Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 230

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Proces inwestycyjny dotyczy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja została zrealizowana w trybie Zaprojektuj i wybuduj.
PL
W artykule przedstawiono wielowariantowe prognozy długoterminowe liczby pojazdów elektrycznych w Polsce. Na podstawie opracowanych prognoz wykonano analizę wzrostu rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do roku 2025 wynikająca z eksploatacji pojazdów elektrycznych. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents long-term multi-variant forecasts of the number of electric vehicles in Poland. On the basis of the forecasts, an analysis of the growth of the annual electricity demand in Poland by 2030 resulting from the operation of electric vehicles was performed. Final conclusions were formulated.
EN
Static and extremely low-frequency (ELF) magnetic fields are exist in hybrid and electric cars. These fields are mainly due to the currents flowing through the car supply circuits, the motor circuits and the battery current. To determine the magnetic field exposure levels measurements were made in driver’s seats. Our results have been compared to those presented in the literature.
PL
W samochodach hybrydowych i elektrycznych występują pola magnetyczne statyczne i skrajnie niskiej częstotliwości (ELF). Pola te są wynikiem oddziaływania prądów przepływających przez obwody elektryczne, obwody silnika elektrycznego i prądu akumulatora. Aby określić poziomy ekspozycji na pole magnetyczne, wykonano pomiary na siedzeniu kierowcy. Uzyskane pomiarowo wyniki zostały porównane z wynikami przedstawionymi w literaturze.
EN
The paper presents the problems of operating a fast charging station for electric vehicles in a collecting point of electric vehicle (EV) car sharing innogyGO! Authors presented measurements of the parameters of the power quality in operational conditions, and also proposed a number of tests that should be carried out to investigate the impact of EV charging on the distribution grid. Each of the analysed tests is a reflection of the real demand for charging vehicles by the end-users.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pracy stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych działających w punkcie zbiorczym wypożyczalni pojazdów elektrycznych (EV) innogyGO!. Zaprezentowano pomiary parametrów jakości energii elektrycznej w warunkach operacyjnych, a także zaproponowano szereg testów jakie należy przeprowadzić przy badaniu wpływu ładowania EV na sieć dystrybucyjną. Każdy z analizowanych testów jest odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb ładowania pojazdów przez użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono koncepcyjną wersję prototypowego pojazdu opartego na zasilaniu czysto-elektrycznym. Przedstawione zostały główne zalety oraz wady takiego rozwiązania. Rozszerzająca się ochrona środowiska kierunkuje rozwój branży automotive w stronę jak najmniejszej emisji toksyn do otoczenia. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie użytkownikowi możliwości do pokonania żądanej trasy bez konieczności postoju. Ze względu na ograniczenia techniczne rozpatrywane zagadnienie tyczy się pojazdu przeznaczonego do ruchu miejskiego niemuszącego pokonywać dalekich tras.
EN
The article presents a conceptual version of a prototype vehicle based on purely electric power. The main advantages and disadvantages of such a solution were presented. Expanding environmental protection is driving the development of the automotive industry towards the lowest possible emission of toxins to the environment. At the same time, it is required to provide the user with the opportunity to overcome the desired route without stopping. Due to technical limitations, the issue in question concerns a vehicle intended for urban traffic that does not have to travel long distances.
EN
The article presents an evaluation of the usefulness of the Scilab environment in the context of an electric vehicle run simulation. The simulation was performed using the Scilab numerical computation environment. The results were compared with a run of an e-bike electric vehicle which was equipped with Li-ion cells. Measurements made during the real electric vehicle run differ significantly from the Scilab computer simulation results.
PL
W artykule przedstawiono ocenę przydatności środowiska Scilab w kontekście symulacji pracy pojazdu elektrycznego. Symulacja została wykonana z wykorzystaniem środowiska obliczeń numerycznych Scilab. Wyniki porównano z przebiegiem pojazdu elektrycznego z napędem elektrycznym na rowerze elektrycznym wyposażonego w ogniwa litowo-jonowe. Pomiary wykonane podczas rzeczywistej jazdy pojazdu elektrycznego różnią się istotnie od wyników symulacji komputerowej Scilab.
