Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  driving cycle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Ekologiczne aspekty zasilania silników gazowym paliwem LPG
PL
Obniżenie emisji CO2 stanowi wyzwanie dla Europy i Świata. Krytyczną wartością jest wzrost średniej temperatury o 1,5 st. C. Transport jest odpowiedzialny za 20–25% emisji dwutlenku węgla. W Polsce znaczącą grupę pojazdów stanowią pojazdy z silnikami zasilanymi dwupaliwowo (benzyna + LPG). Autorzy referatu skupili się na problemie emisji dwutlenku węgla z pojazdów osobowych, których silniki zasilane były gazowym paliwem LPG.
EN
Reducing CO2 emissions is a challenge for Europe and the world. The critical value is an increase in the average temperature of 1.5 deg. C. Transport is responsible for 20-25% of carbon dioxide emissions. In Poland, a significant group of vehicles has dual fuel engines (petrol + LPG). The paper's authors focused on the issue of carbon dioxide emissions from passenger vehicles whose engines were powered by LPG gas.
EN
The results of measurements of exhaust emissions in real road traffic differ significantly from the results of stationary homologation tests. One of the solutions, helpful in determining the actual emission, is the creation of stationary exhaust emission tests simulating the use of the vehicle on the road. The article presents the method of reconstructing the synthetic driving test obtained on the basis of road tests and presents the obtained profile of the speed course. The authors discussed the reasonableness of selecting the emission component determining the correctness of the representativity of the stationary test obtained, which determines the amount of work done by the engine.
EN
Fuel consumption achieved in the New European Driving Cycle (NEDC) could be 50% lower than the fuel consumption in real driving conditions and in the case of emissions of regulated toxic compounds the differences could even be much greater. In order to bring the results achieved in official tests closer to real life figures, the European Commission introduced in 2017 the Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), which replaced the NEDC. In this article the results of fuel consumption and exhaust emissions for 3 cars fitted with engines of the same displacement but with direct and indirect gasoline injection, determined according to the NEDC and WLTC were presented. The results show that the effect of driving cycle on the fuel consumption is equivocal - for one car, fuel consumption was higher in the WLTC; for the other one in the NEDC; and for the third one, fuel consumption achieved in both driving cycles was practically the same. Emissions of regulated exhaust compounds, except for THC, obtained in the WLTC were higher than in the NEDC driving cycle.
PL
W pracy przedstawiono wybrane parametry pracy układu napędowego samochodu osobowego, wyznaczone za pomocą Stanowiskowego Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. W symulacji cyfrowej, silnik spalinowy zapisany jest w postaci numerycznych charakterystyk prędkościowych. Za pomocą funkcji „Lookup Table” charakterystyki te są na bieżąco wczytywane do pamięci komputera. W ten sposób wyznaczane są wskaźniki pracy wirtualnego pojazdu. Oprogramowanie Stanowiskowego Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika umożliwia zmianę nastaw regulatora uchylenia przepustnicy. W pracy opisano różnice w obciążeniu silnika ZI, jakie spowodowane były zmianami nastaw regulatora. Określony został również ich wpływ na zużycie paliwa. Powyższe wskaźniki mierzono podczas symulacji przejazdów pojazdu w rzeczywistych i syntetycznych cyklach jezdnych.
EN
This dissertation shows the analysis of the selected indicators of a passenger vehicle drivetrain work designated with the use of the Road Load Engine Simulator. In a digital simulation, an internal – combustion engine is saved in a form of numerical speed characteristics. These characteristics, on a regular basis, are loaded into the computer memory using the "Lookup Table" function. Basing on a virtual vehicle, indicators of the drivetrain of a passenger vehicle have been determined. The Road Load Engine Simulator gives a possibility of changing the settings of the engine throttle position regulator. The simulation results are summarized in a tabular and graphic form and expressed per kilometer of the distance covered. Both synthetic and real driving cycles were analyzed during the study.
