Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  locomotive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zakłady górnicze węgla kamiennego posiadają na wyposażeniu wiele odmian maszyn transportowych, tj. lokomotywy spągowe, ciągniki podwieszone czy przenośniki. Ze względu na źródło zasilania energią dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzielą się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania różnych niezależnych maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Dlatego uzasadnione jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyny zarówno z trakcji elektrycznej, jak i z baterii akumulatorów. Zastosowanie takiego uniwersalnego napędu pozwoli na efektywne wykorzystanie maszyn transportowych w miejscach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono wyniki pracy realizowanej w ITG KOMAG nad trakcyjno-akumulatorowym układem napędu elektrycznego lokomotywy spągowej, przewidzianej do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Scharakteryzowano infrastrukturę kopalnianej sieci trakcyjnej oraz dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań układów napędowych trakcyjno-akumulatorowych. Przedstawiono model układu napędowego oraz omówiono wyniki obliczeń modelu składu pociągu uzyskanych podczas badań symulacyjnych w środowisku Matlab-Simulink. W modelu zastosowano silnik elektryczny z magnesami trwałymi, baterię akumulatorów oraz falownik.
EN
Hard coal mining plants have different transportation machines such as floor-mounted locomotives, suspended drive trains or conveyors. Depending on power supply system they are divided into diesel ones and electric ones. The last ones are divided into battery ones, cable ones and those supplied from electric traction. Operational costs of mining machines power supplied from different sources of electric energy are high. That is why implementation of the solutions enabling power supply of the machines both from electric traction and from the batteries is justified. Use of such versatile drives enables effective operation of transporting machines in those places where there is no electric traction. Results of KOMAG project on traction-battery electric drives of floor-mounted locomotive intended for operation in underground mine workings in a potentially explosive atmosphere (methane and/or coal dust explosion hazard) are presented. Infrastructure of mine electric traction network is characterized and solutions of traction-battery electric dives are reviewed. Model of driving system is presented and the results of calculations of train model during simulation tests in Matlab-Simulink software environment are discussed. Electric motor with permanent magnets, pack of batteries and converter were used in the model.
2
Content available Innowacyjna uniwersalna lokomotywa dwunapędowa
PL
W ramach artykułu przedstawiono główne założenia projektu lokomotywy dwunapędowej przeznaczonej do ruchu pasażerskiego i transportu intermodalnego, której konstrukcja, parametry techniczne oraz eksploatacyjne spełniać będą wymagania obowiązujących norm i przepisów. Przedstawiono także schemat blokowy układu napędowego oraz opisano analizy symulacyjne wykonane w czasie realizacji prac. Artykuł zawiera również opisy rozmieszczenia głównych zespołów i urządzeń w przedziale maszynowym oraz w kabinach maszynisty. Ponadto opisano charakterystyki trakcyjne lokomotywy i przedstawia podstawowe dane techniczne. W podsumowaniu artykułu nakreślono zalety stosowania lokomotywy dwunapędowej w ruchu kolejowym i potencjalne zadania przewozowe do realizacji. Opisany projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr POIR. 01.02.00-00-0191/16-00 pt. „Platforma lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi”, dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wykonawcą projektu są Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu.
EN
As a part of the article the main assumptions of the project of dual-drive locomotive intended for the passenger traffic and intermodal transport, whose construction, technical and operational parameters will meet the requirements of applicable standards and regulations, are presented. The block diagram of driving system is presented and simulation analyses carrying out during realization of works is also described. The article also contains the descriptions of arrangement of main assemblies and devices in the machine room and in the driver’s cabs. Moreover, it describes the traction characteristics of locomotive and it presents the basic technical data. The advantages of using the dual-drive locomotive in the railway traffic and the potential transport tasks to be realized are outlined in the summary of this article. The described project is realized within the Operational Program Intelligent Development No. POIR. 01.02.00-00-0191/16-00 entitled „Locomotive platform with advanced diesel-electric (multi-system) driving systems”, co-funded by the National Centre for Research and Development. The contractor of the project is Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. and ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR” in Poznań.
