Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termovision
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono segmentację obrazu bazująca na wykorzystaniu algorytmu działów wodnych (ang. Watershed algorithm), które zdobywa w ostatnich latach coraz szersze uznanie, jako skuteczna metoda detekcji obiektów. Wykorzystujemy fakt, iż poszukiwany obiekt powinien wykazywać podobieństwo geometryczne dotyczące kształtu, rozmiaru i położenia. Następnie połączenie tych cech z pobranym obrazem przetwarzanym na bieżąco pozwoli na zwrócenie współrzędnych prostokąta, który otoczy największy obiekt o wybranym kolorze. Celem proponowanego algorytmu będzie umożliwienie dokładnego dopasowania zadanego modelu do poszukiwanego obiektu, co w konsekwencji pozwoli na skuteczną detekcję na wszystkich obrazach z danej serii tematycznej. Omówiono również model wokselowy obiektu. Badania oparto na bibliotekach OpenCV.
EN
The article deals with the segmentation and recognition of the image based on the use of Watershed algorithm Watershed algorithm has gained ever greater recognition as an effective method of detecting objects in recent years. We use the fact that the object sought should show the geometric similarity of the shape, Size and position. Then combining these features with the downloaded image to be processed will allow you to return the coordinates of the rectangle, which will the largest object of the selected color. The purpose of the proposed algorithm will be to allow an exact match of the specified model to the object you are looking for, which will result in effective detection of all images from the given series. Also discusses the voxel object model. The study was based on OpenCV libraries.
PL
Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną chorobą układową tkanki łącznej. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu czasu trwania choroby, od momentu postawienia diagnozy RZS, na temperaturę stawów objętych procesem zapalnym. Za pomocą kamery termowizyjnej przebadano następujące stawy: stawy nadgarstka, stawy śródręczno-paliczkowe, stawy międzypaliczkowe bliższe, stawy międzypaliczkowe dalsze dłoni prawej i lewej oraz stawy: skokowo goleniowy i śródstopno-paliczkowy stopy prawej i lewej. Zaobserwowano istotnie niższą temperaturę stawu skokowo-goleniowego stopy prawej u pacjentów chorujących dłużej niż 10 lat w porównaniu z osobami zdrowymi.
EN
Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease of human connective tissue. The aim of the study was to assess the impact of RA duration on the temperature of inflamed joints. Temperatures of the following joints were measured: wrist joints, metacarophalangeal joints, proximal interphalangeal joints, distal interphalangeal joints of left and right hand as well as ankle joints and metatarsophalangeal joints of right and left foot. Significantly lower right ankle joint temperature was observed for patients of more than 10 years’ disease duration compared to healthy subjects
PL
Budownictwo wielkopłytowe w Polsce nadal stanowi duży procent budynków wielorodzinnych. Główną cechą odróżniającą te budynki od konstrukcji monolitycznych są złącza systemowe między poszczególnymi elementami, które mogą być źródłem nieszczelności obudowy. Badania szczelności pozwalają, obok badań termowizyjnych, na zweryfikowanie wszelkich niepożądanych nieszczelności złączy systemowych. W artykule przedstawiono wyniki badań szczelności dwóch lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wzniesionych w systemie W-70. W trakcie badań szczelności monitorowano również miejsca występowania złączy systemowych przy użyciu kamery termowizyjnej.
EN
The ‘great panel’ (‘panelak’) structures still constitute a great majority of the multi-family residential buildings. The main feature that distinguishes these structures from the monolithic ones is visible in the systemic connections between the individual elements. These connections may be a source for lack of air-tightness of the external layer. The tightness examination, besides the thermal-vision examination, makes it possible to verify any undesired lack of tightness in the systemic connections. The article presents the results of the examination of two residential dwellings, located within the buildings erected with the use of the W-70 structural system. During the tightness tests, the places where the systemic connections were present, were monitored with a thermal imaging camera.
