Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1066

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer simulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
PL
Cel: Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania oprogramowania symulacyjnego Pathfinder do wyznaczania czasu trwania ewakuacji i planowania jej przebiegu dla różnych scenariuszy organizacji ewakuacji, określonych profili i zachowań pasażerów i personelu pokładowego, oraz przyjętej aranżacji geometrycznej kabiny pasażerskiej wybranego samolotu pasażerskiego. Ponadto, w pracy omówione zostały wybrane czynniki, które mają wpływ na ewakuację z samolotu pasażerskiego. Projekt i metody: Wykorzystane w badaniach oprogramowanie Pathfinder posiada graficzny interfejs do tworzenia modelu symulacyjnego ewakuacji (2D i 3D), jak również narzędzia służące do wizualizacji wyników. Pathfinder używa algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji, w których każdy pasażer ma szereg indywidualnych cech osobowych mogących wpływać na jego ruchy i decyzje podczas symulacji. Symulacja poruszania się osób jest determinowana przez ich profile i zachowania, których parametry można wprowadzać za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa, co daje możliwość uwzględnienia stochastycznego charakteru procesu ewakuacji. Wyniki: Do badań wybrano samolot pasażerski Boeing 787 Dreamliner, dla którego prowadzono sześć wariantów symulacji ewakuacji 252 pasażerów oraz ośmiu osób personelu pokładowego. Najkrótszy czas ewakuacji został osiągnięty po zmianie równomiernego podziału liczby pasażerów skierowanych do poszczególnych wyjść ewakuacyjnych. Pozwoliło to uniknąć powstawania zatorów w newralgicznych miejscach kabiny pasażerskiej. Zwiększenie maksymalnej prędkości poruszania się pasażerów paradoksalnie wydłużyło czas ewakuacji, ponieważ pociągnęło za sobą także wzrost liczby kolizji pasażerów. Stwierdzono, iż jedną z kluczowych kwestii wpływających na czas ewakuacji jest jej właściwa organizacja przez personel pokładowy, który kieruje pasażerów przez najkorzystniejsze geometrycznie przejścia. Symulacje w wariancie piątym i szóstym pozwoliły uzyskać zadowalające czasy ewakuacji, mieszczące się w wymaganym w procesie certyfikacji czasie awaryjnego opuszczenia samolotu. Wnioski: Przedstawione modele symulacyjne, uzyskane rezultaty oraz szerokie możliwości w zakresie trójwymiarowych wizualizacji wyników badań dają racjonalne podstawy do wykorzystania oprogramowania Pathfinder do badania procesu ewakuacji, a przez to: wykorzystania go w procesie projektowania samolotów oraz przygotowywania ich do badań testowych, kształtowania procedur ewakuacyjnych, szkoleń personelu pokładowego oraz badania wypadków lotniczych.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm do wyznaczania mapy rozkładów natężenia napromienienia promieniowaniem UV na modelu 2D ciała człowieka w oparciu o jeden pomiar natężenia napromienienia w otoczeniu spawania łukowego. Algorytm umożliwia wskazanie na ciele człowieka obszarów najbardziej zagrożonych promieniowaniem UV oraz pozwala wyznaczyć dopuszczalny czas ekspozycji poszczególnych obszarów na ciele człowieka w dowolnej odległości od łuku spawalniczego. Omówione zostały problemy geometryczne modelu dotyczące uproszczonego odwzorowania kształtu ciała człowieka oraz rodzaju przyjętej aproksymacji.
EN
The article presents the algorithm to determine a map of UV irradiance distribution on 2D model of human body based on one measured irradiance value in the neighborhood of arc welding. The algorithm allows pointing out the most threatened by UV radiation parts of human body as well as determines maximal permissible exposure time at any parts of body and at any distance from arc. The geometrical problems concerning simplified representation of human body shape in model and type of approximation functions.
3
Content available remote Storage electric multiple units on partially electrified suburban railway lines
EN
The paper presents possible environmental, energy and economical gains implied by replacing conventional traction vehicles with independently powered electric multiple units (IPEMU) on partially electrified suburban railways. IPEMUs can operate in two modes of power supply – using an overhead catenary or the on–board battery storage. Appropriate computer simulations were carried out in the Matlab program, indicating the parameters of storage electric multiple units.
