Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system dynamiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Welding production lines are indispensable parts of the production processes in the automotive industry. In many cases, the production line operation is ensured by equipment with linear conveyors or robots, wherein linear guiding systems are basic elements of these manipulators. The failure of some linear guiding system may lead to significant production losses. Hence, the knowledge of their operating loads is necessary to determine very exactly. The objective of this article is to identify and verify the basic dynamic parameters of the welding manipulator, as a starting point for the operating loads calculation of linear guiding systems. This issue was solved by combining the measurement of kinematic values and MBS (Multi-body System) analysis in case of the concrete linear welding manipulator, which was the main part of the observed welding line. We have measured time values of acceleration in defined points of the manipulator and evaluated them by FIR (Finite Impulse Response) filter, FFT (Fast Fourier Transformation) analysis and ODS (Operating Deflection Shapes) analysis. The obtained frequency spectrum showed oscillation frequencies, which could be compared with frequencies of the manipulator dynamical model by different mass and stiffness parameters. In this way, the dynamic parameters of the welding manipulator can be identified and used for the next calculations and simulations, where loads of linear guiding systems will produce very important results.
EN
The presented paper considers a comparison of the traditional methods for the state maximal probability determination to the proposed hybrid probabilistic and variational concept. It is shown the advantages of the described multi-optional hybrid-effectiveness functions uncertainty measure conditional optimization doctrine in the sense of avoiding the traditional ways analytical complicatedness concerning the maximal probability of the possible state determination. The results of the numerical example are presented.
PL
W prezentowanym artykule rozważono porównanie tradycyjnych metod określania maksymalnego prawdopodobieństwa stanu systemu dynamicznego z zaproponowaną hybrydową koncepcją probabilistyczną i wariacyjną. pokazano zalety opisanej wielo opcjonalnej funkcji hybrydowo-efektywnościowej niepewności pomiaru i zasadę optymalizacji warunkowej w tym sensie, że prezentowana koncepcja unika tradycyjnych metod analitycznych dotyczących maksymalnego prawdopodobieństwa możliwego określenia stanu układu dynamicznego. Niezawodność urządzeń technicznych w dużym stopniu zależy od stanu systemu utrzymania ruchu i konserwacji. Entropia określenia stanu pozwala na uwzględnienie czynników niepewności działających podczas eksploatacji, obsługi technicznej i naprawy wszelkiego rodzaju obiektów inżynieryjnych, na przykład statków powietrznych. W końcowej części przedstawiono wyniki przykładu numerycznego.
EN
Microfinance Institutions (MFIs) are a mainstay in developing countries to overcome poverty problems through Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) funding. The various studies that have been done are still very limited on sustainable SMEs funding due to SMEs various obstacles. Microfinance Institutions are the most compatible institutions to fund SMEs because they have complementary characteristics. This study aims to build a sustainable SMEs financing model to develop SMEs and MFIs. The dynamic system is used as a data analysis tool, involving three main actors in the behavior model, namely Third Parties as Funders (TPF), MFIs and SMEs with the data year 2018 scenario. Sensitivity and optimization of SMEs funding policies show that several prerequisites must be met for SMEs financing to be optimal: a) A stable level of Financing to Deposit Ratio (FDR) and sufficient investment capital to make a sustainable circulation of funds. The FDR must be kept above the 60% minimum range. b). The Non-Performing Financing (NPF) level must be maintained at a maximum of 5 percent; FDR must be above 60% to convert savings into financing to be eight months; The share of financing for SMEs is increased by 80 percent.
