Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena zgodności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Rozdzielnice i sterownice powinny nie tylko spełniać wymagania zasadnicze, zawarte w technicznych dyrektywach UE, ale również uwzględniać wymagania minimalne, zawarte w społecznych dyrektywach UE. Krajowe akty prawne mogą stawiać żądania bardziej restrykcyjne od wymagań minimalnych. Należy rozróżniać wyłączne i wskazujące powoływania się na normy techniczne w przepisach.
EN
Switchgear & controlgear assemblies shall not only meet the essential requirements contained in EU technical directives, but also take into account the minimum requirements contained in EU social directives. National legal acts may set out more restrictive demands than the minimum requirements. One must distinguish between exclusive and indicative reference to technical standards in regulations.
PL
Silniki spalinowe w wykonaniu przeciwwybuchowym są stosowane w polskim górnictwie od wielu lat. Są urządzeniami uniwersalnymi, stosowanymi w wielu maszynach. Wykonanie przeciwwybuchowe nakłada obowiązki zarówno na producenta (ocena zgodności), jak i na użytkownika. Właściwa eksploatacja urządzenia powinna zapewnić utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do urządzeń elektrycznych, nie zostały wypracowane uniwersalne metody (techniki) naprawiania. Przyjęte w normie IEC 60079-19 zasady naprawiania (remontowania) elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych nie mają zastosowania do przeciwwybuchowych napędów spalinowych. Tymczasem użytkownicy takich maszyn wymagają od dostawców usług remontowych spełnienia wymagań normy IEC 60079-19, co może skutkować błędnym przeświadczeniem o prawidłowości przeprowadzonego remontu. W prezentowanej publikacji podjęto próbę oceny stosowanych praktyk remontowych oraz ich ewentualnego wpływu na poziom zabezpieczenia przed wybuchem przeciwwybuchowych napędów spalinowych.
EN
Explosion protected reciprocating engines have been used in the Polish mining industry for many years. They are universal devices that can be used in many machines. The explosion protected design imposes obligations on both the manufacturer (conformity assessment) and the user. Proper operation of the device should ensure the maintenance of a sufficiently high level of safety. Unlike electrical devices, no universal repair methods (techniques) have been developed. The principles of repairing (overhauling) explosion protected electrical equipment adopted in the IEC 60079-19 standard do not apply to explosion protected reciprocating engines drives. Meanwhile, users of such machines require repair service providers to meet the requirements of the IEC 60079-19 standard, which may result in a false belief that the repair is correct. This publication attempts to evaluate the repair practices used and their possible impact on the level of explosion protection of explosion-proof internal combustion drives.
PL
W artykule scharakteryzowano procedury, parametry podstawowe i wymagania w zakresie kontroli, które należy sprawdzić w celu weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Przedstawiono analizę zagadnień związanych z oceną podsystemu pokładowego w ujęciu niezbędnych sprawdzeń, które musi wykonać jednostka notyfikowana oraz problematykę testów współpracy pokładowego systemu ERTMS z infrastrukturą przytorową.
PL
Automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje, że coraz więcej linii technologicznych nie wymaga stałej interwencji operatorów. Obszary takie są wygradzane przy pomocy konstrukcji ochronnych, jakimi są ogrodzenia – najczęściej w postaci paneli z wypełnieniem ażurowym (siatki). Jednocześnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tego rodzaju konstrukcje są elementami bezpieczeństwa w rozumieniu wymagań zasadniczych dotyczących maszyn. Powoduje to konieczność przeprowadzenia procedury oceny zgodności, wystawienia deklaracji zgodności WE oraz oznakowania znakiem CE – analogicznie jak w przypadku maszyn. Obowiązek prawny w tym zakresie nie zawsze ma zastosowanie. W artykule zostanie przedstawiona interpretacja przepisów bazująca na wytycznych Komisji Europejskiej.
EN
The automation of production processes means that more and more technological lines do not require constant operator intervention anymore. Such areas are guarded by protective structures such as fences, usually in the form of net fences. At the same time, in accordance with applicable regulations, such fences are safety elements in the meaning of the essential requirements for machinery. Therefore, it is necessary for such safety elements to be subjected to the conformity assessment procedure followed by issuing the EC declaration of conformity and CE marking – similarly to machines. However, the legal obligation in this respect is not always applicable. The article presents the interpretation of provisions based on European Commission guidelines.
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
PL
W artykule przypomniano formalnoprawne obowiązki ciążące na producentach, lokujących swe wyroby – w szczególności rozdzielnice i sterownice – na unijnym rynku. Urządzenia powinny spełniać wymagania zasadnicze, zawarte w unijnych dyrektywach i rozporządzeniach. Zgodność urządzenia z normami zharmonizowanymi stwarza domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi, co jest pomocne w ocenie zgodności.
