Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioelektromagnetyzm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The electromagnetic field and visible light are factors affecting living organisms. They belong to the physical factors affecting plant and animal organisms. The paper presents the issues of interdisciplinary research on the effects of electromagnetic fields and visible light on animals and humans. Existing research results indicate that it is necessary to cooperate with researchers from many disciplines - biologists, electrical engineers, biotechnologists, veterinarians and medical doctors. The obtained results will be extremely helpful in developing new applications of physical factors in physiotherapy and rehabilitation. The presented studies show that this interdisciplinary field is extremely interesting and should be developed and the research continued.
PL
Pole elektromagnetyczne i światło widzialne są czynnikami oddziałującymi na organizmy żywe. Należą do czynników fizykalnych oddziałujących na organizmy roślinne i zwierzęce. W artykule przedstawiono zagadnienia interdyscyplinarności badań nad wpływem pola elektromagnetycznego i światła widzialnego na organizmy zwierząt i ludzi. Dotychczasowe wyniki wskazują, iż konieczna jest współpraca badaczy z wielu dyscyplin – elektrotechników, biologów, biotechnologów, lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny. Uzyskane wyniki będą niezwykle pomocne w opracowywaniu nowych zastosowań czynników fizykalnych w fizjoterapii i rehabilitacji. Zaprezentowane badania wykazują, że ta interdyscyplinarna dziedzina jest niezwykle ciekawa i należy ją rozwijać, a badania kontynuować.
2
Content available remote Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na stenty
PL
Położenie stentu może mieć znaczący wpływ na osiągane wartości prądów indukowanych w poszczególnych gałęziach. W artykule przedstawiono również rezultaty, w których założono możliwość wystąpienia przypadku najgorszego, z punktu widzenia ewentualnego zagrożenia. W artykule przedstawiono wyniki dla jednej, przykładowej budowy stentu. Dalsze badania, powinny brać także pod uwagę szereg innych sposobów budowy stentu, znacznie bardziej zagęszczoną siatkę tworzoną przez jego gałęzie.
EN
The position of the stent may have a significant impact on its currents induced in the branches. The results are presented for the case that poses the highest danger. The results were obtained for one exemplary construction of the stent. Further research should also take into account a number of other ways of building a stent, and a much more dense mesh created by its branches.
3
Content available remote „Ochrona” przed polem elektromagnetycznym
PL
Przedstawiono wątpliwości autorów dotyczące ochrony środowiska elektromagnetycznego. Przepisy ochronne są często nazbyt złożone i nie zawsze poparte wiedzą, prowadzone badania podstawowe nie spełniają podstawowych wymogów technicznych, prezentacja wyników badań nie zawiera analizy błędów pomiarowych, zwykle nie ma instytucji, która zapewniłaby pomoc osobom eksponowanym i inne.
EN
The authors doubts, related to the electromagnetic environment protection, are presented. Protection standards are often too complex and not always supported by the knowledge, the basic research does not fulfill basic technical requirements, results of the measurements presentations do not include any analysis of the measuring errors, usually there is no any institution that would express a help to exposed people and the others.
4
Content available remote Field models in low-frequency bioelectromagnetics
EN
In the paper, a review of the state of the art on numerical models of the electromagnetic field in biological entities is proposed. In particular, the field produced by cells and the one in which cells and biological tissues are exposed to, is considered; low frequency problems are investigated. Issues and drawbacks of field models in bioelectromagnetics with respect to field models for industrial applications are discussed.
PL
W artykule dokonano przeglądu stanu wiedzy na temat numerycznych modeli pola elektromagnetycznego w biologicznych komórkach. W szczególności, rozważane jest pole wytwarzane przez komórki i to, na które narażone są komórki i tkanki biologiczne; badane są problemy niskiej częstotliwości.. W artykule omówiono problemy i wady spotykane w adaptacji modeli polowych w bioelektromagnetyzmie w odniesieniu do modeli polowych w zastosowaniach przemysłowych.
5
Content available remote Experiments with models of variability for biological tissues
EN
Properties of biological tissues are a subject of variability. Stochastic variable approach described using probability density function (PDF) allows to build more realistic models of human body comparing to the classical, deterministic models. In this paper two variability factors are investigated. One related with a shape of random distribution of parameter inside the organ, and the second related with the size of the variability grain. Based on experiments for simple current field model, it is shown that shape of PDF for tissue conductivity has important impact of distribution of results.
