Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aging process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
Predicting the aging process of residential buildings carried out using traditional technologies is necessary when planning refurbishment works in these buildings. The article presents a picture of the changes in the technical condition of a not refurbished building constructed in traditional technology, in the form of a function describing the aging process according to the PRRD (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution) model developed by the author. The results of analyses of the relationships between the function of the intensity of damage and the function of unreliability, as well as the function of changes in the performance characteristics of a building which had not undergone refurbishment during the entire course of its use are presented. Three levels of damage intensity during subsequent years of using the building were determined: safe, critical and unacceptable intensity.
PL
Obiekty budowlane podczas użytkowania podlegają ciągłym procesom destrukcyjnym o zróżnicowanym przebiegu. W miarę upływu czasu następuje obniżanie ich właściwości użytkowych, a częściowe przywrócenie następuje w wyniku napraw. Prognoza procesu starzenia budynków mieszkalnych jest potrzebna do planowania przedsięwzięć remontowych w tych budynkach. Do matematycznego opisu przebiegu procesu niszczenia mogą być stosowane różne metody, między innymi autorski model PRRD (Prediction of Reliability acording to Rayleigh Distribution). Według modelu PRRD można określić prognozy zmian właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania RB(t) oraz prognozy wzrostu zawodności tego budynku FB(t). Korzystając z zależności stosowanych w obiektach technicznych opisujących funkcję niezawodności elementów składowych obiektów wzorem Wienera, została wyprowadzona zależność określająca intensywność uszkodzeń λi(t) dla elementów składowych budynku. Intensywność uszkodzeń λB(t) dla całego budynku w modelu PRRD uwzględnia rolę i zadanie każdego elementu budynku w postaci wag Ai. Policzone zostały zmiany intensywności uszkodzeń w czasie t użytkowania dla każdego spośród przyjętych 25-u elementów składowych budynku.
PL
W artykule omówiono charakterystykę i rolę powłok stosowanych w oszkleniach budowlanych. Przedstawiono warunki starzeniowe, którym poddano szkło z powłoką przeciwsłoneczną. Wyznaczono parametry świetlne i energetyczne szkła powłokowego nie poddanego działaniu wysokiej i niskiej temperatury i wilgotności, oraz po procesie starzenia. Porównano otrzymane charakterystyki spektrofotometryczne szkła powłokowego przed i po działaniu czynników symulujących przyspieszone starzenie. Określono pierwiastkowy skład chemiczny powierzchni szkła powłokowego przed i po starzeniu metodą mikroskopii skaningowej. Dokonano analizy otrzymanych wyników, oraz oceny stopnia degradacji powłoki po działaniu wysokiej i niskiej temperatury i wilgotności.
EN
The article discusses the characteristics and role of the coatings used in construction glazing. The conditions aging which were subjected to antireflection coating glass were presented. The light and energy parameters of coating glass that were not exposed to high and low temperature and humidity and coating after aging were determined. The obtained spectrophotometric characteristics of coating glass before and after aging were compared. Elemental composition of the coating surface of the glass before and after aging by scanning microscopy method was determined. The analysis of the results and assess the degree of degradation of coatings after exposure to high and low temperature and humidity was performed.
PL
Nawierzchnie drogowe w wyniku oddziaływania ruchu i czynników klimatyczno-pogodowych ulegają uszkodzeniom. Jedną z przyczyn jest proces starzenia lepiszcza, dotyczący przede wszystkim warstwy ścieralnej. Metodą naprawy (regeneracji) warstwy może być remiksing (plus) na gorąco w technologii na miejscu. Efektywność tego procesu wymusza maksymalizację wykorzystania istniejących materiałów (z drogi). Przy odpowiednim i stabilnym szkielecie mineralnym uzyskanie odpowiednich parametrów masy wiąże się poprawą właściwości lepiszczy asfaltowych, co z kolei wymusza stosowanie specjalnych dodatków odświeżających. Preparatami, które mogą spełniać tego rodzaju wymagania, są imidazoliny. Przeprowadzone badania z udziałem trzech rodzajów imidazoliny (rzepakowej, oleinowej i smalcowej) świadczą, że substancje z tej grupy związków można stosować jako modyfikatory w asfaltach drogowych. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują na zmiękczający charakter dodatków. Mieszaniny z asfaltem, mimo różnic w gęstościach, są w pełni kompatybilne. Imidazoliny jako środki powierzchniowo-czynne mogą pełnić również funkcję środków adhezyjnych. Skuteczność będzie zależna od typu imidazoliny (kationowe, amfoteryczne) oraz ładunku powierzchniowego kruszywa.
