Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drilling rigs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Opisano parametry rejestrowane podczas wiercenia pali w gruncie, sprzęt kontrolno-pomiarowy w wiertnicach oraz sposób interpretacji danych z wiercenia. Na przykładach pomiarów z wykonania pali przemieszczeniowych porównano dane z sondowania CPT, parametry z metryk pali oraz dane rejestrowane w czasie wiercenia. Zbiorcza analiza danych z wiercenia dała pozytywny wynik w postaci lepszej kontroli warstw gruntu, oceny jakości wykonania pali i oszacowania ich nośności.
EN
The parameters recorded during the drilling of piles in the ground, control and measurement equipment as well as the interpretation of drilling data are described in the article. Examples from displacement piles measurements are used for comparing CPT probe data, parameters from pile data sheets and data recorded during the drilling process. An aggregate analysis of the drilling data gave a positive result in the form of better control of the soil layers, evaluation of the quality of pile construction and estimation of their bearing capacity.
PL
W artykule sprecyzowano pojęcie układu prostowodowego jako układu mechanicznego realizującego ruch postępowy bryły sztywnej. Analizę stosowanych i wykorzystywanych prostowodów przeprowadzono dla ładowarek oraz wozów wiercących pracujących w górnictwie skalnym.
EN
The article defines the notion of straight line mechanism as a mechanism that attains the linear motion of a rigid body. The analysis of applied straight line mechanisms has been carried out for loaders and drilling rigs used in rock mining.
PL
W artykule sprecyzowano pojęcie układu prostowodowego jako układu mechanicznego realizującego ruch postępowy bryły sztywnej. Analizę stosowanych i wykorzystywanych układów prostowodowych przeprowadzono dla wybranych ładowarek oraz wozów wiercących pracujących pod ziemią.
EN
The article defines the notion of straight line mechanism as a mechanism that attains the linear motion of a rigid body. The analysis of applied straight line mechanisms has been carried out for selected loaders and drilling rigs operated underground.
PL
W artykule przeprowadzono krótki wybiórczy przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych oraz zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.
EN
The article presents a short selective overview of basic machines and equipment used in rock mining. Machines and equipment applied in the processes accompanying the extraction of rock raw materials, as well as the usage of these machines and equipment, have been detailed.
PL
W artykule sprecyzowano motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie. Opisano systemy sterowania i kontroli pracy tych maszyn. Szczególny nacisk położono na sposoby nawigacji maszynami w górnictwie podziemnym. Jak dotąd w dziedzinie automatyzacji osiągnięto pozytywne rezultaty, wprowadzając ją do wozów wiercących długie otwory strzałowe oraz do ładowarek i do wozów odstawczych w kopalniach pod ziemią.
EN
The paper defines the reasons for the implementation of the remote control of heavy work machines in mining. The control systems of these machines have been described. The ways of navigating machines in underground mining have been emphasized. Positive results in the field of automation have been achieved so far with its implementation in drilling rigs that drill long blastholes and in loaders and haul trucks in underground mines.
6
Content available remote Ocena oświetlenia elektrycznego wybranych urządzeń wiertniczych
PL
Oświetlenie jest to stosowanie światła (promieniowania widzialnego) w celu uwidocznienia miejsc obiektów lub ich otoczenia. W artykule omówiono dwa rodzaje oświetlenia, ogólne i złożone. Omówiono zagadnienie oświetlenia jako jednego z wielu czynników środowiska pracy, obsługi eksploatowanych różnych typów urządzeń wiertniczych podczas wiercenia otworów. Opracowano arkusz kalkulacyjny do obliczeń parametrów oświetlenia elektrycznego.
EN
Illumination is the use of light (visual radiation) for object position and environment visualization. This article covers two kinds of illumination, general illumination and combined illumination assembled to meet light and economy issues. Illumination was treated as one of many elements of work environment, and operation of different types of drilling equipment during well drilling operations. There was developed a spreadsheet for the calkulation of elektric lighting parameters.
PL
Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku urabianie kopalin odbywało się w sposób bardzo prymitywny. Były to czasy, w których dokonano wielu odstrzałów komór i zaczęto szeroko wprowadzać urabianie materiałem wybuchowym umieszczanym w otworach wiertniczych. Miało to szereg zalet, jak i wad, a o ich rentowności decydowała szeroko rozumiana urabialność skały.
