Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 542

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest próba stworzenia systematyki dotyczącej sposobów wykorzystania motywów regionalnych w awangardowej architekturze pierwszych dwóch dziesięcioleci XXI w. Wykorzystanie lokalnych wzorców związane było z tworzeniem architektury od jej początków. Architektura ponowoczesna zakwestionował idee uniwersalizmu, a pośród różnych jej nurtów ważną rolę odgrywała architektura regionalna. W początkach XXI w. w architekturze awangardowej doszło do kolejnego przewartościowania sposobów wykorzystania lokalnych inspiracji. W artykule podjęto próbę dokonania systematyki współczesnych rozwiązań, wyróżniając trzy podstawowe kategorie: a) inspiracje formą architektoniczną, b) inspiracje materiałem budowlanym i rzemiosłem, c) inspiracje „ideą wspólnotową”. Omówiono wybrane, reprezentatywne przykłady współczesnych rozwiązań, podkreślając ich specyfikę na tle wcześniejszych realizacji.
EN
This paper attempts to systematise the manner in which avant-garde architecture employed regional motifs during the first two decades of the twenty-first century. Architecture has used local patterns since its beginnings. However, as soon as the models of architectural orders had become widespread in the modern era, folk architecture and inspirations drawn from regional traditions were marginalised. Post-modern architecture questioned the ideas of universal practices, giving prominence to regional architecture. At the beginning of the twenty-first century, avant-garde architecture once more redefined the employment of local traditions as inspirations. The paper seeks to systematise the modern references to local traditions, distinguishing three basic categories: a) inspirations by architectural form, b) inspirations by construction materials and craft, c) inspirations by the 'idea of community'. The selected examples are representative of these modern architectural solutions, and are discussed in connection to earlier projects.
EN
Historically, the urban situation in the cities and towns of Persia and Algeria was highly specific. The hot dry climate contributed to a street network, which was protected from the sun as much as possible. Climate conditions determined the appearance of houses with flat roofs, small windows and white walls. The entire urban planning system had the main centre - the city (town) mosque. There were smaller mosques in the structure of residential areas, densely surrounded by houses. Just as under the influence of climate a certain type of residential building took shape, these same factors formed a characteristic type of mosque in the housing environment. Globalist trends have affected even such a conservative sphere as Islamic religious architecture, as it gradually toned down striking regional features, which is explained by the typicality of modern building materials and structures and the international activity of various architectural and construction firms in different corners of the world. Over the centuries, two opposing images of the mosque have emerged - the pointedly magnificent Persian and the fortress-type of Maghreb (typical for Algeria) types. This paper reviews how specific climatic conditions and historical processes influenced the use of building materials, structures and decoration in the mosques of Persia’s and Algeria’s different regions. Today we observe an erosion of regional features in the form and layout of modern mosques, which are analysed on the basis of the examples given. On the basis of a comparison of authentic mosques and erected by foreigners, it is proved how local features are gradually being eliminated and what this leads to.
PL
Kompozyty z tworzyw sztucznych jako materiał konstrukcyjny zagościły w inżynierii środowiska ponad 50 lat temu. Zastosowanie tworzyw sztucznych, a zwłaszcza kompozytów, do produkcji rur używanych do budowy sieci kanalizacyjnych daje możliwość obniżenia kosztów.
4
Content available Kruszywa w budownictwie kubaturowym
PL
Z perspektywy minionego półrocza 2020 r. można stwierdzić, że mimo pandemii koronawirusa w Polsce realizowane są liczne projekty budowlane, w tym spora liczba inwestycji mieszkaniowych. W parze z rozwojem w obszarze budownictwa kubaturowego idzie wzrost produkcji cementu, co z kolei powoduje zwielokrotnienie zużycia kruszywa. W przypadku wszystkich segmentów budownictwa o przydatności kruszywa do produkcji betonu decyduje szereg jego właściwości fizycznych, chemicznych i geometrycznych.
5
Content available Kompozyty w budownictwie
PL
Kompozyty powstały w odpowiedzi na nasilające się zapotrzebowanie na materiały doskonalsze od dotychczas stosowanych, a jednocześnie takie, których właściwości można swobodnie kształtować. Umiejętność wytwarzania materiałów kompozytowych to jedno z najbardziej spektakularnych osiągnięć inżynierii materiałowej – przyczyniły się one do intensywnego rozwoju przemysłu oraz pojawienia się innowacji w wielu dziedzinach, nie tylko w budownictwie.
