Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moduł
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Logistics in today’s airforce shape of maneuver
EN
In the era of dynamically developing unmanned systems and standoff ammunition, special attention should be concentrated on a new way to increase the viability of aviation differ from the concept of centralized single-capability air bases with advanced anti-aircraft systems. The concept of diversification of airports and landing sites, with the simultaneous location of multi-domain aviation task forces there, creates information saturation of the potential enemy and increases survivability of the force. Air bases become centers responsible for development of capabilities in order to establish properly prepared air forces task groups, capable to operate both closer to the FEBA (Forward Edge of Battle Area) and deeper into the own territory. This requires the creation of decentralized appropriate multi-domain logistics support systems. Provision based on autonomous logistic elements composed with resource packages located at appropriate operation level to firmly, flexibly and quickly secure aviation operations. The key is to depart from the philosophy of conducting operations, using specialized task groups of people and equipment, towards comprehensive multimodal and modular packages of combat and logistic capabilities.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie zaufania i ufności jako kolejnych (szóstej i siódmej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule, podobnie jak w poprzednich publikacjach z tego cyklu, jego treść będzie zawierać odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest zaufanie i ufność? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne zaufaniu i ufności? (inne uczucia wspierające zaufanie i ufność oraz kulturę zaufania/ufności); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony zaufania i ufności? (główni „usypiacze” tych stanów uczuciowych, wzmacniające „kulturę” nieufności) i czwarte – dlaczego powinniśmy być ufni i okazywać zaufanie? (to kolejna odsłona naszego człowieczeństwa). Jak widać, zestaw pytań badawczych tego artykułu nawiązuje w dużym stopniu do pięciu poprzednich prac (nr 3, 6, 7–8 i 11–12 z 2021 oraz nr 1 z 2022 roku), opublikowanych w „Problemach Jakości” [10, 11, 12, 13, 14]. Podjęto w nich próbę rozpoznania takich komponentów modułu uczuciowego jakości życia, jak: nadzieja, wdzięczność, empatia, współczucie i cierpliwość. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Ze względu na konieczność zapewnienia spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu publikacji, i w tym artykule przyjęto strukturę analizy podobną do tej, którą wykorzystano w publikacjach [13, 14]. Ten celowy zabieg daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury, zawartych w dotychczasowych pracach tego cyklu. Rozpoznanie zaufania i ufności, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tych kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – zaufanie, jak i ufność mają swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli obie wartości spełniają wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [10]); po drugie – zaufanie jest energią, która ma trzy strumienie (rodzaje zaufania): zaufanie do siebie, zaufanie do innych ludzi i zaufanie okazywane nam przez innych. Dwa ostatnie strumienie tej energii uczuciowej tworzą w konkluzji zaufanie wzajemne; po trzecie – w artykule zawarta jest odpowiedź na ważne pytanie: czy można mieć zaufanie do obiektów pozaludzkich, zarówno materialnych (np. technologii, samochodu itp.), jak i niematerialnych (usługi, idei itp.)? W odpowiedzi zwrócono uwagę, że obiekty te są tylko pośrednikami naszego zawierzenia dobrej (etycznej) intencji ich twórców, opartego na mądrym rozpoznaniu wiarygodności tych ludzi – ich kompetencji. Bez takiego rozpoznania zaufanie staje się iluzją – emocją naiwności. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w: zaprezentowanym podejściu do kategorii zaufania i ufności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji; w interdyscyplinarnym podejściu do tej wartości; zaproponowaniu podejścia do definiowania zaufania na podstawie kategorii dobrej (etycznej) intencji, wiarygodności oraz kompetencji. W artykule zaproponowano też definicję ufności jako skłonności (gotowości) do okazywania zaufania.