8
Content available Horyzontalne przewierty kierunkowe
PL
Zapoczątkowana w latach 60. XX w. technologia przewiertów sterowanych (Horizontal Directional Drilling) początkowo stała się praktyczną alternatywą dla konwencjonalnych metod wykopowych. Rozwój technologii HDD zrewolucjonizował budownictwo w dziedzinie instalacji urządzeń podziemnych i rurociągów w miastach i pod dużymi naturalnymi przeszkodami, czyniąc ją nierzadko jedyną możliwą do zastosowania technologią wszędzie tam, gdzie użycie klasycznych metod z różnych względów jest niewykonalne.
EN
Started in the 1960s the technology of horizontal directional drilling, was initially an alternative to standard methods with excavations. The development of the HDD technology has been revolutionary for installation of underground infrastructure and pipelines in cities and under natural obstacles, thus making it the only feasible solution where the use of conventional methods is impossible for a number of reasons.
9
Content available remote Modułowy system wiertniczy VLI drilling seria 1000 – cele i zadania
PL
W artykule przedstawiono budowę modułową maszyny, opisano system zarządzania wierceniami kierunkowymi DDMS, zasady projektowania otworów kierunkowych oraz zadania i cele postawione modułowemu systemowi wiertniczemu VLI serii 1000 produkcji australijskiej.
10
Content available Stawiając czoło nowym wyzwaniom
PL
Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. od 2011 r. jest członkiem Grupy Kopex, w skład której wchodzi ponad 50 spółek pracujących dla sektora górnictwa węgla kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych. Dalbis Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe usługi wiertnicze na powierzchni, a także w podziemnych zakładach górniczych, znajdujące zastosowanie w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych.
EN
Since 2011, Śląskie Towary=zystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. (DALBIS Silesian Drilling Company) is a member of Kopex Group, which comprises over 50 companies operating in the mining industry of natural coal, lignite coal and non-ferrous metal ores. Dalbis Sp. z o.o. offers comprehensive mining services on the surface and in the field of engineering and geotechnical works.
11
Content available remote Drgania mechaniczne w środowisku obsługi wiertnic
PL
Drgania mechaniczne w górnictwie naftowym towarzyszą m.in. wierceniu otworu wiertniczego. W artykule przedstawiono zagadnienie drgań mechanicznych podczas obsługi urządzeń wiertniczych na stanowiskach pracy. Pomiary drgań wykonano na urządzeniach wiertniczych: lekkim Cardwell KB-210A i ciężkim Drilmec 2000 HP, które jest przewidziane do wierceń za gazem z łupków. Opracowanie sprawozdania z badań wymaga obecnie wielu żmudnych obliczeń. Dla oceny wielkości drgań mechanicznych na stanowiskach pracy przeprowadza się okresowo badania i pomiary na pracujących urządzeniach wiertniczych. Zagrożenia wynikające z drgań mechanicznych powinny być zmniejszane do niskiego poziomu w szczególności u źródła biorąc pod uwagę postęp techniczny i zastosowanie środków zmniejszających drgania w projektowaniu urządzeń wiertniczych.
EN
Mechanical vibrations in oil industry are associated with the drilling operations. This article shows the issue of mechanical vibrations at workstations during drilling rig operation. Vibration measurements have been made on the drilling rigs: lightweight Cardwell KB-210A and heavy Drilmec 2000 HP, which is destined for shale gas drilling. The completion of investigation report presently requires many tiring calculations. In order to determine amplitude of mechanical vibrations at workstations, periodic measurements of vibrations are carried on rigs during operation. Detrimental effects of mechanical vibrations ought to be diminished to the low level, especially at their source, taking into account technical progress and the use or attenuators that ought to be provided in the drilling rig design phase.
PL
Wprowadzenie w latach 50. XX w. wiertnicy linowo-udarowej URALEC BU-20-2 było znacznym osiągnięciem w mechanizacji procesu urabiania w kamieniołomach. W 1. części artykułu opisano m.in. budowę i zasadę pracy wiertnicy. W niniejszym artykule opisano wydajność wiertnicy w praktyce, m.in. w kamieniołomie wapienia Czatkowice.
PL
Patrząc na szybki rozwój techniki wiercenia w kamieniołomach trudno jest zapomnieć lata 50. XX w., kiedy wprowadzenie wiertnicy linowo-udarowej URALEC BU-20-2 było szczytowym osiągnięciem w mechanizacji procesu urabiania w kamieniołomach. Artykuł ukazuje i przypomina pracę maszyn wiertniczych w kopalniach eksploatujących skały zwięzłe i bardzo zwięzłe drugiej połowy XX wieku.
