Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natężenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Today, one of the main important tasks is to analyze the states of achievement related to the required levels for marine passenger terminals and their route networks, depending on the influence of the external environment (based on the discretization of processes). This proposal is relevant both to increase the passenger traffic and to change the route network of ferry lines. There is an uneven congestion of individual directions of ferry lines and passenger terminals, which determines the need to select a finite number of states for the efficient operation of the ≪passenger terminal-ferry line≫ system. For the research of changes and assessments, it is proposed to use the process discretization methodology and the formation of a new circos plot intensity diagram. This study focuses on the passenger terminals in the Adriatic Sea and the existing route network in this region. As a result of the analysis, a set of points in time are selected that are characterized by various intensities and passenger traffic. For the selected set of values, a set of new intensity circos plot diagrams are constructed. On their basis, it is possible to analyze the mutual influence of the passenger terminals on each other to analyze the ferry transportation market and the number of shipping companies onit. New scientific approach can improve the quality of research and decision-making process for research of the ≪passenger terminal-ferry line≫ system. The practical results we can see in the form of circos plot diagrams for sea passenger transportation in the Adriatic Sea region and the proposed research methodology for research and operation analysis of the ≪ferry line - marine passenger terminal≫ system based on proces discretization.
EN
Road transport is an essential part of modern life. It brings with itself, besides the desired effects, negative aspects as well. Negative aspect is not only the emissions production but also the traffic accidents occurrence even with tragic consequences. In proportion to traffic intensity, accidents during decreased visibility represent a significant share. A driver has a limited source of information at this time, since only vehicle headlights illuminate the runway and its surroundings. However, these do not only illuminate the roadway ahead of the vehicle, but part of the emitted light also falls into the drivers’ eyes of vehicles in the opposite direction. Thus, the eyes of such glared drivers worse recognize details, or lose the ability to see at all, i.e. vision ability. The level of vision loss depends on the light intensity that falls into the drivers’ eyes in the opposite direction. This light intensity is related not only to the correct headlights alignment (setting) but also to their design. In this paper, three generations of headlights in terms of the light intensity falling into the driver’s eyes of the vehicle in the opposite direction are compared. The headlights alignment of the examined vehicles was checked prior to measurements in accordance with the manufacturer's requirements. Given the fact that intensity of the emitted light is also related to the age of the used source, they have been replaced by the new ones. For the reason of objectivity, examination was performed at night at the New Moon phase, thus it did not light up. The starlight also did not affect the measurement results because it was cloudy, but it did not rain. There were no artificial sources of light near the measuring point.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych monitorowania przebiegów napięciowo-prądowych w warunkach obróbki elektroerozyjnej. Określono wpływ parametrów procesu erozji na stabilność obróbki.
EN
The article presents results of monitoring current and voltage waveforms in EDM process. The relations between process parameters and stability of electrical erosion have been determined.
4
PL
Przedstawiono znaczenie rozwoju technologii chłodzenia z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Systemy takie z reguły używają dodatkowego źródła ciepła pozwalającego osiągnąć temperaturę efektywnej pracy chłodziarki absorpcyjnej. W tym celu w wielu rozwiązaniach stosowane są dodatkowe źródła ciepła w postaci podgrzewaczy elektrycznych, gazowych i innych czyli używających energię nieodnawialną. W krajach południowych możliwa jest praca systemu chłodniczego wyłącznie w oparciu o energię odnawialną przy wykorzystaniu odpowiednio dużych zestawów kolektorów próżniowych. Jednakże w Polsce instalacje kolektorów słonecznych bazują najczęściej na kolektorach płaskich i nie posiadają tak dużej powierzchni. Dlatego przewidziano układ bazujący na kolektorach płaskich z dogrzewaniem czynnika roboczego w postaci koncentratora promieniowania słonecznego. W pracy przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wybrane wyniki badań pracy takiego hybrydowego układu. Wykonano modelowanie pracy układu hybrydowego w celu opisu temperatury na wyjściu z kolektora dla naturalnej zmienności godzinowej natężenia promieniowania słonecznego oraz dla kilku wybranych prędkości przepływu medium roboczego. Wykazano, że możliwy jest wystarczająco dokładny opis za pomocą uproszczonego modelu matematycznego koncentratora, jednakże wymagana jest znajomość parametrów technicznych koncentratora (m.in. sprawności odbiornika ciepła, sprawności koncentracji promieniowania i inne). W wielu przypadkach praktycznych dokładne określenie tych wielkości może być trudne. Dlatego przeprowadzono analizę czułości modelu na niepewności tych parametrów.