PL
Właściwości tkanek biologicznych podlegają zmienności. Wykorzystanie zmiennych losowych opisywanych poprzez funkcje gęstości prawdopodobieństwa pozwala na tworzenie bardziej realistycznych modeli ludzkiego ciała niż klasyczne podejście deterministyczne. W artykule zostały przeanalizowane dwa parametry zmienności. Jeden związany z kształtem funkcji gęstości prawdopodobieństwa, a drugi zależny od rozmiaru elementarnego ziarna zmienności. Eksperymenty przeprowadzone dla prostego modelu pola przepływowego pokazują, że kształt zmienności konduktywności ma istotne znaczenie na rozrzut wyników.
6
Content available Numerical Methods in Bioelectromagnetics Analysis
EN
The paper is devoted to short characteristic of numerical methods using in electromagnetics investigations. Three main methods were presented: Method of Moments, Finite Element Method and Finite Difference Time Domain method. FEM and FDTD were used in computer simulations to show the interaction between the exposure system and tested object.
PL
Artykuł poświęcony jest krótkiej charakterystyce metod numerycznych wykorzystywanych w badaniach bioelektromagnetycznych. Omówiono trzy podstawowe metody: metodę momentów, metodę elementów skończonych i metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu. Metody elementów skończonych i różnic skończonych zostały wykorzystane w symulacjach komputerowych na potrzeby wyznaczenia wzajemnego oddziaływania między układem ekspozycyjnym, a badanym obiektem.
7
Content available remote Uncertainty of numerical simulations in bioelectromagnetic problems
EN
The numerical modelling of bioelectromagnetic problems are subject of many issues which could deteriorate its reliability. Variability analysis will be performed to determine critical points during electric current simulations inside the human head. Problems related with segmentation of MRI scans and electrical properties of the tissues has been confirmed as a main source of the uncertainty. It was shown that different results can have different width and shape of a variational spread.
XX
Numeryczne modelowanie problemów bioelektromagnetyzmu podlega wielu problemom mogących znacząco obniżyć wiarygodność wyników. Analiza wrażliwościowa została wykonana, aby określić zagrożenia występujące podczas stymulacji elektrycznej głowy ludzkiej. Zagadnienia związane z segmentacją skanów MRI i właściowościami materiałowymi tkanek zostały potwierdzone jako źródło silnej niepewności wyników. Pokazano, że różne wyniki mogą mieć różną szerokość i kształt rozkładu zmienności.
PL
W artykule dyskutuje się źródła niepewności w badaniach bioelektromagnetycznych. Przedstawia się półprzewodzące własności materii biologicznej i ich rolę In vivo. Przypomina się efekt naskórkowy i jego rolę w tłumieniu pól i prądów w ciele. Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły występowanie w ciele efektów nieliniowych. Oba zjawiska wskazują na potrzebę kompleksowej ekspozycji w badaniach biomedycznych. Proponuje się zestaw do tego celu, przy badaniu radiotelefonów osobistych.
EN
In the paper are discussed selected sources of uncertainty in bioelectromagnetics research. Semiconducting properties of biologic matter and their role in vivo are presented. The skin depth and its role in fields and currents attenuation in a body is reminded. Performed experiments confirmed presence of nonlinear phenomena in a body. Both the phenomena suggest a necessity for complex exposure in biomedical studies. A set for this purpose, in the case of exposure to personal radios, is presented.
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu wilgotności powietrza oraz zawartości wody w wybranych materiałach włókienniczych na parametry elektryczne (rezystancja, rezystywność i przenikalność elektryczna oraz czas relaksacji ładunku elektrostatycznego) charakteryzujące ich zdolność do utrzymywania stanu naelektryzowania, w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną. Wykazano, że podstawowy asortyment wyrobów tekstylnych stosowanych w odzieży ochronnej (flanela, drelich, wełna, tkanina z włókna poliestrowego) w rezultacie ich kondycjonowania w temperaturze 23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza zmienianej w przedziale (25-80)% osiąga stan równowagi z zaabsorbowaną wodą w czasie nie dłuższym niż 10 h. Maksymalna zmiana (wzrost) rezystywności badanych materiałów przy przejściu od stanu suchego do stanu równowagi w powietrzu o wilgotności 50% wynosi do 2 rzędów wielkości oraz w powietrzu o wilgotności 80% - do 5 rzędów wielkości. Stwierdzono, że jako minimalny czas - klimatyzacji / kondycjonowania określonego typu materiałów włókienniczych można skrócić do 12 h, w przeciwieństwie do 48 h wymaganych w wielu normach (np. PN-EN 1149-1). Znajomość zakresu wpływu wilgotności powietrza na zmianę rezystywności materiału włókienniczego umożliwia dostosowanie kryteriów oceny odpowiednich właściwości wyrobu do stosunkowo łatwo osiągalnych w praktyce warunków klimatycznych (t = (23±2) °C; κ = (50±5)%) i wyklucza potrzebę prowadzenia badań przy bardzo niskiej wilgotności powietrza (12%).
