Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 917

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łańcuch dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
PL
Z Izabellą Maczkowską-Ciborowską, Dyrektor Generalną CHEP na Polskę i kraje bałtyckie, rozmawiamy o optymalizacji i rozwoju łańcucha dostaw w gospodarce o obiegu zamkniętym.
PL
Zapotrzebowanie rynku na ekologiczne oraz ekonomiczne rozwiązania w dziedzinie transportu chłodniczego sprawia, że producenci oraz naukowcy rozwijają technologie urządzeń, które mogłyby zmaksymalizować jakość oraz bezpieczeństwo produktów trafiających do klientów końcowych. W artykule omówiono podstawy zachowania łańcucha chłodniczego oraz oceną ryzyka całego procesu wraz z rozwiązaniami technologicznymi z branży chłodniczej.
PL
Celem opracowania jest ukazanie czynników kształtujących relacje biznesowe w łańcuchu dostaw na przykładzie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przyjęto założenie, że kluczową zmienną wyjaśniającą kształtowanie relacji biznesowych w łańcuchu dostaw jest poziom zadowolenia klienta. Mając na uwadze, iż poziom zadowolenia klienta determinowany jest przez szereg czynników ilościowych i jakościowych przyjęto, że czynnikami tymi są: łatwość kontaktu, czas reakcji, wiedza merytoryczna pracowników oraz terminowość wykonywanych produktów. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej ukazano czynniki wpływające na współpracę w łańcuchu dostaw. W części empirycznej zamieszczono wyniki własnych badań dotyczące kształtowania relacji business-to-business (B2B) na przykładzie małego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją papieru. Wyniki badań koncentrują się na opisie i analizie relacji pomiędzy producentem a odbiorcami. Mają praktyczne zastosowanie do analizy relacji biznesowych i zarządzania nimi. Zarządzanie relacjami uważane jest za kluczowy czynnik w budowaniu i utrzymywaniu efektywnego łańcucha dostaw (Wathne, Heide, 2004). Rezultaty badań mogą być źródłem wiedzy dla kadr kierowniczych najwyższego i średniego szczebla, ale również dla pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za relacje z klientami.
EN
The aim of the study is to show the factors shaping business relationships in the supply chain on the example of a small production company. It was assumed that the key variable explaining the shaping of business relationships in the supply chain is the level of customer satisfaction. Bearing in mind that the level of customer satisfaction is determined by a number of quantitative and qualitative factors, it was assumed that these factors are: ease of contact, response time (from the submission of the order to its implementation), substantive knowledge of employees and timeliness of products. The study is theoretical and empirical in nature. The theoretical part shows the factors influencing cooperation in the supply chain. The empirical part includes the results of my own research on shaping the business-to-business relationship on the example of a small paper manufacturing company. The research results focus on the description and analysis of the relationship between the producer and the recipients. They have practical application in the analysis and management of business relationships. They can be a source of information for top and middle management, but also for employees directly responsible for relationships with suppliers.
EN
Purpose: Corporate Social Responsibility should have its origin in law enforcement and consist in the implementation of additional, voluntary practices, reaching further than statutory obligations. These practices should be permanent, strategic, long-term, they are to support the development of enterprises in different areas of operation. The objective of this article is an attempt to present the results of the research into practices of corporate social responsibility in management processes of contemporary enterprises located in southern Poland in the Silesian Voivodeship. Design/methodology/approach: The empirical research was conducted on the basis of anonymous data obtained from the surveys. The target group of the surveyed enterprises was the entities established in the area of southern Poland in the Silesian Voivodeship. Findings: The surveyed enterprises seem to partially take into account corporate social responsibility as the concept of management of business entities, according to which enterprises conduct business activities taking into account not only own profits but also social and environmental interests in their surrounding. The idea and the principles of corporate social responsibility, at the level of the surveyed companies forming logistic structures, while constituting the link of the supply chain, marginally related to raising the awareness of their operations, both leading to the maintenance of relationships with business partners and the actions oriented towards the inside of the organization. Originality/value: This paper provides research results on CSR practices in enterprises of southern Poland, taking into account logistics area and analysis of selected correlations.