PL
W artykule wskazano na potencjalne korzyści energetyczne, środowiskowe i częściowo ekonomiczne wynikające z zastąpienia konwencjonalnych jednostek trakcyjnych nowymi zasobnikowymi zespołami elektrycznymi mogącymi się poruszać na liniach kolejowych częściowo niezelektryfikowanych. Zespoły te mogą pracować w dwóch trybach – zasilania sieciowego lub zasobnikowego. Przeprowadzono odpowiednie symulacje komputerowe w programie Matlab wskazując na parametry zasobnikowych zespołów trakcyjnych.
EN
A new design of metallurgic slag processing electromagnetic separator on basis of a cylindrical extracting electromagnet has been presented and method of its design based on computation of 3-D field distribution by means of space integral equation method using Radia® modulus has been offered.
PL
W artykule zaprezentowany został nowy projekt obróbki żużla metalurgicznego za pomocą elektromagnesu cylindrycznego. W realizacji projektu przedstawiono symulację komputerową na bazie obliczeń pola elektromagnetycznego 3D metodą całkową przy wykorzystaniu pakietu oprogramowania Radia®.
PL
W dobie dużej konkurencyjności na rynku budowlanym, poszukuje się nowych narzędzi wspomagających planowanie, które przyczynią się do zapewnienia jakości i terminowości oferowanych przez przedsiębiorstwa usług. Artykuł prezentuje przeszkody w efektywnej dostawie mieszanki betonowej na budowę oraz przedstawia metodę wykorzystania symulacji komputerowej jako jedną z technik wsparcia podejmowania decyzji w zarządzaniu dystrybucją betonu towarowego.
EN
In times of high competition on the construction market, new planning tools are prosect that will contribute to ensuring the quality and timeliness of services offered by enterprises. The article presents obstacles to the effective delivery of concrete mix to construction sites and presents the method of using computer simulation as one of the decision support techniques in managing the distribution of ready-mixed concrete.
EN
The paper presents the features of the computer application developed in the RAD Studio XE4-10.1 Berlin programming environment for the simulation of guided flight of the GROM type missile. The application uses an integrated algorithm to solve a system of differential equations, as well as a dynamics model for the missile, target and atmosphere. Further to this, simulation tests have also been conducted.
PL
W publikacji przedstawiono możliwości opracowanej aplikacji komputerowej w środowisku programistycznym RAD Studio XE4-10.1 Berlin do symulacji lotu kierowanego pocisku rakietowego typu Grom. W aplikacji zaimplantowano algorytm do rozwiązywania układu równań różniczkowych, model dynamiki pocisku, celu i atmosfery oraz przeprowadzono badania symulacyjne.
EN
The paper presents a specification and performance characteristics of a computer software application developed for rocket design engineering. The methodology for the determination of aerodynamic characteristics by the software application is based on the Chernabrovkin-Lebyadyev’s experimental and theoretical method. The computer simulation results presented in the paper were generated for two types of 122-mm calibre rockets, M-21OF Grad and M-21FHE Feniks. The simulation results were verified with the results produced using other calculation methods.
PL
W pracy zamieszczono opis i charakterystykę użytkową opracowanej aplikacji komputerowej do projektowania pocisków rakietowych. Metodyka wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych przez opracowane oprogramowanie bazuje na metodzie teoretyczno-doświadczalnej Czernabrowkina i Lebiadiewa. Zamieszczone w pracy wyniki symulacji komputerowej przeprowadzono dla 122 mm pocisku rakietowego M-21OF Grad oraz M-21FHE Feniks i zostały poddane weryfikacji z wynikami uzyskanymi innymi metodami obliczeniowymi.
EN
The paper presents a mathematical model of a positional game of the safe control of a vessel in collision situations at sea, containing a description of control, state variables and state constraints as well as sets of acceptable ship strategies, as a multi-criteria optimisation task. The three possible tasks of multi-criteria optimisation were formulated in the form of non-cooperative and cooperative multi-stage positional games as well as optimal non-game controls. The multicriteria control algorithms corresponding to these tasks were subjected to computer simulation in Matlab/Simulink software based on the example of the real navigational situation of the passing of one’s own vessel with eighteen objects encountered in the North Sea.
