Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie procesami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The main purpose of the article was to present the results of the analysis of the after-sales service process using data mining on the example of data gathered in an authorized car service station. As a result of the completed literature review and identification of cognitive gaps, two research questions were formulated (RQ). RQ1: Does the after-sales service meet the parameters of business process category? RQ2: Is the after-sales service characterized by trends or is it seasonal in nature? Design/methodology/approach: The following research methods were used in the study: quantitative bibliographic analysis, systematic literature review, participant observation and statistical methods. Theoretical and empirical study used R programming language and Gretl software. Findings: Basing on relational database designed for the purpose of carrying out the research procedure, the presented results were of: the analysis of the service sales structure, sales dynamics, as well as trend and seasonality analyses. As a result of research procedure, the effects of after-sales service process were presented in terms of quantity and value (amount). In addition, it has been shown that after-sales service should be identified in the business process category. Originality/value: The article uses data mining and R programming language to analyze the effects generated in after-sales service on the example of a complete sample of 13,418 completed repairs carried out in 2013-2018. On the basis of empirical proceedings carried out, the structure of a customer-supplier relationship was recreated in external and internal terms on the example of examined organization. In addition, the possibilities of using data generated from the domain system were characterized and further research directions, as well as application recommendations in the area of after-sales services was presented.
PL
Wdrażanie zmian w firmach to zwykle dość trudny i wymagający proces. Dotyczy on każdej osoby w organizacji, wymaga odpowiednich narzędzi, czasu i determinacji. Nie inaczej sprawa ma się w przypadku zakładów przemysłowych, które należą do tych z rodzaju niezwykle wymagających. Jak zatem sprawić, aby wdrożenie przyniosło zadowalającą, skuteczną i trwałą zmianę? Słowem - jak na tym polu osiągnąć sukces?
EN
The main objective of the article was to present the results of the assessment of the process maturity of the shared services centre (SSC) from the perspective of four functional areas. The research problem was formulated in the form of questions (RQ). RQ1: What is the level of process maturity of the shared services centre? RQ2: What are the similarities and differences in the assessment of the implementation of elements of the process approach from the perspective of employees employed in various departments and in various positions? Empirical proceedings were carried out using such methods as: literature review and opinion poll performed using the CAWI technique. The study employs a multi-dimensional MMPM model of process maturity assessment adapted to the specifics of the sector under study. In the summary assessment of the level of maturity, average values obtained from all respondents were adopted. On this basis, it was assessed that the examined shared services centres were classified at the fourth level of process maturity, with clear signs of development towards the fifth level – the highest one. Of the three points in this article, the first characterizes the concept of process maturity and presents selected models for its assessment. The second point characterizes the studied organization, outlines the methodological framework of the conducted empirical proceedings and presents the structure of respondents. Then, detailed results of the completed research procedure were described. The summary presents a summary assessment of the level of maturity of the surveyed organizations, and indicates limitations resulting from the adopted research methodology, as well as further research directions.
PL
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw górniczych i wchodzących w ich skład kopalń węgla kamiennego, powodują zainteresowanie ich kadry kierowniczej zastosowaniem koncepcji zarządzania procesami dla zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonej działalności, a w konsekwencji tworzenia wartości i poprawy konkurencyjności. W publikacji przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań wstępnych, ukierunkowanych na wskazanie podstawowych obszarów i problemów, których rozwiązanie umożliwi opracowanie modelu systemu zarządzania procesami dostosowanego do specyfiki działalności górniczej.
EN
Changes occurring in the environment of mining enterprises and their hard coal mines result in the interest of their managerial staff using the concept of process management to increase the efficiency and effectiveness of their operations, and as a consequence create value and improve competitiveness. The publication presents the results of the preliminary research, aimed at indicating the basic areas and problems, the solution of which will enable the development of a model of the process management system adapted to the specificity of mining operations.
