Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrabiarka CNC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Początki i przyszłość maszyn CNC
PL
Pomimo że urządzenia sterowane numerycznie kojarzą się tylko i wyłącznie ze współczesnością, pierwsze maszyny CNC zostały wymyślone już kilka wieków temu. Modernizacja i rozwój obrabiarek w przeciągu tego długiego czasu jest niezwykle ekscytująca, dlatego postanowiliśmy podzielić się tymi informacjami.
PL
Osie połączone w układ bramowy, czyli takie, w których ruch jednej osi liniowej napędzany jest dwoma silnikami, odgrywają ważną rolę w różnych zastosowaniach, takich jak plotery frezujące i obrabiarki CNC, montaż, aplikacje pick-and-place i wiele innych. Wymagają one ścisłej koordynacji ruchu obu silników. Nawet małe rozbieżności we współbieżnym przemieszczaniu bramy przez silniki mogą powodować opory ruchu oraz naprężenia mechaniczne układu zmniejszające dokładność. Skutkując nierównomiernym ruchem, prowadzącym nawet do całkowitego zatrzymania bramy. Wyspecjalizowane napędy z wbudowanymi funkcjami kontroli ruchu układów bramowych mogą zapobiegać tym problemom przy jednoczesnym usprawnieniu procesu projektowania i uruchamiania układów wieloosiowych.
EN
The article presents an analysis of the modification of the production process on a CNC machine tool. The process was modified by using a new deep hole drilling procedure. As a consequence, an improvement in the quality of manufactured elements in series production has been achieved. The applications were supported by metrological analysis of the product.
4
Content available remote Techniki wytwarzania kół zębatych
PL
W zakresie metod wytwarzania kół zębatych nie następują znaczące zmiany. Nadal w powszechnym użyciu znajdują się metody kształtowe i obwiedniowe, w których jako narzędzia wykorzystuje się: frezy modułowe kształtowe (krążkowe), frezy modułowe obwiedniowe (ślimakowe), dłutaki modułowe, wiórkowniki i ściernice.
5
Content available Podstawowe charakterystyki sensorów
PL
Systemy pomiarowe w urządzeniach wytwórczych wykorzystują różne czujniki i elementy wykonawcze do pomiaru i manipulowania układami mechanicznymi. Czujniki mają wiele cech, które wpływają na ich możliwości pomiarowe oraz ich przydatność dla konkretnej aplikacji. W czujnikach analogowych każdej wartości z zakresu zmian mierzonego parametru odpowiada określony sygnał wyjściowy, zmieniający się w sposób ciągły w zależności od zmian parametru wejściowego. Przykładem czujników analogowych są potencjometry, transformatorowe czujniki przemieszczeń liniowych o układzie różnicowym LVDT (ang. Linear Variable Differential Transformer) z przesuwanym rdzeniem, piezoelektryczne przetworniki siły i termistory.
6
Content available remote 50 lat obrabiarek firmy HURCO(R). 50 lat innowacji
EN
Operational problems often remain undetected until a machine is commissioned and first machining is attempted. Heavy-duty machines are a specific group of machine tools due to the character of their manufacturing process. As they are often manufactured as single units, which involves high production costs, there are no prototype versions built and no tests are performed on them. Therefore, before the machine is complete, computer simulation methods are often the only validation tools of a machine project at the stage of designing. The variety of applications and the individuality of production are the reasons for the lack of standards defining the rigidity and precision of the cutting process performed by heavy machine tools. In this case analysis, the authors are considering a heavy duty rail wheel lathe, in which some issues were found during its exploitation which make it impossible to achieve the required shape, dimensions and surface finish, while working at set parameters. This article presents a comprehensive approach to the identification of the form and frequency of a machine tool supporting structure’s self-vibrations and their potential sources in the case study of a horizontal lathe for railway wheelsets. The authors, drawing on the results of their long-standing research and their experience in the field of heavy machine tool design and testing, indicate self-excited vibrations as a key factor machine’s operational behaviour, which is rarely considered in this type of machines.