EN
Purpose: The aim of the article is to recognize trust and confidence as the next (sixth and seventh) component of the feelings module of the quality of life. And in this article, as in previous publications in this series, the content will answer the following four important questions: first – what is trust and confidence? (that feelings or emotions); second – what are the feelings related to trust and confidence? (other feelings that support trust and confidence and a culture of trust/confidence); third – what are the emotional curtains of trust and confidence? (its most important “sleepers” enhancing the culture of distrust) and fourth – why should we be confident and show trust? (this is another version of our humanity). As you can see, the set of research questions in this article refers to a large extent to the five previous papers (No. 3, 6, 7–8 and 11–12 from 2021 and No. 1 from 2022), published in „Problems of Quality” [10, 11, 12, 13, 14]. They attempt to identify such components of the feelings module of the quality of life as: hope, gratitude, empathy, compassion and patience. Design/methodology/approach: Due to the need to ensure the consistency of the approach to the analysis of the concepts considered in this publication cycle, this article adopts an analysis structure similar to that used in the publications [13, 14]. This deliberate procedure makes it possible to compare the individual elements of this structure contained in the works of this series to date. The recognition of trust and confidence according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of these categories. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – both trust and confidence have their source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, both values meet the three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [10]); secondly – trust is an energy that has three streams, types of trust: trust in yourself, trust in other people, and trust shown to us by others. The last two streams of this feelings energy create mutual trust; third – the article contains a concise answer to an important question: is it possible to trust non-human objects, both tangible (e.g. technology, car, etc.) and intangible (services, ideas, etc.)? In response, it should be remembered that these objects are only intermediaries of our trust – through these objects – to the ethical intention of their creators, based on wise recognition of the credibility of these people and their competences. Without such recognition, trust becomes an illusion – an emotion of naivety. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in: the presented approach to the category of trust and confidence, based on a clear distinction between feelings and emotions; in an interdisciplinary approach to this value; proposing an approach to defining trust based on the categories of good (ethical) intention, trustworthiness and competence. The article also proposes definition of confidence as the tendency (readiness) to show trust.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie cierpliwości jako kolejnej, piątej już składowej modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest cierpliwość? (to uczucie czy emocja; siła czy słabość); drugie – jakie są uczucia pokrewne cierpliwości? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony cierpliwości? (jej najważniejsze "usypiacze”) i czwarte – dlaczego powinniśmy być cierpliwi? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do czterech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8, 11-12/2021 „Problemy Jakości”) [3, 4, 5, 6], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano cztery pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano strukturę analizy przyjętą w publikacjach [4, 5], odnoszących się do nadziei i wdzięczności, oraz – po pewnej koniecznej modyfikacji – w publikacji [6], traktującej o istocie i różnicach między empatią i współczuciem. Ten celowy zabieg zapewnia niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie cierpliwości, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – cierpliwość ma swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli spełnia wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [3]); po drugie – jest podstawową formą samoobrony przed masowo atakującymi nas impulsami do budzenia różnego rodzajów lęków, obaw i rosnącego zniecierpliwienia, trwającymi – w powszechnej opinii – zbyt długo zagrożeniami, po trzecie – ujawnia się coraz bardziej konfrontacja z obecnymi zagrożeniami ludzi "wyrosłych” i żyjących w czasach cywilizacji niecierpliwości. Ta konfrontacja ludzi nieprzygotowanych do obecnej sytuacji wymaga – jak nigdy dotąd – właśnie "obudzenia” w sobie i praktykowania uczuciowej cierpliwości. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii cierpliwości, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, oraz na wyraźnym oddzieleniu sfery psychicznej od uczuciowej jako reprezentanta sfery duchowej – istoty człowieczeństwa.
