Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnia ślimakowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In this paper, the design of the machine rotary table with a kinematic worm gearing is research. A threedimensional model of the rotary table assembly structure and the stress-strain state of the worm by the finite element method are researched. Optimization of the worm gearing design with a helicoidally worm as a multivariate problem of optimizing the total minimum length of contact lines in a worm engagement is presented. A feature of this article is the search for such a combination of worm gear input parameters that optimize the characteristics of contact lines by the criterion of minimum contact stresses. As a limiting factor for the criterion of contact length, the coefficient of oscillation within a certain average value obtained experimentally is taken. The nature of the extremal function of the contact length depending on the values of the variable’s derivative reflecting the influence of the number of worm threads and gear ratio is investigated. The effect of the shifting coefficient with the optimal search for the maximum contact length within the standard values of the worm diameter coefficient is shown. An algorithm and an analytical form for the development of a more advanced worm gearing with increased efficiency are proposed.
PL
W artykule przedstawiono ideę inżynierii odwrotnej w kontekście szybkiego prototypowania przy regeneracji przekładni ślimakowej. Istotą problemu jest odtworzenie ślimacznicy, która uległa zniszczeniu. Stopień jej degradacji uniemożliwia pozyskanie podstawowych informacji na temat geometrii ślimaka oraz korpusu przekładni. Wskazane elementy nie nosiły śladów nadmiernego zużycia. W pierwszym etapie przeprowadzono pomiary, omówiono zastosowane metody oraz sposób ich wykorzystania. Zebrane dane pomiarowe posłużyły do obliczenia parametrów uzwojenie ślimaka, a w konsekwencji uzębienia ślimacznicy. Na ich podstawie powstał model CAD. Etap finalny to przygotowanie strategii obróbki za pomocą CAM oraz jej realizacja na obrabiarce CNC. Działania ukierunkowano na szybką odbudowę elementu. Zwrócono również uwagę na zachowanie uzasadnionej relacji kosztów do stawianych wymagań.
EN
The article presents the idea of reverse engineering in the context of rapid prototyping during the regeneration of the worm gear. The nub of the problem is to regenerate the worm-wheel which has been destroyed. The degree of its degradation makes it impossible to obtain the basic datacincerned the toothed-wheel rim. Because of the reasonsmentioned above, this article is focused on the analysis of the worm geometry and the gear casing. No sings of excessive wear werefound on the indicated parts. At the first stage the measurements were carried out, the applied methods were described and the technique of these methods usage were discussed. The collected data was used of calculate the parameters of the worm’s lead and consequently the tooth’s of the worm-wheel. Based on the calculations, the CAD model was created. The final stage is the preparation of a maching strategy with the CAM software usage and its implementation in the process with a CNC machine application. The activities were focused on the quick reconstruction of the part. The attention was also paid to balancethe costs and the requirements set.
PL
Scharakteryzowano kolejność montażu przekładni docierarki jednotarczowej do płaszczyzn. Analizowano czas montażu przekładni ślimakowej w wersji prototypowej. Przedstawiono wizualizację graficzną poszczególnych etapów montażu przekładni.
EN
The order of gear assembly of the single-disk lapping machines to the planes was characterized. Paper analyzed the assembly time of worm gear in the prototype version. Graphical visualization of individual stages of gear assembly was presented.
EN
The paper presents a method for determining the effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of teeth of the worm wheel. The regularities regarding the effect of correction on contact and tribocontact parameters are established.
PL
Przedstawiono metodę oceny obliczeniowej wpływu korekcji uzębienia przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa na wytrzymałość stykową, zużycie oraz trwałość zębów koła ślimakowego. Ustalono prawidłowości wpływu korekcji na parametry kontaktu oraz kontaktu tribologicznego.