EN
The piston with piston rings and bearing surface is a self-contained and highly complex tribological system. One of the most widespread global friction pairs traversed by reciprocating a pair of piston rings - cylinder internal combustion engine. Group PRC combustion engine is the solution generating considerable friction. Various researchers estimate the share of friction losses, per node piston rings - cylinder liner, at 19 to 60% of the total friction losses in the combustion engine. This paper describes part of a larger program to reduce wear the set working parts (piston, piston ring and bearing surface). The project is implemented through the development of new designs of piston rings with anti-wear coating that contains synthetic diamond in the form of loose embedded in a coating of chromium (PRC). The aim of the author was to present the methodology used to compute characterized by a particular procedure. In practical use FEM software is used and the FVM. Developed and implemented Piston Rings Calculation Module is compatible with the idea of numerical computational methods is to say: functionally consists in carrying out a calculation of the desire to achieve the exact solution (the nearest is real) by conducting and receiving intermediate solutions (the next).
PL
Tłok wraz z pierścieniami oraz powierzchnią cylindra jest bardzo złożonym zamkniętym systemem trybologicznym. Pierścienie tłoka – cylinder jest jedną z najbardziej globalnie rozpowszechnionych par tarcia silników spalinowych. Para tarcia TPC jest rozwiązaniem wytwarzającym znaczące tarcie w silnikach spalinowych. Różne źródła naukowe określają straty na jeden węzeł spowodowane tarciem pary pierścień-ściana cylindra jako 19 do 60% wartości wszystkich strat tarcia w silniku spalinowym. W tym artykule omówiono część większego programu badawczego mającego na celu zmniejszenie zużycia pracujących elementów (tłok, pierścienie tłoka, powierzchnia cylindra). Projekt ten jest wdrażany w ramach rozwoju nowych konstrukcji pierścieni tłokowych z powłoką zapobiegającą zużyciu, zawierającą syntetyczny diament luźno zatopiony w powłoce chromu (TPC). Celem Autorów było przedstawienie metodologii stosowanej do obliczeń charakteryzującej się określoną procedurą. W praktyce wykorzystuje się oprogramowanie MES oraz MOS. Opracowany i wdrożony moduł obliczeniowy pierścieni tłokowych jest zgodny z ideą numerycznych metod obliczeniowych, to znaczy: funkcjonalnie polega na przeprowadzeniu obliczenia zamiaru uzyskania dokładnego wyniku (najbardziej zbliżonego rzeczywistości) poprzez uzyskanie i wykorzystanie wartości pośrednich.
EN
Taking into account the oil resources depletion the requirements to fuel consumption of internal combustion engines are now increasing as well as to their reliability and durability. With the continual increase in the number of internal combustion engines in operation, along with the problem of parts of the cylinder piston group wearing out has caused exhaust from such engines to be one of the main source of harmful pollutant emissions in cities. Therefore, environmental requirements have in turn increased dramatically. The engine resource and its efficiency largely depend on the process of fuel combustion in the combustion chamber. Experimental studies aimed to improve the working process on diesel engines by piston insulation have shown an effective decrease in fuel consumption by reducing heat loss and more complete fuel combustion. When oxide ceramic coatings were used on the piston and cylinder head, the maximum power increased and the specific fuel consumption decreased. However ceramic coatings are not widely used due to their peeling. We have developed a technology for the galvanic plasma treatment of pistons, which made it possible to obtain on the pistons surface made of aluminum alloys a ceramic corundum layer with high adhesion to the base metal that does not peel and has electret properties. In 1993, pistons with a corundum surface layer were installed in a shunting diesel locomotive and life-time running tests were conducted. Such pistons increased wear resistance, reduced the wear of cylinder liners, increased the strength of the annular jumpers, and were not prone to burnouts and scuffing. They provided an increase in the resource of the cylinder-piston group of the diesel engine by more than 125 thousand engine hours. The paper provides an analysis of the effect of corundum pistons thermal insulation on significant increasing the, engine power and fuel consumption reduction. Basing on experimental bench studies of a gasoline engine, a tractor diesel engine and long-term operational life tests of diesel engines, an attempt had been made to explain the reasons for the improvement in the engines’ efficiency.