5
Content available remote Znaczenie rurociągów NATO w łańcuchu dostaw paliw do wojsk
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja – z odniesieniem do historii budowy rurociągu pod kanałem La Manche – operacji „PLUTO” jako innowacyjnego elementu dostaw paliw na kontynent w ramach operacji oraz aktualnie funkcjonującego w Europie Środkowej wielonarodowego systemu rurociągów paliwowych NATO (CEPS – Central Europe Pipeline System) wraz z infrastrukturą (rafinerie, porty morskie, bazy paliwowe, bazy lotnicze i inne urządzenia). Nakreślono odpowiedzialność władz NATO za kreowanie polityki paliwowej w obszarze magazynowania i dystrybucji w ramach tego systemu. Zasadniczy człon artykułu dotyczy CEPS jako znaczącego elementu łańcucha dostaw paliw na lotniska wojskowe i cywilne oraz do składów paliwowych sił lądowych NATO, zmniejszającego tym samym koszty operacyjne w tytułu jego użytkowania.
EN
The purpose of this article is to present the history of the construction of the pipeline under the English Channel, operation „PLUTO” as an innovative element of fuel supplies to the continent as part of the „Overlord” operation and currently operating in Central Europe, the multinational NATO fuel pipeline system (CEPS – Central Europe Pipeline System) along with infrastructure (refineries, seaports, fuel depots, airbases, and other equipment). The responsibility of the NATO authorities for creating fuel policy in the field of storage and distribution under this system was outlined. The core part of the article concerns CEPS as a significant element of the fuel supply chain for military and civil aerodromes, as well as for fuel depots of NATO ground forces, thus reducing operating costs for its use.
PL
Dziś, kiedy zrównoważony rozwój i dbałość o ekologię są w centrum uwagi, znaczenie papieru rośnie. Ten naturalny materiał staje się największym bohaterem troski o naszą planetę. Właśnie to było ideą powstania niniejszego artykułu.
EN
In the past, it was enough for the airport to have a runway and a modest terminal. The development of air traffic has also increased customer requirements (passengers, airlines, etc.), which has affected the need for airport infrastructure development. Throughout the world, passenger terminals have been built, many of which, according to architectural solutions, represent works of art. The design and functionality are tailored in such a way as to enable longer stay and meet the requirements of passengers and other users. Content and concept offer solutions that airport operators provide for additional revenue. One part of the content and service is offered in passenger terminal buildings, while the other part is provided outside them, whether in or outside the airport. Part of this content is offered by Airport City (AC). AC phenomenon represents the integration of infrastructure, superstructures, information and operations. It represents a part of the Supply Chain (SC) and usually includes facilities such as: passenger terminals, runways and other airport activities such as: ground handling, logistics, office space, shops, hotels, etc. In this paper, authors use a method of systems theory, a modeling method and a comparative method as a general and some specific scientific methods of cognition, to researching the problem to which different AC models and their structure can contribute to the optimal SC flow as its essential part and bring the results of the AC phenomenon as a part of the SC.
EN
Blockchain is one of today’s most hyped themes and stands as a preeminent topic of the beginning of this century. It represents a myriad of technologies and devices that can be associated with many aspects of business reality. Linking it to supply chain, can be a formidable transformative force to address the bottom line by improved efficiency and traceability, as well as introducing greater differentiation and innovation. The aim of this article is to provide information on blockchain technology, especially in the context of supply chain management. The method of analysis of the literature and practices of companies that are leaders in the use of this technology was used. Main conclusions: blockchain can be used in the supply chain to improve material flows, strengthen the trust of business partners and secure transactions. However, there are still many barriers to implementing this technology in the supply chain, such as: economic conditions, technological limitations or legal regulations.
PL
Technologia blockchain jest obecnie jednym z najbardziej rozwojowych narzędzi wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Oferuje liczne możliwości, które można powiązać z poszczególnymi aspektami rzeczywistości biznesowej. Skorelowanie technologii blockchain z łańcuchem dostaw może być potężną siłą transformacyjną, umożliwiającą podniesienie jakości i poprawę wydajności procesów, a także asumptem do wprowadzania i rozwoju innowacji. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, w których blockchain może wspierać łańcuchy dostaw. Zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz praktyk firm, które są liderami w wykorzystywaniu rzeczonej technologii. Główne wnioski: technologię blockchain można wykorzystać w łańcuchu dostaw, m.in. do usprawnienia przepływów materiałów, wzmocnienia zaufania partnerów biznesowych oraz zabezpieczenia transakcji. Nadal jednak istnieje wiele barier we wdrażaniu tej technologii, np. uwarunkowania ekonomiczne, ograniczenia technologiczne czy regulacje prawne.
