Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 175

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  information systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
European Commission has published a nearly 50-page-long document on cybersecurity in transport called the Transport cybersecurity toolkit. As part of the work of ISAC-Kolej (the Information Sharing and Analysis Center for the railway transport sub-sector), guidelines in terms of cybersecurity for the employees of the railway entities have been developed and adopted. This article briefly discusses the European and Polish activities taken in order to protect railway transport against cyberthreats and shares the guidelines for employees adopted by ISAC-Kolej. Considering the increasingly widespread use of digital solutions, both for supporting operations of the business entities that constitute the railway system and for railway traffic management and supervision, these guidelines should be disseminated to the maximum possible extent among railway employees that use computers in their work.
PL
Artykuł dotyczy monitorowania współczesnych sieci komputerowych. Działanie to umożliwia natychmiastową reakcję na różne nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury teleinformatycznej czy naruszenia zasad bezpieczeństwa. Systemy monitoringu są obecnie wdrażane w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy profilu działania. Monitorowanie sieci jest niezbędnym wymogiem zwłaszcza w firmach, w których praca opiera się głównie na systemach informatycznych. Wiele firm wdraża tego typu rozwiązania w celu zminimalizowania problemów z infrastrukturą teleinformatyczną oraz poprawy wydajności sieci komputerowych i produktywności pracowników. W artykule przedstawiono proces implementacji jednego z najpopularniejszych systemów monitorowania współczesnych sieci komputerowych Nagios Core w wersji 4.4.5.
EN
The paper concerns contemporary computer networks monitoring. This enables immediate reaction to various irregularities in the functioning of the ICT infrastructure or breaches of security rules. Currently, monitoring systems are implemented in every organization, regardless of its size or activity profile. Network monitoring is a necessary requirement, especially in companies where the work is based mainly on IT systems. Many companies implement such solutions to minimize problems with the ICT infrastructure, and to improve computer network performance and employee productivity. The paper presents the implementation process of Nagios Core in version 4.4.5 –one of the most popular monitoring systems of modern computer networks.
3
Content available remote Innowacyjne rozwiązania w transporcie kontenerów
PL
W artykule przedstawiono historyczne ujęcie rozwoju technologii transportowej jaką jest kontener. Wskazano jakie rozwiązania są obecnie stosowane na terminalach aby skracać czas obsługi jednostek intermodalnych oraz zapewnić wzrost efektywności operacji manipulacyjnych. Przedstawiono inteligentne kontenery, które wyposażone są w liczne czujniki, które m.in. mogą śledzić trasę przejazdu kontenera. Autor przybliżył jakie działania są obecnie prowadzone przez organizacje rządowe i międzynarodowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładunku podczas operacji transportowych. Zasygnalizowano kierunki zmian w zakresie konstrukcji kontenerów i systemów wspomagania informatycznego oraz jak branża logistyczna reaguje i powinna postępować w dobie rozprzestrzeniania się koronawirusa w przypadku kiedy wiele strategii firm będzie zrewidowanych o nowe zachowania konsumenckie.
EN
The article presents a historical perspective on the development of transport technology, i.e. a container. It was indicated what solutions are currently used on terminals in order to shorten the service time of intermodal units and ensure an increase in the efficiency of handling operations. Intelligent containers are presented, which are equipped with numerous sensors, which include can follow the route of the container. The author outlined what activities are currently carried out by governmental and international organizations to ensure cargo safety during transport operations. The directions of changes in the design of containers and IT support systems have been signaled, and how the logistics industry reacts and should proceed in the era of the spread of the coronavirus in the event that many companies' strategies will be revised with new consumer behavior
EN
To determine the memory volume of information systems (IS), it was proposed to use a stochastic model, based on the use of a queueing network with bypasses, known as an HM-network. This model includes the servicing of heterogeneous requests along with their volumes, the ability to change the volume of such requests with their passage of time and the possibility of finding computer viruses in them, and therefore servicing requests can be interrupted at some random time. The expressions were obtained for the expected total values of the volume of requests in IS nodes.
5
Content available remote Outstanding Issues of Military Logistics in Ukraine
EN
The article presents an analysis of the definition of military logistics and historical and developmental analysis of military logistics in Ukraine. The current state and problems of military logistics in Ukraine are revealed. The approaches to application of Blockchain technology to military logistics are given. The article highlights the projected development of military logistics.
PL
Artykuł zawiera analizę koncepcji treści logistyki wojskowej, analizy historycznej i ewolucyjnej logistyki wojskowej na Ukrainie. Aktualny stan i problemy logistyki wojskowej na Ukrainie zostały ujawnione. Podano podejścia do stosowania blokady w logistyce wojskowej. Artykuł dotyczy prognozy dalszego rozwoju logistyki wojskowej.