5
Content available remote Przekładnie hipoidalne THF
PL
Przekładnie hipoidalne THF pojawiły się w ofercie HF Inverter Polska w czerwcu 2012 roku. Stanowiło to odpowiedź na potrzeby rynku maszynowego, który poszukiwał alternatywy dla przekładni ślimakowej, która pomimo szeregu korzystnych cech technicznych posiada jedną istotną wadę – niską sprawność. Dodatkowo producenci maszyn oczekiwali produktu, który będzie posiadał wszystkie korzystne cechy techniczne przekładni ślimakowej, zachowując istotne wymiary montażowe przekładni ślimakowych (wznos wału, średnica wału, rozstawy śrub montażowych) i dodatkowo musi wykazać się korzystnym stosunkiem ceny do przenoszonej mocy z wału czynnego na bierny.
EN
The article presents an operational tests of worm gearboxes. Test bench trails were conducted for three gearbox types. Two of these gearboxes were manufactured using modern methods with conical endmills. The only difference between the two is the tooth profile. A ZK2 worm with a concave tooth profile and Archimedes’ screw was used in the gearboxes. The third analyzed gearbox was a commercial gearbox with a ZK1 worm. When comparing the results of the analysis, the efficiency and load carrying capacity of the ZK2 worm gearbox is the highest and greatest respectively. The higher load carrying capacity of the ZK2 worm with concave teeth in comparison to the Archimedes’ screw is confirmed by Hertz’s theory. The results show, that the meshing area for ZK2 worm gearboxes is greater than Archimedes’ screw. The confirmed increase of usage indicators of concave profile worm gearboxes can lead to their widespread production and application. The higher efficiency of the gearbox results in lower usage costs.
PL
W artykule przedstawiono badania eksploatacyjne przekładni ślimakowych. Badaniom stanowiskowym poddano trzy przekładnie. Dwie z nich zostały wykonane nową technologią z wykorzystaniem stożkowych narzędzi trzpieniowych. Różnica pomiędzy nimi dotyczyła wyłącznie zarysu kół. Zastosowano przekładnie ze ślimakiem ZK2 o wklęsłym zarysie oraz ślimakiem Archimedesa. Trzecią badaną przekładnią była przekładnia handlowa ze ślimakiem ZK1. Z porównania otrzymanych charakterystyk wynika, że sprawność i obciążalność przekładni ze ślimakiem ZK2 jest najwyższa. Wyższa nośność przekładni z wklęsłym zarysem ZK2 w stosunku do zarysu Archimedesa znajduje potwierdzenie w teorii Hertza. Uzyskane charakterystyki pokazują, że obszar zazębienia dla przekładni ze ślimakiem ZK2 jest większy w porównaniu z przekładnią Archimedesa. Potwierdzony wzrost wskaźników eksploatacyjnych przekładni ze ślimakiem o zarysie wklęsłym może przyczynić się do powszechnej ich produkcji i stosowania. Wyższa sprawność przekładni to zarazem niższe koszty jej eksploatacji.
EN
The article presents designing of gearboxes using Inventor Professional 2017 and the ability to implement these projected models to the Simulation Mechanical 2017. For comparison there were design purposes transmission gears as: spur gear with straight teeth and worm gear. The results of calculations and parameters of the transmission gears are presented in tabular form. Shown dynamic analysis-nonlinear allowing to examine the transmission gears for endurance.
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania przekładni przy pomocy programu Inventor Professional 2017 oraz możliwość zaimplementowania tychże modeli do programu Simulation Mechanical 2017. Dla celów porównawczych zaprojektowano przekładnie: walcową (o zębach prostych), a także przekładnię ślimakową. Wyniki obliczeń oraz parametry przekładni przedstawiono w postaci tabelarycznej. Przeprowadzono analizę dynamiczną-nieliniową pozwalającą na zbadanie przekładni pod kątem ich wytrzymałości.
