Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 767

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewable energy sources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
1
Content available remote Możliwości wykorzystania odpadów drewnianych do produkcji brykietów paliwowych
PL
Przedstawiono wyniki badania fizycznych właściwości brykietów opałowych wykonanych z trzech typów zrębki drzewnej. Do oceny statystycznej analizy wyników wykorzystano test nieparametryczny Kruskala i Wallisa. Wykazano przydatność badanych materiałów odpadowych do produkcji brykietów na cele energetyczne.
EN
Three types of wood shavings (pine, oak and hornbeam) were pressed at the briquette pressing stand. The briquette d. was detd. with variable parameters of the briquetting process. Effect of the type and size of wood shavings, forming pressure, pressing speed and the no. of compression cycles on the briquette d. was obsd.
PL
Ogromne koszty finansowania niemieckiej transformacji energetycznej “Energiewende” w 2020 r. przekroczyły nawet oczekiwania zwolenników energetyki wiatrowej i słonecznej, osiągając ponad 30 mld euro rocznie. Ale energetyka wiatrowa nie może zapewnić ciągłości zasilania elektrycznego. Wykresy w artykule pokazują okresy ciszy wiatrowej na lądzie i na morzu, sięgające 120 godzin w morskich farmach wiatrowych i 170 godzin w wiatrakach na lądzie. Dlatego Niemcy muszą uzupełniać produkcję energii elektrycznej, spalając węgiel brunatny i importowany gaz. Nie jest to droga do ochrony środowiska. Wiatraki mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko, powodując setki tysięcy zgonów ptaków, nietoperzy i owadów. Strategię Energiewende ostro krytykują niemieccy eksperci energetyczni, zarówno z uczelni technicznych, jak i z przemysłu.
EN
The extreme costs of German energy transition “Energiewende” in 2020 exceeded even the expectations of advocates of renewable energy sources and reached above 30 billion euro per year. However, the wind cannot assure continuity of electric power supply. The graphs in the paper show the periods of wind lulls on the land and on the sea reaching into 120 hours at offshore wind mills or 170 hours on land. Thus Germany has to provide electric energy by burning lignite and imported gas. This is no way for environment protection. The wind mills have a negative impact on human health and environment, causing hundreds of thousands kills of birds, bats and insects. The strategy of Energiewende is sharply criticised by German energy experts, both from technical universities and from the industry.
PL
Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „OZE - lokalnie czy globalnie?”, który odbył się w ramach VIII Konferencji Technicznej „Nowy Model Energetyki” w dniach 18-19 listopada 2020 - mieli prawdopodobnie, w założeniu organizatorów Konferencji, konfrontować ze sobą zalety i wady dwóch ścieżek rozwoju energetyki odnawialnej. Pierwszej - opartej na źródłach lokalnych, małej i średniej mocy oraz drugiej wielkoskalowej - związanej z obiektami dużej i wielkiej mocy o znaczeniu globalnym z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego.
PL
Popularny w latach 70. ub. w. satyryk Jan Tadeusz Stanisławski (JTS), w felietonach o tytule jak w pierwszej części powyższego nagłówka, publikowanych w radiowej Trójce ośmieszał absurdy życia gospodarczego PRL-u. Podobnie od wielu lat obserwuję pozornie absurdalną wojnę między propagandzistami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a zwolennikami budowy Elektrowni Jądrowych. W moim odczuciu, funkcjonowanie w Systemie Energetycznym obydwu tych technologii jest diametralnie różne i właśnie absurdem jest ich porównywanie, a tym bardziej wykazywanie wyższości jednych nad drugimi.
PL
Energetyka biomasowa posiada ogromny potencjał w Polsce - zarówno w kwestii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak i w aspekcie redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, NOx, itp.). Dotyczy to zwłaszcza sektora biogazowego, który jest szczególnie dedykowany do zagospodarowania odpadów z sektora rolnictwa, przetwórstwa oraz organicznych odpadów komunalnych.
PL
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ostatnia aukcja OZE ma odbyć się właśnie w 2021 r. Początek tego roku to dobry moment, aby zastanowić się jak będą wyglądały tegoroczne aukcje OZE oraz jaką strategię przygotować. W 2021 r. szykuje się kolejna duża aukcja dla fotowoltaiki oraz aukcje dla instalacji wiatrowych, biogazu i biomasy. Niewątpliwie najciekawszą z aukcji może być ta przeznaczona dla instalacji hybrydowych.