EN
Purpose: The purpose of the article is to recognize patience as the next, fifth component of the feelings module of the quality of life. And this article will answer the following four important questions: first – what is patience? (that feeling or emotion; strength or weakness;); second – what are the feelings related to patience? (mutually supporting energies); third – what are the emotional curtains of patience? (its most important “sleepers”) and fourth – why should we be patient? (recognizing our humanity). This article, in its content and form, refers to the four previous publications (No. 3, 6, 7-8, 11-12/2021 “Problems of Quality”) [3, 4, 5, 6], in which an attempt was made to define the feelings module and the first four components of this module. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in publications [4, 5] relating to hope and gratitude and after some necessary modification in the publication [6] dealing with the essence and differences between empathy and compassion. This ensures the necessary consistency in the approach to the analysis of the concepts considered in this cycle and the possibility of comparing the different elements of this structure. The identification of patience according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – patience has its source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, it meets all three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [3]); secondly – it is a basic form of selfdefense against the massively attacking impulses to arouse various kinds of fears, anxieties and …growing impatience, threats lasting – in common opinion – too long; thirdly – the confrontation with the current threats of people “grown up” and living in the times of the civilization of impatience is revealed more and more. This confrontation of people unprepared for the present situation requires, as never before, just „awakening” in oneself and practicing feelings patience. Originality/value: Features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of patience, based on a clear distinction between feelings and emotions, and on a clear separation of the psychic and feelings spheres as a representative of the spiritual sphere – the essence of humanity.
4
Content available remote Various notions of module amenability on weighted semigroup algebras
EN
Let S be an inverse semigroup with the set of idempotents E . In this article, we find necessary and sufficient conditions for the weighted semigroup algebra l1(S,ω) to be module approximately amenable (contractible) and module character amenable (as l1(E) -module).
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania i umieszczenia modułu uczuciowego w typologii jakości życia. W części wstępnej pracy określono uniwersalną istotę pojęcia „jakość życia”, a następnie wyróżniono dwie grupy kryteriów i klasyfikacji tego pojęcia, z wyeksponowaną i utajoną aksjologią, czyli sferą odczuciową (emocjonalną i uczuciową). Umożliwiło to ukazanie tak charakterystycznego dla obecnej cywilizacji zjawiska „gubienia” modułu uczuciowego (jako części sfery odczuciowej) w wizji człowieka „sztucznego” (egocentryka), a jednocześnie możliwość odnalezienie tego modułu w wizji człowieka „rzeczywistego” (z ujawnionym człowieczeństwem). Te skuteczne poszukiwania modułu uczuciowego nie byłyby możliwe bez jasnego odróżnienia dwóch fundamentalnych pojęć „odczuciowych” – uczuć i emocji. Dokonane w tym artykule trzy powiązane ze sobą próby rozpoznania modułu uczuciowego jakości życia mogą, lecz nie muszą, zapoczątkować w czasopiśmie „Problemy Jakości” cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu.
EN
The article attempts to define and place the feelings module in the typology of quality of life (QoL). In the introductory part of the work, the universal essence of the concept of “quality of life” was defined, and then two groups of criteria and classification of QoL were distinguished – with exposed and latent axiology. This made it possible to show the kind of “losing” the feelings module of the vision of an “artificial” man (egocentric), so characteristic of the current civilization, and at the same time the possibility of finding this module of the vision of a “real” man (with revealed humanity). This search and finding of the feelings module would not be possible without a clear distinction between two fundamental concepts: feelings and emotions. The recognition of QoL feelings module made in this article may, but does not have to, initiate a series of works devoted to the most important components of this module in the journal “Problems of Quality”.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie dwóch pokrewnych uczuć empatii i współczucia jako kolejnych (trzeciej i czwartej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. Te dwa pojęcia w praktyce komunikacji międzyludzkiej są często uznawane za synonimy, co – jak zostanie w tej pracy udowodnione – nie jest uzasadnione. W tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest empatia i czym się różni od współczucia? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne empatii i współczuciu? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są ich emocjonalne zasłony? ("usypiacze” empatii i współczucia) i czwarte – dlaczego mamy być empatyczni i współczujący? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do trzech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8 /2021 "Problemy Jakości”) [6, 7, 8], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano dwa pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacjach [7, 8], odnoszących się do nadziei i wdzięczności. Zapewnia to niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie empatii i współczucia oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej obu kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – źródło empatii i współczucia tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej; po drugie – konteksty znaczeniowe uczuć empatii i współczucia mają charakter komplementarny; po trzecie – odnoszenie empatii do przeżywanych negatywnych emocji innych ludzi nie ma uzasadnienia, ponieważ jest sprzeczne z cechami konstytutywnymi sfery uczuciowej i samego uczucia (por. [6]). Wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii empatii i współczucia, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji oraz na wyraźnym oddzieleniu sfery psychicznej od uczuciowej jako reprezentanta (pełnomocnika) sfery duchowej – istoty człowieczeństwa.