EN
The importance of developing solar cooling technologies was described in the paper. Described system mostly use additional heat source to achieve temperature sufficient for efficient operation of an absorption unit. In this aim, in many of the installation such auxiliary heat sources as: electric, gaseous, etc are applied. This heat source use non-renewable energy. In the countries of the south operation of the system using only renewable energy is possible - it require large areas of evacuated tube collectors. However, in Poland solar installations are mostly smaller and based of flat plate solar collectors. Therefore in this paper we consider system based on flate-plate collectors with heating up of working medium by a solar concentrator. Description of the experimental hybrid installation and selected results for variable medium flow are presented in the paper. It was confirmed that it is possible create sufficiently accurate description of the installation by simplified mathematical model, but it requires knowledge of some technical parameters as: efficiency of the heat receiver, concentrating ratio and others. In many practical cases accurate determination of those parameters is difficult. Appropriate anylysis of sensitivity of those parameters were performed.
5
Content available remote Struktura i natężenie zgonów według płci i wieku w Polsce w latach 1950-2012
PL
W latach 1950-2012 przy zmieniającej się liczbie mieszkańców w Polsce (25-38,5 mln) liczba zgonów ogółem zamykała się w przedziale od 224,2 tys. w 1960 r. do 405,7 tys. w 1991 r. Z demograficznego i ekonomicznego punktu widzenia ważna jest struktura płci i wieku osób umierających. W artykule omówiono zmiany natężenia zgonów według grup wieku i płci w latach 1950-2012 oraz na przykładzie 2011 r. porównano je z wybranymi krajami europejskimi. O postępie w zmniejszeniu zgonów w Polsce świadczy udział grup wieku 0-19 oraz 70 lat i powyżej w zgonach ogółem. I tak udział najmłodszych roczników zmalał z 36,89% w 1950 r. do 0,94% w 2012 r., a udział najstarszych roczników wzrósł odpowiednio z 24,59% do 62,58%. Mimo dużego postępu, zwłaszcza w subpopulacji 0-14 lat, jaki nastąpił w Polsce w zmniejszeniu natężenia zgonów, w grupach wieku 15-69 lat natężenie zgonów mężczyzn jest około dwukrotnie większe niż w krajach europejskich reprezentujących wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Zgony ludzi młodych i w wieku aktywności zawodowej należy traktować jako utratę drogocennego kapitału społecznego. Powstaje problem, co należy uczynić, aby obniżyć natężenie zgonów ogółem, a szczególnie mężczyzn w wieku produkcyjnym, w którym natężenie zgonów jest zbyt wysokie.
EN
The number of deaths in Poland varied from 224,2 thousands in 1960 to 405,7 thousands in 1991 in 1950-2012. It is important (from demographic and economic point of view) to analyse structure of sex and age of persons who passed away. In the article one can find the analysis of intensity of the deaths according to age and sex in 1950-2012 and taking the example of 2011 they were compared to choose European countries. The participation of the age group 0-19 and the age group 70+ in the overall number of deaths may prove the civilization progress. Younger die in the lower proportion now. 1950 they constituted 36,89% and in 2012 0,94%. Older – contrary. Their participation rose from 24,59% to 62,58%. Nevertheless the progress was visible (especially in the group 0-14), the intensity of deaths in the age span 15-69 is twice higher as in the European countries, representing high economic level of development. The deaths of young healthy persons should be treated as the loss of social capital. The author considers the ways of reducing the quota of deaths of productive men.
PL
Wysoka wartość albedo chmur rodzajów Cumulus, Cumulonimbus i Stratus sprawia, że ich obecność w okolicy tarczy słonecznej intensyfikuje składową rozproszoną promieniowania słonecznego. W takich warunkach szczytowe wartości osiąga natężenie promieniowania całkowitego. Zjawisko okresowych wzrostów natężenia promieniowania słonecznego do wartości szczytowych zilustrowano z wykorzystaniem wykresów przebiegów natężenia promieniowania słonecznego całkowitego i składowej bezpośredniej na płaszczyźnie śledzącej dwuosiowo pozycję Słońca oraz fotografii nieboskłonu. Wartości chwilowe dochodzą na płaszczyznach pochyłych do 1200 W/m2. W przedziałach 3 minutowych może to być maksymalnie 1150 W/m2, 5 minutowych 1120 W/m2, a 10 minutowych 1100 W/m2.
