Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
An extracellular substance extracted from the bacterial strain Rhodococcus opacus was used as a template for calcium carbonate precipitation from CaCl2 and Na2CO3 solutions at 25 and 37 °C. Obtained crystals were characterized using scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. Kinetics of precipitation was investigated by conductivity measurements. The obtained results show that the used biopolymer does not affect the crystal structure but acts as a nucleation centers leading to the formation of calcite crystals with the regular size. This effect is concentration dependent i.e. the EPS concentration increase causes the crystal size decreases, and is greater if calcium chloride solution if mixed with EPS 15 min before the addition of sodium carbonate solution. The temperature increase strengthens this effect.
PL
Przedstawione badania miały na celu porównanie procesu wielokrotnej biotransformacji wybranego związku aromatycznego w barwny produkt o potencjalnym zastosowaniu jako barwnik tekstylny, z zastosowaniem lakazy grzybowej, unieruchomionej na nośnikach porowatych. Spośród szeregu badanych nośników wyłoniono jeden, w przypadku którego wydajność immobilizacji enzymu oraz biotransformacji substratu były najlepsze. Uzyskane wyniki stanowić będą istotny element w dalszych badaniach dotyczących zastosowania unieruchomionej lakazy w syntezie barwników tekstylnych.
EN
The aim of presented studies was a comparison of efficiency of selected aromatic compounds biotransformation into colour compounds, which potentially may be used as textile dyes, applying fungal laccase immobilized on porous carriers as biocatalyst. A carrier showing the best results of enzyme immobilization and substrate biotransformation efficiency was selected from among several tested carriers. The obtained data should be important elements in further studies on the application of immobilized laccase in textile dyes synthesis.
PL
Badania obejmowały wstępne oczyszczanie bakteryjnych bioflokulantów oraz porównanie aktywności flokulacyjnej w obrębie analizowanych szczepów. Stwierdzono, że szczepy bakteryjne należące do Actinobacteria syntetyzują bioflokulanty o wysokiej aktywności flokulacyjnej, której nie tracą w wyniku oczyszczania. Wysoka aktywność wyizolowanych biopolimerów pozwoli na wydajne ich wykorzystanie w przemyśle i medycynie.
EN
An appropriate purification method of bacterial bioflocculants was selected and flocculating activities of studied strains were compared. Studies showed that bacterial strains from Actinobacteria can synthesise bioflocculants with high flocculating activity which is very stable during purification process. The high activity of isolated biopolymers will enable their efficient application in industry and medicine.
PL
Przedstawiono proces immobilizacji syntetycznego inhibitora proteaz serynowych AEBSF, który należy do rodziny związków benzosulfonowych. Zastosowanie techniki elektroforezy kapilarnej do celów analizy ilościowej pozwoliło na przeprowadzenie szybkiego pomiaru, charakteryzującego się wysoką specyficznością i precyzją. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że inhibitor AEBSF, poddawany procesowi kowalencyjnej immobilizacji, jest efektywnie wiązany do porowatego nośnika. Jednocześnie określono, że wiąże się on z matrycą także wiązaniami adsorpcyjnymi i hydrofobowymi.
EN
The paper describes a method of immobilization of AEBSF synthetic protease inhibitor which belongs to the family of benzensulfonyl compounds. The application of capillary electrophoresis for a quantitative analysis allows one to perform high-speed measurement characterized by high specificity and repeatability. The obtained results allowed one to confirm that the AEBSF inhibitor under covalent immobilization process is effectively bound to the porous support. It was also determined that AEBSF inhibitor binds to the matrix by adsorption and hydrophobic bonds.
5
Content available Dyeing of Textile Fabrics with Bio-dyes
EN
EU directives define in detail guidelines which modern industrial technologies should meet in order to eliminate or minimise their share in contaminating the natural environment. Reducing energy and water consumption, and restricting the use of hazardous substances in the environment are the basic criteria that should characterise new technologies. Due to restrictions in the use of azo dyes, especially of those which can be reduced to amino products (Directive 2002/61/EC), the dyestuff industry is constantly looking for new colouring substances. Particular emphasis is placed on the implementation of new technologies of synthesis which have a minimal impact on the environment and at the same time decrease manufacturing costs by reducing the consumption of raw materials and energy and reduce waste. Industrial processes belonging to white biotechnology successfully exploit the potential of natural biological systems in industrial processes, making industrial activity more environmentally friendly. Bio-dyes obtained in this way are durable, environmentlly friendly, and have interesting and fast colours. The process of bio-dye synthesis occurs during processes applying enzymes or fungi with precursors that are used to synthesise chemical dyes. This paper presents newly synthesised bio-dyes. In their synthesis enzymes or fungi were used. During the research work, the dyeing properties of the bio-dyes were tested as well as the colour fastness of textiles made of protein and synthetic fibres. The resulting colours obtained after bio-dye application are more uniform than in the case of chemical dyes and have good colour fastness.