EN
There is some energy wastage in track works caused by long and unproductive stoppages of machines with running engines (ineffective idling). In addition, the frequently occurring low load on the combustion engine results in a substantially high fuel consumption (low general efficiency).The analyzes were conducted to determine the operating conditions and energy consumption of the SM42 locomotive used during the modernization works on the railway line.
PL
W pracach torowych obserwuje się pewne marnotrawstwo energetyczne, spowodowane między innymi długimi i bezproduktywnymi postojami maszyn z włączonymi silnikami (nieefektywna praca na biegu jałowym). Ponadto często występujące niewielkie obciążenie silnika spalinowego jest przyczyną zasadniczo dużego zużycia paliwa (mała sprawność ogólna). Przeprowadzone analizy miały na celu określenie warunków eksploatacji i wielkości zużycia paliwa przez lokomotywę SM42 wykorzystywaną w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych na linii kolejowej.
EN
The article evaluates the ecological and economic indicators of selected types of locomotives used on railway lines in Poland. Rail vehicles are characterized by lower emissivity and energy consumption in comparison to the majority of currently used means of transport, which translates into higher ecological efficiency of the transport system in the scale of the whole country. The share of rail transport in overall transport in Poland and its development are limited by several aspects related to the costs of purchase and exploitation of vehicles, infrastructure and the availability of new technologies. The article presents the results of measurements carried out on 15 units of the ST44 locomotive with varying degrees of technical wear, and thus representing a wide range of technical states of this type of vehicles operated on Polish railroads. The tests have shown the impact of the degree of technical wear of a diesel locomotive both on the level of exhaust emissions as well as the fuel consumption value.
PL
W artykule dokonano oceny wskaźników ekologicznych oraz ekonomicznych wybranych typów lokomotyw użytkowanych na liniach kolejowych w Polsce. Pojazdy szynowe charakteryzują się niższą emisyjnością i energochłonnością w porównaniu do większości stosowanych obecnie środków transportu, co przekłada się na większą wydajność systemu transportu w skali całego kraju. Udział transportu szynowego w transporcie w Polsce i jego rozwój jest ograniczony kilkoma aspektami związanymi z kosztami zakupu i eksploatacji pojazdów, infrastruktury oraz dostępnością nowych technologii. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na 15 lokomotywach ST44 o różnym stopniu zużycia technicznego. Tym samym reprezentowały one duże zróżnicowanie stanów technicznych tego typu pojazdów eksploatowanych na polskich szlakach kolejowych. Badania wykazały wpływ stopnia zużycia technicznego lokomotywy spalinowej, zarówno na poziom emisji związków toksycznych, jak i wielkość zużycia paliwa.
7
Content available remote Vibration analysis and control of locomotive system
EN
Vibration is an undesirable phenomenon of ground vehicles like locomotives and vibration control of vehicle suspension system is an active subject of research. The main aim of the present work is to modeling and analysis of locomotive system. The simplified equations for dynamical locomotive are firstly established. Then the dynamical nature of the locomotive without control is investigated, and also active control suspension and passive control suspension are compare and discussed. The obtained simulation shows that suspension of the locomotive with feedback control could decrease the locomotive vibration. According to the above control strategy along with angular acceleration it also reduces the possibility of vibration of the locomotive body, to improves the stability of vehicle operation.