EN
Purpose: The purpose of the article is to identify two related feelings of empathy and compassion as successive (third and fourth) components of the feelings module of the quality of life. These two concepts in the practice of inter-human communication are often considered synonyms, which – as it will be proved in this work – is not justified. And this article will answer the following four important questions: first – what is empathy and how is it different from compassion? (that feeling or emotion); second – what are the feelings related to empathy and compassion? (mutually supporting energies); third – what are their emotional curtains? ("sleepers" of empathy and compassion) and fourth – why should we be empathetic and compassionate? (recognizing our humanity). This article, in its content and form, refers to the three previous publications (No. 3, 6, 7-8/2021 "Problems of Quality") [6, 7, 8], in which an attempt was made to define the feelings module and the first two components of this module. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in publications [7, 8] relating to hope and gratitude. This ensures the necessary consistency in the approach to the analysis of the concepts considered in this cycle and the possibility of comparing the different elements of this structure. The diagnosis of empathy and compassion was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – the source of empathy and compassion lies in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic; secondly – the semantic contexts of feelings of empathy and compassion are complementary; thirdly – relating empathy to the experienced negative emotions of other people has no justification, because it is contrary to the constitutive features of the feelings sphere and the feeling itself (cf. [6]). Originality/value: Features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of empathy and compassion, based on a clear distinction between feelings and emotions, and on a clear separation of the psychic and feelings spheres as a representative of the spirituals sphere – the essence of humanity.
PL
Artykuł ten (a może bardziej esej) w swej treści i formie nawiązuje do poprzedniej publikacji (nr 3’2021 „Problemy Jakości”) [3], w której podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego jakości życia oraz zapowiedziano, że trwające rozpoznawanie komponentów tego modułu może zapoczątkować w tym czasopiśmie cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu. To opracowanie jest pierwsze z tego cyklu i dotyczy nadziei, czyli jednej z tych wartości (cnót), która towarzyszy człowiekowi w jego codziennych odniesieniach do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Autor tej pracy podjął próbę odpowiedzi na następujące pytania: co to jest nadzieja? (między prawdą i iluzją); co jest naprawdę nadzieją? (prawdziwa nadzieja matką mądrych); jak aktywizować nadzieję? (ona nigdy nie umiera); jakie są uczucia pokrewne nadziei? (wzajemnie wspierające się energie) i jakie są emocjonalne zasłony nadziei? (iluzja nadziei matką głupich).
EN
This article (or perhaps more an essay) refers in its content and form to the previous publication (No. 3’2021 „Problems of Quality”). It attempts to define the feelings module of the quality of life and announces that the ongoing recognition of the components of this module may initiate a series of works in this journal devoted to the most important components of this module. This study is the first in this cycle and concerns hope, i.e. one of those values (virtues) that accompanies man in his daily relations with himself and the surrounding reality. The author of this work attempted to answer the following questions: what is hope? (between truth and illusion); what is really hope? (true hope is the mother of the wise); how to activate hope? (she never dies); what are the feelings related to hope? (mutually supportive energies) and what are the emotional veils of hope? (the illusion of hope is the mother of fools).