PL
Instytucje mikrofinansowe (MIF) są w krajach rozwijających się podstawą przezwyciężania problemów ubóstwa dzięki finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Różne przeprowadzone badania są nadal bardzo ograniczone w zakresie zrównoważonego finansowania MŚP ze względu na różne przeszkody w MŚP. Instytucje mikrofinansowe są instytucjami najbardziej kompatybilnymi z finansowaniem MŚP, ponieważ mają uzupełniające się cechy. Niniejsze badanie ma na celu zbudowanie trwałego modelu finansowania MŚP w celu rozwoju MŚP i MIF. System dynamiczny jest używany jako narzędzie do analizy danych, z udziałem trzech głównych aktorów modelu zachowania, a mianowicie stron trzecich jako podmiotów finansujących (TPF), MIF i MŚP w scenariuszu z 2018 r. Wrażliwość i optymalizacja polityki finansowania MŚP pokazują, że aby finansowanie MŚP było optymalne, musi być spełnionych kilka warunków wstępnych: a) Stabilny poziom wskaźnika finansowania do depozytu (FDR) i wystarczający kapitał inwestycyjny, aby zapewnić zrównoważony obieg środków. FDR należy utrzymywać powyżej 60% zakresu minimalnego. b). Poziom finansowania zagrożonego (NPF) musi być utrzymany na maksymalnie 5 procentach; FDR musi przekraczać 60%, aby przekształcić oszczędności w finansowanie na osiem miesięcy; Udział finansowania MŚP wzrasta o 80 procent.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metodyczne dla prognozowania i analizy ryzyka procesu produkcyjnego w hutnictwie żelaza i stali, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania temperatury w różnych fazach procesu stalowniczego. Metodyka oparta jest na reprezentacji systemu dynamicznego w przestrzeni stanu oraz wnioskowaniu bayesowskim. Pozwala to przede wszystkim uchylić założenie o stałości szacowanych parametrów, prowadzić analizę dla całości rozkładu statystycznego oraz uwzględnić tzw. informację a priori czyli pochodzącą spoza zbioru danych. Praca ma charakter przeglądowy i stanowi podstawę do dalszych badań, których ostatecznym celem jest wdrożenie systemu prognozowania i analizy ryzyka w jednej z polskich stalowni, a następnie opracowanie podobnych rozwiązań dla przypadku innych faz procesu hutniczego. Zaprezentowano zakres informacji na który zgodę wyraziło kierownictwo przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the methodological basis for forecasting and risk analysis of the production process in the iron and steel industry, with particular emphasis on forecasting temperatures in the different stages of the steelmaking process. The methodology is based on the state space representation of a dynamic system and Bayesian inference. Above all it enables repeal the assumption of a constant estimated parameters, analyze the statistical distribution of the whole and take into account the so-called a priori information, from outside the dataset. Article is a review and provides a basis for further research, with the ultimate goal to implement a system for forecasting and risk analysis in one of the Polish steel mill, and then develop similar solutions for other phases of the metallurgical process. Presented range of information on which business executives expressed consent.
EN
In the paper there is presented an application designed to perform the simulation of dynamic RFID system. The application takes into account many aspects of operation of RFID system in dynamic conditions, i.e. when during of identification process tags move in relation to the reader. The algorithm of application is based strictly on numerical values of parameters given in the EPC Gen2 protocol. There was determined the necessary time required for identification of one tag for wide range of parameters of the communication protocol. There were done the calculations of identification time of various groups of tags for possible combinations of ISO18000-6C protocol parameters. Basing on them there were determined values of total time required for identification of prescribed groups of tags. The algorithm that estimates the identified and lost tags is also presented.
PL
W artykule zaprezentowano aplikację opracowaną w celu prowadzenia symulacji pracy dynamicznego systemu identyfikacji bezstykowej RFID. W opracowanym programie uwzględniono wiele aspektów pracy systemu identyfikacji obiektów ruchomych podczas którego identyfikatory przemieszczają się w odniesieniu do anteny czytnika/programatora. Algorytm aplikacji oparty jest na wartościach parametrów zdefiniowanych przez normę opisująca protokół EPC Gen2. W celu uzyskania jak najlepszego odwzorowania rzeczywistych parametrów pracy systemu określono czas konieczny do identyfikacji obiektu z uwzględnieniem zmian parametrów protokołu. Zostały również przeprowadzone obliczenia czasu identyfikacji różnych grup identyfikatorów dla możliwych kombinacji parametrów protokołu ISO 18000-6C. Na ich podstawie określono całkowity czas potrzebny do identyfikacji danych grup identyfikatorów. Zaprezentowano również algorytm umożliwiający szacowanie liczby odczytanych i nieodczytanych identyfikatorów.