PL
Dyrektywy unijne szczegółowo określają wytyczne, które powinny spełniać nowoczesne technologie przemysłowe tak aby wyeliminować lub zminimalizować ich udział w zanieczyszczeniu wszystkich elementów środowiska naturalnego. Zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego to podstawowe kryteria, którymi powinny się charakteryzować nowe technologie. Ze względu na ograniczenia w stosowaniu barwników azowych (Dyrektywa 2002/61/WE), przemysł farbiarski ciągle poszukuje nowych substancji barwiących. Szczególny nacisk kładzie się na wdrażanie nowych technologii syntezy z minimalnym wpływem na środowisko i jednoczesnym obniżeniem kosztów wytwarzania poprzez zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz redukcję odpadów. Procesy przemysłowe zaliczane do tzw. „białej biotechnologii”, z powodzeniem wykorzystują naturalny potencjał biologicznych systemów w procesach przemysłowych, czyniąc aktywność przemysłową bardziej przyjazną dla środowiska. Otrzymane w ten sposób biobarwniki są trwałe, przyjazne dla środowiska, posiadają ciekawe, trwałe barwy. Sam proces syntezy biobarwników zachodzi przy wykorzystaniu procesów enzymatycznych lub grzybowych z zastosowaniem prekursorów, które stosuje się do otrzymywania barwników syntetycznych. W publikacji przedstawiono nowo otrzymane biobarwniki wykorzystując do ich syntezy enzymy lub grzyby, sprawdzono ich właściwości barwiące oraz odporności wybarwień wyrobów z włókien proteinowych i syntetycznych. Uzyskane wybarwienia przy wykorzystaniu biobarwników charakteryzują się większą równomiernością niż jest to w przypadku barwników syntetyzowanych chemicznie oraz dobrymi opornościami wybarwień.
6
PL
Hodowle grzybów ligninolitycznych, o naturalnej zdolności wydzielania lakazy wykazują ogromny potencjał aplikacyjny w syntezie m.in. barwników tekstylnych. Biotransformacja związków przez grzyby zachodzi in situ, nie wymaga kosztownego i czasochłonnego procesu pozyskiwania i oczyszczania enzymu. Dodatkowe związanie biomasy na trwałym nośniku wykonanym np. z żyłki polipropylenowej, ogranicza swobodną migrację komórek i umożliwia działanie układu w systemie ciągłej syntezy.
EN
White rot fungal cultures, with natural capacity of laccase secretion, have a great potential application in the synthesis of textile dyes. The biotransformation of compounds by fungal biomass occurs in situ and does not require expensive and time-consuming process of enzyme purification. Additional immobilization of biomass on a plastic mesh scourer limited free migration of cells and allows the operation of this system during continuous synthesis.
7
Content available remote Chromatograficzne metody oczyszczania polisacharydów grzybowych
PL
Celem pracy było opracowanie metody pozyskiwania i oczyszczania zewnątrzkomórkowych polisacharydów ze szczepu Ganoderma applanatum z wykorzystaniem metod chromatograficznych. Surowy preparat polisacharydu poddawano analizie chromatograficznej z wykorzystaniem nośników Sepharose 6B lub Sepharose CI-4B uzyskując trzy symetryczne piki elucji. Frakcje polisacharydowe nie wykazywały absorbancji przy długości fali 280 i 260 nm co świadczy o braku białek i kwasów nukleinowych w badanych substancjach.
EN
The aim of this work was to study the production of exopolysaccharides from Ganoderma applanatum and the description of chromatographic methoc purification of fungal polysaccharides. Crude polysaccharides were fractionated using preparative Sepharose 6B or Sepharose CI-4B chromatography obtain three fractions, which were selected on the total carbohydrate elution profile. Polysaccharides fractions had no absorbance at 280 and 260 nm UV spectrum, indicating the absence of proteins and nucleic acids.
8
Content available remote Synteza barwników przez unieruchomioną biomasę grzybową
PL
Grzyby białej zgnilizny drewna cechuje naturalna zdolność wydzielania zewnątrzkomórkowych oksydoreduktaz o właściwościach lignino-litycznych. Do nich należy lakaza, enzym katalizujący syntezę różnego typu związków. Celem pracy było zastosowanie unieruchomionej biomasy grzybów wydzielających lakazę do syntezy barwników.
EN
Application of whole-cell-mediated reactions in white biotechnology represents a promising alternative to chemical synthesis of products of commercial importance. The goal of this paper was to present potential application of fungal biomass, focusing specifically on their use as biocatalysts in environmental friendly synthesis of new molecules.
PL
Badano adsorpcję na alkalitioligninie (AT-ligninie) wybranych barwników włókienniczych i kosmetycznych (z ich roztworów), mianowicie: błękitu anilanowego GRL, żółcieni anilanowej RL, błękitu kwasowego turkusowego A, błękitu helionowego turkusowego FGLL oraz błękitu trypanu. Określono optymalne (dla uzyskania maksymalnej wydajności adsorpcji) wyjściowe stężenia barwników oraz wydajność procentową i izotermy adsorpcji poszczególnych barwników. Wydajność ta wynosiła prawie 100%. Przeprowadzono korelację otrzymanych izoterm adsorpcji z równaniem izotermy Freundlicha i Langmuira oraz zakwalifikowano otrzymane izotermy wg klasyfikacji Gilesa i współprac. Wykazano możliwość zastosowania AT-ligniny jako efektywnego i taniego adsorbentu do usuwania barwników ze ścieków.
EN
The adsorption of selected textile and cosmetic dyes (Basic Blue 41, Basic Orange 66, Direct Blue 14, Acid Blue 7 and Direct Blue 86) on AT-lignin was investigated. The optimum initial dyes concentration and percentage yieId, as well as isotherms of adsorption were determinated. The yield was equal almost to 100%. The correlation of the adsorption data with the Freundlich and Langmuir isotherms was carried out. The isotherms obtained were classified according Giles classification. The possibiIity of using of AT-lignin as effective and cheap adsorbent for removing of dyes from sewages was considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.