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie wdzięczności jako kolejnej składowej modułu uczuciowego jakości życia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: co to jest wdzięczność? (to uczucie czy emocja); jakie są uczucia pokrewne wdzięczności? (wzajemnie wspierające się energie); jakie są emocjonalne zasłony wdzięczności? („usypiacze” wdzięczności) i dlaczego mamy być wdzięczni? (nic bardziej opłacalnego). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje zatem do dwóch poprzednich publikacji (nr 3 i 6 /2021 „Problemy Jakości”) [1, 2], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz zapowiedziano rozpoznawanie jego kolejnych komponentów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacji [2] dotyczącej nadziei. Podnosi to istotnie wartość komparatystyczną tego artykułu. Jest to ważne dla zapewnienia niezbędnej spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu. Rozpoznanie kategorii wdzięczności oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że źródło wdzięczności tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, a najczęściej wymieniane w psychologii trzy formy emocjonalne (cecha afektywna, nastrój i emocja) mogą być i na ogół są kolorytami (emocjonalnym obrazowaniem się) tego uczucia. Zatem sfera psychiczna ma tu też swój ważny udział, ale wdzięcznością prawdziwą, czyli źródłem możliwych pozytywnych stanów emocjonalnych (jako psychicznych stanów pochodnych), jest uczucie wdzięczności, a nie samodzielny, odczuwany w autonomii, stan emocjonalny. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii wdzięczności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, i konstatacji, że mimo zaawansowania badań w obszarze psychologii nadal brakuje wyraźnego oddzielenia sfery psychicznej od sfery uczuciowej. To z tego powodu w dużej części tych badań brakuje jasnych inspiracji w dotarciu do istoty człowieczeństwa, czyli sfery uczuć, i w konsekwencji uznania wdzięczności za kategorię uczuciową.
EN
Purpose: The purpose of this article is to identify gratitude as another component of the feelings module of the quality of life by seeking answers to the following four important questions: what is gratitude? (that feeling or emotion); what are the related feelings of gratitude? (mutually supportive energies); what are the emotional curtains of gratitude? ("sleepers" of gratitude) and why should we be grateful? (nothing more profitable). This article, in its content and form, refers to the two previous publications (No. 3 and 6/2021 "Problems of Quality") [1, 2], in which an attempt was made to define the feelings module and the recognition of subsequent its components was announced. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in the publication [2] on hope. This significantly increases the comparative value of this article. This is important to ensure the necessary consistency in the approach to concept analysis under consideration in this cycle. The recognition of the gratitude category was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to the statement that the source of gratitude lies in the emotional (spiritual) sphere and emotional logic, and the three most frequently mentioned emotional forms (affective trait, mood and emotion) can be and generally are colors (emotional imaging) this feeling. Thus, the psychic sphere also plays an important role here, but true gratitude, i.e. the source of possible positive emotional states (as psychological derivative states), is the feeling of gratitude, and not the independent, felt in autonomy, emotional state. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of gratitude, based on a clear distinction between feelings and emotions and the conclusion that despite the advancement of research in the field of psychology, there is still no clear separation between the psychic and feelings spheres. It is for this reason that a large part of this research lacks clear inspiration in reaching the essence of humanity, i.e. the sphere of feelings and, consequently, recognizing gratitude as a feelings category.
EN
The article discusses an architectural template for building a module for organizing the work of a multiuser windowed information web-system. To solve this problem, JavaScript objects have been created: a window manager object and a window interactive interface class, which allow a web application to function when organizing cloud technologies. The software implementation is considered and the results of the practical use of the developed module are presented.
11
Content available remote Avtomatizovannoe perenalaživaemoe modulʹnoe prisposoblenie tipa “prizma”
RU
Существующие конструкции приспособлений типа “призма” указывают только лищь на принципиальную возможность их переналадки для базирования в них объектов манипулирования (ОМ) с различными диаметральными и линейными размерами поверхностей базирования, имеют низкую производительность и неавтоматизированы при переналадке. Предлагаемая конструкция переналаживаемого приспособления типа “призма” позволяет расширять параметры технологического взаимодействия схвата (Сх) промышленного робота (ПР) с ОМ, сбазированным в приспособлении (векторы подхода Сх к ОМ, координаты точки зажима ОМ в Сх), за счет наличия двух базирующих призм, установленных с возможностью перемещения вдоль оси ОМ (реализуется модулем горизонтальных перемещений – МГП), и перпендикулярно оси ОМ (реализуется модулями вертикальных перемещений – МВП каждой из призм). Составляющими разработанной схемы компоновочной разработанного приспособления есть шаговые двигатели для перемещений рабочих органов МГП и МВП. Рабочими органами для МГП есть модуль линейных перемещений с двумя каретками, установленными в корпусе с возможностью согласованного одновременного противоположно направленного взаимного перемещения каждой из двух кареток (выпускается серийно), а для МВП – два модуля линейных перемещений с одной кареткой на каждом модуле (выпускаются серийно). На каждой из кареток неподвижно установлена одна базирующая призма МВП. Процесс наладки (переналадки) реализует разработанный модуль наладки (МАН), состоящий из блока датчиков, контролирующих величины горизонтальных и вертикальных перемещений призм при наладке приспособления для базирования в нем ОМ с другими размерами поверхностей базирования, главного контроллера, информационно взаимодействующего с персональным компьютером и с тремя парами контролер-драйвер для МГП и МВП каждой из двух базирующих призм. Процесс переналадки разработанного приспособления сводится к управлению работой шаговых двигателей, перемещаемых базирующие призмы на основании предварительно рассчитанных параметров переналадки. Предлагаемая конструкция переналаживаемого приспособления типа “призма” предназначена для использования в роботизированных механосборочных технологиях, реализуемых в гибких компьютерно-интегрированных системах серийного и мелкосерийного типов производств.