EN
Road surfaces are subjected to damage as a result of traffic and weather factors. One of its causes is the aging process of binder, which takes place mainly in the wearing course. A method of the layer’s repair (regeneration) can be hot recycling (remixing plus) on the spot. The efficiency of this process induces the maximal use of existing materials (presents on a road). With proper and stable aggregate structure, obtaining appropriate parameters of the mass is associated with the improvement of the properties of binders, which in turn implies the use of special freshening admixtures. Preparations which can meet the requirements of this type are imidazolines. The study carried out on three types of imidazolines (rapeseed, oleic and fat) indicate that the substances of this group of compounds can be used as modifiers in road bitumen. The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
PL
W I części artykułu zostały opisane imidazoliny oraz modyfikacja lepiszczy asfaltowych z ich dodatkiem. W tej części przedstawiono metodykę badań asfaltów modyfikowanych imidazoliną.
EN
The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
PL
Badano próbki wykonane z kompozytów mających zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, przeznaczone na wyroby, które w trakcie eksploatacji są obciążone cyklicznie i poddane działaniu starzenia naturalnego w środowisku wpływającym na ich korozję (polipropylen z talkiem, poliacetal z włóknem szklanym oraz poli-(tereftalan butylenu) z wodorotlenkiem magnezu zawierających 20% napełniacza). Przeprowadzono badania wpływu procesu starzenia na zmianę właściwości wyrobów obciążonych cyklicznie. Proces przyspieszonego starzenia przeprowadzono w roztworze wodnym NaCl. Sporządzono charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowe uzyskane w próbie cyklicznego rozciągania, przy założeniu stałego poziomu amplitudy odkształcenia. Rejestrowano zależność pomiędzy naprężeniem rozciągającym i wydłużeniem próbki po 1 i 1000 cyklu obciążenia z częstotliwością 1 Hz, uzyskując pętle histerezy. Wykazano zmiany właściwości mechanicznych badanych próbek spowodowane cyklicznym obciążeniem przed i po starzeniu. Zbadano właściwości termiczne metodą DSC oraz określono zmianę barwy i połysku wyprasek.
EN
Three composite materials (polyoxymethylene reinforced with 20% glass fibers, polypropylene reinforced with 20% of talc, poly(butylene terephthalate) reinforced with 20% of Mg(OH)₂) were formed by injection moulding and studied for ageing resistance (NaCl soln.) and color and gloss stability after cyclic stretching-compression. The cyclic loading and ageing resulted in increasing the hysteresis loop width. Some structural changes in composites were also obsd. by differential scanning calorimetry.
EN
One of main parameters of a device is its functional suitability. In the course of the device operation, the device components change their parameters under influence of environment; this process is called aging. Under such conditions, the problem of evaluating functional suitability of the device emerges that needs to be solved taking into account real processes of its aging.
PL
W pracy omówiono problem zmian funkcjonalności urządzenia ze względu na technologiczne odchylenia parametrów od wartości nominalnych i procesów starzenia.
PL
Główny problem sektora mięsa wołowego to utrzymanie wysokiej i powtarzalnej jakości mięsa. Jedną z najczęstszych przyczyn braku akceptacji mięsa wołowego jest jego wysoka twardość, włóknistość oraz niska soczystość. Twardość determinowana jest głównie ilością śródmięśniowej tkanki łącznej i tłuszczu śródmięśniowego oraz długością sarkomerów. Zachodzące po uboju w tkance mięśniowej procesy biochemiczne wywierają znaczący wpływ na jakość mięsa wo- łowego, przeznaczonego na cele kulinarne. Zastosowanie instrumentalnych pomiarów tekstury pozwala na obiektywne zdefiniowanie składowych tekstury mięsa wołowego zarówno surowego, jak i poddanego obróbce cieplnej. Dojrzewanie mięsa jest jednym z najważniejszych procesów determinujących jakość kulinarnego mięsa. Właściwe jego przeprowadzenie warunkuje poprawę kruchości mięsa wołowego, jak również zwiększa powtarzalność dobrej jakości.