EN
Minimum resolvable temperature difference (MRTD) is considered as the most important parameter of thermal imagers. A new method of MRTD measurement without drawbacks of other methods is presented in this paper. Proposed MRTD measurement method coded as virtual MRTD is based on a three steps measurement concept using semi-automatic objective measurements and computer simulation. First, objective parameters of the tested thermal imager are measured. Second, software simulates this tested thermal imager and generates the image of 4-bar target of specified spatial frequency (size) and contrast (temperature difference). Third, a human observer analyses the images of the 4-bar target generated by the software on the screen of PC set and measures MRTD of the simulated thermal imager at specified set of spatial frequencies. The proposed method offers higher measurement speed, lower cost and typically better accuracy in comparison with the typical MRTD measurement method.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
EN
The article presents main assumptions of the methodology of integrated modeling of hightemperature steel processing in the aspect of supporting the design of new technologies. The developed solution uses a methodological research capability of modern Gleeble thermomechanical simulators to simulate physical processes, and the benefits of numerical modeling. This allows for restricting the number of expensive experimental tests to the minimum, e.g. by selecting a suitable heating schedule to achieve the desired temperature at the sample section, or getting additional information about the process, eg. estimating the zones with diversified grain growth dynamics, information on local cooling rates at any point within the volume of the sample tested. Mathematical models are original solutions of the developed methodology, such as the thermomechanical model of steel deformation in the semi-solid state, and the multi-scale model of resistance heating coupled with grain growth modelling in the micro scale. The work is supplemented with the main assumptions of the developed mathematical models together with examples of their practical use to support physical simulations.
EN
The subject of the paper is the Bialystok water supply network. The studies on the Bialystok water supply network are aimed at identifying new, more rational ways of operation (decreasing the pressure value) and defining the conditions for expansion and modernization of the water supply network, with the particular system analysis as a part of identifying the most dangerous places on the network. The increase of requirements concerning the quality and the time of realisation in the scope of the design studies requires the introduction of computer technology in calculations. The work presents the processes based on mapping and refinement of specific conservative states of the water distribution system (SDW), using mathematical modelling taking into account the latest available computer techniques.
EN
This paper presents the results of a numerical analysis of nitride-based edge-emitting lasers with an InGaN/GaN active region designed for continuous wave room temperature emission of green and blue light. The main goal was to investigate whether the indium thin oxide (ITO) layer can serve as an effective optical confinement improving operation of these devices. Simulations were performed with the aid of a self-consistent thermal-electrical-optical model. Results obtained for green- and blue-emitting lasers were compared. The ITO layer in the p-type cladding was found to effectively help confine the laser mode in the active regions of the devices and to decrease the threshold current density.
EN
Unloading bays are one of the most popular and simple to implement solutions to support development of sustainable urban freight transport systems. The solution is aimed at reducing congestion on busy city streets, which is often caused by freight vehicles that, in an attempt to load or unload their cargoes, park directly in traffic lanes. Where dedicated unloading bays are in place, the traffic is undisturbed, which helps to prevent extra consumption of energy and fuel, and thus extra pollution, and which also makes it possible to avoid wasting time in traffic jams and ensuing costs. Therefore, the major benefit derived from this solution is its contribution to reduction of traffic congestion, followed by a perceptible decrease in pollutant emissions. This article aims at developing an algorithm for recommended distribution of unloading bays based on the reported locations of delivery points and parameters related to varied quantities of goods and the number of available parking spaces in the vicinity of unloading bays. Additionally, it addresses the issue of using unloading bays as EV charging stations. The proposed solution was implemented on the basis of a dedicated road traffic simulator based on the original cellular automaton model..
EN
This paper presents practical capabilities of a system for ceramic mould quality forecasting implemented in an industrial plant (foundry). The main assumption of the developed solution is the possibility of eliminating a faulty mould from a production line just before the casting operation. It allows relative savings to be achieved, and faulty moulds, and thus faulty castings occurrence in the production cycle to be minimized. The numerical computing module (the DEFFEM 3D package), based on the smoothed particle hydrodynamics (SPH) is one of key solutions of the system implemented. Due to very long computing times, the developed numerical module cannot be effectively used to carry out multi-variant simulations of mould filling and solidification of castings. To utilize the benefits from application of the CUDA architecture to improve the computing effectiveness, the most time consuming procedure of looking for neighbours was parallelized (cell-linked list method). The study is complemented by examples of results of performance tests and their analysis.
EN
This article presents a sequential model of the heating-remelting-cooling of steel samples based on the finite element method (FEM) and the smoothed particle hydrodynamics (SPH). The numerical implementation of the developed solution was completed as part of the original DEFFEM 3D package, being developed for over ten years, and is a dedicated tool to aid physical simulations performed with modern Gleeble thermo-mechanical simulators. Using the developed DEFFEM 3D software to aid physical simulations allows the number of costly tests to be minimized, and additional process information to be obtained, e.g. achieved local cooling rates at any point in the sample tested volume, or characteristics of temperature changes. The study was complemented by examples of simulation and experimental test results, indicating that the adopted model assumptions were correct. The developed solution is the basis for the development of DEFFEM 3D software aimed at developing a comprehensive numerical model allows the simulation of deformation of steel in semi solid state.