EN
The paper presents the test results of the influence an air relative humidity (RH) and a suitable water contents in textile materials on their ability to maintain of the electrostatic charge It was proved, that the basic range of textile products (denim, flannel, wool. polyester fabric) after conditioning at 230:C and RH (25-80)% reaches the equilibrium state with the absorbed water in the time of no longer than 10 hours. The largest change(increase)of the electrical resistivity for the tested textiles amounts to the3 magnitude orders passing from the dry state to the equilibrium state in 50 % RH. It was found, that for the tested kind of textile materials, the 12 h time of the conditioning is entirely enough and the requirement of the considerably longer conditioning times, as in some standards, is groundless. It was stated, that knowledge of the RH influence range on the resistivity of the textiles makes possible to adjust the assessment criteria of their anti-static properties for the easy reached in practice "standard"-RH conditions [t = (23±2) °C; RH (50±5)%], which not require of expensive equipments and complicated procedures.
EN
The results of research on the impact parameters of treatment of potato tubers in a magnetic field to change their biopotential and yield are presented. The optimum regimes of treatment were determined.
11
Content available remote CUDA accelerated finite element mesh morpher
EN
We present a parallelized version of a simple 3D finite element mesh morpher. It is aimed at rapid creation of patient-specific finite element models of arms and legs. It implements a simple 3D algorithm of guided stretching. This approach needs only a few measurements of patients body. The program was implemented in C++ programming language and parallelized for CUDA API to utilize GPGPU (general computations with graphical processor units), what substantially speeds-up calculations comparing to a sequential code.
PL
W artykule przedstawiono zrównolegloną wersję prostego Algorytmu Sterowanego Naciągania Siatki przekształcającego trójwymiarowe siatki elementów skończonych w celu tworzenia zindywidualizowanych modeli kończyn do symulacjach stymulacji elektromagnetycznej. Utworzenie modelu dostosowanego do indywidualnych wymiarów pacjenta wymaga wykonania tylko kilku prostych pomiarów ciała. Program został zaimplementowany w C++ z wykorzystaniem środowiska CUDA SDK i wykorzystuje do obliczeń karty graficzne NVIDIA. Skutkuje to bardzo znaczącym przyspieszeniem obliczeń.
12
Content available remote Pierwsze próby stymulacji magnetycznej – historia odkryć dwóch uczonych
PL
Pierwsze efektywne eksperymenty dotyczące stymulacji magnetycznej tkanek rozpoczęły się w drugiej połowie XIX wieku. Zapoczątkowane zostały przez dwóch uczonych. Byli to: Jacques-Arsene d’Arsonval and Silvanus P. Thompson, równolatkowie urodzeni w 1851 . Obaj przyczynili się do odkrycia zjawiska magnetofosfenów oraz badali zagadnienia bioelektromagnetyzmu. Ich eksperymenty pozwoliły na rozwój magnetoterapii oraz magnetostymulacji.
EN
The first effective experiments in magnetic stimulations of human tissues started in the second half of XIX century due to two scientists. They were Jacques-Arsene d’Arsonval and Silvanus P. Thompson, born in 1851. Both of them created the fundaments for therapeutical action of electromagnetic field as well as found the phenomenon called magnetophosphenes. The experiments which were carried out by these pioneers are of great importance for nowadays activity in bioelectromagnetics.
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do generacji indywidualnych, realistycznych modeli numerycznych ludzkiej głowy dostosowanych do obliczeń z zakresu bioelektromagnetyzmu. Proponowana metoda stosuje geometryczne transformacje bazowego modelu dyskretnego w indywidualny model dopasowany do konkretnego pacjenta. W pracy omówiono różne zestawy danych wejściowych do definiowania odpowiednich przekształceń oraz przedyskutowano wskaźniki jakości stosowane do określania jakości ostatecznego modelu.
