Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża IT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głównym celem przeglądu piśmiennictwa była analiza prac związanych z zarządzaniem programistami z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji. Systematyczny przegląd literatury został przeprowadzony na podstawie wzorca PRISMA 2020. Bazy danych będące źródłem informacji były przeszukiwane w czerwcu 2021 r. w myśl zasady należytej staranności. Z 2324 prac po pierwszym etapie przeglądu otrzymano 90 pozycji literaturowych, a po drugim etapie – 2 artykuły. Pierwszy odnosi się do zarysu profilu programisty mającego dysleksję i pokazuje brak literatury na temat programistów z dysleksją. Drugi artykuł dotyczy pracy zdalnej podczas trwania pandemii COVID-19, którą wykonują specjaliści z różnych branż, w tym programiści – osoby neuronietypowe. Stwierdzono, że osoby neuronietypowe często mają szczególne potrzeby komunikacyjne i preferencje, podwyższoną wrażliwość sensoryczną oraz wyzwania związane z funkcjonowaniem wykonawczym. Wykonany przegląd literatury wskazuje na lukę badawczą, mimo że problem dysleksji dotyczy ok. 10% dorosłej populacji. Zasadne i wartościowe jest prowadzenie badań w różnych aspektach zarządzania ludźmi z branży IT – nie tylko uwzględniając programistów. Znaleziona luka badawcza odnosi się do niedostatecznie zbadanych obszarów, jak te związane z zarządzaniem pracownikami, w tym programistami z dysleksją, co daje możliwość dalszych badań.
EN
The main objective of conducting the literature review was to analyse work related to the management of programmers with disabilities, with a particular focus on dyslexia. A systematic literature review was conducted based on the PRISMA 2020 template. The databases providing the information were searched in June 2021 according to the due diligence principle. Out of 2324 papers, 90 literature sources were obtained after the first stage of the review and 2 articles after the second stage. The first article contains an outline of the profile of a dyslexic programmer and points to the lack of literature on dyslexic programmers. The second article relates to remote work during the COVID-19 pandemic, which is carried out by professionals from different industries including programmers – neuroatypical individuals. It was found that neuroatypical individuals often have specific communication needs and preferences, heightened sensory sensitivity, and challenges with executive functioning. The literature review performed indicates a research gap, despite the fact that dyslexia affects approximately 10% of the adult population. It is legitimate and valuable to conduct research on the different aspects of managing people in the IT industry – not just including programmers. The research gap found relates to under-researched areas, such as those related to managing employees including dyslexic programmers, which provides an opportunity for further research.
EN
In the changing environment, innovation gives organizations a chance to survive and develop. Researchers indicate that successfully implemented innovations are a source of competitive advantage for an organization. In source literature we can find examples of various tools recommended by the authors that increase the probability of innovation success. As some researchers note, the role of these tools has been questioned, which is related to the impact of formalization on innovation. In recent years, researchers have focused their efforts on determining whether formalization improves or deteriorates innovation; however, when analyzing the literature, it can be noticed that the number of studies on innovation and its determinants is significant, while the number of publications on the impact of formalization on organizational innovation is low. In addition, it can be noted that so far, researchers have not come to a consensus regarding the impact of formalization on either organizational results or innovation; therefore, the assumption of the presented work is to fill this gap to some extent. The aim of this article is to present the preliminary results of a broader research project on the relationship between the formalization of operational management and the innovation of IT organizations in Lubuskie Voivodeship.