PL
Celem głównym niniejszego artykułu było przedstawienie koncepcji strategii transformacji organizacji z zarządzanej funkcjonalnie w procesową na przykładzie autoryzowanych stacji obsługi. Celem cząstkowym było przedstawienie wyników postępowania empirycznego oceny dojrzałości procesowej autoryzowanych stacji obsługi w Polsce. Cele zostały zrealizowane z wykorzystaniem takich metod badawczych jak: przegląd literatury, analiza badań wtórnych, obserwacja i sondażowe badanie opinii. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane definicje dojrzałości procesowej oraz scharakteryzowano, wykorzystany w badaniu, wielowymiarowy model oceny dojrzałości procesowej organizacji. Następnie scharakteryzowano strukturę postępowania empirycznego. W rezultacie przedstawiono wyniki badań empirycznych, na podstawie których sformułowano trzy strategie transformacji: adaptacyjną, rozwojową i dynamiczną. Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane obiekty są najczęściej klasyfikowane na drugim i piątym poziomie dojrzałości.
EN
The main goal of the article was to characterize the concept of transformation strategy of an organization that is functionally manager into a process organization on the example of authorized car dealerships. The auxiliary purpose was to present the results of the empirical study on the process maturity assessment of authorized dealerships in Poland. The goals were achieved as a result of literature review, analysis of secondary research, observation and opinion poll method. The second part of the article presents the selected definition of process maturity as well as the characteristics of the multidimensional organizational maturity assessment model used. Then, the structure of the research project was characterized. As a result, the results of the empirical investigation were presented, based on which three transformation strategies were formulated: adaptive, developmental and dynamic. As a result of the study, it was found that the examined objects are mostly classified at the second and fifth level of maturity.
EN
This article presents an analysis of logistics flows using the process exploration technique. On the basis of the collected data, a process model was generated and an evaluation of its functioning was carried out. In the article particular attention was paid to the problem of the form of input data for the example in question
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu realizacji zamówienia klienta na nowe części zamienne w przedsiębiorstwie dystrybucji robotów przemysłowych z wykorzystaniem techniki eksploracji procesów. Na podstawie zgromadzonych danych wygenerowano model procesu oraz przeprowadzono ocenę jego funkcjonowania. Szczególną uwagę w artykule zwrócono na problematykę postaci danych wejściowych dla omawianego przykładu.
PL
Artykuł opisuje podejście procesowe funkcjonujące w jednej z największych polskich stoczni jachtowych Ostróda Yacht. Stocznia ta stanowi ilustrację – zakończonej z sukcesem – implementacji narzędzi Lean Production i stanowi przykład dla innych przedsiębiorstw w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowatorskiego podejścia do zarządzania jakością w stoczni jachtowej, które przyniosło korzyści zarówno z poziomu zarządzania organizacją, jak i poprawy jakości wyrobu. W artykule opisane zostało praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi Lean Production: PDCA i karty pomysłów. Na podstawie funkcjonującego w Stoczni systemu zarządzania jakością, przeprowadzonych w Stoczni wizyt oraz dokonanego przeglądu literatury przedmiotu została przeprowadzona analiza wykorzystywanych narzędzi i ich praktycznego zastosowania w zakładzie. Artykuł ten otwiera cykl publikacji przedstawiających różne aspekty zarządzania procesowego, mogących stanowić źródło pomysłów do rozwoju zarządzania procesowego w przemyśle stoczniowym – jak do tej pory niedostatecznie zbadanego i opisanego w literaturze krajowej.
EN
This article describes the process management approach in one of the biggest Yacht Yard in Poland – Ostróda Yacht. This yacht producer is an example of successfully implemented Lean Production tools and can be an example for other companies in Poland. The purpose of this publication is to present an innovative approach to quality management in a yacht yard, that has benefited to organizational management and product quality improvement. The article describes the practical implementation of selected Lean Production tools: PDCA and Concept Cards. The analysis of the tools used and their practical application in the plant was conducted on the basis of the quality management system in the Yacht Yard, visits in the plant and the review of literature. This article begins a series of publications presenting various aspects of process management, which may be a source of ideas for the development of process management in the Yacht Yard industry – as yet insufficiently explored and described in national literature.