EN
In the era of globalization, more and more threats to the IT systems of many global companies will be observed. More and more attacks are effective and the losses caused by intrusions are systematically growing. The problem of ensuring the security of networks and computer systems is one of the most important issues of modern computer science. Today, more research is being done around the world to ensure the security of operating systems and applications.
EN
To solve the problem of determining the volume of memory of information systems (IS), it was suggested to use a stochastic model based on the use of HM (Howard-Matalytski) - a queueing network with revenues. This model allows you to take into account the dependencies of the processing times of messages (claims) on their volumes, the possibility of changing the volume of messages over time, and also the possibility of getting computer viruses into it. In such cases the processing of messages in nodes can be interrupted for some random time. Expressions are obtained for the mean (expected) values of the total message volumes in the IS nodes.
EN
The intellectual information system for student knowledge assessment designed for owners of mobile devices based on Android operating system. The main purpose of the system is to make the process of student knowledge assessment faster and easier through automation of passing the test. The system also provides an additional opportunity for students to test their knowledge by themselves and receive explanations to the questions.
EN
One of the contemporary problems, and at the same time a challenge, with development und usage of supply chain Information Systems are the issues associated with privacy and cyber security, which emerged due to new requirements of legal regulations and directives. The human factor belongs to the biggest risks within these issues. Leak of information, phishing, unauthorized access are the main problems. Also vulnerability of the systems due to new information technologies is an important topic. In this paper we discuss development and usage of Information Systems with regard to the security aspects associated to the software development lifecycle. We present our approach on examples of a user authentication process in logistics.
PL
Przedstawiono pojęcie niezawodności systemów informacyjnych (SI) w organizacji. Niezawodność ta wpływa na zdolność rozwijania potencjału organizacji (zwłaszcza tego związanego z wykorzystaniem SI). W oparciu o teoretyczny model niezawodności SI w organizacji opracowany przez autorkę zaproponowano definicję pojęcia. Zweryfikowano model za pomocą badań empirycznych przeprowadzonych w 400 organizacjach działających w Polsce.
EN
The notion of information systems (IS) reliability in organization is discussed in the paper. Nowadays, when almost every organization operates using some kind of IS, its reliability seems to be one of the key factors influencing organization’s potential to develop. Definition of IS reliability in organization is proposed based on theoretical model of IS reliability in organization developed by the author. The model is verified using the empirical research based on statistical analysis of factors building IS reliability in organizations operating in Poland. The analysis is based on survey conducted among 400 organizations from Poland.
PL
W pracy omówiono zagadnienie kształtowania przestrzeni organizacyjnej jako odpowiedzi na zmiany wynikające z trendów rynkowych. Bodźcami rozwojowymi są innowacje, a w tym cyfryzacja, które są konsekwencją współpracy B+R+I. Systemy informacyjne mają zapewnić przewagę konkurencyjną zarówno w przemyśle, jak i usługach. Realizacja wsparcia w zakresie wymiany informacji rozwiązaniami informatycznymi wymaga zmian organizacyjnych. Rozwiązania te obejmując całość zagadnienia informatycznego wspomagania funkcjonowania podmiotu powinny uwzględniać jego specyfikę. Różne są oczekiwania poszczególnych uczestników rynku, wszyscy jednak oczekują efektywnego wsparcia informatycznego. Rozwój branż wymaga zróżnicowanych narzędzi. W usługach istotne są aplikacje wspierające obsługę klienta, a w przemyśle systemy zapewniające realizację procesów podstawowych. Korzystne dla podmiotu są rozwiązania dedykowane (IRI), które odpowiadając na rozpoznane potrzeby, umożliwiają sprawną organizację wymiany informacji. Ma to zapewnić podmiotowi efektywną obsługę końcowego odbiorcy.
EN
The work discusses the issue of shaping the organizational space as a response to changes resulting from market trends. Developmental stimuli are innovations, including digitalization, which is a consequence of R & D & I cooperation. Information systems are to provide a competitive advantage in both industry and services. The implementation of support in the field of information exchange with IT solutions requires organizational changes. These solutions, encompassing the entirety of the IT problem supporting the functioning of the entity, should take into account its specificity. The expectations of individual market participants are different. However, everyone expects effective IT support. The development requires various tools. In the services are important applications supporting customer service. In industry are important systems that ensure the supporting of basic processes. Beneficial for the entity are dedicated solutions (IRI) that respond to identified needs, enable efficient organization of information exchange. This is to provide the entity with effective service to the final recipient.