EN
In this paper a results of a transient analysis of the linear actuator is presented. The linear actuator consist of the three cylindrical unmovable coils surrounded by a soft ferromagnetic case, a runner made from sequence of ferromagnetic and permanent magnet rings. The model of the linear actuator was implemented into two software: the Comsol Multiphysics and the Matlab-Simulink. Both envi-ronments are commonly used in simulation analysis, but the first one uses Finite Element Method (FEM) and the second one uses Ordinary Differential Equations (ODE). Moreover, the dynamic model was analysed in Matlab-Simulink software with value of electromagnetic phenomena implemented from Comsol Multiphysics. Comparison was made due to the time needed for calculation, accuracy of the simulation model as well as the as utility for further optimization process.
PL
W artykule przedstawiono model dynamicznysilnika liniowego tubowego z magnesami trwałymi na biegniku. Analizie poddano zmienne konstrukcyjne orazzmienne sterowania. Przedstawiono sposób modelowania silnika liniowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych w pro-gramieComsol Multiphysics. Wyniki porównano z alternatywną metodą modelowania obiektów ynamicznych zaimplementowaną w środowisku Matlab-Simulink. W obu modelach symulacyjnychuwzględnione zostały nieliniowości pola magnetycznego oraz histereza namagnesowania ferroma-gnetycznych części silnika. Połączenie obu programów (Comsol Multiphysics i Matlab) umożliwiaanalizę parametrów silników liniowych bez potrzeby kosztownego budowania prototypów. Ponadtona podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że model dynamiczny zaimplementowanyw Matlabie z uwzględnieniem nieliniowości pola magnetycznego otrzymanej z ComsolMultiphysicsjest dokładniejszy aniżeli model symulacyjny opracowany tylko metodą elementów skończonych. Wyniki obu metod porównano i zweryfikowano eksperymentalnie na opracowanym w tym celu stanowisku laboratoryjnym. Ocenie poddane zostały czasy symulacji pod kątem dalszej proceduryoptymalizacji konstrukcji i sterowania silnika liniowego.
EN
This article outlines the results of studies concerning supporting the decision-making process in air defense with the use of state-of-the art computer simulator. The simulator is intended to simulate air force operations and air defense in the air, and the simulated facilities are supposed to reflect real and hypothetical facilities. It allows us to conduct experiments with the use of models showing particular fragments of reality, which reduce information entropy characteristic of contemporary decision-making situations in air defense.
PL
Podjęto problematykę zagrożeń chemicznych powstających podczas termicznej konwersji nadsitowej frakcji odpadów komunalnych RDF (refuse derived fuel). Szczegółowej analizie poddano skład chemiczny fazy gazowej, powstałej w procesie pirolizy odpadów, który wyznaczono przy użyciu oprogramowania ANSYS Chemkin-Pro. Do obliczeń zaimplementowano szczegółowy mechanizm chemiczny obejmujący 137 związków i 4533 reakcje chemiczne.
EN
A specialist computer software was used to simulate changes in chem. compds. of gases (CO, CO₂, H₂, MeH) formed by pyrolysis (850°C, residence time 2-8 s) of refuse- -derived fuel (RDF) with a fixed computations. The comps. of gases were compared with literature exp. data. The large convergence for both types of results was achieved. The changes in the content of other compds. present in post reactions gases (hydrocarbons, including polyclic arom. ones, and S and Cl-contg. compds.) were forecasted to limit potential hazards caused by using RDF.
PL
Opisano czynności związane z doborem materiałów polimerowych oraz procesem wytwarzania prototypów wózków w systemach drzwi przesuwnych, a także dokonano ich charakterystyki, posługując się metodami projektowania bazującymi na metodzie elementów skończonych. Wyniki przeprowadzonych badań posłużyły do wyselekcjonowania materiałów o najlepszych właściwościach wytrzymałościowych w zastosowaniach związanych z obciążeniem dynamicznym, które mogą być wykorzystane w profesjonalnych systemach przesuwnych, zarówno przemysłowych, jak i do użytku prywatnego.
EN
High d. polyethylene and polycarbonate (PC) were used as materials for designing carts used in sliding door system. The computer-aided design based on the finite element method was used to det. both stresses in the designed subassembly as well as its optimal shape and mass then its computer-aided manufg. The tested cart made of PC had twice as large the allowable stresses.
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.