5
EN
The work is an analysis of the influence of the shape of the velocity profile of a driving cycle on measuring the fuel consumption of a vehicle. Some simulation research was carried out using the Road Load Engine Simulator. Synthetic and real driving cycles were used for the measurements.
6
Content available remote Analysis of fuel consumption in real driving cycles
EN
This dissertation shows the analysis of the selected indicators of the work of drive system designated with the use of the Road Load Engine Simulator. Its original software enables digital and research station simulations. In a digital simulation, an internal-combustion engine is saved in a numerical form showing the speed and throttle position characteristics of temporal fuel consumption, torque, stream of emissions of harmful substances. This characteristics, in a binary form, using the "Look and Tabel" on a regular basis are loaded into the computer memory. Basing on a virtual vehicle, indicators of the drivetrain of a passenger car including Tank To Wheels chain (TTW) have been determined. Both synthetic and real driving cycles were analyzed during the study, whereas the velocity profile was reproduced using an auto driver. The simulation -results are summarized in a tabular and graphic form and expressed per kilometer of the distance covered.
PL
W pracy przedstawiono analizę wybranych wskaźników pracy układu napędowego wyznaczonych za pomocą Stanowiskowego Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. Autorskie oprogramowanie symulatora umożliwia symulację stanowiskowąoraz cyfrową, w której silnik spalinowy, jest zapisany w postaci charakterystyk prędkościowych przedstawiających czasowe zużycie paliwa, moment obrotowy, strumień emisji substancji szkodliwych. Charakterystyki te, w formie binarnej, za pomocą funkcji „Look and Tabel” na bieżąco wczytywane są do pamięci komputera. W oparciu o wirtualny pojazd wyznaczane są wskaźniki pracy układu napędowego samochodu osobowego obejmujące przebiegowe zużycie paliwa, energochłonność ruchu czy sprawność całego układu napędowego obejmującego łańcuch TTW (ang. Tank to Wheels). Podczas badań analizowano syntetyczne i rzeczywiste cykle jezdne, przy czym profil prędkości był odwzorowany przy użyciu automatycznego kierowcy, dla którego wyznaczono średnią prędkość i dynamikę cyklu. Wyniki symulacji zestawiono w postaci tabelarycznej oraz graficznej i odniesiono na kilometr przejechanej drogi.
7
Content available remote Analysis of car's motion energy consumption in driving cycles
EN
The velocity profile of a passenger car in synthetic American and European driving ycles significantly deviates from the real one, resulting from temporary movement. Velocity profile has a substantial impact on drivetrain indicators in the form of mileage fuel consumpion, emissions, drivetrain efficiency and energy consumption. A comparison of different simulated velocity profiles was conducted regarding their effect on energy consumption. The effect of drivetrain design on analyzed parameters was also determined. Simulation results also allowed to compare different drivetrain management modes correspondent with different driving styles. Obtained results were presented both in synthetic form, as well as momentary drivetrain operating conditions.
PL
Realizowany profil prędkości ruchu samochodu osobowego w cyklach syntetycznych europejskich i amerykańskich znacząco odbiega od rzeczywistego, wynikającego z chwilowych warunków ruchu. Profil prędkości ma znaczący wpływ na wskaźniki pracy układu napędowego w postaci przebiegowego zużycia paliwa, emisji substancji szkodliwych, sprawności napędu czy energochłonności ruchu. W badaniach symulacyjnych dokonano porównania różnych profili prędkości, pod kątem ich wpływu na energochłonność ruchu. Określono również wpływ konstrukcji układu napędowego na analizowane parametry. Wyniki symulacji pozwoliły również na porównanie różnych trybów sterowania układem napędowym odpowiadającym różnym stylom jazdy. Otrzymane wyniki przedstawiono zarówno w postaci syntetycznej jak również chwilowych warunków pracy układu napędowego.
