Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jednostka wojskowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Transport kolejowy w przewozach wojskowych
PL
Jednostki i instytucje wojskowe realizują zadania szkoleniowe i operacyjne poza miejscem stałej dyslokacji. Zachodzi zatem konieczność przemieszczenia sił i środków na poligon czy też miejsce operacyjnego wykorzystania. Biorąc pod uwagę parametry i ilość sprzętu wojskowego zasadne jest korzystanie w przewozach wojskowych z możliwości transportu kolejowego. Mając na względzie konieczność zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej, jednostki i instytucje wojskowe chcąc korzystać z możliwości przewozowych transportu kolejowego zobowiązane są przestrzegać określonych procedur. Ogół spraw organizacyjnych na czas pokoju jest uregulowany odpowiednimi dokumentami normatywnymi. Jednocześnie jednostki i instytucje wojskowe są poddawane cyklicznemu szkoleniu, co stwarza przesłanki poprawnego korzystania z transportu kolejowego w przewozach wojskowych.
EN
Military units and institutions carry out training and operational tasks outside the place of permanent dislocation. It is therefore necessary to move forces and resources to the proving grounds or place of operational exploitation. Given the parameters and the amount of military equipment, it is justified to use in military transport with the possibility of rail transportation. Because of the need to meet the needs of the national economy, individuals and military institutions wishing to take advantage of rail transport capabilities are obliged to comply with certain procedures. In general, organizational matters for peacetime are governed by appropriate normative documents. At the same time, military units and institutions are subjected to cyclic training, which creates the rationale for the correct use of rail transport in the military.
2
PL
Transport kolejowy w XXI wieku jest jednym z niewielu rodzajów, który jest stosunkowo przyjazny środowisku a jednocześnie jest w stanie przewozić ładunki o znacznych rozmiarach i dużej masie. Mając to na względzie, a jednocześnie widząc potrzeby szkolenia wojsk w warunkach poligonowych, w jednostkach wojskowych są generowane uzasadnione potrzeby przewozu np. czołgów transportem kolejowym na poligon. Istniejące w Polsce rozwiązania dotyczące funkcjonowania transportu kolejowego i realne możliwości przewozowe pozwalają stwierdzić, że przy przestrzeganiu określonych reguł postępowania istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez jednostki wojskowe.
EN
Rail transport in the 21st century is one of the few types that are relatively environmentally friendly, and at the same time is able to carry loads of considerable size and large weight. With this in mind, while seeing the need to train troops in training conditions, legitimate transport needs are generated in military units, e.g. in the military. tanks by rail transport to the training ground. Existing solutions in Poland regarding the functioning of rail transport and real transport possibilities make it possible to conclude that, in compliance with certain rules, proceedings are possible to meet the needs reported by the military units.
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych pod kątem właściwości procesowej tej formacji w sprawach karnych. Stosowanie wyłącznie reguł wykładni gramatycznej jest niewystarczające do wywiedzenia z przepisów powyższej ustawy spójnego oraz odpowiadającego zadaniom ustawowym katalogu podmiotów i sytuacji, wobec których ŻW właściwa jest do podejmowania czynności określonych w Kodeksie postępowania karnego. Wobec powyższego niezbędne jest uzupełniające użycie wykładni celowościowej i systemowej. W artykule rozważono konieczny zakres stosowania tego rodzaju metod interpretacji do określenia jurysdykcji ŻW w kontekście jej znaczenia dla niezakłóconego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Sformułowano ponadto pewne postulaty de lege ferenda mające na celu optymalizację ustawowego ujęcia właściwości procesowej ŻW.