EN
The high value of albedo of Cumulus, Cumulonimbus and Stratus clouds and their presence in the area of solar disk result in the increased intensity of the diffuse component of the solar radiation. In such conditions, the value of intensity of global solar radiation reaches its peak. The phenomenon of periodic increases in solar radiation to the peak values has been illustrated with the plots of global solar radiation and direct normal component on a two-axis plane tracking the position of the Sun, along with photographs of the sky. Instantaneous values reach on tilted plane up to 1200 W/m2, maximally 1150, 1120 and 1100 W/m2 during periods of 3, 5 and 10 minutes respectively.
PL
W celu zapewnienia komfortu, spośród wielu czynników, które trzeba zapewnić, jednym z podstawowych jest jakość powietrza. Wysoka jakość powietrza w zamkniętym pomieszczeniu jest wynikiem optymalnej ilości wymian tego powietrza, a co się z tym wiąże, z odpowiednim całkowitym natężeniem przepływu w zainstalowanym systemie VAC. Warunkiem spełnienia wytycznych dotyczących jakości powietrza wewnętrznego jest regularne kontrolowanie natężenia przepływu powietrza.
8
Content available remote Thermal conditions of buildings: mathematical modeling by power circuit theory
EN
The object of this study is to produce a mathematical model for heat conditions in a building, expressed as a complex power circuit. The building is characterized as a power circuit, complete with a detailed description of those components responsible for heat loss, using formal methods to make circuit calculations. Representing a building as a power circuit provides a powerful mathematical modelling tool for assessing heat processes (heat conditions) in separate rooms and in the building in a whole.
PL
W niniejszym artykule przedstawiana jest budowa jako obwód energetyczny ze szczegółowym odtwarzaniem różnych składowych strat cieplnych budynku. Obliczania takiego obwodu są wykonywane formalizowanymi metodami. Odtwarzanie stanu cieplnego budynku przez obwód energetyczny daje potężny instrument modelowania matematycznego procesów cieplnych (stanu cieplnego) zarówno pomieszczeń pojedynczych, jak i budynku w całości.
PL
Celem pracy było określenie wybranych właściwości elektrycznych bulw ziemniaka w kontekście ich cech biometrycznych. Badania przeprowadzono w latach 2011--2012 w warunkach laboratoryjnych. Obiektem badań były bulwy ziemniaka bardzo wczesnych odmian: Arielle, Lord i Denar. Badaniami objęto kolejne cechy biometryczne bulwy: długość, grubość, szerokość i masę. Na podstawie cech biometrycznych wyliczono kolejne współczynniki kształtu bulwy: współczynnik wydłużenia, współczynnik spłaszczenia oraz masowy wskaźnik wypełnienia gabarytowego. Pomierzono następujące właściwości elektryczne bulwy: napięcie i natężenie. Wynik analizy wariancji dotyczącej wpływu odmian ziemniaka przyjętych w doświadczeniu na wartość napięcia i natężenia był istotny. Wyniki badań wskazują, że wszystkie cechy biometryczne bulw ziemniaka odmian Lord i Denar wpływały istotnie na badane zmienne zależne. W przypadku odmiany Arielle nie stwierdzono istotnego wpływu współczynnika wydłużenia na natężenie i współczynnika spłaszczenia na napięcie prądu. Stwierdzono silny związek korelacyjny między pomierzonymi wartościami napięcia i natężenia elektrycznego w bulwach ziemniaka.
EN
The objective of the paper was to determine the selected electric properties of potato tubers in the context of their biometric features. The research was carried out in 2011-2012 in laboratory conditions. Early cultivars of potato tubers constituted the research object: Arielle, Lord and Denar. Subsequent biometric features of tubers were covered by the research: length, thickness, width and weight. Based on biometric features, subsequent coefficients of tubers shape were listed: coefficient of elongation, coefficient of flatness and weight coefficient of dimension. The following electric properties of a tuber were measured: voltage and strength. The result of analysis of variance concerning the impact of potato cultivars accepted for the experiment on the value of voltage and stregth was significant. The research results indicate that all biometric features of Lord and Denar potato tubers significantly influenced the investigated dependent variables. In case of Arielle cultivar, no significant impact of the coefficient of elongation on the intensity and coefficient of flattening on voltage was determined. A strong correlation relation between the measured electric voltage and strength in potato tubers was reported.