8
Content available remote Modelling of the car engine characteristics using artificial neural networks
EN
The complexity of changes and processes occurring in a combustion engine leads to a situation when literature contains numerous mathematical models describing only selected aspects of the engine operation. Due to multidimensional and nonlinear types of the engine characteristics, as well as the degree of complexity and only partial depicting of particular interrelations, their usability is limited. Tests carried out by means of a digital simulation based on an analysis of static characteristics of the engine, are one of the methods used to solve that type of problem in the early phase of a power transmission system designing. This method enables, among others, determination of fuel consumption and engine torque depending on a selected operation point. Methods based on approximation and adaptation properties of artificial neural networks are used in innovative solutions. Authors of this paper prove that it is possible to use artificial neural networks to predict the engine characteristics with the use of Matlab software.
PL
Złożoność zmian i procesów zachodzących w silniku spalinowym prowadzi do sytuacji, w której literatura terenowa zawiera liczne modele matematyczne opisujące tylko wybrane aspekty pracy silnika. Ze względu na wielowymiarowość i nieliniowość charakterystyk silnika, a także stopień ich złożoności i jedynie częściowe obrazowanie poszczególnych zależności, użyteczność tych charakterystyk jest ograniczona. Testy przeprowadzone za pomocą cyfrowej symulacji opartej na analizie statycznej charakterystyk silnika są jedną z metod rozwiązywania tego typu problemów we wczesnej fazie projektowania układu napędowego. Metoda ta umożliwia między innymi określenie zużycia paliwa i wielkości momentu obrotowego silnika w zależności od wybranego punktu roboczego. Metody oparte na właściwościach przybliżających i adaptacyjnych sztucznych sieci neuronowych są stosowane w innowacyjnych rozwiązaniach. Autorzy niniejszej publikacji wykazują możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do przewidywania charakterystyki silnika przy użyciu oprogramowania Matlab.
9
Content available Model of vehicle electric drive system
EN
Models of electrical energy storage devices – a battery and a supercapacitor – as well as models of motor and a control system, were used to feature the work of a hybrid electric drive system. The models were adapted to simulate driving with a given driving cycle, in a quasi-static method, with the use of MATLAB-Simulink software. The advantage of this method is that calculations can be done quickly and results can be easily compared. A battery model enables determining voltage and charge level in relation to load current and temperature. The basic parameter of a battery is a nominal capacity. It is a measure of energy stored in the battery, which can be absorbed within discharge time, in conditions of temperature and current. The energy can be absorbed until the minimal voltage is reached in the clips. The article presents simulation of calculations lead that the described electric drive model. The model makes it possible to analyse different concepts of steering the whole system already in the initial phase. In particular, the article presents PMSM model and trajectories of selected parameters during a trapezoidal driving cycle.
EN
This dissertation shows the analysis of the selected indicators of the work of a passenger vehicle drivetrain designated with the use of the Road Load Engine Simulator. In a digital simulation, an internal – combustion engine is saved in a form of numerical speed characteristics in the computers memory. Basing on a virtual vehicle, some indicators of the drivetrain of a passenger vehicle have been determined, while driving with five electronic throttle inclination regulator settups. The simulation results of e.g., throttle repeal speeds and fuel consumtion are summarized in a tabular and graphic form and some of them are expressed per 100 kilometer of the distance covered. Both synthetic and real driving cycles were analyzed during the study and their influence on the egines fuel consumption was also shortly described.
PL
W artykule dokonano analizy niektórych wskaźników pracy układu napędowego, które wyznaczone zostały za pomocą Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. W ramach badań przeprowadzono serie wirtualnych przejazdów modelu numerycznego samochodu osobowego w cyklach jezdnych. W doświadczeniach wykorzystano rzeczywiste profile prędkości zmierzone w ruchu miejskim oraz syntetyczny cykl NEDC. Zasymulowano pracę układu przy kilku wariantach ustawień regulatora położenia przepustnicy. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci tabelarycznej i graficznej.
EN
This paper includes an analysis of some chosen drivetrain work parameters, which were designated with the use of The Road Load Engine Simulator. In the simulation there were some real and synthetic driving cycles used. Some changes in the engine throttle position regulator settings were tested. The results of the simulation were shown in a graphic and tabular way.