EN
The paper presents the results of research in which the main question was what is the consumer relationship between the owners of an alternative energy source and their decision to invest in new solutions in this field - electromobility. Responses were received regarding relations, social awareness, investment opportunities as well as willingness to develop and forecast demand for electric vehicles, as well as conclusions were drawn that with a photovoltaic installation and energy storage, charging the car will become free and access to own energy will be unlimited in time, which will reduce the amount of investment in an electric vehicle.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań w których głównym pytaniem było to jaki jest związek konsumencki między posiadaczami alternatywnego źródła energii a ich decyzją o chęci inwestycji w kolejne rozwiązania z tej dziedziny – elektromobilność. Otrzymano odpowiedzi odnośnie relacji, świadomości społecznej, możliwościach inwestycyjnych oraz chęci rozwoju i prognozowanemu popytowi na pojazdy elektryczne, jak również m.in. wysnuto wnioski, że przy posiadaniu instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii, ładowanie auta stanie się darmowe, a dostęp do własnej energii nieograniczony czasowo co wpłynie na zmniejszenie wysokości inwestycji w pojazd elektryczny.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych możliwości pozyskiwania energii do ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie największym problemem rozwoju rynku pojazdów elektrycznych jest brak odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. W związku z tym oprócz budowy nowej infrastruktury należy rozważyć również inne pośrednie metody poprawy efektywności i przepustowości obecnej sieci dystrybucji energii, w szczególności w miejscach, gdzie wykorzystywane są samochody elektryczne, czyli na ulicach miast. Jednym z takich sposobów jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LED. Zaoszczędzoną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do ładowania samochodów elektrycznych. W prezentowanej pracy przedstawiono metody ograniczenia zużycia energii w sieci oświetlenia drogowego oraz przeprowadzono analizę potencjalnych możliwości wykorzystania zaoszczędzonej tam energii elektrycznej do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach tej analizy przeprowadzono również oszacowanie kosztów i zwrotu takiej inwestycji.
EN
The article presents an analysis of the potential for deriving energy for electric cars charging. Currently, the biggest problem in the development of the electric vehicle market is associated with the lack of adequate infrastructure that enables their charging. Therefore, in addition to building new infrastructure, we should also consider other indirect methods of improving the efficiency and capacity of the current energy distribution network, in particular in the locations where electric cars are utilized, i.e. city streets. One of such methods can be based on the modernization of street lighting for modern solutions based on LED technology. The energy saved in this way can be used to charge electric cars. The presented work presents methods for reducing energy consumption in the network applied for road lighting and analysis of the potential use of electricity saved there for charging electric cars. As part of this analysis, an estimation of the costs and return of such an investment was also carried out.
EN
The aim of this study is to perform the modeling and parametric analysis of dynamic mesh force in the light of resonance modes. Firstly, dynamic modeling of a differential gearbox has been performed by using the lumped parameter method. Then, the resonant points from Campbell diagrams were studied for the first three critical harmonic orders. Furthermore, two case studies were proposed in order to investigate the impact of radial clearance and face width on the dynamic mesh force along with resonance. Simultaneously, resonance identification and elimination were studied for two working conditions. Results show that the influence of lowering face width of pinions is more effective on mesh force reduction and resonance elimination as opposed to the first case study by enhancing wheel side mesh stiffness.
EN
Purpose: Use of aluminium alloys in critical parts of a vehicle is common since they can combine the two important properties of a material those are being strength and lightweight. The aim in this research is to guide to design process of a wheel with taking example of an electric race vehicle implementation. Design/methodology/approach: In this study, the fatigue strengths of wheels produced for a two-person racing electric vehicle (Demobil09) are evaluated by calculating maximum distortion energy criterion (Von Mises) with Finite Element Analysis. Findings: Aluminium alloy wheels are crucial safety related components and are subjected to static and dynamic loads directly. Using FEA results, the weight and equivalent stress of the wheel are both reduced. So, the energy consumption is also decreased. Modal frequencies of the wheel models are determined. Research limitations/implications: In this paper, the materials analysed are AL6063 T6 and Al5083 aluminium alloys. Different materials can be analysed in future works. Practical implications: This paper is focusing on how to reduce the energy consumption of a two-person electric vehicle concentrating on reducing the weight of vehicle wheels. The vehicle is more technological than mass production cars since it is an electric race car which uses a hub motor, the body and chassis are produced using carbon polymer composites and all electronic units are designed and produced. Although its specialities it has homologated safety equipment like seats and safety belts. Originality/value: All boundary conditions must be analysed in details and a strength analysis must be conducted during design of the wheels for different load cases to ensure the strength of a wheel while keeping the weight as low as possible. In this complex process, this paper can give some clues to designers for strengths and weights of the designs since three different wheel forms are evaluated for reducing energy consumption of the vehicle.
