor, and type of run across field (conventional, path-type). The intensity of field packing by wheels of units being used in individual technologies was assessed on the basis of worked out field packing intensity index.
PL
Polska produkcja mleka bazująca na dotychczasowych metodach nie jest w stanie podołać konkurencji w UE. Może dochodzić do likwidacji nieefektywnej produkcji krajowej i zastępowania przez import z pozostałych krajów UE. Celem badań było określenie czynników wpływających na efektywność polskiej produkcji mleka oraz ich korelacji z dochodem. Dane z lat 2001 i 2002, dotyczące 653 gospodarstw poddano wielokryterialnemu badaniu (metody taksonomiczne) w następujących obszarach tematycznych: urządzenia, dobrostan zwierząt, zasoby ziemi, aspekty społeczne, inwestycje. Ostatecznie uzyskano wskazówki dotyczące potencjalnych zmian w strukturze oraz poziomie cech diagnostycznych pozwalających na poprawę efektywności gospodarstw z danej grupy typologicznej.
EN
Milk production in Poland, based on the hitherto existing methods, may be unable to cope with competition within the EU. Thus, an inefficient local production would be liquidated and replaced by import from the other EU countries. The aim of study undertaken was to determine the factors affecting efficiency of milk production as well as their correlations with the income of Polish dairy farms. Data collected in years 2001-2002 from surveyed 653 dairy farms were subjected to multicriterion analysis (taxonomic methods), the following factors inclusive: technical equipment, animal welfare, land resources, social aspects and the investments. Finally, some indications were obtained concerning potential changes in the structure and level of diagnostic indices which enable to improve the efficiency of the farms in given typological group.
PL
W pracy przedstawiono schemat oprogramowania do nadzoru i sterowania urządzeniami pracującymi w gospodarstwie rolniczym. Program umożliwia modyfikację danych wejściowych z komputera w danym gospodarstwie a wraz ze współpracującą stroną www. z dowolnego komputera podłączonego do lokalnej lub globalnej sieci. Działanie programu przetestowano na urządzeniach utrzymujących zadany poziom cieczy w zbiorniku.
EN
The paper presents flowchart of software for supervision and control of equipment working in a farm. The application allows to modify input data from computer in a given farm, and via cooperating Web page - from any computer connected to local or global network. The application operation was tested on equipment maintaining preset liquid level in a tank.
PL
Przedstawiono uzbrojenie procesu pracy w różnych typach gospodarstw. Analizie poddano 39 gospodarstw rodzinnych, które podzielono wg metodyki typologii gospodarstw rolniczych na 5 grup. Poza wyposażeniem gospodarstw w techniczne środki pracy, w każdej grupie określono także nadwyżkę bezpośrednią oraz nakłady energetyczne pracy uprzedmiotowionej [kWh] oraz pracy ludzi [rbh].
EN
The paper presents equipment for work process in various farm types. The analysis covered 39 family farms, which were divided into 5 groups according to the methodology of farms typology. Besides equipping the farms with technical means of work, the following were also determined for each group: direct surplus and energy expenditure of objectified labour (kWh) and labour of men (man-hour).
15
Content available Gospodarka opakowaniami w gospodarstwach rolniczych
PL
Przedstawiono główne źródła powstawania odpadów z opakowań, sposoby składowania i utylizacji opakowań a także poziom zjednostkowania produkcji.. Zakresem badań objęto 30 gospodarstw rolniczych. Stwierdzono m.in.: głównym źródłem powstawania odpadów jest działalność bytowa i produkcyjna, a średnia masa kształtuje się na poziomie 0,9 t ha-1. Najczęściej wykorzystywanym sposobem utylizacji było wyrzucanie odpadów do kontenera zbiorczego. Największy poziom zjednostkowania ładunków w badanych gospodarstwach odnotowano w gospodarstwach od 5-10 ha - 84,2%, natomiast najmniejszy w gospodarstwach do 5 ha - 71,2%.
EN
The following elements are discussed: main sources of packaging waste, ways of packaging storage and utilisation and production unitisation level. 30 farms were examined. It has been found that the main source of packaging is living and production activity, and its average mass reaches about 0.9 t ha-1. The most common way of utilization was throwing the waste into collective containers. The highest level of unitisation in the examined farms was observed in farms sized 5-10 ha - 84.2%, and the lowest in farms under 5 ha - 71.2%.