PL
Problemy eksploatacyjne są często wykrywane dopiero po uruchomieniu maszyny i po pierwszych próbach obróbki. Obrabiarki ciężkie są specyficzną grupą maszyn do obróbki ze względu na charakter ich procesu produkcyjnego. W procesach produkcyjnych tego typu maszyn, ze względu na jednostkowy charakter produkcji i koszty, nie buduje się wersji prototypowych i nie wykonuje się na nich testów. Tym samym, przed wersją ostateczną, metody symulacji komputerowych są często jedynymi narzędziami walidacji projektu na etapie projektowania. Różnorodność zastosowań i indywidualność produkcji są przyczyną braku opracowanych norm określających sztywność i precyzję obróbki wykonywanej przez ciężkie obrabiarki. Autorzy rozpatrują przypadek tokarki ciężkiej do zestawów kół kolejowych, w której podczas eksploatacji stwierdzono pewne problemy, które uniemożliwiają wytwarzanie przy zadanych parametrach w celu osiągnięcia pożądanego kształtu, wymiarów i jakości powierzchni. W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do identyfikacji kształtu i częstotliwości drgań własnych konstrukcji nośnej obrabiarki oraz ich potencjalnych źródeł, na przykładzie poziomej tokarki do zestawów kolejowych. Autorzy w swoich badaniach zgodnie z uzyskanymi wynikami i ich doświadczeniem z zakresu projektowania ciężkich obrabiarek i badań podkreślają drgania samowzbudne, które są rzadko brane pod uwagę w tego typu maszynach, ale mają znaczący wpływ na zachowanie modalne maszyny.
9
Content available remote Innowacyjne oprzyrządowanie technologiczne współczesnych tokarek CNC
PL
Aktualnie w obróbce skrawaniem dominującą rolę odgrywają obrabiarki sterowane numerycznie. Ich zastosowanie pozwala na utrzymanie wysokiej jakości i powtarzalności wytwarzanych części maszyn, a także niejednokrotnie pozwala na wykonywanie złożonych technologicznie elementów maszyn na jednym stanowisku roboczym w ramach obróbki kompletnej.
EN
Law requires from employers to assess occupational risk in workplaces. A well-executed occupational risk assessment promotes the improvement of working conditions and reduces a negative impacts on employees’ health and life. Employers by conducting occupational risk assessment not only meet legal requirements but also benefit from it in two ways. They eliminate loss of an enterprise connected with employees’ absence, and they also decrease the probability of high compensation pay due to situations that have a destructive influence on the employees' health. However, in order to benefit from such actions, firstly, it is necessary to select a risk assessment method properly, then to apply it and implement preventive measures. The paper presents the results of the occupational risk assessment carried out on the example of a CNC machine operator by means three-stage methods in accordance with the PN-N-18001, PHA and Risc Score. Despite the subjectivity of the assessment, there were differences in the results. Thus, it is advisable to choose a risk assessment method skilfully, for example by comparing several similar methods.
11
Content available remote Modelowanie odkształceń cieplnych obrabiarki precyzyjnej metodą MES
PL
W artykule przedstawiono wyniki zamodelowanych, za pomocą metody elementów skończonych, odkształceń cieplnych frezarki CNC wynikające z pracy jej napędu głównego. Omówiono model cieplny obrabiarki, jej model mechaniczny oraz procedury umożliwiające obliczenie warunków granicznych dla wspomnianych modeli. Celem publikacji jest ukazanie wpływu, jaki wywierają poszczególne warunki brzegowe przyjmowane w toku modelowania na wyniki końcowe analiz odkształceń cieplnych. Proces szacowania poszczególnych warunków brzegowych jest czasochłonny, szczególnie w przypadku braku gotowych aplikacji umożliwiających ich obliczenie. Ponadto wymaga on często specjalistycznej wiedzy. Dlatego możliwość pominięcia niektórych zjawisk lub dopuszczenia większego marginesu błędu ich oszacowania, bez znaczącego pływu na wyniki końcowe analizy, jest korzystna dla konstruktorów oceniających wartości odkształceń cieplnych obrabiarek precyzyjnych za pomocą metody MES.
