Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Corporate Social Responsibility (CSR)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject of this article concerns the growing issue of implementing the concept of social responsibility in the activities of integrated energy entities. This work includes the performance of a budgetary analysis of the national leading company, in terms of expenses associated with corporate social responsibility (CSR). The article presents the analysis of source literature, as well as identifies stakeholder activities. The introduction includes an explanation of the concept of CSR, its global approach along with the justification for the need to implement the concept of CSR in the strategy of industry entities. The following were used, among others, to perform the research: elements of financial and non-financial reporting, i.e. reports of a vertically integrated energy company – Capital Group Polska Grupa Energetyczna SA, over the years 2013–2017. The data obtained from distributed sources were used. The company’s activities in social and environmental directions were identified, and the stakeholder groups of these initiatives were determined. The main purpose of this article was to estimate the level of expenditure associated with CSR in the context of the company’s general budget. The article emphasizes the role of the PGE Foundation as a recognizable point of company activity in the scope of CSR (the participation of individual group companies in financing the foundation was presented). The analysis of CSR expenditure included: the amount of taxes paid, costs of employee benefits and assets of the social services fund, and environmental costs.
PL
Temat artykułu dotyczy rosnącego problemu wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w działaniach zintegrowanego podmiotu energetycznego. Praca ta obejmuje wykonanie analizy budżetowej wiodącej firmy krajowej pod względem wydatków związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw (CSR). W artykule dokonano analizy literatury źródłowej oraz identyfikacji działań interesariuszy. Wprowadzenie zawiera wyjaśnienie koncepcji CSR, jej globalnego podejścia wraz z uzasadnieniem konieczności wdrożenia koncepcji CSR w strategii podmiotów branżowych. Do przeprowadzenia badania wykorzystano między innymi: elementy sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, tj. raporty pionowo zintegrowanej spółki energetycznej – Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA (GK PGE SA), w latach 2013–2017. Wykorzystano dane uzyskane ze źródeł rozproszonych. Zidentyfikowano działania firmy w kierunkach społecznych i środowiskowych, określono grupy interesariuszy tych inicjatyw oraz zakres dobrych praktyk dla nich. Głównym celem tego artykułu było oszacowanie poziomu wydatków związanych z CSR w kontekście budżetu ogólnego firmy. W artykule podkreślono rolę Fundacji PGE jako rozpoznawalnego punktu działalności firmy w zakresie CSR (zaprezentowano udział poszczególnych firm grupy w finansowaniu fundacji). W przeprowadzonej analizie wydatków CSR uwzględniono między innymi: wysokość płaconych podatków, koszty świadczeń pracowniczych i aktywów funduszu usług społecznych oraz koszty środowiskowe.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru praktyk pracowniczych. W części pierwszej opracowania przedstawiono istotę koncepcji CSR. W drugiej części opisano znaczenie obszaru pracowniczego w koncepcji społecznej odpowiedzialności. Część trzecia stanowi przedstawienie wyników badań empirycznych w obszarze działań, podejmowanych przez MŚP w Polsce, na rzecz pracowników organizacji. Realizowane badania miały charakter badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich. Zebrane wyniki umożliwiły wskazanie najczęściej stosowanych wobec pracowników praktyk zaliczanych do grupy społecznie odpowiedzialnych, a także wskazanie, w odniesieniu do nich, obszarów doskonalenia w powyższym zakresie.
EN
The aim of the article is to identify and evaluate the activities undertaken by small and medium enterprises in the area of corporate social responsibility, with particular emphasis on the area of employee apprenticeship. The first part of the study presents the essence of the CSR concept. The second part describes the importance of the employee area in the concept of social responsibility. The third part presents the results of empirical research in the area of activities undertaken by SMEs in Poland for the benefit of employees of the organization. The research was conducted as a survey and direct interview. The collected results made it possible to identify the most frequently used practices for employees in the socially responsible group, as well as to indicate, in relation to them, areas of improvement in the above-mentioned scope.
EN
This paper focuses on issues of CSR in the context of the extractives industry. Due to the specific characteristic of the industry and the magnitude of its influence on the natural environment and society, the CSR assumptions, tools, and management methods must be reorganized and adapted. Author firstly shows some theoretical considerations about the role of the CSR in the industry, possible areas of prevalence, tools, possible method of management, some opportunities and threats. Then, in the second part of the article, author will show some best CSR practices form the extractives industry.
PL
Artykuł koncentruje się wokół kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w kontekście branży wydobywczej. Ze względu na jej specyficzną charakterystykę i wielkość wpływu na środowisko naturalne oraz społeczeństwo, założenia, narzędzia i metody zarządzania CSR muszą zostać zreorganizowane i dostosowane. Autor najpierw przedstawia teoretyczne rozważania na temat roli CSR w branży wydobywczej, możliwe obszary występowania, narzędzia, sposoby zarządzania, szanse oraz zagrożenia, a następnie wskazuje kilka dobrych praktyk CSR z obszaru tej branży.
EN
The article discusses the concept of sustainable development and the need for its implementation in the mining industry enterprises. It defines each group of companies’ stakeholders and sets gauges measuring their expectations. Additionally, it shows the impact of the financial, environmental and social determinants of building company’s value for its stakeholders. The advantages of doing business in a responsible, socially acceptable manner using an integrated reporting system have also been shown in the article. Implementation of sustainable development policies are discussed on the basis of Lublin Coal mining company "Bogdanka" S.A.
5
Content available remote Corporate social responsibility level – theoretical approach
EN
The paper presents a theoretical method for assessing the level of corporate social responsibility (CSR) using original concept of CSR continuum model (CSR CM). The CSR CM constitutes from two main parameters: the institutional level of CSR and the CSR area. Theoretical background for the institutional levels is the CMM concept. The identified areas of the CSR CM consist of such as: employees, customers, suppliers, local community and natural environment.
PL
W artykule zaprezentowano teoretyczne ujęcie sposobu oceny poziomu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za pomocą autorskiego modelu kontinuum SOP (MK SOP). Konstrukcja modelu opiera się o dwa zasadnicze parametry: instytucjonalny poziom SOP oraz obszary społecznej odpowiedzialności. Teoretycznym tłem dla poziomów instytucjonalnych jest koncepcja Modelu Dojrzałości Procesowej CMM. W ramach obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wyodrębniono takie obszary jak: pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna i środowisko przyrodnicze.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.