EN
The subject of the elaboration is to analyze the provisions of the Act of 24 August 2001 on the Military Gendarmerie and military law enforcement authorities in view of the jurisdiction of this formation in criminal proceedings. Applying only the rules of grammatical interpretation is insufficient to derive from the provisions of the above act fully functional, corresponding to the requirements of the practice catalog of entities and situations to which Military Gendarmerie is competent to undertake actions specified in the Code of Criminal Procedure. Therefore, it is necessary to use the teleological and systematic interpretation in a complementary way. The article considers the necessary scope of using such methods of interpretation to determine the jurisdiction of Military Gendarmerie in the context of its significance for the proper functioning of the Polish Armed Forces. Furthermore it formulates some de lege ferenda postulates aimed at increasing the precision of legal regulation of the jurisdiction of Military Gendarmerie.
EN
This paper presents the results of a survey conducted among residents of municipalities. Respondents expressed their opinion on selected aspects of the impact of the military unit located in their municipalities on the socio-economic situation. Centre for Public Opinion Research (Polish: CBOS) results were also referenced.
PL
Potencjał logistyczny rozumiany jako zasoby niematerialne – ludzie i zasoby materialne – zapasy, sprzęt wojskowy, infrastruktura jest przeznaczony do realizacji określonych zadań. Ich realizacja może odbywać się wyłącznie w określonych ramach organizacyjnych i zgodnie z przyjętymi procedurami. Spełnienie tego oczekiwania powoduje konieczność uwzględnienia wpływu nowoczesnych technologii na proces tworzenia wojskowego systemu logistycznego.
EN
The potential of the logistics as the intangible resources – people and material assets-stocks, military equipment, infrastructure is designed to accomplish specific tasks. They can only take place in specific organizational framework and in accordance with established procedures. The fulfilment of this expectation causes the need to take account of the effects of modern technology on the process of creating a military logistics system.
PL
Pojęcie bezpieczeństwo jest definiowane przez różnych ludzi nauki. Definicje te jako, że dotyczą tej samej materii różnią się szczegółami wynikającymi z punktu widzenia poszczególnych autorów. Wspólnym mianownikiem jest dostrzeganie obszarów wspólnych i stwierdzenia, że bezpieczeństwo to stan w którym podmiot do którego się odnosi nie znajduje się w stanie zagrożenia, a także jest w stanie realizować stawiane jemu zadania czy też osiągać założone cele. Celem artykułu jest wykazanie, że określenie bezpieczeństwo logistyczne w odniesieniu do Sił Zbrojnych RP nie jest nadużyciem i jego stosowanie jako określenie stanu zaspokojenia potrzeb logistycznych i zdolności do realizacji zadań jest w pełni uzasadnione. W artykule przedstawiono jako podmiot Siły Zbrojne RP, które generują potrzeby logistyczne i ich zaspokojenie zapewnia warunki wykonania zadań co w konsekwencji zapewnia im bezpieczeństwo logistyczne.
EN
The concept of security is defined by different scholars. These definitions as they relate to the same matter differ in the details of the resulting from the point of view of the individual authors. The common denominator is the perception of common areas and determine that security is a State in which the entity to which it refers is not under threat, and is also able to carry out for him a task or achieve goals. The aim of the article is to demonstrate that the term security logistics for the armed forces of the RP is not abusive and its use as the State meet the needs of the logistics and the ability to carry out tasks is fully justified. This article presents as an entity armed forces RP, that generate the logistical needs and their satisfaction provides the conditions for the implementation of tasks which in turn provides them with security.
EN
The Armed Forces are one of the most important employers at the local job markets, especially the military units located within the territories of specific municipalities. When compared to other employers, the units differ in attributes formed under the influence of inner-organisational processes and changes in the surrounding. Owing to the fact that organisations function facing various obstacles limiting efficiency of operations that may potentially decrease interest in working for the Army, this article focuses on their identification and formulating a proposal to introduce improvements, which have been assumed as the goal of the study. In order to achieve this goal, qualitative and quantitative methods were utilised, especially: analysis, synthesis, concluding and poll research (the survey technique). The poll research included 246 respondents – the soldiers and civil employees of the Army. Excel and Statistica programmes were used to analyse the collected material.