EN
he article presents the latest information about electromagnetic compatibility testing of electric vehicles, on-board chargers and electric vehicle charging stations with a consideration of current standards and Regulation No. 10 of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).The aspects of immunity, conducted and radiated emissions were taken into account.
PL
W artykule przedstawiono najnowsze informacje na temat badań samochodów elektrycznych oraz ładowarek pokładowych i zewnętrznych stacji ładowania pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz Regulaminu nr 10 Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Pod uwagęwzięto aspekty odporności i emisji zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych.
PL
Od wielu lat, aglomeracje miejskie zmagają się z coraz poważniejszym problemem zanieczyszczenia powietrza, które może prowadzić do powstawania zjawiska smogu. Jednym z głównych źródeł tych zanieczyszczeń, są samochody z silnikami wewnętrznego spalania, które emitują do atmosfery niepożądane związki, w tym cząstki stałe, tlenki azotu, tlenek węgla oraz CO2. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w miastach dąży się do wykorzystywania ekologicznych środków transportu. Dobrym rozwiązaniem mogą być samochody elektryczne, mające duży potencjał ekologiczny z uwagi na brak bezpośredniej emisji spalin oraz niski poziom hałasu. Jednak ze względu na konieczność pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną samochód elektryczny może przyczyniać się do generowania zanieczyszczeń pośrednich. Celem pracy była analiza ilości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery przez samochód z napędem elektrycznym i określenie wpływu tej emisji na środowisko w skali lokalnej oraz globalnej. Zbadano poziom pośredniej emisji dwutlenku węgla z pojazdów elektrycznych w zależności od źródła pochodzenia energii elektrycznej, wykorzystywanej do ich ładowania oraz porównano otrzymane wyniki z poziomem emisji zanieczyszczeń, powstających podczas użytkowania pojazdów z silnikiem wewnętrznego spalania.
EN
Since many years, urban agglomerations are facing a growing problem of air pollution, which can lead to the smog formation. One of the main sources of these pollutants are cars with internal combustion engine, which emit undesirable compounds into the atmosphere (including particulates, nitrogen oxides, carbon monoxide and carbon dioxide). In order to reduce the emission of pollutants in the cities, the use of eco-friendly transport means is preferred. A good solution may be the use of electric cars with high ecological potential, due to the lack of direct emissions and low noise levels. However, because of the need to cover an electricity demand, an electric car can contribute to the generation of indirect pollution. The aim of this work was to analyse the amount of pollutants emitted to the atmosphere by an electric vehicle and its environmental impact on the local and global scale. For this purpose, the amount of energy consumed by an electric vehicle was determined and the emissions from a vehicle with a typical internal combustion engine were compared with the pollutants generated by different electric energy sources.
PL
W artykule zaproponowano dostosowanie zakładowej sieci energetycznej do zasilania szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych (moce 300 kW i więcej) z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych OZE. Zastosowano mikrosieć napięcia stałego 600 V dla dostarczania energii ze źródeł OZE na potrzeby procesów produkcyjnych i stacji ładowania baterii pojazdów elektrycznych. Wykazano, że możliwe jest wspomaganie zasilania napędowych przemienników częstotliwości energią OZE z mikrosieci 600 V DC, co poprawia wskaźniki jakości energii w systemie elektroenergetycznym. Wykazano także możliwość implementacji stacji szybkiego baterii pojazdów z zakładowym systemem elektroenergetycznym w taki sposób, że nie jest zwiększone zapotrzebowanie na energię systemową.
EN
The article proposes the adaptation of the industrial plant’s power network to supply EV fast charging stations (with power 300 kW and more) using renewable energy sources (RES). A 600 V DC microgrid was used to supply energy from RES for the needs of production processes and charging stations for EV batteries. It has been shown that it is possible to support the supply of drive voltage frequency converters with renewable energy from a 600 V DC microgrid, which improves the power quality indicators in the power system. The possibility of implementing the fast charging station of EV batteries with the industrial plant’s power system in such a way that the system energy demand is not increased has also been shown.
PL
W tej części artykułu przedstawiono rozwiązanie szybkiego ładowania przemysłowych pojazdów elektrycznych (EV) i autonomicznych elektrycznych maszyn roboczych poprzez doposażenie przekształtnika napędowego w prostownik wyjściowy. Przedstawione rozwiązanie poparte jest symulacjami i testami laboratoryjnymi. Przedsiębiorstwa przemysłowe powszechnie używają przekształtniki napędowe do zasilania silników prądu przemiennego. Zwykle są to pośrednie przekształtniki napędowe niskiego napięcia: z prostownikiem wejściowym, baterią kondensatorów i falownikiem MSI. Generalnie można stwierdzić, że dołączenie do falownika MSI dodatkowego prostownika umożliwia wykonanie przekształtnika AC/DC do ładowania baterii EV.
