Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Office of Competition and Consumer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mimo, iż upłynął już ponad rok od rozpoczęcia pracy przez nowego regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nadal istnieje wiele niejasności w zakresie stosowania przepisów związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków oraz właściwości rzeczowej Regulatora i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
PL
Wydawać by się mogło, że od grudnia 2005 r., kiedy to wydana została pierwsza decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca zasad ustalania hurtowych cen za odbiór i oczyszczanie ścieków (nr RKR-66/2005) – mając na uwadze, że decyzja ta została poddana ocenie Sądu Najwyższego, a w sprawie na etapie sądowym powołany został biegły – zostanie wyznaczona linia orzecznicza stanowiąca wskazówkę dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Nic bardziej mylnego. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 8 grudnia 2016 r. (sygn. akt: VI ACa 979/15) zmienił dotychczasową linię orzeczniczą. Wprawdzie skarga Kasacyjna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została przyjęta do rozpoznania, ale nadal oczekuje na rozpoznanie, a problem pozostaje nierozstrzygnięty.
PL
Należy pamiętać, że od chwili utworzenia organu regulacyjnego (Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) zajmującego się szeroko rozumianą gospodarką wodną coraz mniej spraw należy do właściwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niestety, istnieje nadal grupa spraw, co do których trudne jest ustalenie kompetencji organów. Sądy natomiast nadal orzekają w sprawach dotyczących przyłączy, ale nie tylko.
PL
Lata 2017 i 2018 przyniosły wiele zmian w zasadach funkcjonowania rynku wodociągowo-kanalizacyjnego, podziału kompetencji w zakresie nadzoru nad tym rynkiem, a także linii orzeczniczej sądów po uchwale Sądu Najwyższego (w składzie 7 sędziów) z 22 czerwca 2017 r. III SZP 2/16 (www.sn.pl/orzecznictwo). W związku z powyższym, także kierunek działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uległ pewnej zmianie.
PL
W piśmie z 10 sierpnia 2017 r., skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.
PL
Mimo prowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakrojonej na szeroką skalę, akcji edukacyjnej nadal ilość spraw dotyczących usług zbiorowego zaopatrzeń w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków rozpatrywanych zarówno przez ten organ, jak i przez sądy różnych instancji jest duża.
PL
Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są adresatami znaczącej części decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ok. 7% wszystkich wydanych decyzji w latach 2013-2014), a niestety z upływem lat skala problemów antymonopolowych w tej branży nie uległa znaczącemu zmniejszeniu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w lipcu 2016 r. opracowanie zatytułowane „Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny". Niezależnie trwają prace rządowe nad zmianą ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.], a Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli na temat „Kształtowania cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków".
PL
Mając na uwadze, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo upływu kilkunastu lat od wejścia w życie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz. 886), nieprzerwanie prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach narzucania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nieuczciwych cen, uzasadnione wydaje się przypomnienie podstawowych zasad ustalania cen i stawek opłat za te usługi. W orzecznictwie Prezesa UOKiK, bowiem, za ceny nieuczciwe przyjmuje się między innymi ceny ustalone niezgodnie z obowiązującymi przepisami, czy też ceny oparte na kalkulacji kosztów zawierającej koszty, które nie zostały poniesione w związku ze świadczeniem usług na rzecz danego odbiorcy.
PL
Śledzenie na bieżąco najnowszych orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie powinno pozwolić uniknąć przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym popełniania błędów prowadzących do wszczynania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań.
PL
Niestety, nie zawsze przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują zasady wykupu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zgodne z obowiązującymi przepisami, co powoduje, że narzucane przyszłym odbiorcom usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub inwestorom, warunki umów dotyczących odpłatnego przekazania tych urządzeń mogą zostać uznane za uciążliwe w świetle przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
PL
W okresie od sierpnia do października 2015 r. zarówno Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie oddaliły odwołania i apelacje przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
PL
Ponieważ aktualnie na terenie Polski brak jest alternatywnych źródeł zaopatrzenia w usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, ustawodawca w przepisach literalnie określił jakie koszty mogą stanowić podstawę do ustalenia niezbędnych przychodów na potrzeby obliczania taryfowych cen i stawek opłat. Wskazał ponadto metodologie ustalania tych kosztów.
PL
Jak donosi prasa, coraz częściej właściciele gruntów kierują pozwy do sądów w sprawie bezprawnie położonych pod ich działkami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. W przypadku Olsztyńskiej Spółki Wodociągowej skierowane zostały pozwy o łącznej wartości 1,5 miliona złotych.
PL
Prawie 40% decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku 2010 stanowiły decyzje dotyczące sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. W roku 2011 r. (do 30.09) wydanych zostało ponad 40 takich decyzji. Ze względu na ilość stwierdzanych nieprawidłowości w tym sektorze w dniu 29 listopada 2011 r. odbyła się w Urzędzie publiczna debata dotycząca tego sektora. Ponieważ stanowisko Prezesa UOKiK odnośnie zasad działania sektora - wynikające z obowiązujących przepisów prawnych - różni się od stanowiska praktyków, wydawało się konieczne usystematyzowanie pewnych pojęć oraz wskazanie przepisów, które bezwzględnie określają zasady działania tego rynku. Punktem wyjścia do debaty był raport Urzędu sporządzony na podstawie orzecznictwa Prezesa UOKiK, wyroków sądów, komentarzy, publikacji naukowych oraz wyników ankiety przeprowadzonej przez Urząd wśród 131 przedsiębiorców. W niniejszym tekście wskazano jedynie stanowisko zawarte w raporcie w części dotyczącej sektora wodociągowego.
EN
Almost 40% of decisions made by the President of the Office of Competition and Consumer Protection in 2010 were related to the water and wastewater sector. In 2011 (up to 30.09) was issued 40 decisions. On 29th November 2010, a public debate concerned with this area of business was held in the Office, due to an extensive number of irregularities observed within the water and wastewater trade. Since the standpoint of the President of the Office of Competition and Consumer Protection regarding the working principles within this sector and based on the effective regulations diverged from the opinions issued by the practitioners, it seemed necessary to systematize certain notions and indicate regulations that strictly define the working principles in the water and wastewater trade.
PL
W przypadku usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę jednym z częściej stwierdzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zwanego dalej Prezesem UOKiK - naruszeń dotyczących jakości wody jest problem ustalania wysokości rabatów w przypadku dostawy wody o pogorszonej lub zlej jakości. Należy zwrócić uwagę, iż zapisy dotyczące odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 6 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu są elementem obowiązkowym w umowach o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
EN
In the case of collective water supply, one of the most frequent breaches observed by the President of the Competition and Consumer Protection Office within the scope of service quality is incorrect definition of rebates for supply of water of lowered or poor quality. It has to be remembered that in accordance with art.6 section 3 par. 6 of the Act of 7th June 2001 on Collective Water Supply and Collective Waste Water Disposal (Journal of Laws of 2006, No. 123, item 858 with amendments), the regulations referring to the parties' liability for breaching contract conditions are an obligatory element of any water supply contract.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.