Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ORM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poniższy artykuł skupia się na porównaniu dwóch rozwiązań ORM dla systemu Android: greenDao i Room. Zestawiono sposób użycia tych frameworków. Dokonano pomiaru czasu wykonania operacji wstawienia, aktualizacji, pobierania i usuwania danych z bazy. W graficznej i tabelarycznej formie przedstawiono wyniki. Dokonano ich analizy i zaprezentowano wnioski.
EN
This paper focuses on comparison of two ORM libraries for Android: greenDao and Room. Ways of using these frameworks are presented. Time consumption of creating, reading, updating and deleting records are measured. Tables and charts containing results are presented. Finally analysis and conclusions are made.
EN
This article is devoted to the comparison of two object-relational mapping systems supported by .NET platform - Entity Framework Core and NHibernate. The research hypothesis “framework NHibernate is more efficient than Entity Framework Core in the context of DML operations” was put forward. In order to make an efficiency analysis of ORM frameworks, a desktop application was designed and implemented to enable testing and visualization of results. The NHibernate framework turned out to be much more efficient than Entity Framework Core in single tests and slightly faster in bulk tests. The stability of both frameworks was similar.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony porównaniu dwóch systemów mapowania obiektowo-relacyjnego wspieranych przez platformę .NET – Entity Framework Core oraz NHibernate. Postawiono hipotezę badawczą, „szkielet NHibernate jest wydajniejszy niż Entity Framework Core w kontekście operacji DML”. W celu przeprowadzenia analizy wydajności szkieletów ORM, zaprojektowano i zaimplementowano aplikację desktopową umożliwiającą wykonanie testów oraz wizualizację wyników. Szkielet NHibernate okazał się zdecydowanie wydajniejszy niż Entity Framework Core w testach pojedynczych i nieznacznie szybszy w testach masowych. Stabilność obu szkieletów kształtowała się na podobnym poziomie.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy porównawczej technologii mapowania obiektowo-relacyjnego w frameworku Symfony 3: Doctrine i Propel. Analizę przeprowadzono pod kątem szybkości wykonywania skryptu oraz zużycia pamięci podczas operacji na bazie danych. Analiza pozwoliła wskazać technologię o szybszych i wydajniejszych algorytmach. Technologia Doctrine jest nawet do trzech razy szybsza niż Propel.
EN
The article presents the results of a comparative analysis of object-relation mapping technologies in the framework Symfony 3: Doctrine and Propel. The analysis was performed in terms of script execution speed and memory usage during database operations. The analysis allowed to identify the technology with faster and more efficient algorithms. Doctrine is up to three times faster than Propel.
4
Content available Wydajność pracy z bazami danych w aplikacjach JEE
PL
Niniejszy artykuł prezentuje porównanie wydajności bazodanowych aplikacji JEE z wykorzystaniem różnych interfejsów programistycznych (JDBC, Hibernate, JOOQ). Analiza porównawcza została wykonana na podstawie aplikacji testowej i odpowiednio przygotowanych scenariuszy. Porównanie zużycia pamięci oraz czasu realizacji operacji na bazie danych, zaprezentowano w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. We wnioskach wskazano korzyści wynikające ze stosowania omawianych technologii i obszary ich optymalnego stosowania.
EN
This article presents a comparison of JEE database applications performance using different programming interfaces (JDBC, Hibernate, jOOQ). The comparative analysis was made based on the test application and properly prepared scenarios. Comparison of memory usage and execution time for the database operations, was presented in tables and charts. The conclusions indicate the benefits of these technology and areas of their optimal use.
5
Content available Extending DQL with Recursive Facilities
EN
Object Relational Mappings reduce a gap between Relational Databases and programming languages. However, only the simplest operations are covered by the ORM frameworks. Most facilities provided by DBMSs are not usable via ORM. Among such features are recursive queries, introduced in SQL:99 standard. This paper presents integration of Recursive Common Table Expressions with Doctrine Query Language - a part of Doctrine ORM framework for PHP.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch najczęściej wykorzystywanych w programowaniu aplikacji internetowych PHP technologii mapowania obiektowo-relacyjnego: Propel i Doctrine. Analiza porównawcza została wykonana na podstawie aplikacji testowej i odpowiednio opracowanych scenariuszy. Wyniki zaprezentowano w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. We wnioskach wskazano korzyści wynikające ze stosowania obu technologii w odniesieniu do czystego kodu PHP.
EN
This paper presents a comparison of the two most commonly used for PHP applications object-relational mapping technologies: Propel and Doctrine. The comparative analysis was made on the basis of the test application and test cases. The results are presented in tables and figures. The conclusions indicate the benefits of applying both technologies in relation to the pure PHP code.