EN
At present the necessity of implementing of dynamic RFID systems is often met. Such systems are used in identification of moving cars, trains, moving parts and elements in industry, etc. Standardisation in this area is mostly related to automatic identification of vehicles (AVI). In this paper there was presented measurement procedures of significant parameters in the dynamic RFID system, in which the tags enter RWD interrogation zone and some time later they leave it. There is presented a measurement stand used to conduct research in area of dynamic RFID systems. The research results were the basis of synthesis of algorithms utilised in simulation of RFID system operating in dynamic conditions.
PL
Obecnie coraz częściej spotykane są wdrożeni a systemów bezstykowej identyfikacji RFID. Systemy te używane są w procesie identyfikacji poruszających się pojazdów, pociągów oraz części i elementów w przemyśle. Standaryzacja w tym obszarze najczęściej związana jest z automatyczna identyfikacją pojazdów (AVI). W artykule przedstawiono procedury pomiarowe parametrów systemu identyfikacji obiektów ruchomych opartego o technikę RFID, w którego obszarze poprawnej pracy identyfikatory przebywają tylko przez skończony okres czasu. Zaprezentowano też stanowisko pomiarowe używane do prowadzenia badań systemów RFID przeznaczonych do identyfikacji obiektów ruchomych. Rezultaty badań są bazą do opracowywania algorytmów używanych do symulacji systemów RFID pracujących w warunkach dynamicznych.
RU
На примере модели тягового привода локомотива в режиме боксования показано, каким образом могут быть учтены электромагнитные переходные процессы в тяговом двигателе при использовании метода энергетического баланса для оценки устойчивости системы по отношению к фрикционным автоколебаниям. Построены области существования фрикционных автоколебанийв пространстве параметров привода. Предлагаемый метод может быть использован для анализа устойчивости широкого класса динамических систем с малой диссипацией, содержащих как колебательные, так иинерционные звенья.
EN
On the model of a locomotive traction drive in a slipping mode, it is demonstrated how the electromagnetic transient processes in the traction motor may be accounted for using the energy balance method for assessing the stability of the system with respect to frictional self-oscillations. The regions of existence of frictional self-oscillations in the parameter space of the drive are built. The proposed method differs from the prior art in that it can be used to analyze the stability of a wide class of dynamical systems with small damping, containing both oscillatory and inertial units.
8
Content available remote Teaching, modeling and visualisation of ordinary differential equations
EN
Advances in computer technology and increased interest in dynamical systems influence the way of teaching ordinary differential equations. The paper presents inquiry oriented teaching, usage of modeling, visualisation and interactive web services. Last chapter describes the ways of using MATLAB or public domain software (e.g. Octave) to solve ordinary differential equations.
PL
Postęp w technologii komputerowej oraz wzrost zainteresowania modelowaniem systemów dynamicznych wpływa na sposób nauczania matematyki, w tym równań różniczkowych zwyczajnych. Przedstawiono podejścia: nauczania przez zadawanie pytań, wykorzystanie modelowania, wizualizacji i interaktywnych usług sieci web. Ostatni rozdział opisuje sposoby wykorzystania środowiska MATLAB lub oprogramowania dostępnego jako public domain (np. Octave) do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.
9
EN
A new approach for construction of quality functional at multicriteria optimization is proposed. A two-mass dynamical system which consists of two subsystems is considered. A case when in the area of large errors unstable subsystem dominates is considered. Function L is chosen for switching between subsystems and its optimal parameters are found.
PL
W artykule zaproponowano nowe podejście do opracowania funkcji jakości w optymalizacji wielokryterialnej. Badania przeprowadzono na systemie dynamicznych dwóch mas, dla przypadku przeważającej niestabilności jednej z nich. Zoptymalizowano parametry funkcji L, wybranej do określania przejść między obiektami.
PL
Artykuł opisuje dwie metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przesyłowych. Narzędzia takie są kluczowe dla budowy efektywnych systemów symulacji rozległych i złożonych instalacji rurociągów stosowanych w przemyśle. Pierwsza z proponowanych metod (GMS - globalna metoda sprzęgania) wykorzystuje 'globalne' (w skali modelu) zależności między ciśnieniem i przepływem masowym medium między łączonymi odcinkami rurociągu. Metoda globalna wykorzystuje parametry (nastawy) nazywane współczynnikami wzajemnego oddziaływania. Wartości tych parametrów mogą być wyznaczone za pomocą odpowiednich formuł matematycznych. Drugie podejście do sprzęgania modeli dynamiki rurociągów (LMS - lokalna metoda sprzęgania) oparte jest na analitycznym modelowaniu dynamiki w miejscu łączenia odcinków rurociągu.