PL
W artykule omówiono budowę cykli ze względu na zapis funkcji prędkości w czasie. Przedstawiono cztery kieleckie cykle podmiejskie, mające posłużyć do dalszych badań symulacyjnych nad doborem najlepszego zasobnika energii dla autobusu hybrydowego, poruszającego się po kieleckich liniach podmiejskich. Opisano procedurę gromadzenia danych, dzięki którym zbudowano cykle zastępcze wielosegmentowe mieszane oraz przeprowadzono analizę porównawczą tych cykli. Wskazano cechy podobne oraz różnice występujące między czterema cyklami.
EN
The article describes the construction of cycles due to the data collected on the vehicles as some functions of the time. The contribution presents four suburban cycles determined for Kielce public transport buses. The cycles are to be used for further simulation studies to choose the best energy storage system for hybrid buses. The procedure of the data collection and evaluation, used to build multisegment suburban cycles has been described. The comparative analysis of all cycles has been presented. Some characteristics comparing all cycles and their differences have been shown.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki szacowania zasięgu samochodu o napędzie elektrycznym dla wybranych testów jezdnych w oparciu o modelowanie zapotrzebowania na energię oraz o modelowanie procesu rozładowywania akumulatora. Omówiono modelowanie oporów ruchu samochodu oraz zuźycia energii przez odbiorniki dodatkowe. Przedstawiono wybrane cykle jezdne typowe dla testów badawczych samochodów elektrycznych. Opisano budowę modelu symulacyjnego w środowisku Matlab/Simulink. Na przykładzie modelu wybranego samochodu przeprowadzono symulację dla kilku testów jezdnych. Wyniki badań symulacyjnych dla testów jezdnych porównano z wynikami badań podawanych w literaturze. W podsumowaniu przeprowadzono dyskusję kierunków dalszego rozwoju i uszczegółowienia modelu.
EN
The paper presents the methods and results of an estimation of an electric car range for the selected driving cycles based on the modeling of energy demand and battery discharging. The discussion concerns the modeling of car motion resistance and energy consumption by auxiliary devices. Selected driving cycles, typically used for range testing of electric cars, are presented. The construction of the simulation model in the Matlab / Simulink environment is described. The exemplary car model was simulated for a number of driving tests. The results of simulations for driving tests are compared with the results reported in the literature. In the summary the directions of further development of the model are discussed.
PL
W artykule przedstawiono analizę literaturową dotyczącą metod pomiaru przebiegowego zużycia paliwa autobusów miejskich w cyklach jezdnych odzwierciedlających warunki ruchu różnych aglomeracji miejskich. Dokonano analizy cykli jezdnych wykorzystywanych zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Testy, te różnią się przede wszystkim pod względem profilu prędkości pojazdu opisanego funkcją V = f(t) oraz parametrami takimi jak przyspieszenie, udział postoju, dystans, czas całkowity itp. Wykonana analiza wykazała, że jedynie w przypadku cykli jezdnych SORT możliwe jest ich przeprowadzenie w warunkach drogowych przy wykorzystaniu mobilnej aparatury typu PEMS. W pozostałych przypadkach badania przebiegowego zużycia paliwa należy wykonywać na specjalnych hamowniach podwoziowych przeznaczonych dla pojazdów ciężkich.
EN
The article presents an analysis of the literature on methods of measuring mileage fuel consumption in a city bus driving cycles, which reflect the movement of the different urban agglomerations. Authors perform an analysis of driving cycles used in both Europe and the United States of America. The tests differ primarily in terms of vehicle speed profile described by function V = f (t) and parameters such as acceleration , the share of stops, distance, total time, etc. The analysis showed that only in the case of SORT driving cycles they can be carried out in traffic conditions using mobile devices PEMS type. In other cases, mileage fuel consumption tests should be performed on special chassis dynos intended for heavy vehicles.
