Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane właściwości rezonansowych kaskad cewek sprzężonych magnetycznie realizujących bezprzewodowy przesył energii elektrycznej. Przedstawiono metody umożliwiające zwiększanie odległości bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej bez konieczności ponownego wyznaczania parametrów układu. Metody te zostały zilustrowana przykładem oraz zweryfikowane eksperymentalnie: metoda „bezprzewodowa” – 13 płaskich cewek o średnicy zewnętrznej 15 cm, odległość przesyłu 80 cm, częstotliwość pracy 300 kHz, moc wyjściowa 100 W, sprawność 85,9%; metoda „przewodowa” – 14 płaskich cewek o średnicy zewnętrznej 15 cm, łączna odległość przesyłu 80 cm, częstotliwość pracy 300 kHz, moc wyjściowa 100 W, sprawność 83,5%.
EN
The paper describes selected properties of resonant cascades composed of magnetically coupled coils and designed for wireless electrical energy transfer. Methods for increasing a distance of wireless electrical energy transfer without having to re-calculate the system parameters were presented. The methods were illustrated by an example and verified experimentally: „wireless” method – 13 flat coils with outer diameter of 15 cm, transfer distance of 80 cm, operating frequency of 300 kHz, output power of 100 W, efficiency of 85,9%, „wire” method – 14 flat coils with outer diameter of 15 cm, total transfer distance of 80 cm, operating frequency of 300 kHz, output power of 100 W, efficiency of 83,5%.
PL
W artykule scharakteryzowano wieloodbiornikową kaskadę cewek sprzężonych magnetycznie realizującą bezprzewodowy przesył energii elektrycznej. Kaskada wieloodbiornikowa (rys. 2) stanowi uogólnienie rezonansowej kaskady cewek (rys. 1) [2]. Opracowano względny macierzowy model kaskady wieloodbiornikowej umożliwiający określenie jej właściwości. Wykorzystując opracowany model, zaproponowano metodę projektowania tego typu kaskady. Metoda została zilustrowana przykładem oraz zweryfikowana eksperymentalnie (18 płaskich cewek o średnicy zewnętrznej 22 cm, odległości rozmieszczenia odbiorników 8,8, 44,1, 79,4, 114,7 i 150 cm, częstotliwość pracy 350 kHz, całkowita moc wyjściowa 12 W, sprawność 81,4%).
EN
The paper describes the multi-load cascade of magnetically coupled coils designed for wireless electrical energy transfer. The multi-load cascade (Fig. 2) is a generalization of the resonant cascade of coils (Fig. 1 ) [2]. The matrix, relative model of the multi-load cascade was formulated to determine its properties. Applying the model, the design method of such cascades was proposed. The method was illustrated by an example and verified experimentally (18 flat coils with outer diameter of 22 cm, distribution distances of receivers of 8.8, 44.1, 79.4, 114.7 and 150 cm, operating frequency of 350 kHz, total output power of 12 W, efficiency of 81,4%).
PL
W artykule scharakteryzowano rezonansową kaskadę cewek sprzężonych magnetycznie przeznaczoną do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej. Opracowany został macierzowy model kaskady bazujący na parametrach względnych, umożliwiający wyznaczenie jej właściwości. Następnie, wykorzystując przygotowany model, zaproponowano metodę projektowania tego typu kaskady. Metodę zilustrowano przykładem i pozytywnie zweryfikowano eksperymentalnie (10 płaskich cewek o średnicy zewnętrznej 14 cm, odległość przesyłu 45 cm, częstotliwość 100 kHz, moc wyjściowa 100 W, sprawność 85,5%). Zaprezentowano również metodę transformacji parametrów kaskady po stronie obciążenia lub zasilania.
EN
The paper describes the resonant cascade of magnetically coupled coils designed for wireless electrical energy transfer. The matrix model of the cascade was formulated to determine its properties. The model is based on relative parameters. Then, applying the prepared model, the design method of such cascades was proposed. The method was illustrated by an example and positively verified experimentally (10 flat coils with outer diameter of 14 cm, transfer distance of 45 cm, frequency of 100 kHz, output power of 100 W, efficiency of 85,5%) The transformation method of cascade parameters on the load or supply side was also presented.
4
Content available remote Termiczna analiza MES obwodów drukowanych
PL
W artykule porównano dwie metody wykonania obwodów drukowanych: klasyczną, wykorzystująca laminat FR-4 oraz nową, z materiałem na podłożu metalowym (IMS), dedykowaną do obwodów silnoprądowych. Dodatkowo zaproponowano sposób modelowania obwodów za pomocą metody elementów skończonych (MES). Wykorzystany model termiczny dobrze opisuje obwód PCB. Różnice pomiędzy temperaturą obliczoną oraz mierzoną nie przekraczają 4%. Model termiczny umożliwia obliczenie rozkładu temperatury w obwodach PCB oraz pozwala na znaczne zwiększenie gęstości mocy obwodów PCB przez optymalizację rozmieszczenia elementów oraz użycie materiałów IMS
EN
Two methods of construction of printed circuit boards are compared: standard one, using FR-4 laminate, and novel one with material on a metal substrate (IMS), dedicated to high-current circuits. The method of modeling of PCB circuits based on finite element method (FEM) is also proposed. The presented thermal model correctly represents PCB circuit. Difference between calculated and measured temperature is less than 4 %. Thermal model makes it possible to calculate temperature distribution in the PCB and enables significant increase in the power density of PCB by optimizing the arrangement of elements and use of IMS material.