EN
The existing designs of prismatic setup indicate only the theoretical possibility of their changeover for basing on them objects for manipulation (OM) with different diametrical and linear dimensions of the basing surfaces, have low productivity and are not automated when reconfiguring. The proposed design of a re-adjustable prismatic setup allows to advance the parameters of the technological interaction of the gripper (Gr) of the industrial robot (IR) with the OM basing on the prismatic device (translation vectors to OM, the coordinates of the clamping point of OM in Gr, due to the presence of two base prisms installed with the possibility of moving along the axis of OM (implemented by the module of horizontal displacements – MHD), and perpendicular to the axis of OM (implemented by the modules of vertical displacements – MVD of each prism). The components of the designed layout of the proposed setup are stepper motors for moving the working parts of the MHD and the MVD. The working part for MHD is a module of linear movements with two carriages having the possibility of coordinated simultaneous opposite mutual movement of each of the two carriages (manufactured commercially), and for MVD it is two linear displacement modules with one carriage on each module (manufactured commercially). On each of the carriages, a basing prism of MVD is fixed. The adjustment process is implemented with the help of developed the automated adjustment module (AAM) consisting of a block of sensors controlling the horizontal and vertical displacements of the prisms when adjusting the setup for basing OM on it with other dimensions of the basing surfaces, the main controller interacting with the personal computer and with three pairs of controller-driver for MGD and MVD of each of the two prisms. The process of readjustment of the developed setup is reduced to controlling the operation of stepper motors, moving basing prisms in accordance with previously calculated parameters of the changeover. The proposed adaptable prismatic setup is designed for using in robotic mechanic-assembly technologies implemented in flexible computer-integrated systems of large and small-scale types of production.
12
Content available remote Szkolenie personelu technicznego taktycznych systemów transmisji danych LINK
PL
Ważnym obszarem w procesie użytkowania i obsługiwania taktycznych systemów transmisji danych LINK-16, jest system szkolenia operatorów i techników. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z modelowaniem i implementacją modułowego programu szkolenia personelu technicznego. Określono również zakresy wymagań kwalifikacyjnych dla personelu technicznego TSTD, dla pierwszego oraz drugiego poziomu obsługi i możliwości elastycznego doboru modułów rozszerzenia dla kształtowania specyficznych umiejętności, w zależności od przeznaczenia stanowiska pracy.
EN
An important area in the process of using and servicing tactical data transmission systems LINK-16 is a system of training operators and technicians. The article presents the results of research related to the modelling and implementation of a modular training program for technical personnel. There were determined ranges of qualification requirements for technical personnel TDL, for the first and second level of service and the possibility of flexible selection of expansion modules for the development of specific skills depending on the destination job.
PL
W artykule przedstawiono prototyp modułu realizującego wielopunktowy i wielokanałowy pomiar temperatury. Urządzenie bazuje na cyfrowych termometrach DS18B20 wyprodukowanych przez firmę Maxim Integrated (Dallas Semiconductor). Z założenia moduł ma współpracować z urządzeniem nadrzędnym (np. centrala inteligentnego domu). Pomiar może być realizowany na trzynastu różnych kanałach, gdzie na wybranych kanałach może być podpiętych nawet kilkadziesiąt osobnych czujników.