EN
This paper presents two methods for coupling dynamic models of separate pipe leg segments. Such model-coupling solutions are essential in simulation systems dedicated for media distribution networks. A first method, referred to as a global coupling model (GCM), results from the global (structural) relationships of the pressure and flow values of coupled pipe segments. The GCM coupling scheme requires the fixing of additional tuning parameters called interacting coefficients. The values of these quantities can be approximately computed by formulas derived in this paper. A second approach, called a local coupling model (LCM), is developed by analytically modelling the dynamics of analysed junctions.
11
Content available remote Metaontology DEDS: operational dynamic system on classes
EN
In the present article the parametrical model of dynamic system on classes of objects in structural type COD (evt) [1] formally is under construction, allowing solving an automation problem on function of management with forecasting. The model is under construction on the basis of a coordination principle through a variation of factors of the expenses or security used in models of industrial systems.
EN
The paper presents an application of model-based approach for testing software systems with dynamic behavior. Model-based testing concept is introduced and explained. Mathematical model of the system under test is described by state space equations. Then, mathematical and implementation challenges associated with testing of the dynamic systems are briefly described. These challenges are related to notation of tests, calculation of test coverage, implementation of a test comparator and automatic generation of test cases. Some author's ideas and solutions are presented. An application example is given to illustrate theoretical analysis and mathematical formulation.
PL
Postęp technologiczny w dziedzinie elektroniki i informatyki spowodował w ostatnich latach zmiany w podejściu do projektowania systemów sterowania. Programowalne układy mikroprocesorowe stały się nieodłącznym elementem układów sterowania, zastępując rozwiązania analogowe, mechaniczne i elektromechaniczne. Modele matematyczne są nie tylko wykorzystywane w symulacjach komputerowych, w optymalnym doborze parametrów układu, w kalibracji układu, ale także z modeli generuje się kod źródłowy oraz testy. Testowanie układów sterowania polega na sprawdzeniu czy algorytm sterowania, który jest podany w postaci modelu, został prawidłowo zrealizowany w rzeczywistym układzie elektronicznym. Obecny stan wiedzy oferuje efektywne algorytmy i metody testowania dla systemów opisywanych przy użyciu algebry Boole'a, grafów czy też maszyn stanów, ale testowanie układów dynamicznych opisywanych za pomocą równań różniczkowych jest stosunkowo słabo wspierane przez odpowiednie narzędzia i metody. W pracy opisano podejście oparte na modelach, które może być wykorzystane do testowania układów dynamicznych implementowanych na maszynach cyfrowych. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednim przykładem.
13
Content available remote Identyfikacja cech dynamicznych podsystemów organizacji
PL
W opracowaniu przedstawiono część badań związanych z podejściem do zarządzania zmianami w oparciu o właściwości dynamiczne organizacji. Zasadnicze badania objęły bardzo szeroki zestaw aspektów zmian, zaś w opracowaniu skupiono się na ukazaniu sposobu oceny reakcji podsystemu organizacji na jeden rodzaj wymuszenia w postaci zmiany.
EN
The paper presents some research related to the approach to change management based on dynamie properties of the organization. Basic tests included a wide rangę of aspects of change and development is focused on showing the reaction of one type of organization change.
EN
In this paper frequency characteristics approximation methods are presented. Model which is to be reducing is delay-less SISO described by 100 state variable.
15
EN
The trial of the mechanic’s description of material point with variable mass where the classical position vector was replaced with the static moment vector was presented. In this way, the present position and the current mass were bound into a single quantity. The description contains: the dynamic motion formulae, the momentum and the impulse of force, work, kinetic energy, the equivalence of the work and of the kinetic energy as well as the conservation law of mechanical energy. The example of the fall of the evaporating drop in the gravitational field was shown.