EN
The paper contains considerations regarding the possible impact of changing the approach to the management of mining enterprises on the improvement of their efficiency. The definitions of management, efficiency (along with its basic measures, such as productivity and profitabil-ity) and rationality of management were presented in the introduction. Next, the role of the three determinants of effective production in a mining enterprise were presented, including: reliable identification of resources, assessment of their necessity, rules for organizing ongoing works and implementation of production planning methods aimed at minimizing the costs of operations. The practical implementation of the defined determinants is presented on the ex-ample of four basic functions of process management, such as organizing, planning, leading and controlling. The special role of the process approach to cost management in the lifecycle of each longwall working while adopting a rational reduction of operating costs in mining enterprises is underlined.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwego wpływu zmiany podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi na poprawę ich efektywności. Na wstępie przedstawiono definicje zarządzania, efektywności (wraz z podstawowymi miernikami, takimi jak wydajność i rentowność) oraz racjonalność zarządzania. Następnie przedstawiono rolę trzech czynników determinujących efektywną produkcję w przedsiębiorstwie wydobywczym, w tym: rzetelną identyfikację zasobów, ocenę ich konieczności, zasady organizacji prowadzonych prac oraz wdrożenie metod planowania produkcji mających na celu minimalizację kosztów operacyjnych. Praktyczna implementacja zdefiniowanych determinant została przedstawiona na przykładzie czterech podstawowych funkcji zarządzania procesami, takich jak organizowanie, planowanie, prowadzenie i kontrolowanie. Podkreślono szczególną rolę podejścia procesowego do zarządzania kosztami w cyklu życia każdej ściany, przy jednoczesnym przyjęciu racjonalnej redukcji kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwach wydobywczych.
EN
Business process modelling is one of the most important stages of process management in an organisation. A reliable model which correctly reflects reality facilitates process analysis and further improvement based on the Business Process Management (BPM) cycle. Process models, in addition to expressing sequences of activities, possible process flows and task types, can store various types of information on the tangible and intangible aspects (resources) of the enterprise involved in its implementation. At this point, the very important aspect of skills, competences and knowledge of employees, which are essential for the performance of tasks and activities within the process, are often omitted. This article presents the possibilities of extending the process model with information on the intellectual capital used in a given process or generated as a result of process implementation. This information facilitates an in-depth analysis of the process in the context of the existing intangible capital in an organisation, and indicating places in the process which can extend this resource, influencing its more effective management. The article proposes a description of activities in the BPMN process model, taking into account the nature and type of knowledge required to perform a given task as well as knowledge created in the organisation as a result of task implementation. The proposed extension of the process model is illustrated by the example of a process of fixed assets ordering.
PL
Modelowanie procesów biznesowych jest jednym z najważniejszych etapów zarządzania procesami w organizacji. Rzetelny i właściwie odwzorowujący rzeczywistość model umożliwia dokonanie analizy procesu i jego dalsze doskonalenie w oparciu o cykl BPM (Business Process Management cycle). Modele procesu, oprócz wyrażenia sekwencji czynności, możliwych przepływów w procesie, rodzaju zadań mogą przechowywać różnego rodzaju informacje odnośnie do aspektów (zasobów) materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa zaangażowanych w jego realizację. W tym miejscu często pomijany jest bardzo ważny aspekt jakim są umiejętności, kompetencje i wiedza pracowników, które są niezbędne do wykonywania zadań i czynności w procesie. W niniejszym artykule prezentujemy możliwości rozszerzenia modelu procesu o informacje dotyczące kapitału intelektualnego wykorzystywanego w danym procesie lub generowanego na skutek realizacji procesu. Informacje te umożliwiają pogłębioną analizę procesu w kontekście istniejącego kapitału niematerialnego w organizacji oraz wskazanie miejsc w procesie, które mogą powiększać ten zasób organizacji, wpływając na bardziej efektywne nim zarządzanie. W artykule zaproponowano opis czynności w modelu procesu notacji BPMN z uwzględnieniem charakteru i rodzaju wiedzy potrzebnej do wykonania danego zadania oraz powstałej w organizacji w wyniku jego realizacji. Zaproponowane rozszerzenie modelu procesu zaprezentowano na przykładzie procesu składania zamówienia na usługę.