PL
Celem analizy było przedstawienie warunków doskonalenia produkcji rolniczej w gospodarstwach z udziałem różnych form doradztwa. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w jednej z gmin wschodniej Polski stwierdzono, że aż ok. 80% producentów rolnych oczekuje doradczej pomocy w zakresie doboru sprzętu technicznego i rozwiązań technologicznych w gospodarstwie, a niemalże połowa jest zainteresowana uzyskaniem szczegółowych informacji o korzyściach towarzyszących akcesji Polski do Unii Europejskiej. W opinii 90% badanych skuteczność pomocy realizowanej poprzez doradztwo rolnicze jest uwarunkowana praktyczną wiedzą doradcy.
EN
The paper presents the current situation of advisory service in Poland with the special attention to private advisory service. The possibilities of further development of sector are shown. The basic element of the analysis was the market research conducted in Bełżyce region. The results permitted to define personal preferences of farmers in the form and the range of expected assistance of advisory service. They allowed, also, to determine attitude towards the private advisory service.
PL
Przedstawiono stan techniczny aktualnie użytkowanych instalacji i urządzeń elektrycznych w gospodarstwach rolniczych oraz uwarunkowania środowiskowe ich eksploatacji. Podano wymagania techniczne dla modernizowanych i nowych instalacji gospodarstw rolniczych.
EN
The paper presents technical conditions of installations and electric equipment currently used at farms as well as environmental conditions. Technical requirements for modernized and new installations at farms aregiven.
18
Content available remote Bezpieczeństwo elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PL
Porównano statystykę śmiertelnych porażeń elektrycznych w miastach i na wsiach, przedstawiono przyczyny zwiększonego zagrożenia porażeniowego w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, specjalne wymagania aktualnej normy dotyczącej instalacji w wymienionych gospodarstwach oraz projektu jej drugiej edycji.
EN
Compared is a statistics of electrocutions in towns and rural areas. Presented are also reasons of increased electric shock menace in agriculture and horticulture farms, special requirements of present standard concerning the electric wiring systems in such farms and a project of it second edition.
PL
Przedstawiono charakterystykę gospodarstw rolniczych pod względem struktury użytkowania ziemi i zasiewów oraz obsady inwentarza żywego, położonych na terenie gminy Dobczyce. Wykorzystując analizę statystyczną opisową dokonano porównania poziomu nakładów surowcowo-materiałowych w badanych gospodarstwach, a następnie oceniono strukturę tych nakładów.
EN
Selected farms localized on the area of Dobczyce commune, were characterized in respect of the land use, crop structure and the livestock density. Using descriptive statistical analysis the level of raw material and material inputs were compared on surveyed farms; next, the structure of these inputs was evaluated as well.
PL
Dane pochodziły z gospodarstw rolniczych w Polsce prowadzących rachunkowość w 2003 r. Analizę przeprowadzono na próbie około 4 tys. gospodarstw z trzech typów rolniczych: 13. Uprawy polowe (zboża, oleiste i strączkowe), 41. Bydło mleczne oraz 501. Trzoda chlewna. Porównania prowadzono w grupach o różnej skali produkcji mierzonej wartością produkcji specjalistycznej w gospodarstwie. Stwierdzono, że skala oraz kierunek produkcji mają podstawowy wpływ na poziom zrównoważenia produkcji mierzony obsadą zwierząt, udziałem zbóż w strukturze zasiewów oraz poziomem nakładów nawożenia i pestycydów na hektar użytków rolnych.
EN
Evaluated data were supplied by agricultural farms keeping accountancy in 2003. Investigations were carried out in 4 thousand agricultural farms of 3 production types: 13 Plant cultivation (cereals, oil crops, leguminous crops, 41 Dairy farms and 501 Swine farms. Assessments were carried out in groups of different production scale, determined by production quantity in the particular farm. There was proved that both scale and specialization of production have the essential influence on production sustainability level measured by livestock density, cereal share in crop structure as well as by fertilization and plant protection inputs per 1 ha of arable land.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.