PL
Problematyka Komitetu Studiów C5, funkcjonującego pod nazwą Rynki energii elektrycznej i regulacja (Electricity markets and regulation), reprezentowana była na konferencji CIGRE w 2020 roku w 49 referatach. Zostały one przypisane do trzech tzw. tematów preferowanych. Najliczniej reprezentowany był temat 1 – Zmieniający się charakter rynków i wymagań usług systemowych. Zagadnienia dyskutowane podczas sesji Komitetu C5 generalnie koncentrowały się wokół tematyki postępujących zmian w sektorze energetycznym i potrzebie dynamicznej jego transformacji w celu realizacji zadań nakreślonych m.in. w „Porozumieniu paryskim”. Często podnoszone były też zadania wynikające z rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, w tym modeli nowych rynków energii elektrycznej uwzględniających magazyny energii oraz udział prosumentów i tzw. aktywnych odbiorców końcowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia prezentujące nowe spojrzenie na usługi systemowe, w tym ich kategoryzację oraz wycenę i rozliczenia. Prezentowane tematy uwzględniają bieżące potrzeby i problemy występujące w dziedzinach objętych działalnością Komitetu.
EN
The issues of the CIGRE Study Committee SC5, operating under the name Electricity markets and regulation, were presented at the CIGRE Session 2020 in 49 articles. These articles have been assigned to three so-called Preferential Subjects. The most numerous was topic Nr 1 – The Changing Nature of Markets and Ancillary Requirements. The issues discussed during the C5 session focused generally on the subject of ongoing changes in the energy sector and the need for its dynamic transformation in order to implement the tasks outlined i.a. in the "Paris Agreement". Often raised were also the tasks resulting from growing importance of renewable energy sources, including models of new electricity markets taking into consideration energy storages and the share of prosumers and the so-called active end-users. The issues presenting a new look at ancillary services, including their categorisation as well as valuation and settlements, aroused a great interest, too. It can be concluded that the presented topics provide for all the current needs and problems occurring in the areas covered by the Study Committee C5 activity.
PL
Instalacje fotowoltaiczne (PV) stały się integralną częścią instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia (nn) w gospodarstwach domowych i zakładach pracy. Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z alternatywnych systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. Energia ta w zależności od sposobu pracy instalacji, oprócz bieżącego zapotrzebowania, może być gromadzona w akumulatorach bądź przesyłana do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych jest przyjaznym rozwiązaniem dla właścicieli takich systemów, jak i środowiska, jednakże w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej spowodowanej niewłaściwą pracą systemu może doprowadzić do powstania np. pożaru. Dlatego niezbędne jest kształcenie strażaków na temat zasad funkcjonowania takich systemów, mogących wystąpić zagrożeniach, sposobach ich dezaktywacji oraz wytycznych dotyczących postępowania podczas prowadzonych akcji. Celem pierwszej części artykułu jest przedstawienie ratownikom biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych budowy i zasady działania instalacji PV. Dobre zrozumienie zasad funkcjonowania umożliwi podejmowanie skuteczniejszych decyzji oraz zwiększy bezpieczeństwo strażaków.
EN
Photovoltaic systems (PV) have become an integral part of low voltage (LV) powering lines used in households and work establishments. More and more people are interested in alternative systems based on renewable energy sources. Depending on the way the installation is meant to operate, apart from covering the current powering needs, this energy may also be accumulated in batteries or transmitted to the low voltage power grid. Generation of power with the use of photovoltaic modules is a friendly solution for owners of such systems and for the environment, yet in the event of an emergency situation caused by incorrect operation of the system it could among others cause a fire. This makes it necessary to assure training and education to firefighters so that they could become familiar with the functioning of such systems, potential hazards, methods to be adopted to deactivate them as well as guidelines for actions to be implemented during executed actions. The first section of the article presents rescuers actively involved in rescue and extinguishing actions with information concerning the design and principles of operation of the PV installation. Familiarisation with the functioning of the system would contribute to making better and more effective decisions, and is also expected to enhance the safety of firefighters.
9
Content available Liquid methanol energy storage technology
EN
The paper presents technologies currently being developed for methanol production and its applications. Particular attention was paid to energy storage technology in the form of “renewable” methanol, which is produced from hydrogen generated from surplus energy from renewable energy sources and from captured CO2. The global methanol market was characterized, i.e. global demand, major producers and global demand for products made from methanol. The installation of methanol production and purification with stoichiometry as well as the methodology for assessing the efficiency of such an installation are also presented. The results of the analysis of such an installation were discussed in accordance with the methodology given.