EN
Manufacturers have formal and legal obligations related to products – e.g. to switchgear and controlgear assemblies – placement on EU market. Equipments shall meet the essential requirements contained in EU directives and regulations. Equipments which are in conformity with harmonised standards shall be presumed to be in conformity with the essential requirements. It is helpful in the conformity assessment.
PL
Artykuł przedstawia podstawy prawne certyfikacji, różnice między certyfikacją a akredytacją oraz doświadczenie Instytutu Energetyki w certyfikacji wyrobów. Omówiono cele certyfikacji przedstawiając korzyści z niej wynikające.
EN
The article presents the formal basis for certification, the differences between certification and accreditation, and experience of Instytut Energetyki in product certification. The objectives of certification were discussed, presenting the benefits of it.
PL
Artykuł przedstawia modułowy system oceny zgodności materiałów wybuchowych określony unijną decyzją 768/2008/WE i dyrektywą 2014/28/UE. Opisuje genezę wdrożenia tego systemu, jego zasady i podstawy formalno-prawne. Określa procedury stosowane w modułach oceny zgodności dla materiałów wybuchowych. Zawiera informacje o doświadczeniach w tym zakresie Głównego Instytutu Górnictwa, jako jednostki notyfikowanej Unii Europejskiej.
EN
The article presents a modular system for assessing the conformity of explosivesspecified in the EU Decision 768/2008/EC and Directive 2014/28/EU. Describes the genesis of the implementation of this system, its principles and formal and legal basis. Specifiesthe procedures used in conformity assessment modules for explosives. It contains information about the experience in this area of the Central Mining Institute as a notified bodyof the European Union.
PL
W artykule opisano stosowane na obszarze Unii Europejskiej zasady oceny zgodności, będące podstawą wspólnego rynku. Przedstawiono także, sposób stosowania tych zasad w transporcie kolejowym, z uwzględnieniem wymagań europejskich i krajowych. Opisano wymagania europejskie, stosowane przed i po wejściu w życie IV pakietu kolejowego, a także różne wymagania komplementarne. Artykuł kończy się krótkim przeglądem możliwości badawczych i umocowań formalnych Instytutu Kolejnictwa.
PL
Tematem artykułu jest procedura oceny zgodności przyrządów do pomiaru długości, realizowana w Jednostce Notyfikowanej 1442 na nowym stanowisku utworzonym w Wydziale Zamiejscowym w Brodnicy Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy.
EN
The subject of the article is procedure of conformity assessment of length measuring instruments carried out in Notified Body 1442 at the new measurement stand in Local Branch in Brodnica of Regional Office of Measures in Bydgoszcz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zebranych doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej i oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do obszaru kompetencyjnego Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków i zaproponowanie rozwiązań doskonalących działanie omawianych systemów, co w konsekwencji powinno usprawnić pozyskiwanie i ocenę spełnienia wymagań dla sprzętu wojskowego, które to wymagania zostały zdefiniowane lub będą definiowane przez Siły Zbrojne RP.
EN
The article presents the results of the analysis of experience collected from the functioning of the quality assurance system in the national defence department as well as conformity assessment of products developed for defence and state security in relation to the competence area of the Military Centre for Standardization, Quality and Codification. The analysis allowed to formulate conclusions and propose solutions improving the operation of the discussed systems, which in consequence should improve the acquisition and assessment of meeting the requirements for military equipment, which requirements have been defined or will be defined by the Polish Armed Forces.
PL
Serwis komputerowy TeSaMa łączy kwestie zarządzania bezpieczeństwem maszyn na etapie ich projektowania i użytkowania w MŚP. Opracowane narzędzia prowadzą użytkownika przez proces oceny i redukcji ryzyka oraz dostarczają informacji w zrozumiały sposób. Pozwoli to firmom spełnić wymogi prawne i poprawić ogólną produktywność.
EN
Web-based tool TeSaMa aims to provide a holistic approach for SME, giving them the ability to conduct and obtain risk assessments that include safety measure recommendations for production phase work places and machine development processes. This will enable the companies to fulfil legal requirements and improve productivity and reliability.
PL
W artykule zaprezentowano zasady wprowadzenia maszyn i urządzeń górniczych do obrotu handlowego w ramach obowiązującego systemu oceny zgodności wyrobów oraz systemu dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Na podstawie doświadczeń jednostki certyfikującej wyroby w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG wskazano na kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń obszary, za które jest odpowiedzialny producent a następnie użytkownik. Wykazano, że prawidłowe postępowanie podczas projektowania, wprowadzania do obrotu handlowego i użytkowania wyrobów ma decydujący wpływ na osiągnięcie i utrzymaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
EN
Regulations on principles of commercialization of mining machines and equipment regarding the assessment of product conformity system and the system for acceptation of products to be used in mining plants are presented. Basing on experience gained by the KOMAG Institute of Mining Technology Certifying Body, the areas, important for technical safety of mining machines and equipment for which manufacturer and then end user are responsible, are specified. It was indicated that correct designing, commercialization and using procedures decide about the required safety level.