EN
The paper presents results of FEM analysis of CNC milling machine thermal error arising during its spindle work. The thermal and mechanical model were presented. Procedures allowing to estimate the border conditions were described. The paper aims to assess the influence of relevant border conditions on FEM analysis results. The process of evaluating the border conditions requires specific knowledge and is time-consuming, especially if no dedicated software is accessible. Therefore possibility to neglect insignificant phenomena or to widen allowed estimation error margin, without noticeably influencing analysis result, is valuable for designers evaluating thermal errors by means of FEM analysis.
EN
In numerous papers it is proposed to use IR measurements of feed axis ball screw temperature distribution in order to compensate CNC machine tool thermal errors. The paper aims to validate reliability of the IR measurements in application to the feed axes ball screws. The identification of key factors influencing the accuracy of the IR measurements of ball screw temperature distribution has been conducted. A test-bench utilizing a ball screw assembly with built-in temperature sensors was introduced and the experimental data are presented along with conclusions.
PL
W artykule przedstawiono kwestię nowego podejścia do optymalizacji programów dla tokarek CNC w oparciu o wybrane oprogramowanie komercyjne. Problematyka ta jest rozwinięciem tematyki poruszanej w artykule opublikowanym w „STALI” nr 11-12/2012 [1], gdzie szerzej omówiono wybrane przykłady komercyjnie dostępnych programów przeznaczonych do optymalizacji programów sterujących na obrabiarki sterowane numerycznie.
14
Content available Sterowanie szeregowe maszyną CNC
PL
W artykule przedstawiono projekt urządzenia klasy CNC. Opracowano nowy sposób sterowania elementami wykonawczymi odciążający komputer centralny poprzez ograniczenie jego roli do wysyłania poleceń do mikrokontrolera sterującego, zamiast bezpośrednio do elementów wykonawczych. Uzyskano to poprzez wykorzystanie protokołu szeregowego z użyciem portu USB do sterowania maszyną CNC.
EN
In this paper a design of the CNC machine is proposed. A new method of controlling actuators has been elaborated that relieves the central computer by limiting its role to sending of commands to the controller instead of sending it directly to actuators. It has been achieved by utilizing the serial protocol using the USB port to control the CNC machine.
PL
W artykule przedstawiono bezprzewodowy system kompensacji odkształceń cieplnych śrub pociągowych zaimplementowany w tokarce typu Avia Turn. Funkcjonowanie systemu opiera się na pomiarze rozkładów temperatur za pomocą czujników umieszczonych we wnętrzu śrub pociągowych. Wykorzystano czujniki z wbudowanym interfejsem cyfrowym. Dane, zawierające wartości temperatur, przesyłane są do układu PLC obrabiarki za pomocą energooszczędnego, bezprzewodowego interfejsu. Zastosowanie opracowanych procedur obliczeniowych pozwala określić wartość poprawki redukującej wpływ odkształceń cieplnych na dokładność pozycjonowania osi. Wartość ta jest zależna od pozycji oraz aktualnego stanu temperaturowego. W pracy przedstawiono zarejestrowane doświadczalnie temperatury, odchyłki położenia osi napędowych oraz obliczone poprawki potwierdzające skuteczność działania opracowanego systemu kompensacji.
EN
The paper presents a wireless set for compensation of the thermal error of CNC axes installed in “Avia Turn”. The set uses temperature sensors installed inside ball screws for measuring the thermal state of CNC axes. The sensors have build-in digital interfaces. Thermal data are sent to the PLC of a CNC lathe by means of an energyefficient wireless interface. The developed mathematical model allows to compute correction values reducing the influence of the positioning thermal error. The correction values are position- and temperature-dependent. The measured temperatures, positioning thermal errors and evaluated correction values have been shown validating the functionality of the set.