8
Content available remote Nowe rozwiązania napędu tarczy stołu obrotowego NC
PL
W artykule przedstawiono rożne sposoby napędu tarczy stołu obrotowego NC. Dotychczas znane rozwiązania przekładni zębatych, które znalazły zastosowanie do napędu tarczy stołu obrotowego, bazowały na przekładni ślimakowej lub na przekładni spiroidalnej w rożnych odmianach. Wspólnym problemem wymienionych przekładni napędzających tarcze stołu obrotowego jest mała sprawność (poniżej 50%). Ta mała sprawność przekładni wynika z konieczności projektowania przekładni zębatych jako samohamownych. Nowe proponowane rozwiązania przekładni napędzających tarcze stołu charakteryzują się sprawnością powyżej 50% przy zachowaniu ich samohamowności. Nowy sposob napędu stołu obrotowego polega na napędzie jego tarczy za pomocą przekładni hybrydowej składającej się z przekładni spiroidalnej i koła walcowego napędzającego uzębienie czołowe lub przekładni ślimakowej i koła walcowego napędzającego uzębienie czołowe. Kolejnym prezentowanym rozwiązaniem jest połączenie przekładni spiroidalnej i przekładni ślimakowej do napędu tarczy stołu, w której przekładnia ślimakowa projektowana jest jako niesamohamowna (sprawność powyżej 50%).
EN
The paper presents different methods of NC rotary table drive. Known solutions, which are used to drive NC rotary table disk are worm gear drive or different variants of spiroid gear drive. Common problem of this solutions is low efficiency (lower than 50%) which is caused by necessity to design them as self-locking. New proposed solution of gear drive which can be used to drive rotary table are characterized by efficiency higher than 50% while maintaining the self-locking. New way of driving NC rotary table is to use hybrid gears drive which contains spiroid gear drive and spur pinion with face-gear or worm gear drive and spur pinion with face-gear. Another solution to drive rotary table might be using spiroid gear and worm gear, where worm gear would be designed as not-self-locking gear.
9
Content available remote Mechaniczne przeniesienie napędu a efektywność energetyczna
PL
Parlament Europejski i Rada Europejska, wprowadzając w październiku 2009 roku dyrektywę 2009/125/WE, ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, rozpoczęła długoterminowy projekt dotyczący ograniczenia energochłonności używanych produktów w gospodarstwach domowych i przemyśle.
PL
Przedstawiono nowe rozwiązania konstrukcyjne opatentowanych przekładni ślimakowych, zapewniających regulację luzu bocznego w wyniku zastosowania specjalnych konstrukcji ślimaków i ślimacznic. Proponowane rozwiązania mogą być stosowane w precyzyjnych mechanizmach dosuwu i pozycjonowania oraz w mikronapędach.
EN
The article presents new engineering solutions of the patented worm gears, providing backlash adjustment through the use of specially designed worms and worm gears. The suggested solutions can be used in precision positioning mechanisms and microdrives.
PL
W artykule objaśniono pojęcie modelu autogenerującego CAD, jego genezę oraz wynikającą stąd potrzebę budowy tego typu modeli. Krótko omówiono proces tworzenia modelu autogenerującego oraz specyficzne formy zapisu wiedzy stosowane w fazie jego implementacji w różnych systemach CAD. Metodykę budowy modelu autogenerującego przedstawiono na przykładzie zazębienia przekładni ślimakowej, który zrealizowano w oprogramowaniu CATIA. Wskazano źródła i rodzaje wiedzy projektowo-konstrukcyjnej potrzebne do zbudowania ww. modelu oraz język UML, jako metodę formalnego zapisu tej wiedzy. Opisano koncepcję budowy modelu, tj. przyjęte założenia oraz strukturę i logikę jego działania. Przedstawiono również wybrane fragmenty projektu, pokazujące, w jaki sposób model został wykonany.
EN
This article introduces the term of a generative CAD model, its origins and, thus, a need of creating such a type of models. A process of generative model creation as well as specific forms of knowledge recording applied in the implementation phase in various CAD systems are briefly discussed. The example of a worm gear meshing realized by the CATIA software encapsulates the methodology of generative model construction. Sources and types of knowledge for design and construction required for development of the aforementioned model as well as the UML language as a method of formal knowledge recording are presented. The concept of model creation, i.e. assumptions and the structure as well as logic of the model operation are described. Also, the paper addresses selected elements of the project that present the manner in which the model was constructed.
12
Content available remote Metoda pomiaru dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych
PL
W referacie omówiono pomiar dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych, z uwzględnieniem budowy i zasady działania stanowiska do pomiarów odchyłki kinematycznej przekładni. Ponadto zdefiniowano pojęcia: odchylenia kinematycznego i odchyłki kinematycznej przekładni ślimakowej. W pracy przedstawiono także przykładowe wyniki błędów kinematycznych przekładni.