PL
echnologia LINQ jest jednym z przedstawicieli mapowania relacyjno-obiektowego. Praca stawia tezę, że technologia ta zmniejsza liczbę błędów w dostępie do bazy danych oraz ułatwia tworzenie oprogramowania. W pracy starano się udowodnić słuszność tej tezy, porównując technologie dostępu do danych LINQ oraz ADO.NET na przykładzie aplikacji webowej. Celem pracy było napisanie dwóch aplikacji przy wykorzystaniu obydwu dostępów do bazy danych. Tak postawione założenia pozwoliły jasno stwierdzić słuszność tezy. Wnioski płynące z pracy potwierdzają, że technologia LINQ zwiększa efektywność pisania kodu. Również interakcja z bazą danych za pomocą samego języka programowania zmniejsza liczbę błędów w dostępie do bazy danych. Praca wykazała także wadę LINQ, jaką jest niższa wydajność. Można jednak stwierdzić, że niższa wydajność LINQ nie jest aż tak wygórowaną ceną, w zamian za wiele pożytecznych cech LINQ.
EN
INQ technology is one of the representatives of the object-relational mapping. Article proposes the thesis that this technology reduces the number of errors in the access to the database and facilitates the creation of software. The study attempted to prove the validity of this thesis by comparing the data access technologies LINQ and ADO.NET on the ground of a Web application. The aim of this study was to write two applications using both approaches, what helped to state the validity of the thesis. The conclusions of the study confirm that the LINQ technology increases the efficiency of writing code. Also interaction with the database using the programming language itself, reduces the number of errors in the access to the database. Work has also shown the only disadvantage of LINQ, which is being less efficient than ADO.NET. However, we claim that the lower performance is not as expensive price to pay, if one takes many advantages of LINQ technology into account.
PL
Podejście do projektowania relacyjnych baz danych, przez wiele lat realizowane było zgodnie z metodyką ERD (ang. Entity Relationship Diagrams) lub ORM (ang. Object-Role Modeling). Wprowadzenie do stan-dardu SQL typu XML, dodanie typów przestrzennych oraz hierarchicznych zmieniło uwarunkowania realizacji projektu bazy danych. W artykule opisane zostały możliwości wykorzystania nierelacyjnych typów danych przy projektowaniu baz danych z wykorzystaniem technologii MS SQL Server 2008 R2.
EN
Approach to designing relational databases, for many years was carried out in accordance with the ERD (Entity Relationship Diagrams) methodology, or ORM (Object-Role Modeling). Adding XML to the SQL standard as well as incorporating spatial and hierarchical types changed conditions of the database project realization. The article describes the possibilities of using non-relational data types when designing databases using Microsoft technology SQL Server 2008 R2.
9
Content available remote Automatyzacja testowania wydajności interfejsów bazodanowych
PL
Testowanie wydajności rozwiązań dostępu do danych w aplikacjach jest poważnym problemem wielu zastosowań. Odpowiedzenie na pytanie "jak będzie się zachowywała konkretna aplikacja w przypadku obciążenia jej większą liczbą jednoczesnych użytkowników?", wymaga przygotowania i przeprowadzenia odpowiednich testów, co często jest czasochłonne. Proponowane w artykule rozwiązanie pozwala zautomatyzować testowanie aplikacji pod obciążeniem. Wykorzystując środowisko rozproszone, umożliwia ono podłączenie do dowolnego interfejsu programowego i przetestowanie jego kluczowych elementów. Umożliwia także porównanie różnych rozwiązań w celu wyboru najlepszego do konkretnego zastosowania.
EN
Testing of database applications' performance is a serious problem in many circumstances. The answer to a question how will application behave under normal usage demands preparing specialized tests what is often a time consuming task. The solution presented in the article tries to automate this process. It gives also opportunity to compare different interfaces.
10
Content available remote The segmentation method usage in an assessment sheet analysis
EN
The paper presents a prototype system for automatic data acquisition and analysis of student's progress based on assessment of the work papers. The instructor saves the points aquired by the students at the classes. Then software makes an analyze of collected data. Presented prototype package provides both an analysis of assessment cards as well as their generation. The package uses an implementation of the OMR (Optical Mark Recognition) algorithm. The software was developed in MATLAB.
11
PL
Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) jest nowoczesnym podejściem do zagadnienia współpracy z bazą danych, wykorzystującym filozofię programowania obiektowego. Na wielu forach dyskusyjnych pojawiają się głosy za i przeciw ORM. W artykule omówiona zostanie ogólna koncepcja ORM oraz niektóre elementy jej realizacji w oparciu o standard Java Persistence API (JPA). Podstawowe zalety i wady ORM zostaną przedstawione w oparciu o nie.
EN
Object-relational mapping is a modern approach to the problem of interaction with the database using the objective programming paradigm.There are many views for and against ORM on multiple discussion lists. The article briefly describes a general idea of object-relational mapping and some details of the ORM implementation which uses Java Persistence API (JPA) standard. Basing on this, we will try to point out benefits and disadvantages of the ORM approach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.