PL
Jednym z ważnych pracodawców na lokalnych rynkach pracy są siły zbrojne, w szczególności jednostki wojskowe zlokalizowane na terytorium poszczególnych gmin. Jednostki wyróżniają się na tle innych pracodawców atrybutami kształtowanymi pod wpływem procesów wewnątrz organizacji, jak i zmian w otoczeniu. W związku z faktem, iż funkcjonowanie organizacji napotyka na różnego rodzaju bariery ograniczające sprawność działań, które potencjalnie mogą obniżać zainteresowanie pracą w wojsku w niniejszym artykule skoncentrowano się na ich identyfikacji oraz sformułowaniu propozycji usprawnień, które przyjęto jako cele badania. Do osiągnięcia celu posłużyły metody jakościowe i ilościowe, w szczególności: analiza, synteza, wnioskowanie oraz metoda badań sondażowych (technika ankiety). Badaniem ankietowym objęto 246 respondentów – żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska. Do analizy zebranego materiału wykorzystano programy Excel i Statistica.
8
PL
Proces rozumiany jako ciąg zdarzeń po sobie następujących a jednocześnie realizowanych w określonym celu dotyczy różnych organizacji czy instytucji. W odniesieniu do treści artykułu uwypuklone są składowe procesu zarzadzania uwzgledniające dwa zasadnicze aspekty. Pierwszym jest teoria odnosząca się do samego zarzadzania, a druga uwzględnia specyfikę działanie jednostek i instytucji wojskowych a zwłaszcza potencjału logistycznego. Zobrazowano ciąg postępujących po sobie czynności pozwalających zaplanować, zorganizować i zrealizować zadania logistyczne w stosunku do jednostek i instytucji wojskowych.
EN
The process is understood as a sequence of events after yourself and at the same time made for a par-ticular purpose applies to different organizations or institutions. With regard to the content of the article are connected with IP management process components highlighted two essential aspects. The first is the theory relating to the management, and the second takes into account the specific nature of the activity units and military institutions and, in particular, the potential of the logistics. Shows a string of progressing after the steps to plan, organize and implement logistical tasks in relation to units and military institutions.
PL
Realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego realizowanych przez Wojskowy Oddział Gospodarczy na rzecz jednostek wojskowych przydzielonych jemu na zaopatrzenie zależy między innymi od informacji. Informacja ta posiada różne atrybuty, których rozumienie, interpretacja i przestrzeganie może mieć decydujący wpływ na jakość realizowanych zadań logistycznych. Konieczne zatem jest podjęcie próby poznania poglądów obu zainteresowanych stron, to jest WOG i jednostki wojskowej. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe w których uczestniczyli przedstawiciele zabezpieczanych jednostek i zabezpieczających Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. Uzyskane wyniki wskazują na podobieństwa i różnice, a ostatecznym wnioskiem jest podjęcie działań aby doprowadzić do minimalizacji występujących rozbieżności co w konsekwencji może pozwolić skutecznie i efektywnie zaspokoić potrzeby logistyczne jednostek wojskowych.
EN
Implementation of logistics security tasks carried out by the Economic branch of the Military for the military units assigned to him to supply depends on information. This information has different attributes that understanding, interpretation and compliance can have a decisive influence on the quality of the carried out logistics tasks. It is therefore necessary to try to know the views of both parties concerned, it is the LAW and military unit. To this end, surveys were conducted in which representatives of securable entities and Military Security Branches. The results obtained indicate the similarities and differences, and the final proposal is to take action to minimize the occurring differences which in turn could allow effectively and efficiently meet the needs of the logistic units the military.
PL
W artykule przedstawiono, bazując na uregulowaniach prawnych obowiązujących w naszym kraju, specyfikę organizacji ochrony danych osobowych w organizacji zhierarchizowanej na przykładzie jednostki wojskowej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę i zadania administratora danych osobowych, wymaganą dokumentację i zasady przetwarzania danych osobowych w jednostce wojskowej.