EN
In this paper, the prototype of multi-point and multi-channel module to temperature measure is present. This module is based on digital thermometers DS18B20 by Maxim Integrated (Dallas Semiconductor). It is dedicated to work with master device (e.g. computer, smartphone or controller of smart home). Measures can be realized on thirteen channels, where six work as multi-sensor (many thermometers on one line).
PL
Przedstawiono nowatorskie rozwiązanie monitorowania stanów sieci niskiego napięci wraz z identyfikacją zwarć z sieci średniego napięcia i nowym systemem komunikacji.
EN
Novel solutions to monitor condition of low voltage grids along with identification of short-circuits from medium voltage grids and a new system of communication are presented.
PL
W artykule dokonano analizy jakości komponentów wybranego wyrobu i zaproponowano działania doskonalące. Wybranym produktem był moduł poduszki powietrznej do samochodów osobowych marki FORD. Dokonano analizy niezgodności występujących w wyrobie komponentach. W analizie wykorzystano następujące narzędzia i metody: analiza Pareto-Lorenza, metoda FMEA, diagram Ishikawy oraz metoda 5 x dlaczego ? Określono również możliwości działań doskonalących, które można wprowadzić, aby poprawić jakość wyrobów gotowych. Wyniki badań obejmowały okres 1 miesiąca kalendarzowego.
EN
The quality analysis of components of chosen product using selected tools improvement methods were proposed. Air bag module for FORD cars was the selected product. The analysis of non-conformances occurring in components of product was made. The following tools and methods were used in the analysis: Pareto chart, FMEA method, Ishikawa chart and 5xwhy ? The possibility of improvements actions that can be implemented to improve the quality of finished products were also identified. The analysis takes into account the actual results from the production process and covers the period of one calendar month.
EN
The steel and concrete composite cable space frame is a new type of space roof structure that was designed in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University and fully patented. The article presents procedure preparation of prototype of steel and concrete composite cable space frame in full scale. The main focus is on the specifics of the technological operations of preparation and production of steel and concrete elements of the structure. There is technological sequence of operations in the article also. The full-scale experimental structure consists of the space steel and concrete composite modules and flexible modular steel elements, which are combined with each other via single-bolt connections. The space steel and concrete composite module consists of monolithic reinforced concrete slab and a structural lattice that is made from steel tubes. Production of steel parts of structure were carried out at the factory of building structures and concrete performed under conditions close to those of the construction site.
17
Content available remote Budowa i zastosowanie modułowej linii produkcyjnej
PL
W artykule omówiono budowę modułowej linii produkcyjnej zbudowanej na potrzeby stanowiska dydaktycznego w Laboratorium Modelowania Elastycznych Linii Produkcyjnych w Instytucie Technologii Mechanicznej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Elementy składowe stanowiska odzwierciedlają aktualny stan techniki i są powszechnie stosowane w przemyśle. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych na tych samych urządzeniach zarówno dla studentów kierunków specjalistycznych, np. mechatronika, jak i wprowadzenia w metody zarządzania produkcją studentów kierunku zarządzania i inżynierii produkcji. W publikacji omówiono koncepcję zastosowania modułu (jako części linii produkcyjnej) oraz przykładową rekonfigurację linii. Przedstawiona modułowa linia produkcyjna umożliwia swobodne modelowanie i symulowanie procesów produkcyjnych.