EN
This part of paper presents solution of fast charging of company electric vehicles and autonomous electric work machines by retrofitting drive voltage frequency converter (VFC) with output rectifier. The presented solution is supported by simulation and laboratory tests. Industrial companies commonly use VFCs to power AC motors. Usually there are the indirect low voltage VFCs: with an input rectifier, a capacitor bank and a voltage PWM inverter. Generally, it can be stated that the use of an additional rectifier connected to the PWM inverter, instead of the motor, enables the construction of an AC/DC converter for charging EV batteries.
PL
Analiza rozwoju elektromobilności w Polsce oraz prognozy liczby pojazdów z napędem elektrycznym do roku 2025
EN
The analysis of e-mobility development in Poland and forecasts of the number electric vehicles by 2025
EN
The greenhouse effect and overall climate changes are the main reasons for developing ecological powertrain units dedicated to road vehicles. An electrical drivetrain without using conventional combustion engines fueled by hydrocarbon fuels is an effective method to significantly reduce CO2 emissions from the fleet. It is particularly vital in 2020 emission regulations aspects, and continuously the number of vehicles increasing. In this paper battery electric drive system of a small size passenger car was analyzed in terms of two different drive modes in cooperation with two recuperative braking modes. The research was carried out with real driving condition test requirements and driving parameters recording. Based on data obtained from OBD signals, energy flow and torque distribution have been specified. In results, overall reducing energy consumption has been achieved with ECO mode compared to normal mode. Selection of the driving mode ECO has a positive impact on reducing the state of charge saving more than 5%, taking into account the whole RDC test; greater energy consumption reductions were observed in selected test areas.
EN
This paper discusses three variants of how e-mobility development will affect the Polish Power System. Multivariate forecasts of annual new registrations of electric vehicles for up to seven years are developed. The forecasts use the direct trend trend extrapolation methods,methods based on the deterministic chaos theory, multiple regression models, and the Grey model. The number of electric vehicles in use was determined for 2019‒2025 based on the forecast new registrations. The forecasts were conducted in three variants for the annual electric energy demand in 2019‒2025, using the forecast number of electric vehicles and the forecast annual demand for electric energy excluding e-mobility. Forecasts were conducted in three variants for the daily load profile of power system for winter and summer seasons in the Polish Power system in 2019–2025 based on three variants of the forecast number of electric vehicles and forecast relative daily load profiles.
EN
This paper presents a review of the electromagnetic field and a performance analysis of a radial flux interior permanent magnet (IPM) machine designed to achieve 80 kW and 125 Nm for an electric and hybrid traction vehicle. The motor consists of a 12-slot stator with a three-phase concentrated winding as well as an 8-pole rotor with V-shaped magnets. Selected motor parameters obtained from an IPM prototype were compared with the design requirements. Based on the electromagnetic field analysis, the authors have indicated the parts of the motor that should be redesigned, including the structure of the rotor core, aimed at enhancing the motor’s performance and adjusting segmentation for magnet eddy current loss reduction. In addition, iron and PM eddy current losses were investigated. Moreover, transient analysis of current peak value showed that the current may increase significantly compared to steady-state values. A map of transient peak current load vs. torque load plotted against rotor speed was provided. Based on the numeric and analytical results of physical machine parameters, the authors indicate that collapse load during the motor’s operation may significantly increase the risk of permanent magnet (PM) demagnetization. It was also found that collapse load increases the transient torque, which may reduce the lifetime of windings.
EN
The correct information, including the full braking deceleration of a vehicle, is an essential factor of the road accident process analysis. The aim of the paper was to define and compare the braking properties of the tested Tesla model S electric vehicle by means of the XL MeterTM Pro decelograph and a smartphone as a new alternative method. The measured procedure was the intensive vehicle braking by means of a fully pressed-down operation brake from the different initial velocities. Altogether, 32 measurements were carried out, out of which 16 on the dry surface and 16 on the wet surface. This paper contains the methodology and the results of the performed measurements. The data obtained by an XL Meter TM Pro measuring device were processed by means of the XL Visionä and PC Crash 11.0. software, whereas the data from the smartphone was analysed using the Diagram software. The results and data processed herewith can be useful for the forensic practice.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.