EN
The paper discusses measurements conditions of worm gear kinematic accuracy, including construction and operation principles of the kinematic deviation measuring stand. In addition, notions of kinematic deviation and kinematic diversion of worm gear were defined. Paper presents as well examples of kinematic errors results.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wielostopniowej przekładni układu służącego otwierania okien w nowoczesnych budynkach. Układ napędowy składał się z przekładni ślimakowej oraz z trzystopniowej przekładni zębatej o zębach prostych. Zbadano dwa rozwiązania przekładni ślimakowych oraz określono wpływ odległości osi ślimaka i ślimacznicy na pobór prądu przez silnik, samohamowność, a także czas otwierania okna. Uzyskano zgodność wyników obliczeń projektowych z wynikami badań doświadczalnych.
EN
In the article were presented the tests results of the multistage gearbox of actuators used in the window opening system. The gearbox consists of the worm gear and three stages of multiple-reduction spur gear. Two solutions of worm gears were tested and influence of the axis distance of worm and wormwheel were determined to measurement of the current consumption by engine. Agreement of design calculation with the tests was confirmed.
14
Content available remote Alternatywa dla przekładni ślimakowej
PL
Przekładniami szeroko stosowanymi w budowie maszyn są przekładnie ślimakowe. Tak dużą popularność zyskały nie tylko dzięki swoim cechom technicznym, ale także dzięki prostej budowie oraz korzystnemu stosunkowi ceny do przenoszonej mocy z wału czynnego na bierny. Słabą stroną przekładni ślimakowej w porównaniu do innych przekładni jest mniejsza sprawność, która maleje wraz ze wzrostem przełożenia.
EN
Production of screws with the optimal profile in terms of mesh properties is still in focus of worm gear manufacturers. The overall problem of tool edge designing is divided in few parts. This post only partly solves the problem of optimal tool shape design to produce the screws. In this paper is solved the problem of the abrasive wheel forming to produce screws with the logic operation of management system of tool grinder and calculation of profile curve on tooth heel.
PL
Produkcja ślimaków o optymalnym profilu pod względem właściwości siatki pozostaje wciąż w centrum uwagi producentów przekładni ślimakowych. Ogólny problem projektowania ostrzy narzędzi jest podzielony na kilka części. Artykuł ten tylko częściowo rozwiązuje problem optymalnego projektowania kształtu narzędzi do produkcji ślimaków przekładni ślimakowej. W pracy rozwiązano problemu formowania tarczy ściernej do produkcji ślimaka i obliczenie krzywej profilu na stopie zęba.
16
Content available remote Przekładnie hipoidalne THF. Idealny zamiennik dla przekładni ślimakowych
PL
Szeroko stosowanymi przekładniami w budowie maszyn są przekładnie ślimakowe. Tak dużą popularność zyskały nie tylko dzięki swoim cechom technicznym, ale także dzięki prostej budowie oraz korzystnemu stosunkowi ceny do przenoszonej mocy z wału czynnego na bierny.
17
Content available remote Worm Gear's Kinematic Accuracy Measurement Methods
EN
The paper discusses measurements conditions of worm gear kinematic accuracy, including construction and operation principles of the kinematic deviation measuring stand. There are presented two methods of measuring gear kinematic accuracy: direct method - consisting in comparison of rotation angle of gear and worm wheel in the full range of rotation relatively to tooth elements; indirect method – consisting in measurement of worm wheel’s circuital tooth scale. In addition, notions of kinematic deviation and kinematic diversion of worm gear were defined. Paper presents as well examples of kinematic errors results of A80 gear depending on adopted measuring step – a number of measurements per one full worm rotation. The result of research was determination of a minimal measuring step per full worm rotation L1 = 300, wider resolution did not cause significant changes of measurement result.
18
Content available remote Technological Problems in Cutting of Wormwheel Teeth
EN
The criteria of undercutting and crest width of wormwheel teeth are presented in the paper as well as the calculations of influence of pressure angle on occurrence of these phenomena. Elaborated results indicate, that the selection of pressure angle must be related to the tooth addendum modification co-efficient and in a lesser degree, to the lead angle.