PL
Przedstawiono zastosowanie czujnika optycznego ConoProbe 3.0HD do szybkiego skanowania profilu 2D powierzchni wału po obróbce skrawaniem. Do przemieszczania głowicy pomiarowej wykorzystano napęd obrabiarki CNC. Zmierzony profil wykorzystano do oceny różnicy średnic tego wału oraz jego chropowatości. Zmierzone wartości odniesiono do wyników uzyskanych przy pomocy profilografometru firmy Taylor Hobson. W zależności od częstotliwości próbkowania sygnału badania wykazały rozbieżności rzędu 0,02 mm dla pomiaru średnicy wału oraz rozbieżności od 1 do 10 μm w ocenie chropowatości.
EN
Application of an optical sensor ConoProbe 3.0HD to quickly scan a 2D profile of the shaft after machining was described. The drive of CNC machine tool was employed to move the measuring head. The measured profile was used to assess the difference in diameters of the shaft and its roughness. The measured values were referred to the results obtained using profilographometer Taylor Hobson. Studies have shown differences in the shaft diameter assessment of the order of 0.02 mm, and in the assessment of roughness of 1 to 10 μm, depending on the sampling frequency.
PL
W pracy przedstawiono wpływ strategii obróbki na dokładność wykonania czopa okrągłego. Przed obróbką przedmiotu obrabiarka została poddana badaniom diagnostycznym celem wyznaczenia dokładności geometrycznych i dokładności ruchu osi obrotowej. Czop został wykonany z wykorzystaniem trzech strategii. Pierwsza obejmowała interpolację kołową z wykorzystaniem osi X i Y, a druga – ruchu obrotowego osi C oraz utrzymywaniem stałej pozycji narzędzia. Ostatnia strategia zawierała w sobie zestawienie pracy trzech osi: X, Y oraz C.
EN
The article is to present the impact of machining strategies on the accuracy of the round pin. Before machining the workpiece has been tested to define the diagnostic accuracy and geometric accuracy of motion of the rotary axis. The round pin was made using three strategies. The first consisted of a circular interpolation using the X and Y axes. Second by the rotation C axis and keeping a stable position of the tool. The last strategy was to combine of movements X, Y and C axes.
18
Content available remote Znaczenie i rozwój inteligentnych obrabiarek
PL
Artykuł przedstawia istotę i potrzeby inteligentnego działania obrabiarek. Pokazuje ograniczenia, jakie występują przy próbach korygowania właściwości eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym, a także omawia możliwości i efekty takich prób. Pokazano też przykłady aplikacji inteligentnych funkcji na podstawie najnowszych badań i obecnie produkowanych obrabiarek.
19
Content available remote Frezowanie czołowe powierzchni walcowych
PL
Frezowanie toczne jest stosunkowo nowym sposobem obróbki łączącym w sobie cechy toczenia i frezowania, możliwym do realizacji na wieloosiowych obrabiarkach CNC. W artykule przedstawione zostały główne aspekty technologii czołowego frezowania tocznego oraz potencjalne obszary jej efektywnego zastosowania.
EN
Turn milling is a relatively new method of machining that combines both milling and turning techniques, which may be implemented in multi-axis CNC machines. The paper presents the main aspects of orthogonal turn milling technology, as well as potential areas for its effective application.
PL
Celem pracy było przygotowanie konstrukcji specjalnego oprzyrządowania technologicznego zapewniającego ustalenie i zamocowanie cienkościennych przedmiotów obrabianych skrawaniem. W artkule Opisano Sposób konstruowania uchwytów obróbkowych wchodzących w skład tzw. przyrządów obróbkowych, korzystających z rozwiązań wydłużających łańcuchy kinematyczne obrabiarek. Wskazano jeden z kierunków określania dokładności ustalenia i zamocowania oraz przedstawiono metodę praktycznej weryfikacji uzyskiwanej dokładności pozycjonowania przyrządów obróbkowych. Omówiono główne źródła błędów obróbki oraz możliwy sposób ich identyfikacji i usuwania.
EN
The article describes how to construct handles machining included in the so-called fixtures using the solutions to prolong the machine kinematic chains. One of the directions for determining the accuracy of the findings attachment method and the practical verification of product accuracy positioning are indicated. The main sources of error treatment method of identification and removal are also discussed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.