PL
Autorzy omawiają kwestie powstawania obrazu termowizyjnego i wykrywania w nim anomalii termicznych, właściwości kamer. Temat wieńczą uwagi dotyczące pomiarów w energetyce przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z metodami termowizyjnymi, umożliwiającymi przeprowadzanie analizy różnych procesów i obiektów technologicznych. Skupia się na stosunkowo nowym zastosowaniu obrazowania w podczerwieni, które umożliwia obserwację wycieków gazów węglowodorowych z nieszczelności powstałych w urządzeniach. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostały podstawowe prawa fizyki i zjawiska zachodzące w gazach, które umożliwiają obserwację wycieków gazów w paśmie podczerwieni. W drugiej części przytoczone zostały podstawowe wytyczne oraz obowiązki dotyczące obu stron - zlecającego oraz wykonującego badania termowizyjne. W dalszej części została podana procedura postępowania podczas inspekcji zorientowanej na wykrywanie wycieku gazu węglowodorowego przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej FLIR GF 320. W końcowej części zostało przytoczone kilka przykładów z obiektów rzeczywistych wraz z komentarzem. Opisane badania zostały przeprowadzone przez pracowników Zakładu Użytkowania Paliw Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie za pomocą posiadanej kamery FLIR GF320
EN
The article presents the issues related to thermal imaging methods that allow an analysis of the different processes and technical objects. Focuses on a relatively new application of infrared imaging, which allows the observation of hydrocarbon gas leaks from appliances. In the first part of the article were presented the basic laws of physics and the phenomena in gases, which enable observation of gas leaks in the infrared spectrum. In the second part of the above were given the basic guidelines and obligations concerning both sides - customer and contractor executing thermal imaging tests. The rest of the article was given the procedure for dealing during the inspection oriented to detect hydrocarbon gas leak using a infrared camera FLIR GF 320. In the final part has been cited several examples of real objects with comments. The presented research was carried out by employees of the Department of Fuel Usage, Oil and Gas Institute in Krakow using the infrared camera FLIR GF320.
PL
Autor definiuje pojęcie termografii, akcentuje jakie są m.in. obszary pomiarów termowizyjnych, typowe zadania kontroli termograficznej, charakteryzuje też zasadę działania kamer termowizyjnych skupiając uwagę na wbudowane w nie detektory podczerwieni (termiczne i fotonowe).
PL
W systemach obserwacyjnych coraz częściej stosuje się zespół kamery termowizyjnej i kamery wideo. Znaczna różnica w standardzie rejestrowanych obrazów sprawia, że ich jednoczesne przetwarzanie jest zadaniem złożonym. W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na przetwarzanie obrazu termowizyjnego i obrazu wideo we wspólnym systemie cyfrowym. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala na wyświetlanie rejestrowanego obrazu jednocześnie w dwóch różnych standardach wideo. Opracowana metoda została przetestowana i zaimplementowana w sprzęcie.
EN
Multisensory systems are often used in security systems for border surveillance and protection as well as in various military systems like fire control systems. In security systems combined infrared and vision cameras are used to increase effectiveness and detection efficiency. The reason for wide use of infrared cameras in many surveillance and industrial areas is registration of an image in the infrared waveband, which provides new information about the observed process. A traditional vision camera works in the visible spectrum and is applied in security systems for face recognition and identification providing evidence to incidents in the monitored area. A system consisting of infrared and visible cameras allows observing the scene in two wavebands merging advantages of both technologies. The image digital processing system must be designed with consideration about differences between infrared and vision images. Images from different cameras, besides different information in the picture, can also have different resolution, frame rate and data width. The paper presents an approach to integrating a video channel with infrared channel despite of different pixel clock frequencies and different resolutions of the cameras. A method for integration of two different image data streams from visual and infrared cameras in a single digital system is presented. Furthermore, a method for providing display functionality on monitors working in two different video standards is proposed. The presented system has been tested and
PL
Diagnostyka termograficzna stosowana jest wszędzie tam, gdzie stan urządzenia może ujawnić się przez zmianę rozkładu temperatury na jego powierzchni. We wszystkich urządzeniach transmitujących lub zasilanych energią elektryczną przed uszkodzeniem lub w stanie krytycznym wzrasta temperatura, powyżej stanu normalnego. Poprzez wykrycie i wskazanie anomalii temperaturowych, bardzo często niewidocznych dla ludzkiego oka, termowizja pozwala na podjęcie działań prewencyjnych. Kamera termowizyjna jest dobrym narzędziem do prowadzenia przeglądów technicznych urządzeń, umożliwiającym szybkie i bezpieczne zlokalizowanie problemów oraz niesprawności, jeszcze zanim nastąpi awaria lub uszkodzenie.