14
Content available Ocena betonu wg znowelizowanej normy. Cz.3
EN
In April 2014 the new Polish version of the standard covering concrete PN-EN 206:2014-04 was approved. In December 2016 it was superseded by the standard PN-EN 206+A1:2016-12. They replaced the standard PN-EN 206-1:2003 which had been present for more than 10 years. A cursory reading of the standard may suggest that the changes are insignificant. However, a deeper analysis shows that the rules of evaluation of conformity and evaluation identity testing have been expanded and significantly modified. What is more, the standard introduces issues related to self-compacting concrete SCC and concrete for geotechnical applications. Thus there are no separate volumes covering special concretes (eg. PN-EN 206-9 for SCC concrete) but the new content has been included in one volume number 206.
PL
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 1), stosuje się od 1 stycznia 2015 r. Wprowadzona w obrębie tego aktu procedura dedykowana składnikom interoperacyjności, jest też pewnie jednym z bardziej zauważalnych aspektów wdrażania interoperacyjności w Polsce. Niniejszy artykuł, przywołując podstawowe uregulowania w tym zakresie zwrócić ma również uwagę na te zagadnienia interpretacyjne, dotyczące składników interoperacyjności, które mają istotne znacznie w procesie dopuszczenia podsystemów strukturalnych do eksploatacji.
EN
The current Commission regulation (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European Union (Official Journal of European Union L 326 12.12.2014, p. 1) has been applied from 1st January 2015. The procedure dedicated to interoperability constituents, introduced by this act, is also probably one of the most noticeable aspects of implementing interoperability in Poland. This article, referring to the basic regulations in this area, also draws attention to these interpretative issues concerning interoperability constituents, which are significant in the process of authorisation for placing in service of structural subsystem.
PL
W Głównym Urzędzie Miar wykonuje się badania taksometrów dla potrzeb oceny zgodności tych przyrządów, zgodnie z Dyrektywą MID. W ramach doskonalenia metodyki badań wpływu jakości zasilania taksometru na rejestrowane pomiary zbudowano stanowisko badań wyposażone w program sterujący zasilaczem. Dzięki zastosowanym technologiom informatycznym uzyskano poprawę powtarzalności procesu pomiarowego, obniżono uciążliwość wykonywania badań oraz podniesiono jakość uzyskiwanych wyników, w tym dokładność wykonywanych pomiarów.
EN
The tests of taximeters supply voltage perturbations are performed in Central Office of Measures. This tests are part of conformity assessment procedure for taximeters according to MID Directive. For performing tests according to OIML and ISO regulations new measurement system was build. The measurement system contain special software for automation voltage supply characteristic. Automation results in better reproducibility of measurement process parameters, shorter time of measurements and better quality of measurement results.
18
Content available remote Nowe przepisy dotyczące oceny zgodności i nadzoru rynku - cz. I
PL
20 kwietnia 2016 roku weszła w życie Ustawa z 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z dnia 19.04.2016 r., poz. 542). Autor artykułu pokazuje czytelnikom, jak jej wdrożenie zmieniło dotychczasowe przepisy.
19
Content available remote Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem w świetle zmienionych przepisów
PL
Obecnie prawo UE, prawo krajowe i normy regulują wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz ochrony pracowników we wszystkich operacjach, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem chemicznym bądź mechanicznym.
PL
W artykule przedstawiono uwagi dotyczące postępowania przy ocenie zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie przeprowadzanej na podstawie kart kontrolnych CUSUM oraz powiązanej z nią kontroli produkcji z wykorzystaniem kart CUSUM-M, CUSUM-R oraz CUSUM-C. Przeanalizowano skutki reakcji systemu CUSUM przy ocenie zgodności przeprowadzanej na wspólnej karcie kontrolnej stosowanej do oceny odchyleń od wymaganej wytrzymałości średniej, wykorzystywanej zarówno w odniesieniu do kontroli produkcji, jak i do oceny zgodności. Przedstawiono wyniki analiz parametrów karty kontrolnej CUSUM, stosowanej do oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie według metody C normy PN-EN 206:2014–04, pod względem spełnienia wymaganego poziomu AOQ.
EN
The article presents comments on the procedure of conformity assessment of concrete compressive strength carried out on the basis of CUSUM control charts and the associated production control using CUSUM-M, CUSUM-R and CUSUM-C. The effects of CUSUM system response have been analyzed taking into consideration conformity assessment carried out in the common control chart used to assess deviations from the target mean strength, used both for production control as well as for conformity assessment. The paper presents the results of the analysis of CUSUM control chart parameters used to assess the conformity of concrete compressive strength according to the PN-EN 206:2014-04 method C, in terms of compliance with the required AOQ level.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.