8
Content available remote Trakcyjno-akumulatorowy układ napędu górniczej lokomotywy elektrycznej
PL
Zakłady górnicze węgla kamiennego posiadają na wyposażeniu wiele odmian maszyn transportowych, tj. lokomotywy spągowe, ciągniki podwieszone czy przenośniki. Ze względu na źródło zasilania energią, dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzielą się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania różnych, niezależnych maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Dlatego uzasadnionym jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyny zarówno z trakcji elektrycznej, jak i z baterii akumulatorów. Zastosowanie takiego uniwersalnego napędu pozwoli na efektywne wykorzystanie maszyn transportowych w miejscach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono wyniki pracy realizowanej w ITG KOMAG nad trakcyjno-akumulatorowym układem napędu elektrycznego lokomotywy spągowej, przewidzianej do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Scharakteryzowano infrastrukturę kopalnianej sieci trakcyjnej oraz dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań układów napędowych trakcyjno-akumulatorowych. Przedstawiono model układu napędowego oraz omówiono wyniki obliczeń modelu składu pociągu przeprowadzonych podczas badań symulacyjnych w środowisku Matlab-Simulink. W modelu zastosowano silnik elektryczny z magnesami trwałymi, baterię akumulatorów oraz falownik.
EN
Hard coal mining plants have different transportation machines such as floor-mounted locomotives, suspended drive trains or conveyors. Depending on power supply system they are divided into diesel ones and electric ones. The last ones are divided into battery ones, cable ones and those supplied from electric traction. Operational costs of mining machines power supplied from different sources of electric energy are high. That is why implementation of the solutions enabling power supply of the machines both from electric traction and from the batteries is justified. Use of such versatile drives enables effective operation of transporting machines in those places where there is no electric traction. Results of KOMAG project on traction-battery electric drives of floor-mounted locomotive intended for operation in underground mine workings in a potentially explosive atmosphere (methane and/or coal dust explosion hazard) are presented. Infrastructure of mine electric traction network is characterized and solutions of traction-battery electric dives are reviewed. Model of driving system is presented and the results of calculations of train model during simulation tests in Matlab-Simulink software environment are discussed. Electric motor with permanent magnets, pack of batteries and converter were used in the model.
PL
Artykuł jest poświęcony historii rozwoju kolei. Zawiera informacje na temat powstania toru kolejowego, napędu konnego jako pierwszego masowego zastosowania tego rodzaju transportu oraz napędu parowego rozwiniętego w kolejnictwie w postaci lokomotywy parowej. W ostatniej części artykułu nakreślono zarys rozwoju kolejnictwa w Europie i w Polsce.
EN
The article is devoted to the history of railway development. It contains information on the construction of a railway track, horse-drawn drive as the first mass application of this type of transport and steam drive developed in the railway industry in the form of a steam locomotive. The last part of the article outlines the development of railways in Europe and in Poland.
EN
A model to calculate the optimal work modes of train locomotives while serving train flows is proposed. The model is a further development of the dynamic transportation problem. Parameters of train movement and locomotive utilization are published. Both locomotive turnover and train schedules are produced. Useful utilization of locomotives increases from 70% to 90–95%. This allows the reduction of several thousands of train locomotives.
EN
The comparative analysis of methods for assessing the fatigue strength of the rail vehicle used in the Ukraine and the EU is described in this article. As a result of the comparison, the following main diff erences of the indicated methods are distinguished: 1. In Ukraine, fatigue strength assessment is carried out using the fatigue strength factor, which should not exceed the normative value. In the countries of the European Union, the fatigue strength is evaluated according to the permissible stresses, and the permissible stresses are determined using stress strain diagrams. 2. According to the requirements of the Norms in Ukraine for determining the fatigue strength factor, the endurance limits of standard samples in a symmetrical loading cycle are used. The stress limit diagrams, which are used in European norms, are constructed for characteristic structural elements taking into account the asymmetry of the stress cycle coeffi cients. Analytic studies and analysis of experimental data carried out by the author have made it possible to develop a number of recommendations aimed at increasing the reliability of the results of estimating the fatigue strength of load-bearing structures of selfpropelled rolling stock and to make proposals for harmonizing the relevant regulatory documents in Ukraine and the EU countries.