12
Content available Social perception of digitization in Germany
EN
Today’s industry is historically shaped by the transformation from a seller’s market to a buyer’s market. Taylor and Ford are the pioneers of mass production. This principle is still used today in the production of goods. However, in this time companies face the increasing competitive pressure and the circumstances of this buyer’s market through strong product differentiation and the development of new markets. Within this change, new challenges arose which made economic production more difficult. These include, for example, decreasing batch sizes and the parallel coordination of various orders due to the strong diversification of the product range. The consequences are increased throughput times and a decreasing adherence to delivery dates [20]. Digitalization enables the planning and control of production to be simplified and made more agile in order to meet the requirements of customer-specific production. Business processes can be made transparent, more efficient and more effective through digitalization and should allow companies to increasingly deal with the actual value-adding activities such as product development in the future [18]. This review examines the understanding of digitization in german economy. Furthermore, the importance of digitization in society is presented.
EN
This study provides a systematic review of the existing academic literature describing the key components of eMaintenance. The current literature is reviewed by utilizing a number of academic databases including Scopus, SpringerLink and ScienceDirect, and Google Search is used to find relevant academic and peer-reviewed journal articles concerning eMaintenance. The literature describes eMaintenance as an advanced maintenance strategy that takes advantage of the Internet, information and communication technologies, wireless technologies and cloud computing. eMaintenance systems are used to provide real time analyses based on real time data to offer a number of solutions and to define maintenance tasks. The collection and analysis of appropriate maintenance and process data are critical to create robust ‘maintenance intelligence’ and finally improvements in manufacturing costs, safety, environmental impact, and equipment reliability. This paper describes how the scientific discussion on eMaintenance has expanded significantly during the last decade, creating a need for an up-to-date review. As a conclusion, three research gaps in the area of eMaintenance are identified, including evaluating the benefits of eMaintenance, agreeing on a comprehensive definition, and developing tools and structures for cooperative eMaintenance.
EN
To solve the problem of determining the memory capacity of the information systems (IS), it was proposed to use a stochastic model, based on the use of HM (Howard-Matalytski) - queueing networks with incomes. This model takes into account the servicing of requests along with their volumes, the ability to change the volumes of the requests over time and the possibility of damaging IS nodes and their repairs, so servicing of demands can be interrupted randomly. The expressions are generated for the mean (expected) values of total requests volumes in the IS nodes.
PL
Artykuł obejmuje zagadnienia związane z planowaniem transportu towarów w obszarach miejskich. Przedstawia narzędzia tworzące system SmileSys, ich podstawowe właściwości oraz funkcje które realizują. W pracy zaproponowano dodatkowe kryterium opisu dróg transportowych dla zwiększenia jakości realizowanych usług transportowych. Opisany system jest tworzony w postaci zintegrowanej platformy budowanej w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie „S-mile”.Do opisu jakości dróg transportowych zaproponowano wykorzystanie technologii ICT. Z jej uwzględnieniem opracowano rozwiązanie mobilne przeznaczone dla kierowców wspomagających ich pracę poprzez nawigowanie na trasie oraz organizację pracy zgodnie z harmonogramem wyznaczonym w platformie S-mileSys. Dodatkowo omówiono innowacyjne rozwiązanie oceny jakości dróg transportowych bazujące na analizie przyspieszeń liniowych rejestrowanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Celem artykułu jest przedstawienie idei stosowania inteligentnych rozwiązań planowania transportu towarów, jak również wdrożenia kryterium opisu jakości dróg transportowych. Zaproponowane w pracy rozwiązanie pozwala w optymalny sposób planować, organizować i zarządzać transportem towarów w obszarze miasta, a zastosowane rozwiązania ICT pozwalają efektywnie realizować prace dyspozytorów oraz kierowców firm transportowych. Tworzone w systemie S-mileSys kryteria optymalizacji umożliwiają planowanie tras uwzględniając aspekty społeczne, środowiskowe, infrastrukturalne, a także wymagania i zależności realizacji usług transportowych w oparciu o pojazdy elektryczne.
EN
The article covers issues related to the transport planning of goods in urban areas. Presents the tools of SmileSys, their basic features, and operating functions. The work proposes an additional criterion for the description of transport routes to increase the quality of transport services. The described system is being developed as an integrated platform built within the framework of the international project under S-mile acronym. ICT technology has been proposed to describe the quality of transport routes. The mobile solution has been developed for supporting work of drivers by navigating at route as well as organizing their work according to timetable determined at the S-mileSys platform. Additionally, an innovative solution for assessing the quality of transport roads based on the analysis of linear accelerations recorded using mobile devices was discussed. The aim of the paper is to present the idea of using smart transport planning solutions as well as to implement the criterion of quality description of transport routes. The solution offered in the project allows to optimally plan, organize and manage the transport of goods in the city area. The applied ICT solutions enable efficient execution of the work of dispatchers and drivers of transport companies. The S-mileSys optimization criteria allow for route planning taking into account the social, environmental, and infrastructural aspects, as well as the requirements and dependencies of transport services based on electrical vehicles.