PL
Wykorzystanie termowizji rozszerza zakres możliwości badawczych czynnych sieci trakcyjnych zasilanych napięciem 3 kV DC. Pozwala na pomiary temperatury przewodów oraz ich drgań, bez konieczności stosowania separacji napięciowej. Dotychczas do pomiarów zmian temperatury przewodów i łączących je zacisków jako czujniki pomiarowe wykorzystywano tylko termoelementy. Jest to metoda dotykowa pozwalająca na pomiary temperatury elementów praktycznie nie będących pod napięciem, realizowana zasadniczo w warunkach laboratoryjnych. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwoliło na prowadzenie w terenie badań nagrzewania się elementów sieci od prądów trakcyjnych pobieranych przez tabor elektryczny. Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone, emitowane przez każde dato fizyczne.
EN
The paper deals with a relationship between diversity of diagnostic signals sources and efficiency of technical objects states assessment with use of classifier fusion techniques. There is often stated that there should be some differences in sources of signals that are classified and fused. The intuition tells that none or minimal improvement of classification rate is gained when the diversity within the fused classifier set is low. To prove this thesis an active diagnostic experiment was carried out. Diagnostic signals were generated on basis of the thermogram sequences acquired during rotating machinery operation by two IR-cameras. Because in both sequences regions of interests representing the same assemblies of the machine are present, it can be assumed that there is hardware redundancy applied. With use of k-NN classifiers and fuzzy integral and proportional conflict redistribution aggregation rules, the state of the machine is possible to be assessed. The analysis of obtained results showed that there was no strong relationship between the diversity of classifiers and the efficiency of state classification.
PL
W artykule omówiono związek pomiędzy różnorodnością źródeł sygnałów diagnostycznych a efektywnością oceny stanu technicznego maszyny z wykorzystaniem technik fuzji klasyfikatorów. Często zasadne jest twierdzenie, że sygnały diagnostyczne powinny być pozyskiwane z różnorodnych źródeł. Intuicyjnie można przyjąć, że w przypadku wykorzystania w procesie fuzji zbliżonych klasyfikatorów, zwiększenie sprawności klasyfikacji będzie bliskie zeru. W celu udowodnienia tej tezy przeprowadzono aktywny eksperyment diagnostyczny. Sygnały diagnostyczne zostały pozyskane z sekwencji termogramów przedstawiających pracującą maszynę wirnikową. Sygnały zarejestrowano z wykorzystaniem dwóch kamer termowizyjnych. Klasyfikacji stanu maszyny dokonano przy użyciu klasyfikatora k najbliższych sąsiadów, a w procesie fuzji klasyfikatorów wykorzystano całkę rozmytą oraz regułę proporcjonalnej redystrybucji konfliktów jako operatory agregacji. Analiza otrzymanych wyników pokazała, że nie występuje silna relacja pomiędzy różnorodnością klasyfikatorów, a efektywnością oceny stanu technicznego.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań drgań aparatury pomiarowej na właściwości fizyczne falowodu pracującego jako linia opóźniająca w systemie do pomiaru szumów fazowych generatorów mikrofalowych pracujących w paśmie X. Pomiary przeprowadzono z użyciem tensometru TFS 10, w konfiguracji mostka Wheatstona, co pozwoliło oszacować wpływ drgań w obu płaszczyznach falowodu. Dodatkowo przeprowadzono pomiary termowizyjne, które pozwoliły określić wpływ temperatury na zachowanie się falowodu i dyskryminatora częstotliwości.
EN
The influence of the mechanical vibrations of the measurement aparature can become non-negligible issue. To measure the influence of this kind of vibrations on the rectangular waveguide, working as a delay line the TFS 10 tensometer in Wheatstone's bridge configuration was used. This enabled to obtain the results in two ortogonal planes of the waveguide working in X band. In latter part of this article the temperature measurement using thermal camera was made, from which the influence of the temperature on a waveguide as well as frequency discriminator can be obtained.
PL
W artykule przedstawiono system do cyfrowej analizy i przetwarzania obrazu zastosowany w kamerze termowizyjnej. Zaprojektowany system realizuje szereg czynność, do których należą: sterowanie układem matrycy mikrobolometrycznej, wykonanie korekcji niejednorodności detektorów matrycy, wyznaczenie wartości sygnału dla uszkodzonych detektorów, sterowanie wyświetlaniem obrazu termowizyjnego. System został tak zaprojektowany, że algorytmy przetwarzania danych niezbędne do konkretnego zastosowania mogą zostać zaimplementowane w systemie bez ingerencji w elementy sprzętowe. Zostało to uzyskane przez zastosowanie układu programowalnego FPGA oraz układu mikroprocesorowego, które mogą być programowane w systemie.