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą metod oceny wytrzymałości zmęczeniowej pojazdów szynowych wykorzystywanych na Ukrainie i w krajach UE. W wyniku wyżej wymienionego porównania wyróżniono następujące istotne różnice w opisanych metodach: 1. Na Ukrainie, ocena wytrzymałości zmęczeniowej prowadzona jest przy użyciu wskaźnika wytrzymałości zmęczeniowej, który nie powinien przekraczać wartości normatywnej. W krajach Unii Europejskiej, wartość zmęczeniowa jest oceniana w odniesieniu do poziomu do dopuszczalnego naprężenia, a dopuszczalne naprężenia określane są przy użyciu wykresu naprężeń i odkształceń. 2. Zgodnie z wymaganiami norm na Ukrainie, dla określenia wskaźnika wytrzymałości zmęczeniowej wykorzystuje się granice wytrzymałości standardowych próbek przy symetrycznym obciążeniu. Wykresy granic naprężenia używane w europejskich normach, są konstruowane dla charakterystycznych elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem współczynników niesymetrycznego cyklu naprężenia. Przeprowadzone przez autora opracowania analityczne oraz analiza danych doświadczalnych umożliwiły opracowanie szeregu rekomendacji mających na celu podwyższenie rzetelności wyników oceny wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji nośnych elementów taboru z własnym napędem i przygotowanie propozycji zharmonizowania odpowiednich dokumentów regulacyjnych na Ukrainie i w krajach UE.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia energii ciągnika PCA-1 i dla dwóch wariantów pracy lokomotywy górniczej typu Lda-12K-EMA: transport urobku oraz transport materiałów. Zużycie energii wyznaczono uwzględniając sprawność układu napędowego. Uzyskane wyniki umożliwiają oszacowanie czasu pracy tych maszyn górniczych w odniesieniu do stanu naładowania baterii akumulatorów.
EN
Computer simulations of energy consumption of suspended drivetrain PCA-1 and for two variants of operation of Lda-12K-EMA locomotive i.e. transportation of run-of-mine and transportation of people are presented. Energy consumption was calculated taking into account efficiency of the driving system. The results enable assessment of operational time of the mining machines from the state of full charged batteries to their discharge.
EN
A mathematical model of joint operation of a piston engine with pulse turbine drive, compressor as well as air supply of a diesel locomotive is presented in the article. This model in an integral part of the complex engine-generator power unit of a diesel locomotive in steady states and transient conditions, developed by the authors. The periodic process in the exhaust manifold is represented as two specific characteristic ranges which encompass the process of forced exhaust and the scavenging process. The scavenging calculation is carried out jointly with the processes taking place in the inlet manifold of the engine, including inlet devices of the locomotive. The process of forced exhaust is calculated separately from the inlet processes and doesn`t require usage of empirical coefficients of impulsiveness. Both processes are represented as systems of nonlinear algebraic equations describe in the quasi-steady flow of working fluid in the elements of the inlet and exhaust tracts. The gas-dynamic calculation of the turbine in the transition process is conducted while taking into account changes in flow angles on the rotor blades. As a result of numerical calculation of the a8S22W diesel operational indices in transient modes, a satisfactory compliance of the calculated and the experimental results was obtained.
EN
The utilization of installed power of internal combustion engines (ICE) generally, and especially in shunting locomotives and locomotives for industrial transport, is very low. The mean output of ICE in the operational mode is about 10 – 20 % of its installed power. The maximum power of ICE is used only at about 1–2 % of working time. The changes of ICE output are fast and frequent as well. The result is that most of the time internal combustion engine works in regimes that are far from optimum mode and in transitional regimes. It means that specific fuel consumption and production of harmful emissions are high. Some examples of measured operational regimes of locomotives are given in the paper. The improvement can be achieved by using of the unconventional traction drive of locomotives. One of the pos-sible ways is using the hybrid traction drive. The hybrid drive includes the ICE and the energy storage device. In this case the installed output of ICE can be substantially lower than in the classic traction. The parameters of such traction drive must be based on analysis of real operational regimes of locomotives.