PL
W pracy przedstawiono czynniki wpływające na skuteczność działania promieniowania UVC w eliminacji skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych. Związane są one z charakterystyką fal elektromagnetycznych, do jakich zalicza się promieniowanie UVC, jak również z właściwościami oraz parametrami technicznymi promienników. Tylko odpowiednia wzajemna relacja tych czynników może zapewnić wymagany poziom skuteczności rozpatrywanej metody dezynfekcji. Praca obejmuje opis przebiegu badań prototypowego urządzenia do naświetlania skorup jaj promieniowaniem UVC, ocenę jego skuteczności w zależności od zmieniających się parametrów fizycznych, tj. czasu naświetlania, natężenia promieniowania oraz dostarczonej dawki. Na podstawie badań określono optymalne parametry czynników decydujących o skuteczności promieniowania UVC w dezynfekcji skorup jaj spożywczych.
EN
Paper considered some factors affecting the efficiency of UVC radiation to elimination of bacterial contamination from the surface of edible egg shells. Factors are connected with the characteristics of electromagnetic waves, the UVC radiation inclusive, as well as with technical properties and parameters of the radiators. Only adequate interrelations among these factors may assure required efficiency level of considered disinfection method. Paper described investigation course of a prototype installation for exposure of the egg-shells to UVC radiation, evaluated its efficiency depending on variable physical parameters, such as the time of exposure, radiation intensity and supplied radiation dose. On the basis of investigation results the optimum parameters were determined for the factors decisive on effectiveness of UVC radiation applied to disinfecting the shells of edible eggs.
EN
In this paper a part of quality assessment process of the intonation of singing voice is described. Intonation is understood here as the ability to precisely reproduce a given pitch. Such evaluation is typically performed by voice production experts (voice trainers) or other persons associated with singing. For the purpose of determining the quality of intonation an exercise performed by singers on subsequent pitches was proposed in the article. One of pitch extraction methods is used to determine the fundamental frequency and estimate the F0 trajectory. Based on the obtained trajectory, an attempt is made to determine a general trend among tested singers. It is also indicated, that it is possible to point out problems in singing for tested persons, which can be useful in further stages of voice training.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności usuwania skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych za pomocą promieniowania UVC. Badania prowadzone były w Zakładzie Technologii Drobiarskich IBMER w Poznaniu w 2009 r. Prowadzono je na jajach skażonych bakteriami Salmonella. Uzyskane wyniki pokazują wpływ wielu czynników fizycznych takich jak czas naświetlania, temperatura świetlówek na proces unieszkodliwiania bakterii. Wykazano również zależność natężenia UVC od temperatury i kierunku padania promieni. Stwierdzono znaczny spadek natężenia promieniowania w czasie spowodowany nagrzewaniem się świetlówek. Badania skuteczności prototypu weryfikowano badaniami mikrobiologicznymi. Istotny spadek liczebności bakterii uzyskano po wydłużeniu czasu przebywania jaj w komorze naświetlającej do 54 s.
EN
The results of investigations on efficiency of bacteriological contamination removal from the surface of edible eggs shells by UVC radiation, were presented in the paper. The research was carried out at the Poultry Technology Department, IBMER's Branch in Poznań. The object of investigation were eggs contaminated with Salmonella bacteria. Results showed the influence of some physical factors, such as radiation time, temperature of fluorescent ultraviolet lamps, on the process of overpowering bacteria. Also dependence of UVC intensity on the temperature and direction of rays incidence was stated. Considerable drop of irradiation intensity in time was observed as a result of initial fluorescence lamps heating up. The tests of prototype were verified by microbiological tests. Significant reduction of bacteria number was obtained by prolongation of staying the eggs into radiation chamber up to 54 sec.
PL
Badając proces konwersji energii w kolektorze słonecznym należy brać pod uwagę dobowe rozkłady napromieniowania słonecznego i temperaturę czynnika roboczego. Pomocniczym instrumentem w takich badaniach, o uniwersalnym zastosowaniu, może być analiza częstotliwościowa sygnałów pomiarowych. W artykule dokonano analizy spektralnej dobowego rozkładu natężenia promieniowania słonecznego dla wybranych dni określając trzy składowe, przenoszące główną moc sygnału. Następnie złożono dobowe przebiegi natężenia promieniowania słonecznego z poszczególnych składowych harmonicznych, uzyskując w ten sposób odwzorowanie rzeczywistego przebiegu promieniowania słonecznego.
EN
A spectral analysis has been carried out conceming 24-hour intensity of the solar radiation for selected days. Three components transferring main signal power were determined. Next, the 24-hour intensity function of the solar radiation from the respective harmonie components was superposed forming a representation of a real function of the solar radiation.
