Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania asfaltenów w procesach adsorpcji z fazy gazowej. Wykorzystując technikę odwróconej chromatografii gazowej zbadano właściwości powierzchniowe asfaltenów, takie jak wartość składowej dyspersyjnej i specyficznej swobodnej energii powierzchniowej oraz właściwości elektronodonorowe i elektronoakceptorowe powierzchni asfaltenów. Dodatkowo wyznaczono izotermy adsorpcji dla wybranych lotnych związków organicznych. Uzyskane wyniki wykazały, że asfalteny posiadają unikalne właściwości sorpcyjne i mogą być wykorzystane w procesach adsorpcji do oczyszczania gazowych strumieni procesowych. Otrzymane wartości składowej dyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej są porównywalne do wartości uzyskiwanych dla aktywowanego tlenku glinu.
EN
The purpose of this paper was to evaluate the applicability of asphaltenes as sorbent in adsorption processes. To investigate the adsorption properties of asphaltenes, inverse gas chromatography technique was used. It allowed to determine the dispersive and specific components of the surface free energy. Moreover, the electronacceptor and electrondonor properties of the surface were calculated. To explore the potential of the asphaltene adsorbent for removal of volatile organic compounds, adsorption isotherms for selected compounds were determined. Obtained results revealed the high potential of asphaltenes in adsorption processes as they are characterized by unique sorption properties. The value of the dispersive component of the surface free energy indicate that asphaltenes are material with high surface activity, similar to activated alumina.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania asfaltenów jako chiralnej fazy stacjonarnej do chromatografii gazowej. Wyniki uzyskane dla fazy asfaltenowej porównano z wynikami uzyskanymi poprzez zastosowanie komercyjnie dostępnej chiralnej fazy stacjonarnej. Badania wykazały, że frakcja asfaltenowa posiada właściwości umożliwiające uzyskanie rozdzielenia mieszanin związków optycznie czynnych.
EN
The paper presents a results of research on the possibility of application of asphaltenes as a chiral stationary phase for gas chromatography. The results obtained for asphaltene stationary phase were compared with results obtained using a commercially available chiral stationary phase. The research showed that asphaltene fraction has properties allowing to separate mixtures of optically active compounds.
PL
W pracy przedstawiono oraz scharakteryzowano metody detekcji powszechnie wykorzystywane w chromatografii wykluczania (ang. Size Exclusion Chromatography, SEC), dawniej określanej terminem chromatografia żelowa (ang. Gel Permeation Chromatography, GPC). Chromatografia wykluczania umożliwia ustalanie masy cząsteczkowej, a także określanie rozkładu masy cząsteczkowej rzeczywistych mieszanin. W tej odmianie chromatografii cieczowej związki zostają rozdzielone ze względu na różnicę wielkości promienia hydrodynamicznego cząsteczek analitów, co można skorelować z ich masą cząsteczkową. Cechą charakterystyczną tej techniki jest fakt, że całkowite rozdzielenie ma miejsce w czasie niższym, niż czas retencji substancji niezatrzymywanej (czas martwy). W idealnych warunkach SEC faza stacjonarna nie oddziałuje w żaden sposób ze składnikami badanej próbki. Detektory stosowane w SEC powinny charakteryzować się uniwersalnością i praktycznie stałym współ- czynnikiem odpowiedzi detekcji względem wszystkich składników mieszaniny, dla której wyznacza się rozkład masy cząsteczkowej. W specjalnych aplikacjach układ detekcyjny można rozszerzyć o detektory selektywne, umożliwiające uzyskanie większego zakresu informacji otrzymywanych na podstawie pojedynczego chromatografu.
EN
The aim of this paper is to present and characterize the detection methods commonly used in size exclusion chromatography (SEC), in older literature called gel permeation chromatography (GPC). Size exclusion chromatography allows the determination of molecular weight of compounds, as well as determination of the molecular mass distribution of mixtures of compounds mainly polymers. In this technique, the compounds are separated on a porous stationary phase based on the difference in size (particularly in their hydrodynamic radius) of individual analytes which can be correlated with their molecular mass. A characteristic feature of this technique is that the complete separation occurs before the dead volume of the column (retention time of unretained compound). During the ideal SEC conditions the stationary phase does not interact with the components of the sample. The detectors used in SEC should have an universal and constant response factor regarding to all components of separated mixture, if a molecular mass distribution is the purpose of analysis. In special applications the detection system can be expended using additional selective detectors, allowing to obtain wider range of data from one chromatogram.
4
Content available remote Zastosowanie destylacji symulowanej do analizy produktów naftowych
PL
Omówiono normowane metodyki wyznaczania rozkładu temperatury destylacji metodą destylacji klasycznej oraz destylacji symulowanej SIMDIS (simulated distillation). Normy opisujące sposób prowadzenia destylacji symulowanej dla poszczególnych materiałów zostały porównane w zakresie wymagań w odniesieniu do aparatury oraz warunków prowadzenia analizy dla konkretnego rodzaju materiału naftowego. Przedstawiono również doniesienia naukowe dotyczące najnowszych osiągnięć w zakresie poprawy i modyfikacji metodyki SIMDIS.
EN
USA std. test methods for distn. and simulated distn. Were compared. Some advantages of the simulated distn. in lab. practice were shown.
PL
Chromatograficzne rozdzielanie związków optycznie czynnych ma ogromne znaczenie nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale i agrochemicznym, a także w badaniach naukowych różnego rodzaju. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano komercyjnie dostępne chiralne fazy stacjonarne na bazie, cyklodekstryn, polisacharydów, makrocyklicznych antybiotyków, eterów koronowych, a także fazy proteinowe, ligandowymienne, jonowymienne oraz fazy typu Pirkle’a. Omówiono podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne w/w faz stacjonarnych, przedstawiono przykładowe ich struktury, mechanizmy chiralnego rozpoznania oraz podstawowe zastosowania. Opisano również warunki chromatograficznego rozdzielania chiralnego dla wybranych farmaceutyków i pestycydów.