EN
Of all the meat traits, tenderness is considered to be the most important with regard to eating quality. One of the most common causes of unacceptability in meat quality is toughness. Toughness is attributed to a range of factors including the amount of intramuscular connective tissue, intramuscular fat, and the length of the sarcomere. However, it is apparent that the extent of proteolysis of key proteins within muscle fibres is significant determinant of ultimate tenderness. After the slaughter in muscle tissue biochemical occurring processes have a significant influence on the quality of beef, primarily intended for culinary purposes. The use of instrumental measurements of texture allows for an objective definition of texture components in both raw and cooked beef. The aging process is one of the most important processes that determine the quality of the culinary meat. Competent to carry out the conditions for improving the tenderness of beef, as well as increases its quality.
8
Content available Temporal analysis of adaptive face recognition
EN
Aging has profound effects on facial biometrics as it causes change in shape and texture. However, aging remains an under-studied problem in comparison to facial variations due to pose, illumination and expression changes. A commonly adopted solution in the state-of-the-art is the virtual template synthesis for aging and de-aging transformations involving complex 3D modelling techniques. These methods are also prone to estimation errors in the synthesis. Another viable solution is to continuously adapt the template to the temporal variation (ageing) of the query data. Though efficacy of template update procedures has been proven for expression, lightning and pose variations, the use of template update for facial aging has not received much attention so far. Therefore, this paper first analyzes the performance of existing baseline facial representations, based on local features, under ageing effect then investigates the use of template update procedures for temporal variance due to the facial age progression process. Experimental results on FGNET and MORPH aging database using commercial VeriLook face recognition engine demonstrate that continuous template updating is an effective and simple way to adapt to variations due to the aging process.
PL
W artykule przedstawiono wpływ dadatków (nanorurki węglowe, montmorylonit oraz pigment) na proces degradacji polipropylenu. Kompozyty otrzymano poprzez wprowadzenie do matrycy polimerowej wybranego dodatku o różnym stopniu rozdrobnienia. Przeprowadzone badania miały na celu scharakteryzowanie wpływu zarówno promieniowania UV, podwyższonej temperatury jak i udziału wilgoci na proces degradacji polipropylenu. Charakterystykę przebiegu procesu starzenia prowadzono w określonych odstępach czasu ekspozycji na zadane warunki symulujące starzenie atmosferyczne. Badano zmiany zachodzące na powierzchni w skali makroskopowej i mikroskopowej oraz wizualnie oceniano stan badanych próbek pod względem estetycznym i użytkowym. Oceniano także zmianę barwy próbek. Otrzymane wyniki przedstawiają wpływ zastosowanych dodatków na tempo starzenia polipropylenu jak i rozmiar zniszczenia materiału pod wpływem synchronicznego działania promieniowania UV, temperatury i wilgoci, na własności wyrobów polipropylenowych oraz prezentują przykładowe sposoby kontroli trwałości polimerów w czasie ich eksploatacji w warunkach atmosferycznych.
EN
The paper presents influence of additives (carbon nanotubes, montmoryllonite, pigment) on the process of degradation of polypropylene. The composites were obtained by introduction of the selected additive to the polymer matrix with varying degree of refining. The study aimed in characterization the effect of UV radiation, elevated temperature and moisture on the degradation process of polypropylene. The characterization of the aging process was carried out at defined intervals of exposure time to the given factors, simulating atmospheric conditions. The changes were tested on the surface of samples in macro-and microscopic scale. The condition of tested samples was visually assessed in terms of aesthetic qualities, functionality and changes in their color. Results of these investigations show the effect of the additives on the rate of aging of polypropylene and degree of material damage due to synchronous operation of UV radiation, temperature and moisture on the properties of polypropylene and present the methods of polymer durability control during exploitation in outdoor conditions.
10
Content available remote Proces starzenia a właściwości przetwórcze PE-LD po wielokrotnym wytłaczaniu
PL
W artykule przedstawiono wpływ procesu starzenia polietylenu małej gęstości (PE-LD) po wielokrotnej recyrkulacji na jego właściwości przetwórcze. Wpływ procesu starzenia na zmianę właściwości badanego tworzywa określono na podstawie badań masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR [g/10min]. Uzyskane wyniki porównano z badaniami materiału przed procesem starzenia.