14
Content available remote Emisja hałasu urządzeń wiertniczych do środowiska obsługi wiertnic
PL
Wierceniu otworów w górnictwie naftowym towarzyszy emisja hałasu. W artykule przedstawiono rozkład poziomu hałasu w środowisku obsługi urządzenia wiertniczego, wykonano arkusz kalkulacyjny służący do obliczania i rejestrowania wyników badań poziomu hałasu oraz wykreślono mapę rozkładu tego czynnika w środowisku wiertni. Zagrożenia wynikające z emisji hałasu powinny być zmniejszane, w szczególności u źródła, do niskiego poziomu, biorąc pod uwagę postęp techniczny i zastosowanie środków zmniejszających hałas w projektowaniu urządzeń wiertniczych. Jest to trudny do ograniczenia problem dla innych typów urządzeń wiertniczych.
EN
Drilling a well in the oil industry is accompanied by noise emission. This publication presents noise level distribution inside the drilling rig service environment. A spreadsheet was created to enable computing and recording of noise measurements, also a map of noise distribution around the drilling rig was prepared. The detrimental effects of noise ought to be minimized at the noise source with the help of technical advancement and application of measures to reduce noise, at the stage of drilling rig design. It is a problem which is difficult to control for other types of drilling equipment.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń stosowanych w wiertnictwie naftowym, który w poważnym stopniu wpływa na wydajność i wyniki pracy załóg wiertniczych oraz stanowi uciążliwość dla otoczenia. Wykonano pilotażowe badania na terenie obiektów naftowych celem uzyskania danych do opracowania programu komputerowego w postaci arkusza kalkulacyjnego. Pozwala on w stosunkowo krótkim czasie praktycznie wyznaczać poziom mocy akustycznej maszyn i urządzeń pomocniczych stosowanych w górnictwie naftowym oraz uzupełniać komplet wymaganej dokumentacji urządzeń technicznych zgodnie z zaleceniami europejskimi.
EN
This publication deals with the issue of acoustic power emitted by machines and equipment used in oil drilling industry, that has pronounced impact on the performance of drilling crew and creates discomfort for environment. Pilot tests were performed on oil well objects in order to achieve the data permitting to create a Computer spreadsheet. It permits to calculate, in relatively Short time, acoustic power level that is emitted by oil industry machines and auxiliary equipment, and to Supplement the documentation of technical equipment as required by EU recommendations.
16
Content available Urządzenia wiertnicze Liebherr - seria LB
PL
Firma Liebherr-Werk Nenzing GmbH należy do wiodących pod względem technologii wytwórców maszyn do głębokiego fundamentowania, żurawi i urządzeń przeładunkowych do zastosowań w transporcie morskim, przemyśle wydobywczym i przeładunkowym oraz w specjalistycznych pracach gruntowych i fundamentowych.
PL
Hałas jest najczęściej występującym w wiertnictwie czynnikiem szkodliwym, który w poważnym stopniu wpływa na wydajność i wyniki pracy załóg wiertniczych, a także na ich stan zdrowia. W pracy przedstawiono procedurę pomiarów i poziom mocy akustycznej w środowisku obsługi urządzenia wiertniczego. Pozwala ona – obok wyników pomiarów natężenia hałasu – na porównanie urządzeń wiertniczych i maszyn roboczych oraz na planowanie czasu bezpiecznej pracy i zastosowanie środków ochrony podczas wiercenia otworu w przypadku zagrożenia.
EN
Noise is the most frequently occurring harmful factor in drilling that seriously impact on the output and work effects of drilling crews as well as their health. The article presents measurements procedure and the level of sound power in the environment of the drilling rig. It allows not only measure sound intensity but also to compare drilling rigs and working machines as well as to schedule thetime of safe work and in case hazard.
EN
Rotary and translatory motions are a basic form of transforming other type of energy on mechanical energy in the driving systems. The proper use of fundamentals of hydromechanics decides about the design and build of the driving systems, hydraulic systems with hydraulic control. Technical feasibility, especially tightness of hydraulic systems, is of big importance. This factor has been a drawback in the power hydraulics applications for years. A higher reliability of sealings caused a fast development of hydraulic drives. Hydraulic drives as the advantages have wide possibilities of control and transmission of drive to long distances, high efficiency, relatively simple design of control elements, possibility of making still and flexible drives as well as direct connection of the motor with the working machine or its sub-assembly. These drives require qualified attendance and strict following instructions and technical procedures. The dynamic torque of hydraulic drives is considerably higher than in other types of drive, resulting in short time constants of the system. Hydraulic Drillmec rigs have been supplied for different applications (oil, gas, geothermal and water researches) and tested in many field conditions - besides workover operations yet - confirming the flexibility, reliability and good performance of this idea. They are operating all around the world having a number of technical advantages.