EN
Importance of chromatographic enantioseparations in the pharmaceutical and agrochemical industries is still increasing. In this paper the chiral stationary phases, including cyclodextrins, polysaccharides, macrocyclic antibiotics, crown ethers, proteins, ligand-exchange, Pirkle-type and ion exchange phases is discussed. For all types of chiral stationary phases, the basic physical and chemical properties are discussed, as well as the structure and the possible chiral recognition mechanisms. The basic applications of this phases are also described. Chromatographic conditions for chiral separation of selected active pharmaceutical ingredients and pesticides are reviewed.
PL
W pracy przedstawiono metodykę badań ksylenu technicznego w celu jego charakterystyki zgodnie z wymaganiami rejestracyjnych systemu REACH. W badaniach zastosowano technikę chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID) oraz w sprzężeniu ze spektrometrią mas (GC-MS) Chromatografia gazowa umożliwia wykonanie dwóch fundamentalnych oznaczeń tego typu mieszaniny - tzn. zbadania czystości mieszaniny oraz identyfikacji i oznaczenia głównych składników mieszaniny -poszczególnych izomerów ksylenu.
EN
The paper presents a method for characterization of technical grade mixed xylene by means of gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID) and coupled with mass spectrometry (GC-MS) in terms of REACH registration reąuirements. Gas chromatography allows to perform analysis ofthe two fundamenta! parameters of such type ofmixture i.e. the purity analysis and identification as well as ąuantification of major components ofthe mixture - the isomers ofxylene.
PL
W pracy scharakteryzowano założenia teoretyczne oraz mechanizm rozdzielania w warunkach chromatografii wykluczania (SEC). Przeanalizowano wady i zalety tej techniki rozdzielania. Przedstawiono przegląd zastosowań obejmujący wykorzystanie SEC w analityce technicznej oraz w preparatyce. SEC w warunkach liofilowych znajduje zastosowanie do rozdzielania mieszanin polimerów t.j. polistyren, polibutadien, poliizopren, poli(dimetylosiloksan), poliamidy(np. nylon 6), poliakrylonitryl, poliolefiny, polialkohol winylowy), polichlorek winylu. W warunkach niewodnych rozdzieleniu ulegają także substancje nisko-, średnio- i wysokocząsteczkowe, takie ropa naftowa, oleje, asfalty, smoły, żywice. Główne zastosowania dla mieszanin substancji niskocząsteczkowych to rozdzielanie sacharydów, tłuszczów (grupowo na TAG, DAG, MAG i WKT), środków powierzchniowo czynnych, dodatków w polimerach, antybiotyków, węglowodorów aromatycznych. W warunkach hydrofilowych rozdzielaniu ulegają bardzo polarne polimery, biopolimery polisacharydy, białka, nukleotydy, czasami także w połączeniach z substancjami chemicznymi o niższej polarności, rozpuszczalnymi w wodzie. W drugiej części pracy opisane zostaną specyficzne zastosowania SEC w rozdzielaniu wielowymiarowym oraz preparatyce.
EN
The paper describe the theoretical basis and the separation mechanism in size exclusion chromatography (SEC). Advantages and disadvantages of the process are highlighted. This work contain a review of applications in technical analytics and preparative separations. SEC in lipophilic conditions is used for separation of polymer mixtures including polystyrene, polybutadiene, polyisoprene, poły (dimethylsiloxane), polyamides (eg. nylon 6), polyacrylonitrile, polyolefins, poły (winyl alcohol), polywinyl chloride. In non-aqueous conditions also other mixtures can be separated including Iow-, medium- and high-molecular components such as crude oil, olls, bitumen, tar, resins. Main applications regarding to low-molecular substances include separations of saccharides, fats (group-type separation as TAG, DAG, MAG and FFA), surfactants, polymer additiwes, antibiotics, aromatic hydrocarbons. In hydrophilic SEC conditions a mixtures containing polar polymers, biopolymers as polysaccharides, proteins, nucleotides sometimes also with connection with other Iow polarlty chemical substances soluble in water. The second part of this paper will include a specific applications of SEC in multidimentional and preparatiwe separations.
EN
The European Document Exchange System - Poland (EWD-P), developed by Rodan Systems SA is one of the most modern electronic document exchange systems in European Union. EWD-P is a workflow system that facilitates decision-making within the state bureaucratic system, with a special brief to work out official Polish government standpoints on numerous legislative issues constantly arising within the EU. The EWD-P project has created an effective platform for electronic exchange of documents related to the EU legislative process. The intelligent workflow management functionality aims to support a complex flow of documents through the meanders of the central government administration. The EWD-P system includes a high-level classification of documents using an artificial intelligence technique for document categorization. The EWD-P system simplifies interaction between ministerial departments involved in elaboration of a final common position and facilitates a more efficient organization of work within government and other public administration institutions involved in the EU legislative process.
9
Content available remote Component+ built-in testing a technology for testing software components
EN
How to test interaction between software components? Is it possible to test such components in a standard way during the run-time? An attempt to answer such questions in a systematic way is the C+ BIT technology developed in the EU Component+ project. This paper presents the framework of the technology and its preliminary evaluation done in a software experiment within the Component+ project. In this experiment, Rodan Systems together with the four other NAS partners verified the effectiveness and usefulness of the technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.