EN
The construction of transmission infrastructure and its functioning imposes the obligation on transmission companies to have a legal title to land. Both in Poland and in Canada, the title particularly results from the established easements subject to registration in public information systems. Due to different historical, social, and economic conditions, the specificity of legal regulations and technical solutions related to the registration of rights to land property is different in both countries. This results from the functioning and the substantive scope of particular systems of information on land property. Such systems are regulated by independent, internal rules of each of the countries. In Poland, easement is subject to registration in the land and mortgage register. In Canada, a federation country, it depends on legal regulations of particular provinces. The research objective of the article is the analysis of the way of registration of easements established for transmission companies in Poland and in Canada in the Ontario and Quebec provinces. The analysis covers the scope of registration of the said right in systems of information on land property. The evaluation of the applied solutions particularly involves pointing out those which to the greatest extent guarantee the safety of land property turnover. The best result is obtained in Canada in the Ontario province.
EN
IT systems are an indispensable element supporting logistics processes. Commercial organisations have been investing in this kind of tools for years, as they are absolutely necessary to ensure seamless operations in a reality where pressure on profits requires speed, effectiveness and high efficiency. This kind of solutions, along with all their advantages, can successfully be transferred and applied to decision-making in the logistics of crisis management. The first part of the article outlines and provides an analysis of available technologies and information systems that are (or can be) used in the area in question. Further, we formulate the requirements that a dedicated support system for the logistics of crisis situations must meet.
18
Content available remote Sytuacje konfliktowe reprezentowane za pomocą grafów prostych
PL
W pracy rozważam klasyfikację sytuacji konfliktowych za pomocą grafów prostych. Motywacją dla proponowanego podejścia jest potrzeba zaprojektowania i budowy systemów i agencji antyterrorystycznych uwzględniających nowe rodzaje zagrożeń. Celem jest także przewidywanie przyszłych konfliktów w Europie i w innych miejscach. Przeciwdziałanie konfliktom jest również ważnym zadaniem teorii. Uzyskane wyniki można uważać za początek budowy modelu konfliktów społecznych.
EN
In this article the author considers the classification of conflict situations described by simple graphs. Motivation for the proposed approach is based on the constructions of antiterrorist systems and agencies. It is also very important to foresee future conflicts in Europe and in other places. My results are in the starting point for the model of conflicts situations in the society.
EN
To solve the problem of determining the memory capacity of the information systems (IS), the use of the stochastic model is proposed, based on the use of НМ (Howard-Matalytski) - queueing networks with revenues. This model allows one to take into account time dependencies of the message processing from their capacities, the possibility changes of the messages capacities over time and also the possibility of leaving messages from queues in nodes of IS, without getting into them appropriate processing. The expressions for the mean (expected) values of total message capacities in the IS nodes have been obtained.
PL
W artykule przedstawiono architekturę urządzenia elektronicznego do sterowania procesami technologicznymi, wykorzystującą zaawansowane technologie informatyczne stosowane dotychczas na platformach komputerów typu PC. Omówiono główne bloki funkcjonalne konstrukcji takiego urządzenia a także złożoną, wielowarstwową architekturę systemu. Dokonano ogólnej analizy możliwych do zastosowania rozwiązań teleinformatycznych, które pozwalają na realizację wyspecyfikowanego systemu według zakładanej funkcjonalności. Wykonana analiza dotyczy każdej z warstw modelu architektury systemu. Przedstawiono możliwości implementacyjne sytemu wskazując wady i zalety każdej z metod. Określono nakład pracy i możliwe ryzyko wystąpienia zagrożeń w fazie implementacji oraz użytkowania systemu przez docelowego użytkownika.
EN
In the paper the architecture of electronic device designed for technological process control that makes use of advanced information technologies previously implemented on PC platform has been presented. Main functional blocks as well as complex, multilayer system architecture have been described. An analysis has been carried out concerning possible tele-information solutions that could be used for realization of the specified system and its functionalities. The analysis concerned each layer of the system architecture model. Possible implementations of the system have been presented together with their advantages and drawbacks. Workload and risks during implementation phase and usage phase have been determined.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.