EN
The aim of the article is to present the theoretical basis of contract management as part of the purchasing process. Based on the synthesis of literature, industry reports and own research, the author attempted to explain the essence and functions of contract management, referring to the achievements of social and economic sciences. Main conclusions: understanding the legal and economic aspects of contracts and ways to improve the organization’s activities can be the key to streamlining the contracting process. Companies perceive contracts more as a control tool and do not focus on the development function of contract management when it comes to relations with business partners.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw zarządzania kontraktami jako elementu procesu zakupowego. Na podstawie syntezy literatury oraz raportów branżowych autor podjął próbę wyjaśnienia istoty i funkcji zarządzania kontraktami, odnosząc się do dorobku nauk społecznych i ekonomicznych. Główne wnioski: zrozumienie aspektów prawnych i ekonomicznych kontraktów oraz sposobów doskonalenia działań organizacji może być kluczem do usprawniania procesu kontraktowania. Przedsiębiorstwa postrzegają kontrakty jako narzędzie kontroli, nie skupiając się na rozwojowej funkcji zarządzania kontraktami, jeśli chodzi o relacje z partnerami handlowymi.
10
Content available Quality control in dairy supply chain management
EN
The main objective of the article is to study the prospects and opportunities for improving the efficiency of dairy supply chain management through the implementation of the supply chain quality integration (SCQI) model. The study is performed on data collected from three dairy companies: Agroindustrial Company Adal (Kazakhstan), Dean Foods (USA) and Hochwald (Germany). A methodological approach to the evaluation of the vector length is proposed to measure the effectiveness of SCQI model implementation. Three alternative scenarios for the implementation of SCQI are proposed. For Dean Foods, a focus on integration with suppliers is suggested. Hochwald, in turn, should improve its supply chain efficiency via internal integration, while Adal is proposed to improve its value creation effectiveness for consumers. Effectiveness evaluation of the implied supply chain optimization alternatives for Adal, Dean Foods, and Hochwald was carried out by determining the efficiency vector of a supply chain.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie perspektyw i możliwości poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw mleka poprzez wdrożenie modelu integracji jakości łańcucha dostaw (SCQI). Badanie zostało przeprowadzone na danych zebranych od trzech firm mleczarskich: Agroindustrial Company Adal (Kazachstan), Dean Foods (USA) i Hochwald (Niemcy). Proponowane jest metodologiczne podejście do oceny długości wektora do pomiaru skuteczności wdrożenia modelu SCQI. Zaproponowano trzy alternatywne scenariusze wdrożenia SCQI. W przypadku Dean Foods sugerowane jest skupienie się na integracji z dostawcami. Z kolei Hochwald powinien poprawić efektywność łańcucha dostaw poprzez integrację wewnętrzną, podczas gdy Adal proponuje poprawę efektywności tworzenia wartości dla konsumentów. Ocena skuteczności sugerowanych alternatyw optymalizacji łańcucha dostaw dla Adal, Dean Foods i Hochwald została przeprowadzona poprzez określenie wektora wydajności łańcucha dostaw.
11
Content available Druk 3D a walka z koronawirusem
PL
W związku z COVID-19 na całym świecie uaktywniły się firmy i entuzjaści związani z drukiem 3D, którzy wykorzystują jego zalety w walce z epidemią. Nie tylko wykonują oni niezbędne przedmioty, lecz również koordynują wysiłki wytwórców i łączą ich z potrzebującymi. Drukowanie trójwymiarowe może również przyczynić się do zastąpienia zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.
EN
The goal of this paper is to assess the current trends in research on food waste management innovations in social sciences and mapping them. To achieve this, 107 articles were extracted from the Web of Science database with the keywords food waste and innovations/technologies. Then, we grouped them in accordance with part of supply chain they concern and type of innovation they propose. We identified that the majority of the innovations concern the final stages of the food supply chain. It makes them more suitable for developed countries, where the wastage is the greatest in this phase of production. It also indicates a research gap in waste-reduction technologies in the initial stages of the food supply chain. Improvements in this field may be particularly beneficial from the food security point of view, because countries suffering from food shortages waste most of their supplies in the early stages of production.