PL
W ramach pracy analizowano warunki rzeczywistej eksploatacji trakcyjnej. Przeprowadzono badania drogowe w celu rejestracji parametrów charakteryzujących warunki eksploatacji silnika o zapłonie iskrowym, spełniającego normę emisji spalin EURO 5, będącego źródłem napędu samochodu miejskiego. Badania te zrealizowano w warunkach rzeczywistego ruchu w strumieniu pojazdów. W trakcie jazdy zarejestrowano prędkość ruchu samochodu, prędkość obrotową silnika oraz stopień obciążenia silnika. Opracowanie danych uzyskanych w ramach zarejestrowanych serii pomiarowych pozwoliło na określenie charakterystyki eksploatacji trakcyjnej silnika przy założeniu równościowych udziałów warunków ruchu miejskiego, pozamiejskiego i autostradowego. Uzyskaną charakterystykę porównano z charakterystyką eksploatacji silnika rozpatrywanego samochodu opracowaną na podstawie badań na hamowni podwoziowej zrealizowanych w teście homologacyjnym NEDC.
EN
Paper presents an analysis of engine operating conditions in real traffic. Parameters used to characterization of engine operating conditions were collected by measurements for a urban type car with spark ignition engine which fulfill EURO 5. Measurements were performed in real traffic situations. Instantaneous vehicle velocity, rotational speed of engine and engine’s torque were recorded during car motion. In the next step the characteristic of engine operating conditions was formulated. It was made with assumption of equally part of urban, rural and highway types of motion. Finally the characteristic was compared with other one obtained on the base of test stand measurementsfor the NEDC driving cycle.
PL
Globalna polityka zrównoważonego wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii powoduje ciągły wzrost cen podstawowych surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny czy gaz ziemny. Ze względu na powyższy fakt operatorzy komunikacyjni największych aglomeracji miejskich oczekują od producentów pojazdów produktów, które cechować ma małe przebiegowe zużycie paliwa i mała emisja spalin. Spełnienie tych kryteriów w wielu przypadkach wymaga optymalnego dopasowania charakterystyki pracy spalinowych jednostek napędowych do warunków eksploatacji. W tym celu za zasadne uznaje się wyznaczenie reprezentatywnych cykli jezdnych danej aglomeracji, które posłużą do oceny właściwości eksploatacyjnych autobusów. W artykule przedstawiono główne cykle jezdne pojazdów komunikacji miejskiej wykorzystywane w wielu pracach naukowo-badawczych, m.in. testy SORT czy Braunschweig Cycle. Następnie na podstawie przeprowadzonych badań autobusów w rzeczywistych warunkach ruchu wyznaczono przykładowe cykle jezdne dla aglomeracji poznańskiej w odniesieniu do warunków otoczenia i bezpośrednio do pojazdu.
EN
The global politics of sustainable use of conventional energy sources causes a continuous increase in prices of fossil fuels such as oil, coal and natural gas. Due to that factcommunication are operators are the largest urban agglomerations expect vehicle manufacturers of products that characterize little mileage fuel consumption and low exhaust emissions. The fulfillment of these criteria in many cases requires optimal matching performance characteristics of combustion engines to operating conditions. To that end, deemed it appropriate to appoint a representative cycles of the agglomeration, which will be used to assess the operational characteristics of buses. The article presents the main driving cycles in public transport vehicles used in many research works, including SORT tests and Braunschweig Cycle. Then, based on studies of buses in real traffic conditions set sample driving cycles aglomeration in relation to environmental conditions and directly to the vehicle.
EN
The study presents an important part of fourth chapter of the monograph 'Energy Consumption in Relation to Fuel Efficiency Under Complex Driving Conditions' (2003) concerning opportunities to improve vehicle drive efficiency through application, during one phase of driving in neutral in two-phase driving cycle. Theoretical simulation of total energy consumption in vehicles with SI engine provided explanation of a relatively low fuel efficiency observed under real driving conditions in serial cars [1]. The study cites the original method of calculations developed by the author in order to calculate the efficiency of vehicle power unit in two-phase driving cycle assuming that one of the phases might be non-driving. The calculations were made for complex driving conditions, i.e. simulated changes with predefined steps for road slope (-3.5o to 3.5o), acceleration (-0.36-0.36 m/s2) and average speed (60-140 kmph) for a distance of 2x500 m. The results of calculation variants for each type of a drive system of a car proved that there are significant limitations of optimising the fuel consumption of cars. The first one is conditioned by the fact that the engine works at full dynamic load and the second one by the fact that idle running is against the 'Highway Code'.