PL
W układach napędowych podstawową formą przekształcenia różnych rodzajów energii w energię mechaniczną jest ruch obrotowy i postępowy. O konstrukcji i budowie układów napędowych, hydraulicznych lub ze sterowaniem hydraulicznym decyduje odpowiednie zastosowanie podstaw hydromechaniki. Duże znaczenie ma techniczne wykonanie, a głównie szczelność układów hydraulicznych. Czynnik ten był niedoceniany przez wiele lat w hydraulice siłowej. Znaczny rozwój napędów hydraulicznych osiągnięto dzięki zwiększonej niezawodności uszczelnień. Napędy hydrauliczne jako zaletę mają duży zakres sterowania i przeniesienia napędu na duże odległości, wysoką sprawność, stosunkowo prostą konstrukcję elementów sterowniczych oraz elastyczność przy bezpośrednim zastosowaniu silnika do maszyny roboczej lub jej podzespołów. Napędy te wymagają odpowiednich kwalifikacji i rygorystycznego stosowania się do instrukcji technicznych. Moment dynamiczny tych napędów jest wyższy niż innych napędów, cechując się krótką stałą czasową układu. Do różnych zastosowań (wiercenia za ropą, gazem, geotermalne i hydrogeologiczne) dostarczone zostały i wypróbowane w warunkach przemysłowych - jak dotychczas oprócz operacji rekonstrukcyjnych - urządzenia wiertnicze Drillmec z napędem hydraulicznym, uzyskując potwierdzenie ich elastyczności, niezawodności i dobrej wydajności. Pracują w wielu rejonach świata, mając cały szereg zalet technicznych.
PL
Zapotrzebowanie na surowce energetyczne oraz wzrost ich cen w ostatnich latach spowodował zwiększenie nakładów na prace geologiczno-poszukiwawcze mające na celu odkrycie i pozyskanie nowych złóż ropo- i gazonośnych. W wyniku tych działań odkryto w pobliżu miejscowości Kościan złoża gazu ziemnego. Konkurencja na rynku prac wiertniczych zmusiła przedsiębiorstwa prowadzące wiercenia do efektywnego wykorzystania urządzeń wiertniczych oraz optymalizacji procesu wiercenia, co przynosi wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztu wykonania otworów i przyspieszenie oddania złoża do eksploatacji. Poszczególne fazy prac wiertniczych, mające na celu wykonanie otworu, w różny sposób wpływają na końcowy wynik techniczno-ekonomiczny. Organizacja poszczególnych faz wiercenia oraz techniczna realizacja samego wiercenia ma bezpośrednie odbicie w kosztach realizacji przedsięwzięcia. Artykuł prezentuje techniczne aspekty rozwiercania złoża Kościan na podstawie 10 otworów wiertniczych wykonanych w celu udostępnienia złoża. W artykule zwrócono uwagę na dobór narzędzi i płuczki wiertniczej oraz przeanalizowano czasy wiercenia poszczególnych otworów
EN
The demand for energy minerals and their high prices in the last years resulted in increasing investments for geological and prospecting works aiming at finding new oil and gas deposits. As a result, a gas field was discovered near Kościan. The competition on the market made the drilling company efficiently use the equipment and optimize the drilling process, leading to lowered cost of drilling and faster implementation of the drilling wells. The specific drilling stages have a different influence of the final technical-economic output. The organization of specific stages of drilling and technical realization of the drilling process has a direct influence on the costs of realization of the enterprise. Technical aspects of drilling the deposit Kościan are presented on the basis of 10 opening wells. Attention is paid to the selection of tools and drilling mud. Drilling times of specific boreholes are analysed
PL
W artykule przeprowadzona została analiza przyczyn awarii rur wiertniczych oraz ich połączeń. Zbadano wpływ zawartości węgla na właściwości mechaniczne rur stalowych. Przedstawiono również zalety zastosowania wielowarstwowej stali o wysokiej odporności na korozję do produkcji rur oraz poszczególnych części urządzeń wiertniczych
EN
The causes of failure of casing and its connections are discussed in the paper. The influence of carbon on the mechanical properties of steel pipes was analysed. The advantages of a multilayer steel highly resistant to corrosion were analysed in view of pipes and other operation elements production
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.