10
Content available remote Zasoby geotermalne Kenii
PL
Kenia, jako największy producent energii geotermalnej w Afryce, jest obdarzona dużym potencjałem geotermalnym. Wynika to z jej korzystnego położenia w obrębie Doliny Rowu Afryki Wschodniej, rozszerzającej się z północy na południe kraju.
11
Content available remote Stan rozwoju energii geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019
PL
Raport ten przedstawia stan rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019. Jest on aktualizacją poprzedniego raportu za lata 2010-2014, przedstawionego na Światowym Kongresie Geotermalnym w 2015 roku (Kępińska 2015).
12
Content available remote Potencjalne wykorzystanie morskich zasobów geotermalnych
PL
Energia geotermalna jest wykorzystywana na szeroką skalę w wielu obszarach na całym świecie wyłącznie na lądzie poprzez płytkie lub głębokie otwory geotermalne. Takie zasoby są przez wielu uważane jako jedne z najlepszych, lecz najmniej wykorzystywanych, dostępnych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej.
PL
Problematyka zmian dekarbonizacyjnych gospodarki w świecie musi zmierzyć się z kryzysem gospodarczym po zakończeniu pandemii koronawira SARS-CoV-2, której końcowego wpływu ekonomicznego oczywiście nie znamy pewnie długo nie będziemy mogli oszacować. Niniejszy artykuł jest krytyczny w odniesieniu możliwości technicznych, tempa wdrożenia technologii zeroemisyjnych i proponowanych nakładów wspierających wdrożenie programu ‘zielonego ładu’ Unii Europejskiej. W perspektywie roku 2050 paliwa kopalne w dalszym ciągu będą podstawą gospodarki światowej, pomimo że procentowy udział w ich wytwarzaniu energii zostanie ograniczony. Nowa długoterminowa strategia EU może jednak ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnianych metodami regulacyjnymi, ale nie uda się zrealizować programu neutralności klimatycznej określonego w strategii na pierwszą połowę XXI wieku. Nie jest możliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej polegającej na tym, że ludzkość będzie wykorzystywać tylko źródła odnawialne (tylko OZE). Możliwe zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym mikście energetycznym możliwe będzie jedynie w przypadku ogromnych nakładów finansowych na modernizację energetyki i dalszego postępu technologicznego przy jednoczesnym gwałtownym zmniejszeniu popytu na energię (w EU). Załamanie się systemu globalnej gospodarki znacznie opóźni wprowadzenie nowych technologii w energetyce, transporcie i przemyśle w następnych latach.
EN
The issue changes in decarbonization in the world economy will face the economic crisis after the pandemic of coronavirus SARS-Cov-2. The severity of the impact of the epidemic we are not able to predict for a long time. This paper is critical in terms of technical capabilities and the implementation of zero-emission technologies before the year 2050. From the perspective of 2050, fossil fuels will continue to be the foundation of the world economy, although their percentage share energy production will be limited. The new EU strategy may, however, limit the use of fossil fuels by introducing specific regulations. Still, the climate neutrality program set out in the policy for the first half of the 21st century will not be implemented in the scale proposed by the European Union. It is not possible to carry out the energy transformation with the use of renewable sources without the use of hydrocarbon in the economy. A potential increase in the share of renewable energy in the global energy mix will be possible only in the case of substantial financial investments in the modernization of the energy sector and further technological progress while reducing the demand for energy rapidly (in the EU). The collapse of the present global economic system will significantly delay the introduction of new technologies in energy, transportation, and industry in the coming years.
PL
Z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na odnawialnych źródłach energii, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii przed projektantami nowych rozwiązań stoi wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii.
EN
The number of technical solutions based on renewable energy is constantly growing as the answer of the market for larger demand and higher users’ expectations. The social awareness of responsibility for the environment protection is important factor here. In order to assure constant availability of energy the designers have to deal with difficult task of energy storage.
PL
W artykule przedstawiono problemy oraz wyzwania stojące na drodze do wielopłaszczyznowego rozwoju energetyki wiatrowej. Omówiono występujące globalnie zasoby wiatru oraz możliwości energetyczne poszczególnych rejonów Polski. Przedstawiono dotychczasowy rozwój siłowni wiatrowych, a także potencjalne ścieżki ich dalszej rozbudowy. Omówiono przykłady dużych instalacji wiatrowych oraz problemy, z jakimi zmagają się ich operatorzy.
