Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płyta włókno-cementowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
EN
The article presents the NDT results of research on the influence of high temperature on the destruction of the structure of fiber-cement board as a result of the failure of a tunnel furnace. Two fiber cement boards were tested. There was a plate in a tunnel furnace during a failure, and reference plate dried in normal conditions. The research used acoustic emission method in combination with artificial neural networks. Interesting research results were obtained, which allowed to observe visible changes in the structure of the tested panels under the influence of high temperature. An important application from the point of view of building practice was formulated.
3
Content available Współczesne metalowe elewacje perforowane
PL
Stosowanie elewacji perforowanych umożliwia uzyskanie elewacji nadających bryle budynku indywidualny charakter. Spośród dużej liczby dostępnych na rynku wyrobów budowlanych materiałów elewacyjnych największe możliwości w zakresie formowania kształtu pojedynczego elementu okładzinowego, stopnia skomplikowania wzoru perforacji i jej intensywności zapewniają okładziny metalowe. Znajomość właściwości materiałów oraz technologii produkcji elementów perforowanych jest kluczowa dla uzyskania estetycznych i poprawnych technicznie, a jednocześnie akceptowalnych ze względu na koszty produkcji rozwiązań. W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem i wykonaniem metalowych elewacji perforowanych.
EN
Use of perforated elevations makes it possible to obtain elevations which provide the body of a building with an individual character. Out of a great number of elevation materials available on the construction market, the greatest possibilities in the scope of forming the shape of a single facing element, degree of complexity of the perforation pattern and its intensity, are provided by metal facings. Knowledge of properties of materials as well as of production technologies of perforated elements plays a key role in obtaining aesthetic and technically correct solutions, which at the same time are acceptable in terms of production costs. The paper discusses selected issues connected with designing and creation of perforated metal elevations.
4
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji drewnianej
PL
W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji drewnianej wraz ze sposobami ich montażu. Celem pracy jest pokazanie zalet i wad elewacji z podkonstrukcją drewnianą, rozwiązań mocowania płyt wraz z przedstawieniem podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents ventilated façades with fiber cement boards using timber substructure along with methods of their assembly. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for the façade of the timber substructure, solutions of fastening, basic requirements and parameters.
5
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule zaprezentowano elewacje wentylowane wykonywane przeważnie z płyt włóknisto-cementowych, które są coraz częściej stosowane jako okładziny elewacji budynków. Przedstawiono w nim podstawowe typy elewacji wentylowanych, omówiono je i pokazano graficznie oraz zasygnalizowano rozwiązania mocowań okładzin, wraz z podstawowymi wymaganiami i parametrami.
EN
This article presents the performance of ventilated façades mostly of fiber cement boards, which are increasingly being used as cladding for façades of buildings. It presents the basic types of ventilated façades, discussed them and shown graphically and shown resolve fastening lining, along with the basic requirements and parameters.
6
Content available remote Rewitalizacja elewacji budynków z zastosowaniem płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wilgotności masowej, nasiąkliwości wodnej i wytrzymałości na zginanie dostępnych na rynku wybranych płyt cementowych, gipsowo-włóknowych oraz włóknisto-cementowych, stosowanych jako okładziny zewnętrzne obiektów budowlanych, tzw. płyty elewacyjne (okładziny elewacji wentylowanych). Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że spośród badanych płyty włóknisto-cementowe charakteryzują się najmniejszą wilgotnością masową wm i nasiąkliwością nw w stanie pełnego nasycenia wodą oraz uzyskały największą średnią wytrzymałość na zginanie MOR. Parametry te wskazują, że tego typu płyty są bardzo dobrym materiałem na okładziny ścian zewnętrznych, nowych, termoizolowanych i rewitalizowanych obiektów.
EN
The article presents the results of tests of moisture content, water absorptiveness, and bending strength of available on the construction market, selected cement, gypsum-fibre and fibre-cement boards (also called cladding panels or ventilated façades and used as the exterior wall cladding for civil structures. An analysis of the test results showed that the fibre-cement boards had the lowest mass moisture content wm in the state of full saturation with water. Also water absorptiveness nw was found to be the lowest for such boards. The boards were also characterized by the highest bending strength (the modulus of rupture (MOR)). The test results clearly show that fibre-cement boards are suitable for exterior cladding of new and revitalized buildings.
7
Content available remote Badania płyt włóknisto-cementowych zawierających materiały z recyklingu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nasiąkliwości, wilgotności masowej i wytrzymałości na zginanie wybranych płyt włóknisto-cementowych dostępnych na rynku budowlanym, stosowanych jako okładziny zewnętrzne obiektów budowlanych, zwane także płytami elewacyjnymi. Do badań wykorzystano przede wszystkim płyty zawierające materiały z recyklingu, w tym z użyciem włókien celulozowych z makulatury. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że płyty włóknisto-cementowe niezawierające materiałów z recyklingu charakteryzują się najmniejszą nasiąkliwością nw w stanie pełnego nasycenia wodą oraz najmniejszą wilgotnością masową wm. Płyty niezawierające materiały z recyklingu mają ponadto największą średnią wytrzymałość na zginanie MOR. Parametry te jednoznacznie wskazują na to, że tylko takie płyty są predysponowane do wykonywania okładzin zewnętrznych.