PL
Polska jest czwartym co do wielkości producentem betonu towarowego w Europie. Produkujemy go rocznie ponad 26 mln m3 . Liczby pokazują skalę: 592 producentów betonu w Polsce, 1075 wytwórni i ok. 3150 specjalistycznych pojazdów, tzw. betonomieszarek. Skala z kolei odzwierciedla wpływ branży na otoczenie. W tym roku budownictwo mierzy się z nową rzeczywistością – w produkcji, zatrudnieniu i transporcie.
7
PL
Beton jest najpowszechniej stosowanym materiałem na świecie. Wyprzedza go tylko zużycie wody. Znany ludziom od wieków, nadal nie traci nic ze swojej popularności i jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu przedsięwzięciach budowlanych. Szerokie możliwości stosowania zawdzięcza swoim charakterystycznym cechom, jak m.in. wytrzymałość, trwałość i wszechstronność. Te właściwości betonu sprawiają, że jest to solidna i trwała opcja w przypadku każdego rodzaju realizacji – od budownictwa inżynieryjnego, przez mieszkaniowe, po hydrotechniczne.
PL
W artykule przedstawiono wpływ powszechnie stosowanych materiałów budowlanych na wartości natężenia pola. Analiza dotyczyła obszaru zawierającego ścianę jedno- lub dwuwarstwową wykonaną z: pełnej cegły, betonu, gazobetonu oraz dwóch rodzajów cegieł klinkierowych (z drążeniami). W badaniach uwzględniono grubość ściany, konduktywność materiałów oraz złożoność cegieł klinkierowych. Głównie analizowano wpływ zmiany parametru elektrycznego materiału ceramicznego, tj. konduktywności, na wartości pola elektrycznego. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella w dziedzinie czasu (FDTD). Celem badań było lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk polowych wewnątrz jednorodnych i złożonych materiałów budowlanych. Wyniki analizy mogą stanowić źródło wiedzy przy ocenie problemów związanych z zanikami sygnału i pozwolą na lepsze planowanie lokalizacji nadajników sieci bezprzewodowych stosowanych m.in. w sieciach komórkowych, Wi-Fi, WiMAX.
EN
The article presents the influence of commonly used building materials on field intensity values. The analysis concerned an area containing a single or double-layer wall made of: full brick, concrete, aerated concrete and two types of clinker bricks (with hollows). The research included wall thickness, material conductivity and complexity of clinker bricks. The impact of changing the electrical parameter of the ceramic material, i.e. conductivity, on the electric field values was mainly analysed. The Finite Difference Time Domain Method with direct integration of Maxwell’s equations in time domain (FDTD) was used for the analysis. The aim of the research was to better understand the occurring field phenomena inside homogeneous and complex building materials. The results of the analysis can be a source of knowledge when assessing problems related to signal loss and allow for better planning of the location of wireless network transmitters used, among others in cellular networks, Wi-Fi, WiMAX.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych, podjętych w celu określenia wpływu rodzaju i ilości superplastyfikatorów (SP), domieszek przeciwpieniących (AFA) oraz stabilizujących (VMA) na zawartość powietrza i konsystencję oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie samozagęszczalnej zaprawy cementowej. Wyniki badań dowiodły, że zarówno rodzaj, jak i ilość AFA i VMA wpływa na właściwości świeżych i stwardniałych samozagęszalnych zapraw.
EN
The article presents the results of laboratory tests undertaken to determine the effect of the type and amount of superplasticizers (SP), anti-foaming (AFA) and stabilizing (VMA) admixtures on the air content and consistency as well as compressive and bending strength of the self-compacting cement mortar. The research results proved that both the type and amount of AFA and VMA affect the properties of fresh and hardened self-compacting mortars.
PL
W artykule opisano kwestie związane z zastosowaniem włókien mineralnych i syntetycznych do zbrojenia rozproszonego mieszanek mineralno-asfaltowych, takie jak rodzaje włókien oraz ich oddziaływanie na właściwości mieszanki.
EN
The article describes the issues related to the use of mineral and synthetic fibers for dispersed reinforcement of asphalt mixtures, such as the types of fibers and their influence on the properties of the mixture.
PL
Prace budowlane na ponad 200-kilometrowym odcinku Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska wkraczają w decydująca fazę. Na kilku z trzynastu odcinków trasy rozpoczęto już układanie nawierzchni betonowej w technologii dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem. Technologia ta od lat z powodzeniem jest stosowana przy realizacjach dróg betonowych w Polsce. Jednak w tym przypadku, w stosunku do wcześniej realizowanych projektów, zmianie uległy wymagania dotyczące składu mieszanek betonowych.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na gęstość, wytrzymałość na zginanie oraz ściskanie po 2 i 28 dniach.