EN
The article is presenting the influence of low density polyethylen (PE-LD) aging after multiple extrusion on its processing properties. The aging process was been down for the material processed in the two types of extruders: classical and screw - disk. Effects of aging on changing the properties of the tested material have been determined on the basis of the melt mass-flow rate MFR [g/10min]. The results obtained for aged material have been compared with the measurements made for material prior to aging.
PL
W artykule przedstawiono wpływ dodatków (nanorurki węglowe jako nanonapełniacz, montmorylonit oraz pigment) na proces starzenia izotaktycznego polipropylenu (iPP). Kompozyty otrzymano metodą interkalacji w stopie poprzez wprowadzanie określonego dodatku do stopionej matrycy polimerowej. Badania prowadzono w celu scharakteryzowania wpływu wybranych napełniaczy na proces starzenia, pod kątem zmian w barwie i strukturze cząsteczkowej materiału. Charakterystykę przebiegu procesu starzenia prowadzono w określonych odstępach czasu ekspozycji na zadane warunki symulujące starzenie atmosferyczne. Dokonano także porównania zmian zachodzących w polipropylenie i kompozycie polipropylenu z glinokrzemianem przy różnych parametrach starzenia. Instrumentalną zmianę barwy prowadzono w celu oszacowania stopnia zniszczenia powierzchni (wpływ na estetykę wyrobów z iPP), a zmiany zachodzące w materiałach na poziomie cząsteczkowym (zanik pierwotnej struktury i pojawienie się nowych ugrupowań) kontrolowano przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR).
EN
The paper presents effect of additives (carbon nonotubes as nanofiller, montmoryllonites, pigment) on the process of isotactic polypropylene degradation. The composites were obtained by the melt intercalation by introducing certain additive into the molten polymer matrix. The study was conducted to characterize the influence of selected fillers on the aging process for changes in color and molecular structure of the material. The characteristic of the aging process was carried out at defined intervals of exposure, the answer to aging simulating atmospheric conditions. The changes in polypropylene and polypropylene composite with aluminosilicate that have occured at different parameters of aging was also compared. Instrumental color change was carried out to estimate the degree of surface damage (impact on the aesthetics of the iPP), and the changes occuring in materials at the molecular level (loss of the original structure and the emergence of new groups) was monitored using FTIR spectroscopy.
12
Content available remote Wybrane metody badań do monitoringu środków smarowych
PL
W artykule omówiono procesy degradacji olejów ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu utleniania. Przedstawiono również wybrane metody badania służące do monitoringu środków smarowych podczas eksploatacji. Są to: - ocena pozostałego okresu użytkowania (RULER - Remaining Useful Life Evaluation Routine), pozwalająca na określenie poziomu zawartości antyutleniacza z wykorzystaniem metody woltametrycznej, - kolorymetria sączka membranowego (MPC - Membrane Patch Colorimetry), wykrywająca nierozpuszczalne osady przy użyciu analizy widmowej, - PQ Index, metoda oparta na ocenie zniekształcenia pola magnetycznego, służąca do pomiaru zawartości produktów ferromagnetycznych powstałych na skutek zużycia mechanicznego, - pomiar rozkładu wielkości zanieczyszczeń w środkach smarowych z wykorzystaniem układu laserowooptycznego, dającego dokładny profil rozkładu wielkości cząstek.
EN
In the paper were presented oil degradation processes with particular emphasis on the oxidation mechanisms of oils. Also described were some selected test methods applied to monitor the use of lubricants. - RULER - Remaining Useful Life Evaluation Routine, a voltammetric test method evaluating the oxidative health of a lubricant by measuring the antioxidants in the fluid, - MPC - Membrane Patch Colorimetry, a method for analysing the insoluble contaminants in the oil by spectral analysis, - PQ Index, a method based on an assessment of the distortion of the magnetic field, used to measure the content of ferromagnetic products resulting from mechanical wear, - size distribution measuring of contaminants in lubricating oil with the use of laser-optical system, which gives an accurate particle size distribution profile.
13
PL
W artykule przedstawiono wpływ procesu starzenia LDPE po wielokrotnym wytłaczaniu na jego właściwości fizykochemiczne. Procesowi starzenia poddano materiał wytłoczony na dwóch typach wytłaczarek: klasycznej i ślimakowo-tarczowej. Wpływ procesu starzenia na zmianę właściwości badanego tworzywa określono na podstawie badań DSC. Uzyskane wyniki porównano z badaniami materiału przed procesem starzenia.