EN
The paper presents a system for image digital analysis and processing used in a thermal camera. A programmable system ensures significant flexibility for registration of methods and algorithms. It means that it is possible to change or add the processing algorithms, of the data from detectors array, performed in the camera. The system designed for digital analysis and processing of a thermal image controls a system of a microbolometrer focal plane array in order to read a value of the signal from all detector arrays, corrects non-uniformities of detectors array, determines a signal value for bad pixels, and controls displaying a thermal image of a specific format. Moreover, data processing algorithms can be added to the system in dependence on its predicted application. Thus, camera service can be simplified by automatic selection of parameters of thermal camera operation. By applying the methods of signal analysis, a thermal camera can be used not only for observation but also for detection and recognition of appearing objects and phenomena. Data processing methods, employed in a given device, depend on a definite application and on a kind of the analysed data. Thus, they cannot be universal ones and not chosen once and for all. The system has been designed in such a way that data processing algorithms, indispensable for the defined application, can be implemented in the system with no interference in hardware elements. It has been obtained using FPGA programmable device and microprocessor system that are in-system programmable.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.
PL
Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa bez zastosowania nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Są nimi kamery termowizyjne.
EN
In the paper a new algorithm for the automatic segmentation of characteristic areas of the human head in a thermovision image is presented. The analysed regions include: forehead, area of sinuses and back of the neck. The covered set of approaches, which are mainly algorithms employing morphological operations, neural networks and methods based on human head proportions, can provide satisfying completely results for a doctor's practice in a fully automatic way.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i ocenę przydatności metody georadarowej i termowizyjnej w rozpoznawaniu pustek podpowierzchniowych. Pomiary doświadczalne opisane w niniejszej publikacji wykonano na terenie zasypanego szybu starej kopalni. Prace pomiarowe przeprowadzono trzykrotnie w różnych porach roku, przy różnych temperaturach i różnym zawilgoceniu gruntu. Pozwoliło to na uzyskanie informacji o wpływie tych parametrów na efektywność metody georadarowej i termowizyjnej w rozwiązaniu postawionego problemu. Realizowane prace badawcze służyły równocześnie testowaniu zestawu pomiarowego GPR-TCR i GPR – GPS pod katem pozycjonowania pomiarów georadarowych.
EN
In the article, the authors are presenting the georadar and thermographic methods, and an evaluation of their suitability for detection of underground voids. Trial measurements have been made in an old, buried miners' shaft. The measurements were made three times, in different seasons of the year, in different temperatures and in different air humidity. This enabled the authors to get information about the impact of the environmental conditions on the effectiveness of the georadar and thermographic methods in detection of such voids. Another aim of the trial measurements was to test the measurement sets of GPR-TCR and GPR-GPS in the area of positioning the georadar measurements.
18
Content available remote Thermovision in biometrics face recognition based on thermal imaging
EN
Human body posses many unique, singular features that are impossible to copy or forge. In this paper the problem of exploiting thermovision for biometrics is discussed. The application of far infrared imaging for human faces verification is considered. The thermal images database were colleted from 27 persons by means of thermal camera Agema 900. For each volunteer 10 pictures in different conditions were recorded. Next, the multilayer perceptron and two optical architectures such as joint transform correlator and Vander Lught correlator, were applied. Finally, the systems were tested and evaluated according to the Face Recognition Vendor Tests (FRVT).
PL
Ciało ludzkie ma wiele specyficznych cech, które są trudne do podrobienia czy skopiowania. W pracy zaprezentowano możliwość zastosowania termowizji w biometrii. W ramach eksperymentu opracowano i testowano skuteczność systemów weryfikacji osób na podstawie obrazu termowizyjnego twarzy zarejestrowanego za pomocą kamery Agema 900. Rozpoznawanie osób odbywało się z wykorzystaniem sieci neuronowej typu perceptron wielowarstwowy oraz korelatorów Vander Lughta i korelatora bez filtracji. Baza zdjęć liczyła 270 termogramów 10 osób. Każdy termogram został utrwalony w innych warunkach. Ocena skuteczności rozpoznawania został przeprowadzona zgodnie z metodologią Face Recognition Vendor Tests (FRVT).
