Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roboty inżynieryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie koncepcji Building Information Modelling (BIM) przez wybranego wykonawcę w projektach robót inżynieryjnych. Na podstawie analizy projektów realizowanych w latach 2005 – 2016 przez wykonawcę oraz wywiadów przeprowadzonych z pracownikami zidentyfikowano oraz opisano korzyści ze stosowania BIM, które umożliwiają wprowadzanie i analizę informacji dotyczących: kontroli projektu inwestycyjnego; wyszukiwania niezgodności projektowych; kolizji; koordynacji i przekazywania informacji każdemu uczestnikowi i interesariuszowi procesu w czasie rzeczywistym; szybkiego przewidywania konsekwencji zmian w projekcie; analizy bezpieczeństwa prac na budowie; precyzji, wydajności i jakości wykonywanych prac. Wskazano zalety wykorzystania technologii BIM na poszczególnych etapach życia projektu oraz ograniczenia, które zdaniem menedżerów udzielających wywiadów mogą hamować w najbliższym czasie rozwój tej metody.
EN
In the article, a study has been presented, which concerns the use of the BIM elements by a chosen contractor. Based on the analysis of various projects executed by the contractor during the years 2005 – 2016, as well as based on in-depth interviews carried out with the contractor’s employees benefits have been identified and described that are created as a result of using the BIM tools. Those tools allow for the introduction and analysis of information in the range of: detection of collisions; the coordination and forwarding of information to every participant of the process in real time; fast forecasting of the consequences of project changes; analysis of construction site safety; support of the efficiency and quality of the executed works. Benefits have been pointed out of the contractors use of the BIM technologies during specific stages of the project’s lifecurve and the limitations of introducing BIM have been presented, which, according to the managers giving the interviews, can suppress the development of this method in the near future.
PL
Manipulatory antropomorficzne mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, wojsku, medycynie. Większość z opracowanych konstrukcji wykorzystuje napęd elektryczny. W artykule zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne manipulatora antropomorficznego o sześciu stopniach swobody i napędzie hydrostatycznym. W celu zmniejszenia masy konstrukcji ograniczono ilość siłowników o ruchu obrotowym do jednego. W pozostałych węzłach kinematycznych zastosowano siłowniki o ruchu posuwisto – zwrotnym. Założono, że manipulator zostanie wykonany z materiału o podwyższonej wytrzymałości, co wpłynie na obniżenie masy konstrukcji. Przyjęto, że jego nośnikiem będzie robot wsparcia inżynieryjnego o masie około 3000 kg. Opracowywana konstrukcja będzie się charakteryzować udźwigiem 200 kg przy maksymalnym wysięgu 3,7 m. Ponad to będzie ona przystosowana do wykonywania zadań związanych z odgruzowywaniem, porządkowaniem obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz przeładunkiem materiałów niebezpiecznych przy pracy, z którymi niezbędna jest precyzja. Zastosowany układ hydrauliczny powinien umożliwić uzyskanie dużej precyzji sterownia oraz odpowiednich prędkości poruszania poszczególnych członów manipulatora.
EN
Anthropomorphic manipulators can be used in many industries, the military, medicine. Most of developed structures use electric drive system. In this article proposes to design solution of an anthropomorphic manipulator with six degrees of freedom and hydrostatic drive system. The aim was to reduce the weight of the construction limits the quantities of the rotary actuators to one. In the remaining nodes kinematic linear actuators was applied. It was assumed that the keypad is made of high strength material which will reduce the weight of the structure. It is assumed that the carrier will support the robot engineering weighing about 3000 kg. The developed design will be characterized by 200 kg lift capacity at maximum reach 3.7 m over it will be adapted to perform the tasks associated with removing rubble, cleaning up the areas affected by natural disasters , and handling of hazardous materials at work , which is necessary precision. The applied hydraulic system should allow obtain high precision control room and the appropriate movement speed of individual members manipulator.
3
Content available remote Optymalne na etapie przygotowań
PL
W artykule na przykładzie kilku prac zrealizowanych przez Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. przedstawiono zastosowanie technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych oraz efekty ich wykorzystania.
PL
Przedstawiono wyniki niektórych badań odpadów procesu hutniczego, zgromadzonych na zwałowiskach rejonu bytomskiego, pod kątem wykorzystania ich dla potrzeb robót inżynieryjnych a także budownictwa drogowego.
EN
The paper presents results of some studies of the metallurgic discards, accumulated on the dumping grounds of the Bytom-region, for their utilization in engineering and road works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.