PL
Intencją autora jest przedstawienie wybranych problemów zarządzania bezpieczeństwem informacji jednostki organizacyjnej o specjalnym przeznaczeniu oraz badań z tym związanych. Poznanie współczesnej rzeczywistości, a w niej ww. problemów i zagadnień, nabiera szczególnego znaczenia ze względów poznawczych i utylitarnych. Artykuł ukazuje wybrane aspekty zagadnienia i jest próbą udzielenia odpowiedzi przynajmniej w przypadku niektórych z nich. Przedstawione informacje i treści są wynikiem procesu poznania, własnych analiz i obserwacji autora przeprowadzonych na potrzeby studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej, w wyniku których opracowano rozprawę na temat Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jednostki wojskowej specjalnego przeznaczenia.
EN
The intention of the author was to present various problems of information security management of an organizational special purpose units within armed forces or similar. The article is based on detailed information and research on a subject. The recognition of contemporary legitimacy in the research area, with its new problems and questions included, presents actual significance, not only in cognitive, but also utilitarian sense. The paper shows different aspects of a substance discussed and its purpose is to present types of questions and answers on it, at least in some of the cases. Presented information and contents are result of cognition process, analyses and observations of author, pursued as required for the postgraduate studies at National Defense University. It’s consequence was Ph.D. thesis on the subject, titled Information security management of organizational unit of special purpose. This article presents some of its main ideas compiled.
EN
The author of the article focuses on factors influencing the functioning of contemporary organizations. On the background of research results referring to work conditions in military units, some suggestions are presented to improve processes in military units in the light of their functioning in a microenvironment.
EN
The article features military units' ties with local government units. It focuses on defining the area in which the military may positively affect the development in a local scale and which local entities to cooperate with and in what form, as well as what this cooperation concerns.
14
Content available remote Technologiczne procesy magazynowania amunicji w jednostce wojskowej
EN
Modern technological processes of storing amminition in a military unit influence contemporary logistics and shape the rules of rational management of resources. A depot is one of the basic elements of military unit’s logistic infrastructure and a link connecting the basic stages of materiel flow. Modern IT systems supporting the storage economy management in the military and modern automated and mechanised auxiliary storage devices significantly facilitate the process of planning, storing, completing and distribution and also enable a rational storage and use of ammunition reserves. Applying modern solutions in the storage economy such as automatic identification, RFID technology, GS1 is necessary in order to manage the ammunition depot effectively. A military unit faces and will face the necessity to apply the state-of the-art technologies of managing the storage economy.
PL
Rozwój militarny sił zbrojnych, ciągłe zwiększanie ilości i jakości zadań wykonywanych, zwłaszcza na rzecz polskich kontyngentów wojskowych, stawia przed dowódcami konieczność nie tylko stałego doskonalenia umiejętności podległych żołnierzy, ale także wprowadzania nowych rozwiązań i technologii w dziedzinie ochrony środowiska. Trudność tego zadania polega przede wszystkim na pogodzeniu ze sobą priorytetowej dla żołnierzy realizacji poleceń przełożonych, z troską o ochronę środowiska, nawet w warunkach zagrożenia, jakim są misje międzynarodowe. Rola edukacji ekologicznej pozwala na realizowanie zadań z troską o właściwe zabezpieczenie środowiska i jest integralnym elementem szkolenia na każdym etapie drogi służbowej każdego żołnierza. Można prognozować, że w najbliższych latach negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne wszelkich działań prowadzonych przez siły zbrojne, będzie się znacznie zmniejszać.
EN
The statements that civilisation progress, which has led to shake the natural balance, is responsible for increasing appearance of natural calamities incline to create an effective system ensuring functioning of the state in forecast crisis situations. It also forces to improve the existing protection system, in which the military, among others the Nadwiślańskie National Guard units, have played an important role. These units, a part of the Republic of Poland armed forces, are subordinated to the Minister of the Interior and Administration. The article describes rescue actions and presents deficiencies that appeared during the flood.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.