EN
Wind energy is one of the most abundant energy sources on Earth. In recent decades the most of technological problems of wind farms were resolved, unfortunately the main problem lies instability and predictability of wind conditions remain. Obstacles in the construction of wind farms are also impact on the environment and requirements for the accompanying infrastructure.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.
EN
In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości uzyskania dodatkowych korzyści finansowych wynikających z zastosowania magazynów energii. Informacje te poparte zostały przykładem obliczeniowym bazującym na rzeczywistym obiekcie. Podsumowanie artykułu stanowi prosta analiza ekonomiczna opłacalności zastosowania magazynów oraz wprowadzenie do idei magazynów drugiego życia.
EN
This article provides a brief overview of the energy storage solutions currently available on the market, focusing mostly on battery storage. The article describes the available technologies, their purpose and use in the world and in Poland. Later, the authors present the possibilities of obtaining additional financial benefits resulting from the use of the battery storage unit. These methods are supported by a case study based on a real object. The conclusion part is a simple economic analysis of the profitability of the use of battery storage solutions and a brief description of the second life battery storage alternative.
PL
W artykule omówiono wyniki badań i przedstawiono wnioski z pracy doświadczalnej dot. elewacyjnej turbiny miejskiej o poziomej osi obrotu w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Instalacja ta pracuje w warunkach miejskich, które utrudniają produkcję energii elektrycznej, jednak wyniki pracy tej i podobnych instalacji wskazują, że to turbiny o pionowej osi obrotu są w stanie rozpocząć generację mocy od niższych prędkości wiatru i lepiej się sprawdzają przy prędkościach występujących w zróżnicowanych warunkach i częstych turbulencjach. Praca turbiny nie wywołuje zauważalnych negatywnych skutków na otoczenie – np. hałasu czy drgań.
EN
The article discusses the results of the experimental work regarding a horizontal axis wind turbine integrated with facade of Center of Energy AGH UST. This installation works in urban conditions which are decreasing the production of electricity, however, the results of presented and similar installations shows that turbines with a vertical axis are able to start generating power at lower wind velocities and perform better at velocities occurring in diverse conditions and frequent turbulences. Operation of the turbine does not cause any noticeable negative effects on the environment - e.g. noise or vibration.
PL
Wodór zaczyna być dziś postrzegany jako rozwiązanie wielu kluczowych problemów jakie pojawiły się na drodze projektu dekarbonizacji. Jednak dostępne dziś technologie produkcji wodoru są wysoce energochłonne. A ponieważ ma być on produkowany z wykorzystaniem OZE, tj. źródeł o niskiej gęstości energetycznej, ta produkcja generuje dodatkowe, nierealistycznie duże, zapotrzebowanie na ziemię. Pokazano to w hipotetycznym scenariuszu elektro-wodorowym z wykorzystaniem danych dla Polski. Dlatego nadzieje związane z wykorzystaniem wodoru w energetyce przy obecnych technologiach wydają się nadmiernie optymistyczne. Pełna wersja
EN
Today, hydrogen is seen as a solution to some key problems which emerged in the process of decarbonisation of the world economy. But existing technologies for hydrogen production are energy intensive. If this production is to use in electrolysis only renewable energy sources which have very low power densities, hydrogen production will generate huge demand for land area. In hypothetical electricity - hydrogen scenario based on Polish data, energy generation would occupy too much area to be acceptable. Therefore, hydrogen hopes are possibly too optimistic
EN
This paper describes selected current problems and perspectives of development of wind energy in Poland. Analysis of wind energy in Poland is shown. Technical, economical and market potential of wind energy in Poland is defined. Analysis and assessment of wind energy in Poland in technical, economical and environmental aspects is made. Perspectives of development of wind energy up to 2025 are described. Selected technical, economic and legal problems and barriers of development of wind energy in Poland are shown. Conclusions contain analysis of barriers and perspectives of development of wind energy in Poland in the future.
PL
W artykule przedstawiono obecne problemy i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono analizę energetyki wiatrowej w Polsce. Zdefiniowano techniczny, ekonomiczny i rynkowy potencjał energetyki wiatrowej w Polsce. Przeprowadzono analizę i ocenę energetyki wiatrowej w Polsce w aspekcie technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2025 r. Przedstawiono wybrane techniczne, ekonomiczne i prawne problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono wnioski zawierające analizę barier i perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w przyszłości.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.