EN
The article is presenting the influence of LDPE aging after multiple extrusion on its physicochemical properties. The aging process was been down for the material processed in the two types of extruders: classical and screw - disc. Effects of aging on changing the properties of the tested material have been determined on the basis of DSC. The results obtained for aged material have been compared with the measurements made for material prior to aging.
EN
The magnitude of emitted noise generated by DC-DC converters depends of their electrical behavior and parameters. Some of these can change during the converter life time, especially due to some deterioration process. In this paper the impact of the dielectric materials aging is presented using both circuit simulation and a digital signal processing method based on Wiener filtering. The change of the total EMI spectrum as a function of the dielectric property has been investigated. Application can be either aging diagnostig, or a forecast of the EMI spectrum evolution with the time.
PL
W artykule przedstawiono wpływ starzenia kondensatorów elektrolitycznych na poziom zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez układ podwyższający napięcie w oparciu o metody symulacyjne oraz cyfrowe przetwarzanie sygnału (filtracje Wienera). Wyniki przedstawiono w formie widm zaburzeń generowanych przez układ oraz transmitancji pomiędzy źródłem zaburzeń a zaburzeniami
15
Content available remote Rola składników aktywnych w procesie starzenia się skóry
EN
Skin is the coating of all human and animal organisms. It is a kind of space where different processes take place. Skin is the largest and the heaviest organ in the body. Also, it is a barrier, that stops water and the part of body, which should be particularly protected [1]. The skin is composed of three main layers: epidermis (Fig. 1), dermis (Fig. 3) and subcutaneous tissue (Fig. 5). Each of these layers has completely different role and is characterized by various properties. Epidermis is the outermost layer of skin. It consists of a living and a dead zone. The living area forms new cells which are the subject to further changes, while in the zone of dead cells they are highly flattened and devoid of nuclei [2]. In the epidermis, exactly in the reproductive output layer there are melanocytes, which are cells responsible for production of the pigment - melanin (Fig. 2). Melanin is responsible for color of hair, eyes and skin. It is formed from tyrosine as a result of numerous biochemical reactions [3]. Biological activity of melanin is determined by the presence of appropriate peptide. The sequences of its active components are: Ser-Tyr, Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg, and Trp-Gly-Lys-Pro-Val. It is possible to protect the skin also against the solar radiation. The hormone MSH absorbs and reflects UV radiation. Under the influence of UV radiation the amount of melanin increases, causing temporary changes in skin color [3]. Under the epidermis there is a proper skin, which is composed of elastic fibers, collagen fibers, and the basic substance, which fuses the fiber elements. The elastic fibers are scattered among collagen fibers. Proper skin is the place where a valuable protein - very important in cosmetics - occurs - the native collagen. It is the main protein of connective tissue. Collagen has a very high tensile strength and is a major component of tendons. It is responsible for skin elasticity. Loss of collagen from the skin causes wrinkles [4]. A distinctive layer of skin is the subcutaneous tissue. It combines dermis with muscles. It is composed of fat cells separated by connective tissue. The size and the shape of fat cells vary depending on gender, diet and also age [5]. Skin, like other authorities is aging. These process may be accelerated or delayed under the influence of various endogenous and exogenous elements (Tab. 1). Also genetic predisposition are of significant importance. It seems that, as soon as we age, we inherit from our ancestors. To delay the aging process, it is necessary to properly take care of and protect the skin. There are many ways to delay aging of the skin. The most successful, for example cosmetics with active ingredients such as peptides, will be presented here.
EN
Self-lubricating bearings are characterized by sileni-running work, long durability, and high load-carrying capacity at small sliding velocities. Durability of porous sliding bearings is one of the most important parameter determiningfuture implementation. However, during operation loss of self-lubricating capability of the bearing can be caused by aging process of lubricant, what could lead also to decreasing of the durability. Oil aging process could be much deeper than in conventional sliding bearings with solid bushes, because of temperature, catalyst metal - porous stutcture and oxygen accelerating oxidation of oil. It was preliminary confirmed in the previous research that after durability tests of porous bearings high values of total acid number (TAN) of oils samples were achieved. Infrareds (IR) spectrums were also deeply changed. Thus the same investigation was performed for two other different oils (mineral gear oil and perfluorinatedpolyether - PFPE). After the durability test oil samples were unsaturated from the bearings and IR spectrums and TAN were examined. As it appeared change of mineral gear oil properties were not very deep. On the other hand synthetic PFPE oil had high TAN values and significant differences in the IR spectrums were observed.