EN
The article discusses the construction of modular production line built for the purpose of teaching stand at the Laboratory of Modeling of Flexible Production Lines at the Institute of Mechanical Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Management, University of Technology. Laboratory stand components reflect the current technics state and are commonly used in the industry. This solution allows for a teaching provision on the same devices for students of different faculties: a specialized faculty like Mechatronik, as well for students of Management and Production Engineering, as the introduction of methods of production management. The paper discusses the concept of use of the module (as part of the production line) and sample line reconfiguration. Presented modular product line allows free modeling and simulation of manufacturing processes.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie i charakterystyka nowej propozycji modułu specjalnościowego Ochrona europejskich dóbr kultury (Schutz Europäischer Kulturgüter) na studiach 2. stopnia magisterskich z Gospodarki Przestrzennej, prowadzonych na Wydziale Nauk Geografi cznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Proponowana specjalność będzie prowadzona na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV), z którym UAM ściśle współpracuje w ramach umowy o prowadzeniu wspólnej placówki naukowo-dydaktycznej Colegium Polonicum w Słubicach. Powołanie tej specjalności wpisuje się w realizację wspólnej strategii partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (UEV), zakładającej tworzenie kompatybilnych kierunków i możliwości studiowania w nowych warunkach jednolitej przestrzeni europejskiej szkolnictwa wyższego. Zajęcia dla studentów tej specjalności będą odbywać się właśnie w Collegium Polonicum i będą prowadzone głównie w języku niemieckim przez wykładowców z Katedry Ochrony Zabytków EUV.
EN
This paper seeks to present and characterise the proposal of a new speciality module, European Cultural Heritage Protection, for Spatial Economy students in the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University (AMU). The speciality will be offered at the European University Viadrina in Frankfurt on the Oder, with which AMU co-operates closely under the agreement to run a common research facility, Collegium Polonicum in Słubice. The new speciality is planned to be conducted from the academic year 2013/14 for students of 2nd-degree (master’s) studies. It will be carried out in German. This paper gives a detailed description of its content as well as the organisation of studies and the planned classes.
19
Content available remote Czworościan tensegrity klasy theta
PL
Proces kształtowania samodzielnie sztywnych struktur cięgnowo-prętowych nie poddaje się łatwo analizie matematycznej. Złożoność zagadnień towarzyszących projektowaniu i produkcji takich struktur jest zasadniczą przeszkodą w ich rozwoju. Propozycja badawcza odnosi się do struktury budowlanej, którą można wykonać z pewnej liczby modułów tensegrity mających zewnętrzną postać czworościanu. Wyspecjalizowane konstrukcje, np. rozkładalne, często budowane jako zespoły identycznych układów bazowych, mogą żądać wypełnienia takimi jednostkami ściśle określonych objętości, co przypomina geometryczny problem upakowania przestrzeni wielościanami. Powtarzalność kształtu każdej komórki tensegrity, oraz łatwość jego definiowania powinna wpłynąć m.in. na uproszczenie procedur analitycznych i technologicznych niezbędnych przy realizacji konstrukcji opracowanych według zasady integrującego rozciągania.
EN
The form-finding of tensegrity structures, particularly of an irregular nature, ddoes not easily yield itself to direct mathematical analysis. Thus, so far the existing methods for the design of tensegrity structures have been limited. Manufacture complexity is a barrier for developing self-rigid cable-bar structures. The research proposed relates to a tensegrity structure which could be constructed from a number of tetrahedral tensegrity modules. In specialised structures, constructed as aggregates of the same modules, it may be necessary for tensegrity modules to completely occupy specific three-dimensional volumes. This is a familiar problem of space-filling polyhedra in spatial geometry. The goal of the paper is an attempt at overcoming those limitations by applying space-filling polyhedra to the problem of form-finding. The results sketched in the paper suggest that geometrical approach may serve as a powerful tool in the design both of stationary and deployable tensegrity structures.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje systemu informatycznego umożliwiającego efektywne zarządzanie procesami dowodzenia i kierowania modułu ogniowego – rakietowego dalekiego zasięgu. Proponowany system informatyczny będzie dostarczał informacje dla wyróżnionych szczebli dowodzenia. Dostarczane informacje w formie elektronicznej i tradycyjnej pozwolą oceniać stan techniczny sprzętu oraz skuteczność realizacji zadań ogniowych.
EN
A concept of a computerised system implementing efficient procedures of command and fire control systems of a long range rocket launching module is presented in the paper. The computerised system is designated to provide data for specific parts of command system. The data is provided in the electronic and traditional form to evaluate technical status of the equipment and the efficiency of firing.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.