15
Content available remote Study of negative pressure in suction propeller and tube agitators
EN
The paper presents the results of studies on negative pressure generated in propeller and tube agitators. The value of negative pressure depending on the number of agitator revolutions n×5000 min-1 under conditions of the turbulent area (Reynolds number Rem‹2×10(5)) was determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań podciśnienia, które powstaje w mieszadłach samozasysających - śmigłowym i rurkowym. Określono wielkości podciśnienia w zależności od liczby obrotów mieszadła n×5000 min-1 w warunkach obszaru turbulentnego (liczba Reynoldsa Rem‹2×10(5)).
EN
This work describes how to work out mathematical relationships between speed, density and intensity of traffic over internodal sections of dual-carriageway streets. These relationships have been determined on the basis of study results, performed by the authors using the NC-97 appliance and making use of the general philosophy of the traffic model structure over internodal sections of interurban roads, described in the study. As a result of the performed research and analyses, the authors concluded that the outer lane is characterised by significantly worse traffic conditions. This fact results from speed differences between vehicles going on those lanes. It has also been determined that, in so called ideal conditions, the capacity of the inner lane amounts to about 1900 veh/h, whereas the outer lane — about 1500 veh/h. The capacity value for the outer lane departs significantly from the values presented so far in other publications and it amounts to 1900 veh/h.
PL
Przedstawiono sposób opracowania matematycznych zależności pomiędzy prędkością, gęstością i natężeniem ruchu potoku pojazdów dla międzywęzłowego odcinka ulicy dwujezdniowej. Zależności opracowano na podstawie wyników badań, przeprowadzonych przez autorów, za pomocą urządzenia NC-97, oraz wykorzystując, przedstawioną w pracy, ogólną filozofię budowy modelu ruchu potoku pojazdów na odcinkach międzywęzłowych opracowaną dla dróg zamiejskich. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że pas zewnętrzny charakteryzuje się wyraźnie gorszymi warunkami ruchu. Wynika to z różnic prędkości pojazdów poruszających się po tych pasach. Stwierdzono również, że w tzw. warunkach idealnych przepustowość pasa wewnętrznego wynosi około 1900 P/h, a pasa zewnętrznego — około 1500 P/h. Wartość przepustowości pasa zewnętrznego wyraźnie odbiega od przyjmowanej dotychczas w literaturze, wynoszącej 1900 p/h.
17
Content available remote A model of traffic flow on two-way, two-lane urban road
EN
In this work method of mathematical relations between speed, traffic density and volume of traffic for internodal part of two-way, two-lane street was described. Relations were calculated according to research results conducted by the authors using NC-97 device. The authors also used model of stream for one lane both directions rural road given in work. Analysis results show that capacity of a given part of a street in Poland are higher than those given in HCM-94.
PL
W publikacji przedstawiono próbę wyznaczenia fundamentalnych zależności ruchu tj. pomiędzy prędkością, gęstością i natężeniem ruchu potoku pojazdów dla międzywęzłowego odcinka ulicy dwupasowej, dwukierunkowej. Zależności opracowano na podstawie własnych wyników badań przeprowadzonych przez autorów za pomocą klasyfikatora ruchu NC-97 oraz wykorzystując przedstawiony w pracy model potoku ruchu dla zamiejskich dróg dwupasowych, dwukierunkowych. Wyniki badań wskazują między innymi, że przepustowość odcinka ulicy w Polsce są większe od podawanych w HCM 94.
PL
Praca zawiera zestawienie wyników systematycznych pomiarów zużycia gazu w wybranych grupach odbiorców zasilanych z sieci rozdzielczych. W założeniu celem pracy było ustalenie przez grupy odbiorców zasad obliczeń natężeń przepływu gazu występujących w krótkich przedziałach czasowych. Gaz użytkowany jest przez odbiorców do celów komunalnych, indywidualnego ogrzewania pomieszczeń oraz do celów poza komunalnych. Pomiary zużycia gazu wykonywane były od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 1997 r. W pracy podano wzory empiryczne, z wykorzystaniem których można obliczyć chwilowe maksymalne zużycie gazu przez grupy wielkości do 25 tys. odbiorców. Natężenia przepływu gazu określa się w funkcji liczby odbiorców, współczynników jednoczesności zużycia gazu oraz średnich wskaźników jednostkowego zużycia gazu przypadających na jednego odbiorcę danej grupy.
EN
Approaches to estimate gas flow rates form the fundamental criterion ensuring optimum designing of gas didtribution networks. The major criterion to assess gas flow rates for a distribution network is the coefficient of consumption simultanely. There have been specified the two coefficients: one for collective consumers, and the other for room heating. The way to estimate the coefficients has been based on testing and derived from their data empirical equations. The correlation and the methods given in this paper resulted from regular studies carried out in 1992 - 1997 in the 92 groups of consumers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.