SK
Využitie výkonu spaľovacieho motora na hnacích koľajových vozidlách je veľmi nízke. Priemerný výkon trakčného generátora je v prípade posunovacích rušňov okolo 10 – 20 % maximálneho výkonu spaľovacieho motora a niekedy aj výrazne menej. V prípade traťových rušňov je situácia mierne lepšia, ale aj tu priemerný výkon trakčného generátora predstavuje okolo 20 – 30 % výkonu SM v prípade rýchlikov a okolo 10 – 15 % v prípade ľahkých osobných vlakov. Najmä v prípade traťových rušňov sa značná časť energie uvoľnenej z paliva spotrebuje na pohon pomocných strojov a napájanie pripojených osobných vagónov vlaku. Z trakčnej práce sa značná časť zničí v EDB pri brzdení. Tiež značná časť uvoľnenej energie odchádza horúcimi výfukovými plynmi. Dobrá znalosť prevádzkových režimov trakčných zariadení motorových rušňov podmieňuje návrh vhodných riešení vedúcich k úsporám paliva. Zlepšenie využitia energie uvoľnenej v SM z paliva (zníženie jeho spotreby) môže byť dosiahnuté viacerými spôsobmi. Prínosom je použitie hybridného pohonu buď úplného, alebo v niektorých prípadoch čiastočného. Základné komponenty hybridného pohonu, najmä zariadenia na akumuláciu energie, umožňujú aj využitie iných zdrojov stratenej energie, najmä energie výfukových plynov.
PL
Przewóz ludzi w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz transport materiałów i urobku jest jednym z najważniejszych procesów wpływających na efektywność produkcji surowca. Jako środki transportu stosuje się m.in. lokomotywy spągowe oraz ciągniki podwieszone. Z uwagi na emisję szkodliwych substancji pochodzących z lokomotyw spalinowych dąży się do ich ograniczenia i zastąpienia napędami elektrycznymi. W najgłębszych pokładach kopalń, podczas drążenia wyrobisk chodnikowych praktycznie nie wykorzystuje się napędów spalinowych. Wydobycie urobku oraz transport materiałów realizowany jest za pomocą systemów transportowych zasilanych elektrycznie. Stosowane lokomotywy akumulatorowe dorównują mobilnością lokomotywom spalinowym, przewyższając je przy tym sprawnością i niższą emisją szkodliwych gazów. W referacie omówiono rozwój układów napędowych stosowanych w górniczych lokomotywach akumulatorowych od momentu powstania pierwszych rozwiązań aż po dzień dzisiejszy. Wskazano wady i zalety wprowadzanych kolejno napędów. Dokonano analizy porównawczej sprawności energetycznej wybranych układów napędowych w aspekcie zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa wynikającego z ich stosowania. W podsumowaniu sformułowano wnioski końcowe oraz wskazano kierunki rozwoju napędów górniczych lokomotyw akumulatorowych z perspektywy nadchodzących lat.
EN
Transportation of people in underground mining and transport of ore and is one of the most important processes affecting the efficiency of the production of raw material. As a means of transport is used, among others, locomotives and tractors suspended. Due to the harmful emissions from diesel locomotives committed to their reduction and replacement of electric drives. In the deepest mines decks during drilling pits paving practically used combustion drives. Ore extraction and transportation of materials is carried out by means of electrically powered transport systems. Used locomotive battery par with mobility combustion locomotives, exceeding them by the efficiency and lower emission of harmful gases. The paper discusses the development of drive systems used in mining locomotives battery since the inception of the first solutions to this day. They pointed out the advantages and disadvantages introduced in turn drives. A comparative analysis of the energy efficiency of selected drive systems in terms of ensuring the required level of safety resulting from their use. In conclusion formulated conclusions and the directions of the development drive is-bugs mine battery locomotives from the perspective of the coming years.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia energii dla dwóch wariantów pracy lokomotywy górniczej typu Lda-12K-EMA: transport urobku oraz transport materiałów. Zużycie energii obliczono uwzględniając sprawność układu napędowego lokomotywy. Uzyskane wyniki umożliwiają oszacowanie pracy lokomotywy od stanu pełnego naładowania baterii akumulatorów, aż do jej rozładowania.
EN
Computer simulations of energy consumption for two variants of operation of Lda-12K-EMA locomotive i.e. transportation of run-of-mine and transportation of people are presented. Energy consumption was calculated taking into account efficiency of the locomotive driving system. The results enable assessment of operational time of the locomotive from the state of full charged batteries to their dis charge.