PL
Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnych trendów w badaniach społecznych, poruszających kwestię innowacji w dziedzinie zarządzania produkcją żywności, wprowadzanych dla ograniczenia jej marnotrawstwa. Aby osiągnąć ten cel, z bazy danych Web of Science wyselekcjonowano 107 artykułów zawierających słowa kluczowe „marnotrastwo żywności” oraz „innowacje/technologie”. Następnie zaproponowane w nich rozwiązania pogrupowano zgodnie z etapami łańcucha dostaw, których dotyczyły oraz rodzajem innowacji. Ze stworzonej „mapy innowacji” wynika, że większość rozwiązań dotyczyło końcowych etapów łańcucha dostaw żywności. Sprawia to, że są one bardziej przydatne dla krajów rozwiniętych, w których marnotrawstwo jest największe w tej fazie produkcji. Wskazuje to również na lukę badawczą w technologiach redukcji odpadów na początkowych etapach łańcucha dostaw żywności. Usprawnienia w tym obszarze mogą być szczególnie korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ kraje cierpiące na niedobory żywności marnują większość swoich zasobów właśnie na wczesnych etapach produkcji.
PL
Niewątpliwie menedżerowie w swoich bieżących aktywnościach powinni brać pod uwagę, że konkretne zagrożenia dla celów biznesowych mogą wystąpić. Powinni również wyciągać wnioski z tego, co już się zdarzyło.
PL
Cyfryzacja, przejrzystość danych i presja kosztowa to 3 główne trendy zidentyfikowane w najnowszym raporcie „Trends and Strategies in Logistics and Supply Chain Management”, który w czerwcu br. został udostępniony społeczności logistyków. Zaskoczenie? Z pewnością nie opinie badanych potwierdzają formułowane w ostatnim czasie opinie wielu ekspertów. Ważniejszą konkluzją z lektury opracowania jest rosnący stopień niepewności, ponieważ aż 9 spośród 14 analizowanych trendów jest związanych z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, a więc niezależnych od starań samych logistyków, rozwiązujących skomplikowane problemy wewnątrz przedsiębiorstw. Okazuje się, że coraz większym wyzwaniem jest pokonywanie różnego rodzaju barier, na które mają oni coraz mniejszy wpływ.
PL
Koronawirus mocno wpłynął na rozwój segmentu B2C w branży KEP i znacznie przyspieszył rozwój e-commerce w Polsce.
PL
Kapituła Nagrody PTL wyróżniła przedsiębiorstwo Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o., które wdrożyło projekt pn. „COS - CONTAINERS OPTIMIZATION SYSTEM” - platformę, pozwalającą na wdrożenie w łańcuchu dostaw jak najbardziej efektywnego zarządzania przepływem opakowań zwrotnych oraz cyfryzacji wszystkich czynności związanych z tymi procesami. Rozmowę o projekcie z Januszem Bielówką - Dyrektorem Operacyjnym, Tomaszem Skulskim - Project Managerem oraz Wojciechem Krzystankiem - COS System Project Managerem przeprowadzili członkowie Zarządu PTL: Prof. AMS, dr hab. Mariusz Jedliński (Akademia Morska w Szczecinie) oraz Prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski (Uniwersytet Gdański).
PL
W InstaFreight rozpoczęliśmy swoją działalność w 2016 roku oferując cyfrową spedycję. Od początków działalności przykładaliśmy dużą wagę do danych, aby móc oferować najlepszy możliwy serwis. Współpracując z wieloma firmami przy ich kompleksowych systemach łańcuchów dostaw oraz wydajnemu gromadzeniu danych i ich analizie, zauważyliśmy potencjał wykraczający poza zwykłą spedycję. Tak powstała usługa Transport Management - serwisu, który jest w stanie wprowadzić nawet do 25% oszczędności kosztów transportowych.
PL
Rynek e-commerce dynamicznie się rozwija. Z roku na rok generuje coraz większe zyski. Raport opublikowany w 2017 roku przez Deloitte pt. „Digitalizacja rynku B2B” wskazuje, że wartość rynku e-commerce dla B2B w 2020 roku w Polsce może wynieść nawet 344 mld złotych. Tak dynamiczny rozwój wymaga jeszcze szybszych zmian w zakresie organizacji łańcucha dostaw.
PL
BLOCKCHAIN to "łancuch bloków danych", sposób zapisu informacji do bazy danych (np. transakcji), które ułożone są w postaci następujacych po sobie bloków. Każdy kolejny blok zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego bloku, przez co tworzy sie nierozerwalny łancuch.
PL
W e-handlu nie wystarczy tylko sprzedawać dobre produkty, aby odnieść sukces. Trzeba jeszcze zadbać, aby sprzedany towar dotarł do klienta szybko, sprawnie i bezpiecznie. Lo-gistyka e-commerce kończy się dopiero z chwilą rozpakowania przesyłki, przymierzenia towaru, jego akceptacji, bądź zwrotu. Dlaczego ostatnia mila jest tak ważnym elementem łańcucha dostaw?
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.