EN
The article discusses the possibility of using artificial waste as an additive to cement composites and their influence on the density, flexural and compressive strength after 2 and 28 days.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konsystencji oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i na ściskanie zapraw, których skład modyfikowano wybranymi odpadami przemysłowymi w postaci mączek. Dany odpad przemysłowy dozowany był w ilości 10% masy cementu. Stwierdzono, że obecność badanych odpadów przemysłowych wpływa na konsystencję i wczesną wytrzymałość zapraw. Charakter tego wpływu zależy od rodzaju odpadu i jego gęstości nasypowej.
EN
The article presents the results of tests of consistency and bending strength, and compressive strength of mortars. The composition of the mortars was modified with selected industrial waste in the form of powder. The industrial waste was dosed in the amount of 10% of the cement mass. It was found that the presence of the investigated industrial wastes affects the consistency and early strength of the mortars. The nature of this impact depends on the type of waste and its bulk density.
PL
W Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Śląskiej przez wiele lat wykonywano oznaczenia stężeń pierwiastków naturalnie promieniotwórczych występujących w surowcach i materiałach stosowanych w budownictwie, w tym m.in. w ubocznych produktach spalania. Badania te dotyczyły żużli i popiołów pochodzących ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. Uzyskane rezultaty zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
For many years, the concentrations of naturally radioactive elements present in raw materials and materials used in construction, including combustion by-products, have been determined at the Department of Building Processes and Building Physics of the Silesian University of Technology. This research has concerned slags and ashes resulting from the combustion of hard coal and lignite. The obtained results are presented in this article.
PL
W artykule omówiono przykłady zastosowań betonów przeznaczonych do wznoszenia konstrukcji masywnych w kontekście realizowanych w XXI wieku inwestycji na terenie Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.
EN
The article discusses examples of the use of concrete for massive structures in the context of investments implemented in the 21st century in Upper Silesia, with particular emphasis on the construction of the new power unit Jaworzno III Power Plant − Power Plant II.
16
Content available remote Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych
PL
W artykule opisano przebieg transportu wilgoci w porowatym materiale budowlanym. Zilustrowano przykłady zachowania się wody w wyniku działania napięcia powierzchniowego, a także przedstawiono wzory dotyczące podstawowych praw opisujących kapilarny transport wilgoci.
EN
The article describes the course of moisture transport in porous construction material. Demonstration water behavior resulted from surface tension is illustrated, as well as formulas for basic laws describing capillary moisture transport are presented.
PL
Artykuł omawia zjawisko biokorozji materiałów budowlanych oraz sposoby jej przeciwdziałania. Polegają one na dodawaniu środków biobójczych (biocydów), chroniących powierzchnie materiałów przed zasiedleniem jej przez mikroorganizmy. Autorzy analizują trwałość takich zabezpieczeń, biorąc pod uwagę czas, starzenie się biocydów oraz niekorzystny wpływ warunków środowiska.
EN
The article presents the problem of biocorrosion of building materials and the methods of counteracting it. Those methods consist in adding biocides which protect the surface of the materials against being inhabited by microorganisms. The authors analyse the durability of such protection in terms of time, ageing of biocides and the adverse impact of environmental conditions.
PL
Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku pozyskać można nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych. Artykuł przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych.
PL
Na początku ubiegłego wieku synonimem postepu były dymiące kominy hut i fabryk, w połowie ubiegłego wieku - amerykańskie "krążowniki szos", zaś końcówka XX w. i początek XXI to poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań w każdej dziedzinie. W branży budowlanej o energooszczędności można mówić przynajmniej w trzech aspektach: poszukiwania oszczędności energii w procesach przeróbki surowców mineralnych, poszukiwania surowców i materiałów umożliwiających uzyskanie ograniczenia zużycia energii w procesach przetwórstwa i dążenia do wyprodukowania materiałów budowlanych umożliwiających ograniczenie strat energii.
20
Content available Wpływ domieszek i dodatków na poprawę cech betonu
PL
Synergia pomiędzy betonem a chemią budowlaną jest oczywista – oba te obszary są ze sobą nierozerwalnie połączone, co znajduje odbicie w ich dynamicznym rozwoju. Ulepszanie właściwości betonu dla sprostania nowym potrzebom rynku i coraz trudniejszym wyzwaniom nie byłoby możliwe bez wprowadzenia modyfi katorów, wśród których najbardziej spektakularne efekty osiągnięto dzięki domieszkom. W rozwoju technologii betonu nie można pominąć także dodatków.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.