PL
W obecnym zmiennym otoczeniu szansą na przetrwanie organizacji oraz jej rozwój jest innowacyjność. wielu badaczy wskazuje na to, że z sukcesem wdrażane innowacje są źródłem przewagi konkurencyjnej organizacji. W literaturze znaleźć można przykłady różnych narzędzi rekomendowanych przez różnych autorów zwiększających prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez innowacje. Jak zauważa jednak część badaczy, rola tych narzędzi w sukcesie innowacji została postawiona pod znakiem zapytania. Związane jest to z wpływem jaki wywiera formalizacja na wyniki organizacyjne, w tym innowacyjność. Nadmienić warto, że w ostatnich latach badacze skupiali swoje wysiłki na ustaleniu, czy formalizacja poprawia, czy pogarsza wydajność organizacyjną, w tym również innowacyjność, jednakże analizując literaturę można zauważyć, że liczba opracowań dotyczących innowacyjności, i jej determinant jest znaczna, natomiast liczba publikacji dotyczących wpływu formalizacji na innowacyjność organizacji jest nieduża. Dodatkowo analizując literaturę dotycząca formalizacji zauważyć można, że jak do tej pory badacze nie doszli do konsensusu odnośnie jej wpływu zarówno na wyniki organizacji, jak i ich innowacyjność, w związku z tym założeniem prezentowanej pracy jest w pewnym stopniu wypełnienie tej luki. Celem zaś niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników szerszych badań, które dotyczą związku pomiędzy formalizacją zarządzania operacyjnego a innowacyjnością organizacji z branży IT w województwie lubuskim.
PL
W artykule podjęto zagadnienie efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie branży IT. W branży IT ludzie i ich wiedza są kluczowym zasobem przedsiębiorstwa. Artykuł dotyczy problemu pomiaru efektywności wykorzystania zasobów ludzkich. Celem przeprowadzonej analizy jest ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w polskiej branży IT na przestrzeni ostatnich pięciu lat na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. W branży IT koszty pracy są jednym z najistotniejszych składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat spada wydajność i rentowność pracy, przy niewielkich zmianach kosztów pracy. W artykule zwrócono szczególną uwagę na rynkowe przyczyny takich zmian.
EN
The article relates to the problem of effective use of human resources in the IT industry. In the IT industry, people and their knowledge are a key resource of the company. The article deals with the problem of measuring the effectiveness of the use of human resources. The aim of the analysis is to assess the effectiveness of human resources utilization in the Polish IT industry over the last five years on the example of a selected enterprise. In the IT industry, labor costs are one of the most important components of the company's operating costs. On the basis of the conducted research, it was found that over the last five years, productivity and profitability of work decreased, with small changes in labor costs. The article highlights the market causes of such changes.
PL
Wyznaczanie trasy podróży, słuchanie muzyki, zakupy on-line, sprawdzanie prognozy pogody itd. - dziś aplikacje na urządzenia mobilne pozwalają na niemal wszystko, co przychodzi nam do głowy. Rozwój branży IT, w tym przede wszystkim rozwój systemów komunikacji, jest niezwykle dynamiczny. Widać to praktycznie w każdej dziedzinie życia, a rozwiązania te stają się czymś tak naturalnym, jakby zawsze istniały. Również w branży grzewczej, wcześniej czy później, pojawiają się sposoby na zdalny nadzór nad instalacją i jej konfigurowanie.
PL
Ze względu na niematerialność usługi, podjęcie decyzji o wyborze usługodawcy często dokonywane jest na podstawie relacji zbudowanych pomiędzy potencjalnym klientem, a pracownikami firmy. W przedsiębiorstwach usługowych wykwalifikowany personel jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku, a jego dobór, szkolenie oraz motywowanie odgrywają kluczową rolę. Obszar obejmujący działania podejmowane na rzecz pozyskiwania i utrzymywania odpowiedniej kadry pracowników w tego typu firmach nazywany jest marketingiem wewnętrznym. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena wykorzystania instrumentów marketingu wewnętrznego w firmach usługowych branży IT.
EN
Due to the intangibility of services, the decision about choosing a service provider is often taken on the basis of the relationship between a potential client, and company employees. A qualified personnel is necessary to achieve a market success by service enterprises. The issue of crucial importance is staff selection, training and motivation. In order to obtain and maintain an adequate personnel in service companies, the necessary actions need to be performed. They are a component of a broader concept of internal marketing. The goal of the paper is to identify and evaluate the use of internal marketing instruments in service companies operating in IT industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.