19
Content available Worm gear analysis in terms of numerical modelling
EN
A worm gear mechanism, widely used in numerous mechanical applications, is the essential component in energy efficiency considerations. Compared to traditional gearboxes, worm gear is characterized by lower value of efficiency, provided by the manufacturers as 70-90%. However, the efficiency level can differ depending on the specific conditions of operation such as output torque, input rotational velocity, ambient temperature and type of lubrication. In order to analyse and simulate the worm gear mechanism in mechanical systems, it is essential to establish the actual efficiency value for specific conditions. The following article contains the description of efficiency test performed for the worm gear as a part of tram pantograph system studied in frame of ESTOMAD project. The aim of the experiment was to determine the actual efficiency value of the transmission tested. The worm gear has been tested in an open loop configuration, therefore the efficiency has been determined basing on input and output torque and rotational velocity measurements. The tests have been performed for various output torques and input velocities to obtain view on losses in worm gear under different operational conditions, paying special attention to the velocity that drives the pantograph mechanism. The efficiency changes with the output torque variation, while the impact of rotational velocity level on the mentioned value is minimal. The results of measurements are used in modelling phase of worm gear component in 1D simulation environment, particularly creating new model and its correlation and validation.
PL
Mechanizm przekładni ślimakowej, szeroko stosowany w wielu urządzeniach mechanicznych, jest elementem charakteryzującym się niską sprawnością, co nie jest dobrze postrzegane z energetycznego punktu widzenia. W porównaniu z tradycyjnymi przekładniami, przekładnia ślimakowa charakteryzuje się niższą wartością sprawności, określanej przez producentów na poziomie 70-90%. Jednakże poziom sprawności takiej przekładni może zmieniać się w zależności od warunków pracy, takich jak obciążenie, wejściowa prędkość obrotowa, temperatura otoczenia oraz sposób smarowania. W celu analizy i symulacji działania przekładni ślimakowej stosowanej w konkretnym systemie mechanicznym, ważne jest, aby określić właściwy poziom sprawności w określonych warunkach pracy układu. Artykuł ten przedstawia badania sprawności przekładni ślimakowej, będącej częścią pantografu tramwajowego analizowanego w ramach projektu ESTOMAD. Celem eksperymentu było określenie rzeczywistej wartości sprawności badanej przekładni. Przekładnia ślimakowa została poddana testom na stanowisku zbudowanym w postaci otwartego łańcucha kinematycznego, dlatego też sprawność została określona na podstawie pomiarów momentu oraz prędkości obrotowej na wejściu i wyjściu przekładni. Testy były przeprowadzone dla różnych obciążeń i prędkości obrotowych, aby oszacować straty w urządzeniu w zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych, w szczególności biorąc pod uwagę prędkości obrotowe stosowane w przypadku mechanizmu podnoszenia pantografu. Sprawność przekładni zmienia się wraz ze zmianą momentu obciążającego, natomiast wpływ zmian prędkości obrotowej na sprawność był bardzo niewielki. Wyniki pomiarów są wykorzystane w procesie modelowania przekładni w środowisku symulacyjnym 1D, podczas tworzenia nowego modelu oraz jego korelacji i walidacji.
PL
W artykule przedstawiono analizę teoretyczną wiórkowania ślimacznic z użyciem wiórkownika dynamicznego. Wykazano, że decydujący wpływ na efektywność tego procesu mają rozkład prędkości poślizgów względem krawędzi skrawającej wiórkownika, nazwanego wiórkownikiem dynamicznym, oraz promienie krzywizn zębów ślimacznicy. Dla przekładni ślimakowej o wybranych parametrach na powierzchni zęba ślimacznicy określono obszar, w którym zachodzą szczególnie korzystne warunki do mikroskrawania.
XX
The article presents the theoretical analysis of worm whitening by the use of dynamic gear shaving tool. It was demonstrated that the main role in effective micromachining has the distribution of sliding velocities with reference to machining edge of dynamic gear shaving tool. For given parameters of worm gear, the area of tooth surface on which proceed the most favorable conditions for micromachining was denoted.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.