PL
Innowacje i procesy transformacji struktury wewnętrznej sprawiły, że firmy dostrzegają potencjał zespolonych zasobów siły roboczej; międzynarodowa arena biznesu jest przesiąknięta konwencjonalnymi „wspomagaczami” zarządzania, a dotychczasowe metody przestają wystarczać. Firmy poszukują otwartości na świat, przekraczania barier i łamania konwenansów, hołdując konotacji „kreatywny pracownik to kreatywna organizacja”. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kreatywności we współczesnym zarządzaniu projektami i prezentacja burzy mózgów jako jednego z narzędzi jej stymulacji.
EN
Innovation and internal-transformation processes make the companies notice the potential of collaboration; the international area is overfilled with conventional tools, standard instruments are not enough. Companies are looking for openness, experiences and opportunities for breaking the barriers. This is a tribute for a connotation saying „a creative worker means a creative organization”. The purpose of the article is to present the matter of creativity in project management process as well as introducing brainstorming as one of the tools stimulating creativity.
PL
W artykule przedstawiono problematykę analizy funkcjonowania usług elektronicznych administracji publicznej. Opisano przykład sposobu wykorzystania rejestrów systemowych potrzebnych do analizy procesów związanych z realizacją e-usług. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości metody oraz dostępne narzędzia eksploracji procesów.
EN
This article presents the analysis of the problems in functioning electronic services of public administration. The article describes the possibility of using system logs to analyze the processes related to the implementation of e-services. Special attention in the article is paid to the possibility of process mining methods and tools.
12
Content available Security aspects of process resource planning
EN
A key contributor to corporate operations security is the availability of resources with provisions for replacement / substitution in an acceptable period of time in the event of shortage. This paper looks into three management approaches. Each has already been put into practice and well-known as well as bearing on business resource planning, which is considered by the author to complement one another and even be ready for combined use. These are the following the Manufacturing Resource Planning (MRP II), the Business Continuity Management (BCM) and the traditional Process Management (process design and control). Highest importance is attached here to security of business processes as well as, or instead of, optimization calculations. The integration and common application of extended MRP II and reinterpreted BCM can provide new opportunities in process management.
PL
Kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do bezpieczeństwa operacji korporacyjnych jest dostępność zasobów wraz z procedurami dotyczącymi wymiany / zamiany w dopuszczalnym okresie czasu, w przypadku niedoborów. W artykule rozważa się trzy podejścia do zarządzania. Każde z nich zostało już wdrożone w praktyce i jest dobrze znane, a także ma wpływ na planowanie zasobów biznesowych, które autorzy uważają za wzajemnie uzupełniające się, a nawet możliwe do łącznego wykorzystania. Są nimi: planowanie zasobów wytwórczych (MRP II), zarządzanie ciągłością działania (BCM) i tradycyjne zarządzanie procesami (projektowanie i kontrola procesów). Największe znaczenie przywiązuje się do bezpieczeństwa procesów biznesowych, jak również do obliczeń optymalizacyjnych. Integracja i powszechne zastosowanie rozszerzonego systemu MRP II i ponownie zinterpretowanego zarządzania ciągłością działania, może zapewnić nowe możliwości w zarządzaniu procesami.
13
PL
Eksploracja procesów jest relatywnie młodą dziedziną badań z pogranicza kilku nauk, między innymi: inteligencji obliczeniowej, eksploracji danych oraz modelowania i analizy procesów. W artykule zaprezentowano możliwości wsparcia zarządzania procesami w przedsiębiorstwie wybranymi technikami eksploracji procesów. Scharakteryzowano istotę podejścia procesowego oraz cykl zarządzania procesami w organizacji. Przedstawiono przykłady eksploracji wybranego procesu w programie ProM, z uwzględnieniem poszczególnych faz cyklu BPM.
EN
Process mining is a relatively young field of research at the frontier of several disciplines, including: computational intelligence, data mining, and process modeling and analysis. The article presents the possibilities of supporting process management in an enterprise by selected process mining techniques. The essence of the process approach and process management cycle in an organi¬zation were presented. Analysis of selected process in ProM is presented, taking into account individual phases of the BPM cycle.