17
EN
The current very rapid technological development of means of transport with the accompanying high economic demands gives rise to their modernization, which is technically and financially particularly advantageous. One of the dominant processes in this reality is modernization of diesel locomotives that seeks, in particular, to improve their operating characteristics, energy, environmental and also maintenance parameters. This paper deals with diagnostics and troubleshooting on a modernized diesel-electric locomotive series 757 ZSSK, a.s. We present details on this traction vehicle diagnostics and specific diagnostic files that originated in real operating conditions, with the subsequent solving of diagnostic problems and tasks.
PL
Obecnie bardzo szybki rozwój technologiczny środków transportu wraz z wysokimi wymaganiami ekonomicznymi wymusza ich ciągłą modernizację. Jest to szczególnie istotne pod względem technicznym oraz korzystne finansowo. Modernizacja spalinowych lokomotyw poprawia nie tylko ich właściwości użytkowe i obsługowe, ale także zmniejsza zużycie energii oraz negatywne ich oddziaływanie na środowisko w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W niniejszym artykule przedstawiono metodykę diagnostyki stanu technicznego zmodernizowanych spalinowo - elektrycznych lokomotyw serii 757. Zaprezentowano szczegóły diagnostyki tego typu pojazdów trakcyjnych wraz z konkretnymi plikami diagnostycznymi, które zostały opracowane w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Opisano także sposoby rozwiązywania występujących problemów diagnostycznych i zadań.
EN
The article presents an application of a method based on fault tree analysis and the Monte Carlo simulation in the assessment of reliability and availability of the rail means of transport. The primary target of the presented method is a cause and effect assessment of the occurrence of undesirable events, the determination of selected reliability indices and identification of the weakest components of rail vehicle that affect the downtime and technical availability most strongly. To illustrate the application of the presented method, the results of a project involving a 6Dg diesel locomotive, carried out in cooperation with the biggest Polish rail carrier, are shown. The assessment of availability and reliability was based on real operation data of a selected sample of seventy-five locomotives. Based on the collected data from the operation of the 6Dg locomotives, the times-to-failure and the times-to repair models were determined. A fault tree model of the locomotive was developed to assess the influence of the faults of the components on the reliability of the vehicle. A discrete simulation process allows to obtain a chosen characteristics and values of the selected measures, which – according to the authors – may be applied to assess the reliability and availability of the rail vehicles. Specialist software including Weibull++, BlockSim and MiniTab aided calculations were performed. The software includes and advanced solutions in the range of the reliability and availability simulations. The test results indicate that the proposed solution has a wide applicability potential.
19
Content available Hydrostatyczny napęd lokomotywy WLP-50EM/H
PL
W artykule zaprezentowano układ hydrauliczny lokomotywy wąskotorowej typu WLP-50EM/H. Omówiono budowę układu napędowego, skonstruowanego w oparciu o przekładnię hydrostatyczną, jej układ sterowania oraz podukłady hydrauliczne zastosowane w lokomotywie.
EN
Hydraulic system of WLP-50EM/H narrow-gauge locomotive is presented. The structure of driving system, designed on the basis of hydrostatic gear, as well as control system of the locomotive and hydraulic sub-systems used in the locomotive are discussed.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną, budowę i zasadę działania hydraulicznego agregatu hamulcowego HAH 1, przeznaczonego do zasilania układu hamulca awaryjno-postojowego elektrycznej lokomotywy akumulatorowej. Opracowane rozwiązanie może stanowić samodzielne urządzenie zasilające. Jego budowa umożliwia zastosowanie go w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
EN
Technical characteristics, design and principle of operation of HAH 1 hydraulic braking unit, designed to feed emergency-and-parking brake of electric battery locomotive, are presented. The developed device is an independent feeding device. Its design enables to use it in underground workings of mining plants, in rooms of "a", "b" and "c" degree of methane explosion hazard and of A and B class of coal dust explosion hazard.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.