PL
W pracy badano możliwości koagulacyjne aplikatorów zol-żelowych wykonanych na bazie TEOS-u (tetraethyloksysilan) zmieszanego z alkoholem etylowym w procesie hydrolizy kwaśnej. Zol nałożono w postaci ośmiowarstwowego filmu na odpłaszczony rdzeń światłowodu. Wykonano 3 rodzaje aplikatorów o długości 1 cm, 2 cm i 3 cm. Wszystkie aplikatory przetestowano w układzie z kamerą termowizyjną AGEMA 900 i rejestrowano rozkład temperatury w aplikatorze podłączonym za pomocą włókna światłowodowego do lasera półprzewodnikowego Ceralas D, emitującego promieniowanie o długości fali 980 nm i mocy maksymalnej 25 W. Na podstawie termogramów wyznaczono maksymalną temperaturę w zależności od mocy wyjściowej lasera i długości aplikatora. Wykazano, że maksymalne gęstości mocy na 1 cm długości aktywnej aplikatorów (1 cm, 2 cm, 3 cm) wynosiły odpowiednio: 8,73 W/cm, 4,75 W/cm, 2,75 W/cm. Przeprowadzono również badania koagulacji białka jaja kurzego. Wykazano, że objętość skoagulowanego obszaru zależy od mocy promieniowania laserowego. Pokazano również, że na tę objętość ma wpływ pozycja aplikatora. Aplikator umieszczony poziomo w odległości 1 cm od powierzchni białka w naczyniu, z powodu szybszego chłodzenia, prowadził do uzyskania mniejszego obszaru koagulacji (5 cm2), o kształcie spłaszczonego dysku w stosunku do aplikatora umieszczonego pionowo w naczyniu - 11 cm2 w kształcie elipsoidy obrotowej, dla tych samych warunków eksperymentu: 20 minut ekspozycji na promieniowanie lasera 20 W.
EN
The sol-gel based applicators coagulation performance was tested. The applicators were made from TEOS (tetraethyloksysilan) mixed with ethanol in acid hydrolysis. The sol was deposited on fiberoptic core, after removing of fiberoptic clad. The fiber was placed in the container with hole In bottom and the liquid flowed out, leaving the coating on the core. This procedure was repeated 8 times, thus the 8-layers coating was produced. Three types of applicators were prepared of various lengths: 1 cm, 2 cm and 3 cm. The Ceralas laser, emitting 980 nm wavelength with maximal 25 W output power was used In the experiment. AGEMA 900 thermovision camera registered the thermograms of applicators depending on the output power of the laser and applicator length. The maximal temperature was determined from thermograms. It was found that the maximal power densities on the unit length of applicators were 8,73 W/cm, 4,75 W/cm, 2,75 W/cm, for 1 cm, 2 cm and 3 cm long applicators, respectively. The coagulation experiments were performed, as well. As a medium white of hen eggs was used. It was shown that the coagulated volume depends on powerl density and the position of applicator. For applicator placed vertically in the container with egg white the maximal coagulated volume was 11 cm2 and had a form of ellipsoid. In case of applicator placed horizontally (parallel to the egg white surface, 1 cm beneath) the coagulated volume was 5 cm2 and had a form of flattened disc. In the same experimental condition: 20 minute exposure, 20W output power. It was caused by more rapid cooling of the white surface in the second case.
20
Content available remote Podstawy termowizji i jej zastosowanie w badaniach medycznych
PL
W niniejszej pracy skupiono się głównie na aspektach związanych z wykorzystaniem termowizji w medycynie. W skrócie omówiono teoretyczne podstawy termowizji z uwzględnieniem prawa Maxa Plancka i stałej Stefana-Boltzmana. W sposób prosty i przejrzysty scharakteryzowano podstawowe zagadnienia związane z pomiarami termowizyjnymi, aparaturą pomiarową oraz pokrótce omówiono parametry kamer termowizyjnych. Przedstawiono praktyczne zastosowanie termografii w diagnostyce zaburzeń krążenia naczyniowego w kończynach górnych i dolnych. W końcowej części artykułu przedstawiono propozycję własnej metody analizy termogramów w środowisku obliczeniowym Matlab.
EN
The present thesis focuses mainly on aspects related to use of thermovision in medicine. It presents shortly theoretic bases of thermovision, including Max Planck's law and Stefan-Boltzmann constant. The basic issues regarding thermovision measurements and the measurement apparatus are characterized in a simple clear way, including brief description of parameters of thermovision cameras. The thesis gives examples of practical application of thermography in diagnosis of disorders of vascular circulation in upper and lower limbs. The concluding part of the article deals with a proposition of the author's own method of analysis of thermograms in Matlab calculation environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.