PL
Przedstawiona została próba opisu mechaniki punktu materialnego o zmiennej masie w której zastąpiono klasyczny wektor położenia wektorem momentu statycznego. W ten sposób połączono w jednej wielkości aktualne położenie z aktualną masą. W tym opisie przedstawiono : dynamiczne równania ruchu, pęd i popęd, pracę, energię kinetyczną, równoważność pracy i energii kinetycznej oraz zasadę zachowania energii mechanicznej. Przedstawiono przykład spadku kropli parującej w polu siły ciężkości.
EN
Chaos is present in many aspect of life. Physics is usually the field where chaos control became a paradigma and discipline itself. It is very difficult to detect and control chaotic behavior in nonlinear engineering dynamical Systems. This contribution introduces some basic concepts for controlling chaos and describes some mathematical methods for controlling chaos in dynamic systems
EN
Interval arithmetic techniques such as VALENCIA-IVP allow calculating guaranteed enclosures of all reachable states of continuous-time dynamical systems with bounded uncertainties of both initial conditions and system parameters. Considering the fact that, in naive implementations of interval algorithms, overestimation might lead to unnecessarily conservative results, suitable consistency tests are essential to obtain the tightest possible enclosures. In this contribution, a general framework for the use of constraints based on physically motivated conservation properties is presented. The use of these constraints in verified simulations of dynamical systems provides a computationally efficient procedure which restricts the state enclosures to regions that are physically eaningful. A branch and prune algorithm is modified to a consistency test, which is based on these constraints. Two application scenarios are studied in detail. First, the total energy is employed as a conservation property for the analysis of mechanical systems. It is shown that conservation properties, such as the energy, are applicable to any Hamiltonian system. The second scenario is based on constraints that are derived from decoupling properties, which are considered for a high-dimensional compartment model of granulopoiesis in human blood cell dynamics.
18
Content available remote Algebraic condition for decomposition of large-scale linear dynamic systems
EN
The paper concerns the problem of decomposition of a large-scale linear dynamic system into two subsystems. An equivalent problem is to split the characteristic polynomial of the original system into two polynomials of lower degrees. Conditions are found concerning the coefficients of the original polynomial which must be fulfilled for its factorization. It is proved that knowledge of only one of the symmetric functions of those polynomials of lower degrees is sufficient for factorization of the characteristic polynomial of the original large-scale system. An algorithm for finding all the coefficients of the decomposed polynomials and a general condition of factorization are given. Examples of splitting the polynomials of the fifth and sixth degrees are discussed in detail.
19
Content available remote Wspomaganie decyzji produkcyjnych przy pomocy modelu symulacyjnego
PL
W artykule zastosowanie symulacji w procesie podejmowania decyzji omówiono na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dzialałność związana z wytwarzaniem wymaga kompensowania własnych możliwości produkcyjnych z wymaganiami klienta. Podstawowe decyzje leżą w sferze produktów, zdolności, procesów czy struktury produkcyjnej. Przy wyborze właściwego rozwiązania ocenie zostają poddane wskaźniki techniczno-ekonomiczne.
EN
This paper discusses the problem, of simulation in decision support, using the choice of production strategy as an example. To illustrate this idea, two System Dynamics models have been created, based on two differnent strategies of production management (''constant quantity of production" and "keep up with demand production"). Models-based analysis of production and storage costs enabled the indication of the appropriate strategy. Simulation output data have been compared with the "tabular" solution, proposed in the literature.
20
Content available remote PExSim - a package for investigation of complex dynamic systems
EN
In paper is presented a software package for research and modelling of dynamic processes, based on plugins technique, and integrating different forms of systems description together with statistic models derived from measurements. Package can be used for research and development of complex systems for testing and verification of system safety, research of new control approaches and operators training with possibility of cooperation with real environment of process.
PL
W referacie przedstawiono projekt pakietu do badania i modelowania układów dynamicznych, oparty na technologii pluginów, wykorzystującego równocześnie różne formy opisu układu lub jego podzespołów. Celem pakietu jest ułatwienie prac związanych z badaniem złożonych układów sterowania i regulacji automatycznej, testowania układów zabezpieczeń oraz badania nowych propozycji sterowania z wykorzystaniem wiedzy zawartej w pomiarach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.