PL
W artykule omówiona została istota oraz cel standaryzacji procesów w kontekście wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych. Jako przykład odniesienia wykorzystano proces planowania zajęć dydaktycznych w uczelni publicznej. Wynikiem wdrożenia zestandaryzowanego rozwiązania (przyjęcia zestandaryzowanego procesu) było lepsze zrozumienie potrzeb przez użytkowników, precyzyjne określenie podziału odpowiedzialności i obowiązków oraz wyższa efektywność wdrożenia niż w przypadku braku standaryzacji.
EN
The article discusses the essence and purpose of processes standardization in the context of the implementation of integrated IT systems. The process of didactic planning at the public university was used as a reference example. The result of implementing a standardized solution (adoption of a standardized process) was a better understanding of user needs, a clear definition of responsibilities and duties, and a higher implementation efficiency than without standardization.
PL
Obecnie system i podejście procesowe są wymieniane jako jedne z 8 elementów zarządzania jakością w normie ISO 9001. Przedsiębiorstwo, które było obiektem badań, jest firmą produkcyjną usytuowaną w centralnej Polsce, która produkuje maszyny o małej seryjności, ale dużej złożoności. W badanym przedsiębiorstwie można wyróżnić standardowo 3 rodzaje procesów: główne, pomocnicze i zarządzania. Zaprezentowane przedsiębiorstwo jest przykładem, gdzie zarządzanie procesami przebiega sprawnie, nie może ono jednak istnieć bez normy oraz procedur ich opisujących.
EN
Currently, the system and process approach is listed as one of eight quality management principles of ISO 9001. The company, which has been the subject of research is a manufacturing company located in the middle of central Poland, which produces machines with low seriality, but a large complexity. In these companies can be divided into 3 types of standard processes: the mai, auxiliary and management. The audited company is an example of pro- active in this field, where management processes run smoothly, but it can not exist without standards and procedures describing all these principles.
PL
Procesy logistyczne wspierają procesy podstawowe przedsiębiorstwa i podlegają doskonaleniu . Doskonalenie procesów logistycznych może mieć charakter bieżących usprawnień i/lub poważnych zmian. Te ostatnie są wprowadzane za pomocą projektów. W konsekwencji w doskonaleniu procesów logistycznych przedsiębiorstwa mogą być zastosowane równocześnie koncepcje zarządzania projektami, zarządzania procesami oraz zarządzania jakością. Wskazane jest ich łączne wykorzystanie, co w praktyce napotyka na różnego rodzaju ograniczenia i bariery. W artykule zaprezentowane zostaną przejawy i skutki braku koordynacji tych koncepcji w doskonaleniu procesów logistycznych przedsiębiorstwa oraz możliwe sposoby przeciwdziałania temu. Artykuł ma charakter teoretyczno-metodyczny, a do jego przygotowania wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu.
EN
Logistics processes support the basic business processes and they are subject to improvement. Improving logistics processes can have the character of ongoing improvements and/or major changes. The last ones are introduced with the help of the projects. Consequently in the improvement of logistics business processes at the same time the concepts of project management, process management and quality management can be used. It is indicated to use them combined which in practice encounters all sorts of restrictions and barriers. This article will present the symptoms and consequences of a lack of these concepts coordination in the logistic business processes improvement and the possible ways to prevent this. The article has a theoretical-methodological character and its preparation has been based on the critical analysis of the subject literature method.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie problematyki funkcjonowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Problem oraz proponowane środki i sposoby jego rozwiązania przedstawiono w artykule na przykładzie szczególnego obiektu badań, jakim jest port lotniczy Katowice – Pyrzowice. Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności portu lotniczego, jego potencjalna podatność na występowanie i skutki wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych jest znaczna. Rygorystyczne przepisy prawne, regulujące działalność lotniskową zarówno w aspekcie bezpieczeństwa w rozumieniu operacyjnym, jak i ochrony lotnictwa cywilnego, są zorientowane na minimalizowanie zarówno ryzyka powstania sytuacji kryzysowej, jak i jej potencjalne skutki. Wspólne działania służb ratowniczych wymagają skutecznej koordynacji wszystkich służb na wszystkich szczeblach szczeblu funkcjonowania administracji zespolonej. W referacie zaproponowano rozwiązanie, zorientowane głównie na doskonalenie łączności pomiędzy uczestniczącymi w działaniach kryzysowych podmiotami, które powinno zapewniać koordynację służb ratowniczych na poziomie przekazywania jednolitej, precyzyjnej informacji do wszystkich zaangażowanych formacji.