EN
In this paper we present effective approach to generate specimen-specific finite element head models for bioelectromagnetic simulations. Our method uses a spatial transformation which is similar to shape morphing, to transform the standard reference model into individually fit model. We discuss different input data for transformations and different criteria which can be used to evaluate the quality of the final model (anthropomorphic, surface scans, MRI scans).
14
Content available remote Scalar Potential Applied to Magnetic Stimulation Modelling
EN
Article contains scalar electric potential formulation of an eddy current problem in low conducting area. Mathematical description with partially differential equations and boundary condition formulation are shown. Finite element method was engaged to solve the problem. Presented algorithm was implemented as a computer application, and then tested on simple solid cases and on human body models. The paper includes discussion about advantages of proposed solution, especially its great efficiency comparing to the formulation based on electric vector potential T.
PL
Artykuł zawiera sformułowanie opisu zagadnienia prądów wirowych w obszarze o niskiej przewodności za pomocą skalarnego potencjału elektrycznego. Przedstawiono opis matematyczny zagadnienia brzegowego w postaci cząstkowych równań różniczkowych i odpowiednich warunków brzegowych. Do rozwiązania problemu wykorzystano metodę elementów skończonych. Przedstawiony algorytm został zaimplementowany i przetestowany zarówno na prostych obiektach geometrycznych, jak i na rzeczywistych modelach anatomicznych. W artykule przedstawiono porównanie przedstawionego rozwiązania z opisywanym we wcześniejszych pracach modelem wykorzystującym wektorowy potencjał elektryczny T. Na podkreślenie zasługuje znacznie większa efektywność nowego modelu.
15
Content available remote The influence of the electromagnetic wave polarization on SAR in human body model
EN
The paper is aimed at computer simulation of SAR distribution in human body dedicated to the investigation of how SAR depends on polarizations. The simulation is based on FDTD calculations of the whole-body averaged SAR in an anatomically realistic voxel model of the human body. SAR values are presented for 900 MHz, 1800 MHz, 2400 MHz for plane wave exposure.
PL
Prezentowany artykuł ma na celu wykazanie, że wartość SAR zależy od sposobu polaryzacji fali elektromagnetycznej, przy założeniu, że wartość składowej elektrycznej jest taka sama we wszystkich przypadkach. W oparciu o metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) wykonano analizę numeryczną SARu całkowitego dla realistycznego modelu człowieka dla częstotliwości: 900 MHz, 1800 MHz, 2400 MHz.
PL
Wprowadzenie do sesji organizowanej przez Sekcję Elektromagnetycznych Promieniowań Niejonizujących Komitetu Fizyki Medycznej, Diagnostyki Obrazowej i Radiologii PAN. Przedstawiono problematykę oddziaływania pola elektromagnetycznego na materię w ogóle, a na materię ożywioną w szczególności. Przytoczono przykłady oddziaływań pola na aparaturę elektryczną i elektroniczną, w tym na aparaturę medyczną. Omówiono nietermiczne efekty oddziaływania pola na organizmy żywe. Krótko przedstawiono prezentacje sesyjne.
EN
In introduction to the session organized by the section of Electromagnetic Nonionizing Radiation of the Committee of Medical Physics, Figurative Diagnostics and Radiology of the Polish Academy of Sciences. In the work an interaction of the electromagne-tic field (EMF) on a matter at all, and a living matter in particular, is briefly presented. Examples of the EMF affects upon electric - and electronic equipment, including medical one, are given. Nonthermal EMF effects upon a living organism and their role in vivo is discussed. The session presentations are briefly outlined.
19
Content available remote Realistic simulation of ECT electrodes
EN
This paper discusses numerical simulation of electroconvulsive therapy (ECT). A realistic finite element model of human head with different models of stimulating electrodes is be presented. Special attention is paid to the influence of the model of electrodes on the results of simulation.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje numeryczną symulację terapii elektrowstrząsowej (EW). Przedstawiono realistyczny model MES ludzkiej głowy z różnymi modelami elektrod stymulujących. Szczególny nacisk został położony na wpływ modelu elektrod na wyniki symulacji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.