EN
The paper is devoted to some problems of multi-coil wireless power transfer (MC-WPT) systems. It is well known that the effective gap for MC-WPT systems can be extended for relatively long distances preserving high efficiency. The paper is organized as follows. In Section 2, the system is described by a matrix model. This model is prepared to determine system properties. In Section 3, the optimization procedure which allows improving the system performance at the desired operating point is introduced. Section 4 contains the results of experimental verification. Moreover, the paper presents an interesting phenomenon of the current unbalance among the system coils.
6
PL
Falowniki Sanyu serii SY8000 mają wbudowany interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs ten może zostać użyty do sterowania falownikiem z wykorzystaniem przemysłowego protokołu komunikacyjnego MODBUS. Protokół MODBUS jest często stosowany w systemach sterowania. Przykładem mogą być sterowniki programowalne PLC firmy Siemens serii S7-1200, wyposażone w moduł komunikacyjny (np. CM 1241 RS485).
PL
W artykule opisano stanowisko dydaktyczno-badawcze wykorzystywane do nauczania systemu zarządzania energią. Stanowisko pozwala w warunkach laboratoryjnych symulować działanie praktycznie dowolnych procesów przemysłowych. Składa się z modelu obiektu przemysłowego, napisanego w środowisku LabVIEW, karty pomiarów i akwizycji danych NI DAQ 6008 OEM, lokalnego sterownika PLC Siemens S7-1200 mierzącego energię elektryczną oraz nadrzędnego systemu akwizycji danych (sterownik PLC). Lokalny sterownik PLC wraz z modelem obiektu przemysłowego stanowią rozproszony układ pomiaru energii elektrycznej. System może zawierać kilka takich układów pomiarowych. Dane o zużyciu energii elektrycznej przesyłane są przemysłową siecią komunikacyjną PROFINET do sterownika nadrzędnego, gdzie są archiwizowane. Wprowadzenie systemu zarządzania energią ma na celu jej efektywne wykorzystanie. Przedstawione stanowisko umożliwia poznanie mechanizmów systemu zarządzania energią elektryczną w warunkach laboratoryjnych.
EN
In this paper the laboratory stand for didactic and research dedicated to power management system study are described. The laboratory stand allows to simulate the operation of industrial process. It consists of programmed in LabVIEW industrial object model, measurements and data acquisition cards NIDAQ6008OEM, local SiemensPLCS7-1200 using to measure electrical energy and master data acquisition system(PLC). Local PLC with a model of industrial object is a distributed measurement system for electrical energy. The power management system may contain several distributed measurement systems. Electricity consumption data are sent via industrial communications network PROFINET to the master controller, where they are archived. The goal of the use of energy management system is increased efficiency. The proposed laboratory stand allows to understand the mechanisms of power management system under laboratory conditions.
PL
Analizuje się maksymalną moc transformatora współosiowego liniowego przy dopuszczalnej temperaturze rdzenia 100oC. Analizę prowadzi się za pomocą zaproponowanego modelu cieplnego MES, który został zweryfikowany eksperymentalnie. Pomiary wykonywano przy użyciu systemu pomiarowego firmy National Instruments oraz termopary typu K. Gęstość mocy badanych transformatorów wynosi około 124 kV∙A/kg.
EN
The maximum power of a linear concentric transformer at the admissible temperature of 100oC is analyzed. The analysis is carried out by the proposed thermal FEM model that was verified by measurements. The measurements were experimentally verified using the National Instruments system and a thermocouple of K type. The power density of the investigated transformers is about 124 kV∙A/kg.
PL
Artykuł jest poświęcony modelowi hybrydowemu 2D-3D analizy polowej strat mocy transformatora liniowego modularnego wysokiej częstotliwości. Analizuje się pole elektromagnetyczne harmoniczne metodą elementów skończonych (MES). Zaproponowany model jest złożony z dwóch części 2D i 3D, które umożliwiają obliczanie strat mocy, odpowiednio, w części liniowej oraz w złożonych konstrukcyjnie połączeniach międzyuzwojeniowych i wyprowadzeniach. Straty całkowite są odpowiednią sumą strat obliczonych za pomocą modelu 2D i 3D. Straty uzyskane obliczeniowo (MES) są zbieżne ze stratami wyznaczonymi eksperymentalnie.
EN
The paper is devoted to the 2D-3D hybrid model of field analysis of high frequency linear modular transformer power losses. The harmonic electromagnetic field is analysed by means of the finite element method (FEM). The proposed model consists of two parts 2D and 3D that enable power losses calculation in linear part and in more complex part embracing winding interconnections and leads, respectively. The overall power losses are the relevant sum of power losses calculated with 2D and 3D model. The power losses calculated by means of FEM are in good agreement with those measured.
PL
W artykule opisano ideę stochastycznej metody modulacji gęstości impulsów (r-IPDM), w której położenie pulsu zintegrowanego w okresie modulacji pozycjonowane jest losowo. Przedstawiono mikroprocesorową realizację sterowania metodą r-IPDM, sześć algorytmów stochastycznych oraz wyniki pomiarów laboratoryjnych. Metoda r-IPDM zapewnia znaczne rozmycie widma subharmonicznych prądu odbiornika, a widmo hałasu ma charakter szerokopasmowy. Metoda pozwala na sterowanie mocy w zakresie 15-100% przy warunkach ZCS.
EN
The work concerns the control strategy of output power of half bridge class D series resonant inverter. Proposed control strategy bases on integral pulse density modulation (IPDM) but what is new, the integral pulse is randomly set in modulation period. The r-IPDM ensures ZCS conditions of transistors and allows operation at relatively high switching frequency with output power in range 15-100%. The main idea of this paper is to emphasize advantages of r-IPDM strategy compare to standard IPDM. The r-IPDM characterised in spread output current spectrum and broadband noise spectrum. The paper contains the idea of the control strategy and results of measurements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.