PL
Ciągłe zmiany parametrów czujek i centrali alarmowej spowodowane są między innymi procesami starzenia i zużycia. Zmiany te stwarzają duże trudności przy wyznaczeniu niezawodności systemu bezpieczeństwa ze względu na stochastyczny i bliżej nieokreślony charakter zmian parametrów elementów systemu. W pracy zanalizowano wpływ rozrzutu wybranych elementów elektronicznych zainstalowanych w czujkach na niezawodność funkcjonowania całego systemu.
EN
Aging and wearing out processes result in continuous fluctuation of parameters of sensors and alarm central unit. These fluctuations make the calculations of reliability of security systems difficult, due to a stochastic and unknown character of changes of the parameters of systems elements. The paper analyzes an influence of scattering of chosen electronic devices installed in sensors on reliability of the whole system.
18
Content available remote Starzenie naturalne rur z polietylenu : prognozowanie wybranych właściwości
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące procesu starzenia tworzyw polimerowych. Scharakteryzowano, zgodnie z podanymi kryteriami klasyfikacyjnymi, poszczególne rodzaje starzenia tworzyw, omówiono zagadnienia związane z odpornością tworzyw na starzenie, zjawiskami zachodzącymi w polimerach na skutek tego procesu oraz wpływem czynnikow środowiskowych. Przedstawiono metodykę badań procesu starzenia tworzyw oraz prognozowania zmian ich właściwości. Omówiono wyniki badań własnych, dotyczących starzenia naturalnego rur z polietylenu.
EN
Basic information about polymer aging process has been presented. Case of aging and criterions of aging has been characterized. The problems related by polymers immunity on aging and phenomena happened in polymers have been discussed. Technique of examination of polymer aging process and schemes of forecasting changes of polymer's properties has been showed. Own research about natural aging of polyethylene pipes has been discussed. Forecasting changes of monitored properties of polyethylene, based upon empirical tests and analysis of the effects of aging, allows for evaluate the aging effects on changes of these properties, and on the material's susceptibility for recycling.
EN
The carbonation process is generally considered as the most important stage to form nano-carbonate particles during the preparation of overbased calcium alkylsalicylates while the aging stage has not been emphasized by the researchers. This paper had studied the influence of aging process on the TBN (Total Basicity Number) values of overbased products and the micelle structure of carbonate particles during preparing overbased calcium alkylsalicylate by the freeze-etching microscopic observation and calcium distribution measurement method. The results showed that TBN increased as the aging time lasted and remained the stable at about 3.0 hours. The diameter of carbonate particles became smaller and well-distributed after the aging process. Water and methanol had played an important role in the re-formation of the carbonate particles during the aging process, the mechanism on the aging process had been discussed.
PL
Autorzy przedyskutowali mechanizmy procesu starzenia alkilosalicylanów wapnia, które dotychczas nie byty rozważane, a także zbadali wpływ procesu starzenia na wartość liczby zasadowej (TBN) produktów o odczynie zasadowym. Stwierdzono, że liczba zasadowa zwiększała się w miarę upływu czasu starzenia, by ustabilizować się po upływie 3 godzin. Zbadano także budowę miceli cząstek węglanów w czasie wytwarzania alkilosalicylanów wapnia. Użyto do tego obserwacji mikroskopowych zamrożonych próbek oraz metody oceny zawartości wapnia.
20
Content available remote Perspektywy zastosowania tomografii procesowej do badania paliw stałych
PL
W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania tomografii procesowej do badania stałych paliw rakietowych. Wskazano główne kierunki modyfikacji obecnie stosowanych tomografów procesowych w celu przystosowania ich do wymagań wynikających ze specyfiki paliw stałych.
EN
The possibilities of use of Process Tomography (PT) for study solid rocket propellants have been analysed. Main directions changes in recent PT-devices towards adapting them for requirements, which arise from speciality of solid fuels, have been shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.