EN
This paper presents the results of tests of absorptiveness, moisture content and bending strength of selected fibre-cement boards (also called cladding panels or ventilated façades) available on the construction market and used as the exterior wall cladding for civil structures. Also boards containing recycled materials, including cellulose fibres from recycled paper, were tested. An analysis of the test results showed that the fibre-cement boards which did not contain any recycled materials had the lowest moisture absorptiveness nw in the state of full saturation with water. Also mass moisture content wm was found to be the lowest for such boards. The boards were also characterized by the highest bending strength (the modulus of rupture (MOR)). The test results clearly show that only such boards are suitable for exterior cladding.
8
Content available remote Płyty włókno-cementowe jako okładziny wewnętrzne
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych płyt włókno-cementowych oraz innych płyt dostępnych na polskim rynku budowlanym stosowanych głównie jako okładziny wewnętrzne. Celem pracy jest porównanie uzyskanych wyników badań płyt włókno-cementowych na tle innych wybranych płyt powszechnie stosowanych w budownictwie oraz przedstawienie analizy i wniosków.
EN
This paper presents the results of tests of the basic physical and mechanical properties of fiber-cement sheets and other sheeting available on the Polish market, which are mainly used as interior cladding. The purpose of the paper is to compare the results obtained in testing fiber-cement sheets in comparison with other selected sheets commonly used in construction, as well as to present the analysis and conclusions.
9
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych w ujęciu prawnym
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy formalno-prawnej i technicznej dotyczącej elewacji wentylowanych wykonywanych z wykorzystaniem płyt włóknisto-cementowych. Przedstawiono wymagania formalno-prawne i techniczne dotyczące takich konstrukcji.
EN
The article presents the results of formal, legal and technical analysis of ventilated facades produced with the use of fiber cement roofing sheets. This article presents the formal, legal and technical requirements for this type of structure.
11
Content available remote Rozwłókniacz odpadów produkcji płyt włókno-cementowych
PL
W produkcji włókno-cementowych płyt falistych powstają odpady, które należy po odpowiednim przygotowaniu powtórnie wprowadzić na początek produkcyjnej linii technologicznej. Istotnym elementem linii odzysku jest rozwłókniacz. W pracy przedstawiono podstawowe założenia projektowe oraz zaprezentowano tok działań umożliwiających jego wykonanie. Prawidłowość budowy rozwłókniacza potwierdza kilkumiesięczna niezawodna praca w fabryce produkującej płyty faliste.
EN
The manufacturing process of fibre-cement plates creates wastes, which upon the proper processing may be reused at the beginning of manufacturing technological line. The defragmentation device constitutes an important element of the regaining line. The paper presents basic project design assumptions and a path of activities enabling its execution. The correctness of defragmentation device structure is confirmed by its faultless operation during a few-month period in a plate manufacturing factory.
12
Content available remote Recyrkulacja odpadów produkcji płyt włókno-cementowych
PL
Włókno-cementowe prefabrykaty budowlane w postaci płyt falistych stosowane sąpowszechnie jako osłony i okładziny wykończeniowe do zewnętrznej ochrony systemów ścian oraz dachów. W Polsce bezazbestowe płyty włókno-cementowe wytwarzane są w firmie Cembrit S.A. W artykule omówiono technologię utylizacji odpadów z produkcji płyt włókno cementowych oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie techniczne tego problemu pozwalające w pełni wykorzystać odpady produkcyjne.
EN
Prefabricated fibre-cement construction elements in a form of corrugated plates are generally applied as screens and finishing material in the process of external protection of wall and roof systems. In Poland, asbestos-free fibre-cement plates are manufactured by the Cembrit S.A. company. Utilisation technology of waste originated from the process of fibre-cement plate manufacturing, including the authorship technical solution of aforementioned issue and allowing the complete application of manufacturing waste is discussed in the paper.
13
Content available remote Montaż dachowych płyt włóknocementowych
PL
Płyty i płytki włóknocementowe stosowane są w dekarstwie już ponad 100 lat. Dzięki wielu zaletom szybko stały się popularnym materiałem pokryciowym dachów skośnych. Jeszcze do niedawna do produkcji tych płyt wykorzystywano kancerogenne włókna azbestu, które nadawały im wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na warunki klimatyczne. Ich stosowanie od kilkunastu lat jest zabronione. Zastępują je nieszkodliwe dla zdrowia włókna syntetyczne. Wyeliminowanie azbestu z procesu produkcji wpłynęło na podniesienie standardu wyrobów włóknocementowych.
14
Content available remote Koszt dachu
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.