EN
The study examines the effect of transformation ratio in power transmission system on engine efficiency as a function of passenger vehicle velocity (m = 1400 kg) with energy-saving vehicle drive. The study also presents working range in driving phases for energy-saving speed control up to 120 km/h for a simplified overall engine performance map for SI engine. Understanding of the presented considerations can be facilitated through relating with advantages of application of non-driving phases in low engine load phases (field 4 in overall engine performance map). Working points of SI engines in engine performance maps were divided in terms of energy-saving vehicle speed control into 4 ranges. Zone l is the most economic whereas zones 3 and 4 are the least energy-saving, which was also discussed by the author in other works. The study presents the location of engine working points in overall engine performance map during energy-saving vehicle speed control within the range of 30-120 km/h using two different 6-gear gearboxes. Working range for CI engine in simplified overall characteristics in truck, the impact of speed control upon fuel consumption in real traffic conditions, sum and difference characteristics of components of drive engine unitary power, area of maximal rise in overall engine efficiency after reduction of rotational speed, simplified SI engine performance maps, covering with economic zone of working point in energy-saving drive of vehicles are presented in the paper.
PL
W publikacji, na przykładzie cykli homologacyjnych UDC (trasa 1), EUDC (trasa 2) i NEDC (trasa 3), zaprezentowano dokładność obliczeń przebiegowego zużycia paliwa w samochodzie C [1] opracowanymi przez autora metodami wybranych parametrów, kwantyfikacji prędkości średniej i chwilowej oraz metodą bilansu węgla, wykorzystując opracowane mapy emisji związków węglowych.
EN
Precision of calculations of the course fuel consumption in C car [1] applying methods of selected parameters, quantification of average and instantaneous velocity, the method of carbon balance and using the worked out maps of carbon compounds emission has been presented in the paper. Certified cycles UDC (route 1), EUDC (route 2) and NEDC (route 3) have been chosen for the examinations and the applied methods have been elaborated by the writer of this paper.
EN
The paper includes a brief description of the methodology of obtaining dynamic characteristics of four basic exhaust gas emissions: CO2, CO, HC and NOx based on combined data from road tests on the engine test beds NEDC and FTP-75. The characteristics developed through tests on a class C motor-car have been presented. The possible advantages thanks to the application of the dynamic characteristics developed have been indicated. The significant values of emission during engine braking have been pointed out. For a wider recognition of this area of dynamic characteristics, special chassis tests were carried out on the engine test bed, recording the emissions of the exhaust gas components listed in the modal system with 0.4 s rate in the test of full engine braking on III, IV and V gear. The results were summarized and assessed.
PL
W artykule opisano w skrócie metodykę uzyskiwania charakterystyk dynamicznych emisji czterech podstawowych składników spalin: CO2, CO, HC i NOx na bazie połączonych danych z testów jezdnych NEDC i FTP-75. Przedstawiono charakterystyki opracowane na podstawie wyników badań samochodu osobowego klasy C. Wskazano korzyści możliwe do uzyskania ze stosowania opracowanych charakterystyk dynamicznych. Zwrócono uwagę na istotne wartości emisji przy hamowaniu silnikiem. W celu szerszego rozeznania tego obszaru charakterystyk dynamicznych przeprowadzono specjalne badania na hamowni podwoziowe, rejestrując w systemie modalnym z krokiem 0,4 s emisje czterech wymienionych składników spalin w teście pełnego hamowania silnikiem na biegach: III, IV i V. Podsumowano i oceniono uzyskane wyniki.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.