EN
The subject of this article is to point out the problems of the functioning of the emergency services in crisis situations. The problem and the proposed measures and possible solutions are presented in the article on the example of a particular object of research, which is the airport Katowice - Pyrzowice. Due to the international nature of the activity of the airport, its potential susceptibility to the occurrence and effects of all kinds of emergency situations is considerable. Stringent legal provisions governing the activities of airport both in terms of safety for the purposes of operating, as well as civil aviation security are oriented to minimize both the risk of a crisis and its potential effects. Joint activities require effective coordination of all services at all levels of the level of functioning of the administration complex. The paper proposes a solution-oriented mainly on the improvement of communication between participating in the activities of emergency entities. This solution should provide coordination of emergency services at the level of the transmission of single, accurate information to all involved formation.
18
Content available remote Application of an inhomogeneous CTMC model for a telephone call center
EN
In this paper we consider modeling an inbound telephone call center, where the callers may balk or abandon, with an inhomogeneous continuous time Markov chain model. We further discuss the practical application of the uniformization method and compare it to traditional call center modeling methods based on stationary approximations.
PL
W artykule omawiane jest modelowanie telefonicznego call center za pomocą łańcuchów Markowa z czasem ciągłym. Model uwzględnia możliwość rozłączenia się klienta (opuszczenia kolejki), jeżeli nie może być on obsłużony natychmiast (balking) lub gdy okres oczekiwania przekracza jego cierpliwość (abandonment). Artykuł porównuje praktyczne zastosowanie metody uniformizacji oraz metod przybliżonych, zakładających (chwilową) stacjonarność systemu.
PL
Artykuł dotyczy systemu pomiaru wyników procesów w przedsiębiorstwach działających w branży usług transportowo-spedycyjnych. Autorzy przedstawili znaczenie podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i oraz jego najważniejsze wymagania. Zwrócili uwagę na zmiany zachodzące w prężnie rozwijającej się aktualnie w Polsce branży TSL. Na tej podstawie dokonali identyfikacji i analizy procesów realizowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, opracowali ich mapę, uwzględniając podział na procesy zarządcze, podstawowe i pomocnicze. Następnie przedstawiono opracowaną propozycję systemu pomiaru wyników procesów, dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom świadczącym usługi transportowo-spedycyjne. System zawiera kompleksowy zestaw mierników i wskaźników pozwalających na monitorowanie skuteczności, efektywności, terminowości i jakości zidentyfikowanych procesów. Zaprezentowany system stanowi oryginalną propozycję autorów, uzupełniającą dostępną wiedzę literaturową.
EN
This article applies to a performance measurement system processes in companies operating in the transport and shipping services. The authors described the importance of the process approach in the management of the organization and its main requirements. Drew attention to the changes in the rapidly growing industry TSL in Poland. On this basis, made the identification and analysis of the processes carried out in small and medium-sized enterprises transport and forwarding, next developed their map, taking into account the division into three groups of processes. This is followed by a proposal developed a performance measurement system processes dedicated to small and medium-sized undertakings providing transport services - forwarding. The system includes a comprehensive set of measures and indicators to monitor the effectiveness, efficiency, timeliness and quality of the identified processes. The presented system is the original proposal of the authors, complementing the available literature knowledge.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pogłębionych badań literaturowych dotyczących podejścia procesowego do zarządzania organizacją. Zawarto rozważania obejmujące definiowanie procesu, procesu logistycznego oraz zarządzani procesami logistycznymi. Zaprezentowano genezę wyodrębnienia procesów w organizacji oraz klasyfikację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. W dalszej części artykułu omówiono rolę i znaczenie zarządzania przepływem materiałowym (procesami logistycznymi) w kompleksowej koncepcji zarządzania logistycznego.
EN
The aim of this article is to present the results of the in-depth studies of literature on the process approach to the organization management. Presents a considerations for the definition of the process, the logistic process and the logistic process management. Besides shows the classification the logistic process in organization. In the next part of the article discuss the role and the meaning of material flows management in complex concept of logistic management.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.